Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019

Kazalo

3179. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 1319 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi ter za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za EUP OP 1/541 na območju Občine Zagorje ob Savi, stran 8631.

  
Na podlagi 127. do 132. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) ter 84. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 8. redni seji 18. 11. 2019 sprejel
S K L E P 
o potrditvi lokacijske preveritve ID 1319 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi ter za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za EUP OP 1/541 na območju Občine Zagorje ob Savi
1. člen 
S tem sklepom se potrdi Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi ter za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za EUP OP 1/541 na območju Občine Zagorje ob Savi. Elaborat lokacijske preveritve je pripravilo podjetje Savaprojekt d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško pod št. projekta 19144-00. Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov je 1319.
2. člen 
Elaborat lokacijske preveritve je izdelan z namenom preoblikovanja stavbnega zemljišča na območju posamične poselitve na zemljiščih s parcelno številko 74/2, 806-del in 34/2-del, vse k.o. Kolovrat, ki je v veljavnem Občinskem prostorskem načrtu Občine Zagorje ob Savi določeno z namensko rabo A (razpršena poselitev) in sovpada z območjem enote urejanja prostora (EUP) OP 1/541.
Individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, določenih v Odloku o OPN Občine Zagorje ob Savi, se glasi:
»Ne glede na določila 116. člena Odloka o OPN Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 18/15 – UPB, 9/2017), je na območju enote urejanja prostora (EUP) OP 1/541 oziroma na zemljišču s parcelno številko 74/2, k.o. Kolovrat dopustna tudi postavitev pokopališke stavbe (mrliška vežica).«.
Grafični prikaz preoblikovanja stavbnega zemljišča z lokacijsko preveritvijo je določen v elaboratu lokacijske preveritve na sliki 6 in digitalnem podatku shp, ki je priloga sklepa.
3. člen 
Ta sklep se vpiše v evidenco lokacijskih preveritev, ki jo Občina Zagorje ob Savi vodi v skladu s četrtim odstavkom 133. člena ZUreP-2.
Sklep se posreduje Upravni enoti Zagorje ob Savi in Ministrstvu za okolje in prostor.
4. člen 
Sklep o lokacijski preveritvi za namen individualnega odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev skladno s tretjim odstavkom 133. člena ZUreP-2 preneha veljati, če investitor ne vloži popolne vloge za pridobitev predodločbe ali gradbenega dovoljenja v dveh letih od njegove izdaje, ali s potekom veljavnosti na njegovi podlagi izdane predodločbe ali gradbenega dovoljenja.
5. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 351-172/2019-26
Zagorje ob Savi, dne 18. novembra 2019
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan