Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019

Kazalo

Št. 10010-01/2019(1) Ob-3451/19, Stran 2477
Svet Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga (v nadaljevanju Svet CUDV Draga) razpisuje na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), sedmega odstavka 56. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19) ter na podlagi enajste alineje 25. člena Statuta Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga (sprejet na seji Sveta Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga, dne 10. 6. 2005, 14. 12. 2005 in 18. 1. 2006 in potrjen s Sklepom Vlade RS o soglasju k Statutu Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga, št. 01403-38/2006/3, z dne 7. 3. 2006) (v nadaljevanju Statut CUDV Draga) in skladno s sklepom št. 15, ki ga je dne 12. 11. 2019 sprejel na svoji 2. redni seji, prosto delovno mesto
direktorja/direktorice
Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga 
I. Kandidat/kandidatka za direktorja/direktorico Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga, mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba (VII. stopnja) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in pet let delovnih izkušenj ali višja strokovna izobrazba (VI. stopnja) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih;
– strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva;
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje;
– za direktorja/direktorico je lahko imenovan/imenovana tudi kandidat/kandidatka, ki nima opravljenega programa za vodenje, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu/ji mandat na podlagi zakona preneha;
– priložiti tudi program razvoja Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga, za mandatno obdobje.
II. Z imenovanim direktorjem/direktorico bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata. Mandat traja pet let.
III. Pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom (kratka predstavitev kandidata/kandidatke z vključenimi dosedanjimi strokovnimi delovnimi izkušnjami ter navedbo vodstvenih, organizacijskih in drugih sposobnosti, ki so pomembne za uspešno vodenje zavoda) morajo kandidati/kandidatke poslati priporočeno po pošti ali osebno na naslov: Svet CUDV Draga, Draga 1, 1292 Ig, v zaprti ovojnici z oznako: »Razpis za direktorja – ne odpiraj«.
Rok za prijavo je 15 dni po objavi razpisa.
IV. Nepopolnih in nepravočasnih vlog Svet Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga, ne bo obravnaval. Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o izidu razpisa obveščeni v zakonitem roku.
Svet Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga