Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019

Kazalo

1149. Zaključni račun proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2018, stran 3227.

  
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 s spremembami) in Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 4/18) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 3. redni seji dne 3. 4. 2019 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2018 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2018.
2. člen 
Zaključni račun proračuna za leto 2018 izkazuje (v €):
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
6.433.870
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.033.893
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704) 
4.448.599
700
Davki na dohodek in dobiček
3.946.348
703
Davki na premoženje
438.284
704
Domači davki na blago in storitve
62.105
706
Drugi davki in prispevki
1.862
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.585.294
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
882.655
711
Takse in pristojbine
3.131
712
Denarne kazni 
3.029
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
44.216
714
Drugi nedavčni prihodki
652.263
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
22.164
722
Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
22.164
73
PREJETE DONACIJE (730)
1.200
730
Prejete donacije iz domačih virov
1.200
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
376.613
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
305.137
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
71.476
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
6.931.576
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402)
2.203.315
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
491.588
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
78.757
402
Izdatki za blago in storitve 
1.632.970
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.730.878
410
Subvencije
380.226
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
623.065
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
551.615
413
Drugi tekoči domači transferi 
1.175.972
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.914.251
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.914.251
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
83.132
431
Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
39.997
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
43.135
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I -II.) (skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
–497.706
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (443)
27.958
443
Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih
27.958
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–27.958
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
16.399
500
Domače zadolževanje
16.399
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
5.559
550
Odplačila domačega dolga
5.559
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–514.824
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
10.840
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.=-III.)
497.706
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
530.210
Ostanek sredstev na računih občine in KS na dan 31. 12. 2018
15.386
3. člen 
Ostanek sredstev na računih občine in krajevnih skupnosti na dan 31. 12. 2018 v višini 15.386 € se vključi v proračun Občine Kanal ob Soči za leto 2019 in se nameni za dokončanje programov iz leta 2018.
4. člen 
Na dan 31. 12. 2018 znašajo sredstva proračunske rezerve 37.564 €.
5. člen 
Zaključni račun se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 9000-0003/2019-11
Kanal ob Soči, dne 3. aprila 2019
Županja 
Občine Kanal 
Tina Gerbec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti