Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019

Kazalo

3145. Pravilnik o subvencioniranju nakupa malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Kanal ob Soči, stran 8462.

  
Na podlagi 14. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 7. redni seji dne 14. 11. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o subvencioniranju nakupa malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Kanal ob Soči 
1. člen 
(splošno) 
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopek dodeljevanja subvencij, namenjenih za nakup individualnih ali skupinskih malih komunalnih čistilnih naprav za čiščenje komunalne odpadne vode (v nadaljevanju: MKČN) iz enostanovanjskih ali večstanovanjskih stavb na območju Občine Kanal ob Soči.
2. člen 
(upravičenci) 
Upravičenci dodelitve subvencij so fizične osebe s stalnim prebivališčem na območju Občine Kanal ob Soči, ki so lastniki ali solastniki enostanovanjskih ali večstanovanjskih stavb na območju aglomeracij, določenih s tem pravilnikom (v nadaljevanju: upravičenci). Do subvencije niso upravičene pravne osebe.
Populacijska enota oziroma populacijski ekvivalent (v nadaljevanju: PE) je enota za obremenjevanje vode, ki ustreza onesnaževanju, katerega povzroči en prebivalec na dan.
3. člen 
(pogoji) 
Občina subvencionira nakup MKČN velikosti do 50 PE za stalno naseljene stanovanjske stavbe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. enostanovanjska ali večstanovanjska stavba (v nadaljevanju: stavba), za katero se dobavi MKČN, leži na naslednjih območjih aglomeracij, določenih v Programu izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Kanal ob Soči za leto 2017–2020 z decembra 2016, za katere 19. člen Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (v nadaljevanju: Uredba) izjemoma dopušča čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN, manjši od 50 PE;
2. stavba, za katero se dobavi MKČN, leži izven območij aglomeracij, ki so naštete v prejšnji točki tega pravilnika, ter je ni mogoče priklopiti na obstoječi oziroma planirani javni kanalizacijski sistem v štiriletnem obdobju;
3. stavba, za katero se dobavi MKČN, ima veljavno pridobljeno gradbeno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov ali uporabno dovoljenje;
4. MKČN mora imeti pridobljeno izjavo o lastnostih izdelka oziroma druga dokazila da ustreza standardom in je izdana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanje gradbenih proizvodov; ter da ustreza zahtevam Uredbe;
5. čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN mora biti skladno z ostalimi določili Uredbe;
6. lokacija postavitve MKČN mora omogočati neoviran dostop za vzdrževanje naprave in odvoz blata, v skladu s soglasjem za priključitev MKČN, ki ga izda izvajalec javne službe;
7. upravičenci morajo razpolagati z zemljiščem, na katerem se načrtuje postavitev MKČN;
8. MKČN mora biti vgrajena in v funkciji obratovanja;
9. upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno MKČN, morajo vlogi priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen in osebo, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN.
4. člen 
(višina subvencij) 
Sredstva za nakup MKČN se vsako leto zagotovijo v proračunu Občine Kanal ob Soči. Na podlagi določene višine sredstev se objavi javni razpis, ki natančno določa pogoje za dodelitev subvencij.
Višina subvencije za MKČN je do 50 % nabavne cene, oziroma največ 1.500,00 EUR za posamezno enostanovanjsko stavbo oziroma največ 250 EUR/PE za večstanovanjsko stavbo z urejeno etažno lastnino in za več stanovanjskih objektov.
Upravičeni stroški so stroški nakupa MKČN z DDV. V primeru, da se dobavi skupna MKČN za več stanovanjskih objektov, morajo obračun razdelitve upravičenih stroškov po posameznem upravičencu pripraviti upravičenci v svoji vlogi.
5. člen 
(javni razpis) 
Občina za vsako leto objavi javni razpis na občinski spletni strani ali v drugih medijih. V javnem razpisu se določi:
1. naziv in sedež občine,
2. pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
3. predmet javnega razpisa,
4. pogoje za kandidiranje na javnem razpisu,
5. razpoložljivo višino sredstev,
6. rok in naslov vložitve vlog,
7. rok, v katerem bodo upravičenci obveščeni o izidu,
8. kraj, čas in osebo, pri kateri lahko upravičenci pridobijo informacije in razpisno dokumentacijo.
6. člen 
(vloga) 
Vlagatelji se na javni razpis prijavijo s pisno vlogo. Vloga se poda na obrazcih razpisne dokumentacije na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal.
7. člen 
(postopek) 
Postopek za dodelitev proračunskih sredstev v skladu z razpisnimi pogoji vodi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
Naloge komisije so:
1. odpiranje in pregled vlog,
2. ocena upravičenosti vlog,
3. priprava poročila s predlogom upravičencev in višine subvencij po posameznih upravičencih,
4. spremljanje namenske porabe subvencij,
5. druge naloge, povezane z izvedbo javnega razpisa.
Komisija obravnava vse popolne in pravočasno prispele vloge po vrstnem redu prispetja in pripravi seznam upravičencev najkasneje v roku 15 dni od obravnave vlog in pripravi predlog o dodelitvi subvencij.
Sredstva se dodelijo upravičencem po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe proračunskih sredstev posameznega leta za ta namen.
Na podlagi predloga komisije o dodelitvi subvencij občinska uprava izda odločbo. Zoper odločbo je mogoča pritožba pri županu.
Upravičenec lahko pridobi subvencijo za isto naložbo le enkrat. Kolikor je upravičenec že prejel javna sredstva za isti namen, do sredstev po tem razpisu ni upravičen.
Upravičenec je dolžan vrniti nenamensko porabljeno subvencijo skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva izplačila upravičencu do dneva vračila v primerih, ko se ugotovi:
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve subvencije navajal neresnične podatke;
– druge nepravilnosti pri porabi subvencije.
Komisija iz prvega odstavka tega člena lahko pred izplačilom subvencije opravi ogled MKČN, za katero se pomoč dodeljuje.
Upravičenec v obdobju 5 let od prejema subvencije ne sme odtujiti MKČN, za katero je prejel subvencijo, razen če je bila stavba, za katero se je vgradila MKČN, v tem času priključena na javno kanalizacijo v upravljanju izvajalca javne službe.
8. člen 
(pogodba in nakazilo subvencije) 
Medsebojne pravice in obveznosti med upravičencem ter Občino Kanal ob Soči se določijo s pogodbo.
Subvencija se upravičencu izplača, ko dostavi poročilo o prvih meritvah za MKČN in podatke za vpis v evidence MKČN. Poročilo izvede oseba, vpisana v evidence izvajalcev obratovalnega monitoringa.
Po zaključeni naložbi, vendar najkasneje do 10. 11. tekočega leta, pošljejo upravičenci zahtevek za izplačilo z vsemi zahtevanimi prilogami na Občino Kanal ob Soči. Nakazilo subvencije se izvrši na osebni račun upravičenca 30. dan od prejema popolnega zahtevka.
9. člen 
(končna določba) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0009/2019-12
Kanal ob Soči, dne 14. novembra 2019
Županja 
Občine Kanal 
Tina Gerbec