Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019

Kazalo

1171. Sklep o določitvi cene programov vrtca in dodatnih znižanjih plačil v Občini Semič, stran 3240.

  
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in 10. ter 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 – UPB1 in 27/16) je Občinski svet Občine Semič na 5. redni seji dne 11. 4. 2019 sprejel
S K L E P 
o določitvi cene programov vrtca in dodatnih znižanjih plačil v Občini Semič 
1. člen 
Ekonomska cena programov v enoti vrtec Osnovne šole Belokranjskega odreda Semič znaša od 1. 5. 2019 dalje:
– 484,99 EUR mesečno za otroka prvega starostnega obdobja,
– 362,45 EUR mesečno za otroka drugega starostnega obdobja.
2. člen 
Starši otrok, za katere je Občina Semič po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo za primer vsaj enomesečne odsotnosti otroka zaradi bolezni na podlagi predloženega zdravniškega potrdila in v času od 1. julija do 31. avgusta (strnjeno štiri tedne). V primeru poletne rezervacije morajo starši napovedati odsotnost otroka petnajst dni pred prvim dnem odsotnosti.
Starši plačajo rezervacijo v višini 40 % plačilnega razreda, ki jim je bil določen z odločbo o določitvi višine plačila za program vrtca.
To določilo velja le za starše otrok, za katere je Občina Semič dolžna kriti del cene programa, za druge starše pa samo v soglasju z občino plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.
V primeru uveljavljanja rezervacije oziroma začasnega izpisa mlajšega (drugega) otroka iz vrtca se cena najprej zmanjša za sredstva, katera zagotavlja ministrstvo. Starši plačajo rezervacijo v višini 40 % preostalega zneska.
3. člen 
V primeru odsotnosti otroka vrtec odšteje od cene programa znesek za neporabljena živila (36,85 EUR), korigiran z odstotkom, ki ga k ceni programa prispeva plačnik, pri čemer se upošteva že prvi dan odsotnosti, če starši do 8. ure javijo otrokovo odsotnost.
4. člen 
Če starši vpišejo ali izpišejo otroka tokom meseca, se prispevek staršev za dneve, ko je otrok prijavljen v vrtcu, izračunajo po formuli: prispevek staršev x število dni prisotnosti: število delovnih dni.
5. člen 
Staršem otrok, za katere je Občina Semič po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca, se ob predložitvi dokazil o reševanju stanovanjskega problema, dodatno zniža plačilo vrtca za en dohodkovni razred.
Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodatnega znižanja plačila vrtca vodi občinska uprava.
Dodatna olajšava se uveljavi s pisno vlogo na predpisanem obrazcu, s priloženimi ustreznimi dokazili, in sicer ločeno za vsako posamezno šolsko leto.
V tem členu navedeno dodatno olajšavo lahko družina uveljavi največ petkrat.
6. člen 
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene programov vrtca in dodatnih znižanjih plačil v Občini Semič št. 602-02/2012-24 z dne 30. 3. 2017 (Uradni list RS, št. 16/17).
7. člen 
Ta sklep se uporablja od 1. 5. 2019 dalje.
Št. 602-03/2019-4
Semič, dne 11. aprila 2019
Županja 
Občine Semič 
Polona Kambič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti