Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019

Kazalo

1174. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin za leto 2018, stran 3246.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 101/13, 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 30/18) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11, 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 4. seji dne 9. aprila 2019 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin za leto 2018 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tolmin za leto 2018 (v nadaljnjem besedilu: zaključni račun proračuna).
2. člen 
(1) Zaključni račun proračuna sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
(2) V splošnem delu zaključnega računa proračuna so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja proračuna Občine Tolmin za leto 2018 (v nadaljnjem besedilu: proračun).
(3) V posebnem delu zaključnega računa proračuna so predvideni in realizirani odhodki in drugi izdatki proračuna prikazani po posameznih finančnih načrtih neposrednih uporabnikov.
(4) V načrtu razvojnih programov so po posameznih projektih prikazane predvidene vrednosti, njihove spremembe tekom leta 2018 in realizirane vrednosti v letu 2018.
(5) Sestavni deli zaključnega računa proračuna iz prvega odstavka tega člena se objavijo na spletni strani Občine Tolmin.
3. člen 
Splošni del zaključnega računa proračuna na ravni podskupin kontov izkazuje naslednje realizirane zneske:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Zaključni račun proračuna 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI
11.765.839,95
TEKOČI PRIHODKI
10.989.198,25
70
DAVČNI PRIHODKI
9.377.409,83
700 Davki na dohodek in dobiček
8.372.015,00
703 Davki na premoženje
668.595,33
704 Domači davki na blago in storitve
335.616,02
706 Drugi davki
1.183,48
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.611.788,42
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.333.520,24
711 Takse in pristojbine
10.974,96
712 Denarne kazni
15.571,54
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
84.748,41
714 Drugi nedavčni prihodki
166.973,27
72
KAPITALSKI PRIHODKI
89.506,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
56.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmet. dolgor. sredstev
33.506,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
687.135,70
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
687.135,70
II.
SKUPAJ ODHODKI
14.713.819,68
40
TEKOČI ODHODKI
3.109.471,84
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
552.300,32
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
88.271,40
402 Izdatki za blago in storitve
2.418.900,12
409 Sredstva, izločena v rezerve
50.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
4.947.113,93
410 Subvencije
165.980,88
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
2.195.177,96
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
274.678,80
413 Drugi tekoči domači transferi
2.311.276,29
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
6.458.995,20
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
6.458.995,20
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
198.238,71
431 Investicijski tansferi prav. in fizič. osebam, ki niso pror. upor.
43.229,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
155.009,71
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–2.947.979,73
III./1
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
–2.948.167,15
III./2
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
2.932.612,48
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
2.166,32
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
2.166,32
750 Prejeta vračila danih posojil
2.166,32
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
2.166,32
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE
1.909.583,00
50
ZADOLŽEVANJE
1.909.583,00
500 Domače zadolževanje
1.909.583,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA
0,00
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
–1.036.230,41
X.
NETO ZADOLŽEVANJE
1.909.583,00
XI.
NETO FINANCIRANJE
2.947.979,73
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2017
1.832.841,31
XIII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2018
796.610,90
4. člen 
(1) Sredstva na računih na dan 31. december 2018 v višini 796.610,90 EUR postanejo sestavni del splošnega dela proračuna Občine Tolmin za leto 2019.
(2) Sredstva proračunske rezerve Občine Tolmin na dan 31. december 2018 v višini 13.370,57 EUR se prenesejo v sklad proračunske rezerve Občine Tolmin za leto 2019.
5. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0104/2017
Tolmin, dne 10. aprila 2019
Župan 
Občine Tolmin 
Uroš Brežan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti