Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019

Kazalo

3142. Odlok o vzpostavitvi območja za pešce na Trgu Kontrada v Kanalu, stran 8457.

  
Na podlagi 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 32. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17, 3/18 – odl. US in 43/19 – ZVoz-1B) in 14. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 7. redni seji dne 14. 11. 2019 sprejel
O D L O K 
o vzpostavitvi območja za pešce na Trgu Kontrada v Kanalu 
1. člen
S tem odlokom se, z namenom prometne ureditve, določa cestno-prometna ureditev na Trgu Kontrada v Kanalu.
2. člen 
Območje naselja Kanal, za katerega veljajo določbe tega odloka, obsega del Pionirske ulice, in sicer parc. št. 502/3 in 502/4 v k.o. Kanal (v nadaljevanju Trg Kontrada).
3. člen 
S tem odlokom se na Trgu Kontrada vzpostavi območje za pešce.
4. člen 
(1) Na Trgu Kontrada je prepovedano parkiranje vseh vozil.
(2) Na Trgu Kontrada je dovoljen promet v primerih, ko tako določa zakon ali ta odlok.
5. člen 
Na Trgu Kontrada je dovoljen promet vozil za potrebe izvajanja dostave do 30 minut.
6. člen 
Trg Kontrada lahko prevozijo zaradi parkiranja vozila na svojem parkirnem prostoru ali v garaži:
– stanovalci Pionirske ulice;
– lastniki teh parkirnih prostorov ali garaž;
– najemniki teh parkirnih prostorov ali garaž;
– drugi pooblaščeni uporabniki teh parkirnih prostorov ali garaž.
7. člen 
(1) V času prireditev promet na Trgu Kontrada po 5. in 6. členu tega odloka ni dovoljen.
(2) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
8. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja medobčinsko redarstvo.
9. člen 
Sestavni del tega odloka je grafična priloga, ki označuje območje za pešce – Trg Kontrada.
10. člen 
V tem odloku uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za moške in ženske.
11. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odredba o vzpostavitvi območja za pešce z omejenim lokalnim prometom na Trgu Kontrada v Kanalu (Uradni list RS, št. 39/19).
12. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0009/2019-28
Kanal ob Soči, dne 14. novembra 2019
Županja 
Občine Kanal 
Tina Gerbec