Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019

Kazalo

1173. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Škocjan, stran 3241.

  
Na podlagi četrtega odstavka 153. člena in tretjega odstavka 218. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07 in 61/17 – ZUreP-2), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07 in 61/17 – ZUreP-2) ter 16. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 71/15) je Občinski svet Občine Škocjan na 3. redni seji dne 26. 3. 2019 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Škocjan 
I. SPLOŠNI DOLOČBI 
1. člen 
(predmet odloka) 
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč (v nadaljevanju: program opremljanja) in podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Škocjan, ki so določene v programu opremljanja. Program opremljanja je na vpogled na sedežu Občine Škocjan.
(2) Program opremljanja vsebuje naslednje podlage za odmero komunalnega prispevka:
– obračunska območja posameznih vrst obstoječe komunalne opreme,
– izračunane skupne in obračunske stroške po posameznih vrstah obstoječe komunalne opreme in po obračunskih območjih,
– preračun obračunskih stroškov na enoto mere parcele in na enoto mere neto tlorisne površine objekta po posameznih vrstah obstoječe komunalne opreme in obračunskih območjih,
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka, kot so: razmerje med deležem parcele in deležem neto tlorisne površine, faktor dejavnosti objekta,
– določbe o olajšavah in oprostitvah in
– določbe o načinu plačila komunalnega prispevka.
2. člen 
(predmet komunalnega prispevka) 
Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme se odmeri, kadar:
– se obstoječ ali načrtovan objekt posredno ali neposredno priključi na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma prične bremeniti posamezno vrsto komunalne opreme oziroma obstaja možnost priključitve ali bremenitve komunalne opreme, katere uporaba je s predpisom obvezna,
– se obstoječemu objektu povečuje neto tlorisna površina oziroma
– se obstoječemu objektu spreminja namembnost.
II. MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
3. člen 
(opredelitev pojmov) 
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
a) Komunalna oprema je po tem odloku:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine v javni lasti.
b) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo je prispevek za obremenitev obstoječe komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja na komunalno opremo.
c) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na obstoječo komunalno opremo, ali ki povečuje zmogljivost objekta ali spreminja njegovo namembnost.
d) Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.
e) Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance.
f) Za parcelo po tem odloku se šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt oziroma je objekt že zgrajen in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo po tem odloku se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
g) Gradbena parcela stavbe je zemljišče, ki je trajno namenjeno redni rabi te stavbe.
h) Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po SIST ISO 9836.
i) Stavbno zemljišče je zemljišče, ki je s prostorskimi akti namenjeno graditvi objektov.
j) Stavbišče objekta je navpična projekcija preseka stavbe z zemljiščem na ravnino.
4. člen 
(obračunsko območje) 
(1) Območja opremljanja s posamezno komunalno opremo so prikazana v kartografskem delu programa opremljanja, in sicer:
– Karta 1 – Vodovod – Pregledna karta obračunskih območij;
– Karta 2 – Kanalizacija – Pregledna karta obračunskih območij;
– Karta 3 – Ceste – Pregledna karta obračunskih območij;
– Karta 4 – Ravnanje z odpadki – Pregledna karta obračunskih območij.
(2) Obračunska območja posamezne komunalne opreme, navedena v prvem odstavku tega člena, so podrobneje prikazana na kartah, ki so sestavni del kartografskega dela programa opremljanja.
(3) Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno, da objekt, ki je predmet odmere, nima možnosti priključka na posamezno komunalno opremo, ki je s programom opremljanja določena za območje, na katerem objekt leži, ali te ni mogoče uporabljati, se komunalni prispevek odmeri glede na dejansko opremljenost objekta s komunalno opremo.
(4) V primeru, da se objekt, ki se priključuje na posamezno komunalno opremo, nahaja izven obračunskih območij te komunalne opreme, se obračunska območja razširijo na parcelo tega objekta. Razširitev se izvede na I. obračunskem območju komunalne opreme, na katero se objekt priključuje.
5. člen 
(merila za odmero komunalnega prispevka) 
Komunalni prispevek se odmeri z upoštevanjem naslednjih meril:
– površina stavbnega zemljišča,
– neto tlorisna površina objekta,
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
– namembnost objekta in
– izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
6. člen 
(površina parcele) 
(1) Pri površini stavbnega zemljišča se upošteva površina parcele.
(2) Če se komunalni prispevek odmeri za objekt, ki je v fazi izdaje gradbenega dovoljenja, se za površino parcele, ki se upošteva pri odmeri komunalnega prispevka, upošteva površino parcele iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(3) Če se komunalni prispevek odmeri za obstoječi objekt, se za površino parcele upošteva projektna dokumentacija za ta objekt ali površina parcele po podatkih iz uradnih evidenc. Če je tako določena površina parcele manjša od minimalne površine iz veljavnega prostorskega akta, se upošteva minimalna površina iz veljavnega prostorskega akta.
(4) Ne glede na navedbe v drugem in tretjem odstavku tega člena se na območjih, ki se urejajo s prostorskimi izvedbenimi akti (zazidalnim načrtom, lokacijskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom), parcela za odmero komunalnega prispevka določi skladno z navedbami v odloku in grafičnim delom prostorskega izvedbenega akta. Če to v prostorskem izvedbenem aktu ni določeno, se odmeri v skladu z drugim in tretjim odstavkom tega člena.
(5) Če parcela objekta ni določena, se parcela za odmero komunalnega prispevka določi kot stavbišče objekta, ki se pomnoži s faktorjem 1,5.
7. člen 
(neto tlorisna površina objekta) 
(1) Podatek o neto tlorisni površini objekta se povzame iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče pridobiti na način iz prejšnjega odstavka, se ga lahko pridobi iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije oziroma druge razpoložljive dokumentacije.
(3) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisne površine objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.
8. člen 
(razmerje med deležem parcele in neto tlorisne površine objekta) 
Razmerje med deležem parcele (Dp) in deležem neto tlorisne površine objekta (Dt) je na celotnem območju opremljanja enako in znaša Dp = 0,3 ter Dt = 0,7.
9. člen 
(dejanska opremljenost objekta s komunalno opremo) 
Če pristojni organ občine ne odloči drugače, velja:
(1) Vsak obstoječi ali predvideni objekt je opremljen z obstoječim vodovodnim in/ali kanalizacijskim omrežjem, če je iz projektnih pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja ali mnenj mnenjedajalcev to nedvoumno razvidno oziroma če upravljavec posameznega voda izda soglasje za priklop na omrežje.
(2) Vsak obstoječi ali predvideni objekt, za katerega se lahko odmeri komunalni prispevek, je opremljen z obstoječim cestnim omrežjem.
(3) Za vse objekte na območju Občine Škocjan velja, da se za njih izvaja obvezna gospodarska javna služba ravnanja z odpadki.
10. člen 
(faktor dejavnosti) 
(1) Namembnost objekta se upošteva tako, da se za posamezne vrste objektov uporabi različne vrednosti faktorja dejavnosti. Objekti se razvrščajo glede na dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in določitev objektov državnega pomena.
(2) Faktor dejavnosti (Kdejavnosti) se skladno s predpisom, ki ureja merila za odmero komunalnega prispevka, določi za vso komunalno opremo, ki jo določa ta odlok in se določi po naslednjih kriterijih:
Preglednica 1: Določitev faktorjev dejavnosti glede na vrsto objekta
Vrsta objekta
Kdejavnosti
Oznaka v klasifikaciji objektov CC-SI
Enostanovanjske stavbe 
– enostanovanjske stavbe
 
0,70
111 
11100
Večstanovanjske stavbe 
– dvostanovanjske stavbe 
– tri- in večstanovanjske stavbe
– stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji
 
0,70 
0,70 
0,70
112 
11210 
11221 
11222
Stanovanjske stavbe za posebne namene 
– stanovanjske stavbe za posebne namene
 
0,70
113 
11300
Gostinske stavbe 
– hotelske in podobne gostinske stavbe 
– gostilne, restavracije in točilnice 
– druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
 
1,00 
1,00 
1,00
121 
12111 
12112 
12120
Upravne in pisarniške stavbe 
– stavbe javne uprave 
– stavbe bank, pošt, zavarovalnic 
– druge upravne in pisarniške stavbe
 
1,10 
1,10 
1,10
122 
12201 
12202 
12203
Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti 
– trgovske stavbe 
– sejemske dvorane, razstavišča 
– bencinski servisi 
– stavbe za druge storitvene dejavnosti
 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00
123 
12301 
12302 
12303 
12304
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij 
– postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi povezane stavbe 
– garažne stavbe
 
 
1,00 
 
1,00
124 
 
12410 
 
12420
Industrijske stavbe in skladišča 
– industrijske stavbe 
– rezervoarji, silosi in skladišča
 
0,80 
0,80
125 
12510 
12520
Stavbe splošnega družbenega pomena 
– stavbe za kulturo in razvedrilo 
– muzeji in knjižnice 
– stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo 
– stavbe za zdravstvo 
– športne dvorane
 
0,90 
0,90 
0,90 
0,90 
0,90
126 
12610 
12620 
12630 
12640 
12650
Druge nestanovanjske stavbe 
– stavbe za rastlinsko pridelavo 
– stavbe za rejo živali 
– stavbe za spravilo pridelka 
– druge nestanovanjske kmetijske stavbe 
– stavbe za opravljanje verskih obredov 
– pokopališke stavbe in spremljajoči objekti 
– kulturni spomeniki 
– druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje
 
0,70 
0,70 
0,70 
 0,70 
0,70 
0,70 
0,70 
0,70
127 
12711 
12712 
12713 
12714 
12721 
12722 
12730 
12740
 
(3) Za vse objekte, ki po klasifikaciji ne sodijo v nobeno od v preglednici 1 navedenih postavk, velja, da je faktor dejavnosti 1,00.
11. člen 
(skupni in obračunski stroški) 
Prikaz skupnih stroškov in obračunskih stroškov obstoječe komunalne opreme je razviden iz preglednice 2.
Preglednica 2: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov obstoječe komunalne opreme
Komunalna oprema
Skupni stroški 
(v EUR)
Obračunski stroški 
(v EUR)
1.a Vodovodno omrežje – I. območje
1.326.471
783.700
1.b Vodovodno omrežje – II. območje
5.305.883
3.692.620
2. Kanalizacijsko omrežje
2.061.688
358.733
3.a Cestno omrežje – I. območje
5.626.204
2.831.405
3.b Cestno omrežje – II. območje
27.211.894
18.276.495
4.a Ravnanje z odpadki – I. območje
29.654
27.688
4.b Ravnanje z odpadki – II. območje
143.421
108.938
12. člen 
(stroški opremljanja na enoto parcele in enoto neto tlorisne površine objekta) 
Stroški opremljanja m2 parcele in neto tlorisne površine objektov se obračunajo z upoštevanjem preglednice 3, pri čemer se za določitev območja opremljanja s posamezno komunalno opremo smiselno upoštevajo določila 4. in 9. člena tega odloka in grafične priloge programa opremljanja.
Preglednica 3: Določitev Cpij in Ctij za posamezno vrsto komunalne opreme
Komunalna oprema
Cp 
(v EUR/m2)
Ct 
(v EUR/m2)
1.a Vodovodno omrežje – I. območje
2,575
8,021
1.b Vodovodno omrežje – II. območje
1,835
7,321
2. Kanalizacijsko omrežje
0,740
2,349
3.a Cestno omrežje – I. območje
9,304
28,980
3.b Cestno omrežje – II. območje
6,620
29,217
4.a Ravnanje z odpadki – I. območje
0,091
0,283
4.b Ravnanje z odpadki – II. območje
0,039
0,174
III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
13. člen 
(izračun komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek se izračuna tako, da se na podlagi obračunskih območij ugotovi, na katero vrsto komunalne opreme lahko zavezanec priključi svoj objekt oziroma mu je omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme. Za vsako posamezno vrsto komunalne opreme posebej se izračuna komunalni prispevek, pri čemer se uporabi naslednja formula za izračun:
KPij = Aparcela × Cpij × Dp + Kdejavnost × Atlorisna × Ctij × Dt
(2) V tem odloku uporabljene kratice imajo naslednji pomen:
KPij
znesek komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
Aparcela
površina parcele,
Atlorisna
neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836,
Dp
delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka,
Dt
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka,
Kdejavnost
faktor dejavnosti,
Cpij
obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme,
Ctij
obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme,
i
posamezna vrsta komunalne opreme,
j
posamezno obračunsko območje.
14. člen 
(indeksiranje stroškov opremljanja) 
(1) Stroški opremljanja m2 parcele (Cpij) in stroški opremljanja m2 neto tlorisne površine objektov (Ctij) s posamezno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(2) Indeksiranje stroškov opremljanja na enoto mere se izvede na naslednji način:
Cpij = Cpij iz 12. člena odloka x faktor indeksacije
oziroma
Ctij = Ctij iz 12. člena odloka x faktor indeksacije
15. člen 
(izračun celotnega komunalnega prispevka) 
(1) Skupni komunalni prispevek se izračuna kot vsota vseh komunalnih prispevkov za posamezne vrste komunalne opreme na naslednji način:
KP = Σ KPij
(2) Seštevek zneskov je komunalni prispevek, ki se ga odmeri zavezancu.
16. člen 
(Posebni primeri obračuna komunalnega prispevka) 
(1) V primeru spremembe namembnosti oziroma vrste obstoječega objekta, gradnje novega objekta na mestu prej odstranjenega obstoječega objekta ali spremembe obstoječega objekta (nadzidave, dozidave, rekonstrukcije ipd.) se za izračun komunalnega prispevka upošteva razliko med novim in starim stanjem objekta. Če je vrednost pozitivna, se za objekt obračuna komunalni prispevek, v nasprotnem primeru pa se izda odločba z navedbo, da je komunalni prispevek že poravnan.
Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KPi = KPnovo stanje objekta – KPstaro stanje objekta
(2) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna enako kot za novogradnjo.
(3) Če o plačilu komunalnega prispevka dokumentacija ne obstaja, se šteje, da so lastniki vseh zgradb, zgrajenih pred letom 1967 in vseh zgradb, ki jim je bilo gradbeno dovoljenje izdano do uveljavitve tega odloka, plačali komunalni prispevek za vso infrastrukturo, zgrajeno na lokaciji, na katero je objekt že bil priključen ob uveljavitvi tega odloka. Starost objekta lastniki dokazujejo z uporabnim dovoljenjem ali drugo dokumentacijo. Za vso javno infrastrukturo, na katero se objekt priključuje na novo, zavezanec plača komunalni prispevek po veljavnem odloku.
(4) V primeru gradnje novega objekta na mestu prej odstranjenega obstoječega objekta je breme dokazovanja že plačanih obveznosti iz naslova komunalnega prispevka na strani investitorja. Investitor mora ob tem tudi predložiti projekt za izvedbo (PZI) za odstranitev starega objekta.
IV. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
17. člen 
(odmera komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek odmeri pristojni občinski organ z odmerno odločbo na zahtevo zavezanca ali ko od upravne enote v zavezančevem imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja ali po uradni dolžnosti.
(2) Če se postopek odmere komunalnega prispevka začne na zahtevo zavezanca, mora biti zahtevi priložen tisti del dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je potrebna za odmero komunalnega prispevka. Če taka dokumentacija ne obstaja, je zavezanec nima ali njena izdelava ni zahtevana po veljavni zakonodaji, lahko zavezanec namesto nje predloži drugo tehnično in ostalo dokumentacijo, iz katere bodo razvidni podatki, potrebni za odmero komunalnega prispevka.
(3) Če občina v fazi odmere komunalnega prispevka ugotovi, da nima vseh podatkov, potrebnih za odmero ali dvomi o pravilnosti razpoložljivih podatkov, lahko sproži ugotovitveni postopek z namenom ugotovitve pravilnega stanja.
18. člen 
(izdaja odločbe o odmeri) 
(1) Rok za izdajo odločbe je 15 dni po prejemu popolne vloge.
(2) Zoper odločbo o odmeri komunalnega prispevka je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. Rok za odločitev o pritožbi je 15 dni.
19. člen 
(pogodba o opremljanju) 
Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil javno komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh pogodbenih strank.
20. člen 
(plačilo komunalnega prispevka) 
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka mora plačati komunalni prispevek v enkratnem znesku v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe.
(2) Če investitor plača komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo zaradi gradnje, pa mu gradbeno dovoljenje preneha veljati, objekta, za katerega je plačal komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, pa dejansko ni začel graditi, je upravičen do vračila komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v nerevaloriziranem znesku. Investitor lahko zahteva vračilo komunalnega prispevka v roku pet let po prenehanju veljavnosti gradbenega dovoljenja.
21. člen 
(stroški priključevanja) 
Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo poravnani vsi stroški priključevanja objekta na obstoječo komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti. Stroški izvedbe priključkov niso predmet odmere komunalnega prispevka in v celoti bremenijo investitorja.
V. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
22. člen 
(oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki za svoje delovanje ne potrebuje komunalne opreme oziroma ki nima samostojnih priključkov na komunalno opremo.
(2) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se ne plača za gradnjo enostavnih objektov in tistih nezahtevnih objektov, ki nimajo samostojnih priključkov na komunalno opremo in se gradijo kot pomožni objekti ter tako dopolnjujejo funkcijo osnovnega objekta.
(3) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se ne plača v primeru nadomestitve objektov zaradi naravne nesreče, v obsegu nadomeščenega objekta, pri čemer je lahko lokacija nadomeščenega objekta v primeru, ko nadomestitev na obstoječem stavbnem zemljišču oziroma gradbeni parceli ni možna, tudi na drugi, nadomestni lokaciji.
(4) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se ne plača tudi za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb, ki so v javnem interesu in katerih investitor je občina ali država in so namenjene za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo, muzeje, knjižnice, gasilske domove, opravljanje obredov in šport po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.
(5) Plačilo komunalnega prispevka se lahko delno ali v celoti oprosti za gradnjo posameznih vrst nestanovanjskih stavb po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov, če gre za objekt v splošnem javnem interesu in tako na predlog župana odloči občinski svet. V tem primeru mora občina oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
23. člen 
(obravnava že prejetih vlog za odmero komunalnega prispevka) 
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po določbah programov opremljanja, veljavnih v času vložitve vloge za odmero komunalnega prispevka.
24. člen
(veljavnost sprejetih odlokov o programih opremljanja) 
(1) Ne glede na določila tega odloka se na obračunskih območjih, ki jih obravnavajo posebni programi opremljanja in na njih temelječi odloki, komunalni prispevek odmerja po teh odlokih, pri čemer se komunalni prispevek odmerja samo za tisto vrsto komunalne opreme, ki jo posamezni program opremljanja obravnava, za ostalo komunalno opremo pa se odmera izvrši po tem odloku.
(2) Z uveljavitvijo tega odloka prenehata veljati Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 24/12 in 15/14) in Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Šterkov vrt«.
25. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0002/2018
Škocjan, dne 26. marca 2019
Župan 
Občine Škocjan 
Jože Kapler l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti