Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019

Kazalo

1129. Zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto 2018, stran 3134.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12 in 22/17) je občinski svet na 5. redni seji dne 10. 4. 2019 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Braslovče za leto 2018 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto 2018.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto 2018 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Braslovče za leto 2018. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2018 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto 2018 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Celotno besedilo zaključnega računa Občine Braslovče za leto 2018 se objavi na spletni strani www.braslovce.si.
Št. 410-5/2017-34
Braslovče, dne 11. aprila 2019
Župan 
Občine Braslovče 
Tomaž Žohar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti