Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1112. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1113. Sklep o imenovanju članice Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi šeste alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
1114. Sklep o razrešitvi namestnika varuha človekovih pravic
1115. Sklep o razrešitvi predsednika Državne revizijske komisije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1187. Uredba o odpadnih nagrobnih svečah
1188. Uredba o dopolnitvi Uredbe o izvajanju Odločbe (EU) o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
1189. Uredba o spremembi Uredbe o lokacijskem načrtu za vzhodno avtocesto od Malenc do Šentjakoba in del severne obvozne ceste od Tomačevega do Zadobrove v Ljubljani
1190. Uredba o dopolnitvi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
1191. Uredba o spremembi Uredbe o razporejanju pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest

Odloki

1192. Odlok o spremembah Odloka o določitvi gozdnogospodarskih območij v Republiki Sloveniji

MINISTRSTVA

1116. Pravilnik o priznanjih na področju pravosodja
1117. Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju pravosodja
1118. Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu
1119. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vrstah zdravstvene dejavnosti
1120. Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi
1121. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o pogojih, rokih, načinu vključitve in uporabe eZdravja za obvezne uporabnike
1122. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izračunavanju in poročanju o stanju rezerv nafte in naftnih derivatov
1123. Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja za operaterja varnostno-nadzornega centra
1193. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolninah in bivanju v javnih študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1124. Sklep o zavarovalno-statističnih podatkih
1125. Sklep in Odločba za novi povezovalni 110 kV vod za izmenični tok električne energije »Vrtojba – Sredipolje«

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1126. Poslovnik komisij Radiotelevizije Slovenija za ocenjevanje filmskih in avdiovizualnih projektov

OBČINE

Ajdovščina

1127. Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2018
1128. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2019

Braslovče

1129. Zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto 2018
1130. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Braslovče
1131. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1132. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Brežice

1133. Pravilnik o sprejemu, bivanju in odpustu iz bivalne enote na Prešernovi 11b v Brežicah
1134. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice
1135. Sklep o določitvi najemnine in višine subvencioniranja cene za uporabnike storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti

Celje

1180. Sklep o določitvi subvencionirane cene »Storitev izvajanja počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje ter storitve poletnih šol v naravi osnovnih šol na območju Mestne občine Celje za leto 2019
1181. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda »DESETKA CELJE« v plačni razred

Cerknica

1136. Zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2018
1137. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Dobrna

1138. Zaključni račun proračuna Občine Dobrna za leto 2018

Dobrova-Polhov Gradec

1139. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrova - Polhov Gradec (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)

Dravograd

1140. Sklep o določitvi skupne vrednosti nepredvidenih pravnih poslov, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dravograd za leto 2019

Gorenja vas-Poljane

1141. Odlok o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Gorenja vas - Poljane

Grosuplje

1142. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta – Kamnolom Valnaček

Kamnik

1143. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2019
1144. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem (lokacijskem) načrtu B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del
1145. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik
1146. Sklep o potrditvi predloga sprememb občinske meje med občinama Kamnik in Lukovica
1147. Sklep o potrditvi predloga sprememb občinske meje med občinama Kamnik in Zagorje ob Savi
1148. Sklep o določitvi višine sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik v letu 2019

Kanal ob Soči

1149. Zaključni račun proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2018
1150. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Kanal ob Soči
1151. Sklep o potrditvi predloga spremembe občinske meje
1152. Letni program športa Občine Kanal ob Soči za leto 2019

Kranjska Gora

1153. Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2018

Litija

1182. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Ljubljana

1183. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2019

Ljubno

1154. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ljubno za leto 2018
1155. Pravilnik o oddajanju stavbnih in kmetijskih zemljišč v lasti Občine Ljubno v najem

Logatec

1156. Sklep o spremembi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Centralne dejavnosti Brod – vzhodni del

Miren-Kostanjevica

1157. Sklep o vzpostavitvi statusa naravnega vodnega javnega dobra na parceli št. 82/1 k. o. 2318 BILJE
1158. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 1937 k. o. 2328 OPATJE SELO

Moravske Toplice

1159. Sklep o imenovanju podžupanov
1184. Naknadne volitve v svet Krajevne skupnosti Filovci in Krajevne skupnosti Sebeborci

Pivka

1160. Sklep o uskladitvi meje med Občino Pivka in Občino Ilirska Bistrica
1161. Sklep o uskladitvi meje med Občino Pivka in Občino Divača

Podčetrtek

1162. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2018
1163. Sklep o višini cene programa v Enoti vrtec Osnovne šole Podčetrtek
1164. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
1165. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi na nepremičnini v k. o. 1220 – ROGINSKA GORCA
1166. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi na nepremičnini v k. o. 1229 – PODČETRTEK
1167. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi na nepremičnini v k. o. 1231 – VIRŠTANJ
1168. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi na nepremičnini v k. o. 1230 – IMENO

Puconci

1169. Spremembe Poslovnika Nadzornega odbora Občine Puconci

Semič

1170. Zaključni račun proračuna Občine Semič za leto 2018
1171. Sklep o določitvi cene programov vrtca in dodatnih znižanjih plačil v Občini Semič

Sežana

1185. Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2019
1186. Sklep o kritju stroškov za delovanje svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta iz sredstev proračuna Občine Sežana

Slovenska Bistrica

1172. Sklep o ustavitvi postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za vrstne hiše v Gaju pri Pragerskem

Škocjan

1173. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Škocjan

Tolmin

1174. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin za leto 2018
1175. Odlok o proračunu Občine Tolmin za leto 2019
1176. Odlok o proračunu Občine Tolmin za leto 2020
1177. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Tolmin

Tržič

1178. Pravilnik o dodeljevanju sredstev proračuna Občine Tržič

Železniki

1179. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju otroškega in šolskega zobozdravstva v Občini Železniki

POPRAVKI

1194. Popravek Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Draža vas za območji OP12/027 in OP12/053

PREKLICI

1195. Preklic Začasne tarife za dajanje zaščitenega repertoarja Združenja SAZAS na voljo javnosti v okviru funkcij časovnega zamika programa in osebnega omrežnega snemalnika

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti