Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019

Kazalo

Št. 3610-1/2018/16 Ob-1964/19, Stran 810
Na podlagi prvega in četrtega odstavka 25. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – UPB in 61/17 – GZ; v nadaljevanju: ZRud-1) in na podlagi vloge, ki jo je pri ministrstvu, pristojnem za rudarstvo, vložila zainteresirana pravna oseba, Ministrstvo za infrastrukturo objavlja
javni razpis 
za izdajo rudarskega dovoljenja za raziskovanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit, na raziskovalnem prostoru Cerovec, v Občini Rogaška Slatina
I. Način in rok prijave
Pisno prijavo na javni razpis je treba poslati s priporočeno pošiljko ali jo osebno predložiti na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana.
Za pravočasne bodo štele prijave, ki bodo v vložišče Ministrstva za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, prispele do vključno 22. 5. 2019, do 10. ure.
Prijavitelj mora v prijavi na javni razpis navesti podatke, kot to določa sedmi odstavek 25. člena ZRud-1. Prijava mora biti v kuverti, označeni z naslovom vlagatelja, nazivom razpisa in s pripisom »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis«.
II. Opredelitev mej raziskovalnega prostora
Raziskovalni prostor Cerovec:
– predstavlja nov raziskovalni prostor
– obsega zemljišča s parc. št.: 649/1, 649/2 in 650, vse k. o. 1171 – Sveti Florijan, s skupno površino 3,6434 hektarja
– je omejen s parcelnimi mejami prej navedenih parcel, v globino pa ni omejen.
Raziskovalna rudarska dela bodo obsegala 3 raziskovalne vrtine. Z raziskovalnimi rudarskimi deli, namenjenimi raziskovanju mineralnih surovin, se ne sme spreminjati raba prostora. Pred izvedbo raziskovalnih rudarskih del je potrebno pridobiti pisno soglasje lastnika zemljišča.
III. Mineralna surovina, ki je predmet javnega razpisa: predmet rudarske pravice za raziskovanje je raziskovanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit.
IV. Dražba
V primeru, če oddata prijavo dva ali več upravičenih prijaviteljev, se postopek izbora nosilca rudarske pravice za raziskovanje izvede kot dražba, na kateri kandidati s svojimi ponudbami o višini plačila nadomestila za raziskovanje mineralnih surovin konkurirajo za nosilca dovoljenja za raziskovanje.
Dražba za izbor nosilca rudarske pravice za raziskovanje se izvede na način in po postopku, ki ga določa 25.a člen ZRud-1.
V. Začetek in čas trajanja rudarske pravice za raziskovanje: rudarska pravica za raziskovanje se podeljuje za največ pet let od dneva pravnomočnosti odločbe o izbiri kandidata za nosilca dovoljenja za raziskovanje.
VI. Brezpogojna, na prvi poziv plačljiva bančna garancija za odpravo škode: izbrani upravičeni prijavitelj, kateremu bo ministrstvo izdalo odločbo o izbiri kandidata za nosilca dovoljenja za raziskovanje, bo moral k revidiranemu rudarskemu projektu za raziskovanje predložiti brezpogojno, na prvi poziv plačljivo bančno garancijo za odpravo škode, ki bo nastala zaradi raziskovanja, in izvedbo sanacije raziskovalnega prostora, in sicer v višini stroškov sanacije po končanem raziskovanju, kot izhaja iz revidiranega rudarskega projekta za pridobitev dovoljenja za raziskovanje. Čas veljavnosti bančne garancije pa bo moral biti najmanj eno leto daljši od časa veljavnosti dovoljenja za raziskovanje.
VII. Opis postopka za izbiro nosilca dovoljenja za raziskovanje
Odpiranje prijav na javni razpis, ki bo javno, bo izvedla uradna oseba ministrstva, v prostorih Direktorata za energijo, soba št. 223, v sredo, dne 22. 5. 2019, ob 10.20.
Po prejetju prijav bo ministrstvo naprej preverilo, ali so prijave pravočasne ter ali prijavitelji izpolnjujejo s 6. členom ZRud-1 predpisane pogoje za pridobitev dovoljenja za raziskovanje (v tem primeru se štejejo za upravičene prijavitelje). V nasprotnem primeru ministrstvo prijavo zavrže.
Šteje se, da javni razpis uspe, če prijavo odda najmanj en upravičeni prijavitelj.
VIII. Način obveščanja prijaviteljev o poteku postopka: rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo: http://www.mzi.gov.si.
IX. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izbiri nosilca dovoljenja za raziskovanje: o izbiri kandidata za nosilca dovoljenja za raziskovanje odloči Ministrstvo za infrastrukturo z odločbo o izbiri kandidata za nosilca dovoljenja za raziskovanje, v roku 60 dni od dneva odpiranja vlog, prispelih na ta javni razpis, v primeru dražbe pa v roku 60 dni od zaključka dražbe.
X. Odgovorne osebe ministrstva, pristojnega za rudarstvo, za dajanje informacij med potekom postopka javnega razpisa: odgovorna oseba za dajanje informacij med potekom javnega razpisa je Marko Fajič (marko.fajic@gov.si, tel. 01/478-74-17).
Ministrstvo za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti