Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019

Kazalo

1133. Pravilnik o sprejemu, bivanju in odpustu iz bivalne enote na Prešernovi 11b v Brežicah, stran 3136.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 88. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 90/09 – odl. US, 56/11 – odl. US, 87/11, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 4. redni seji dne 8. 4. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o sprejemu, bivanju in odpustu iz bivalne enote na Prešernovi 11b v Brežicah 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem pravilnikom se ureja način bivanja v stanovanju za uporabnike/ce (v nadaljevanju: uporabnik), pogoje sprejema v bivalno enoto in pogoje odpusta.
(2) Pravilnik določa pravice in odgovornosti Občine Brežice, ki razpolaga z bivalno enoto, uporabnikov bivalne enote, Centra za socialno delo Posavje, enota Brežice (v nadaljevanju: CSD Brežice), poti uveljavljanja pravic uporabnikov in metode dela ter način sodelovanja s socialno mrežo uporabnikov.
II. CILJNA SKUPINA 
2. člen
(1) Uporabniki so posamezniki in družine, ki so iz različnih razlogov ostali brez doma. Uporabnik mora biti občan Občine Brežice ali občan z zadnjim stalnim prebivališčem na območju Občine Brežice, ki so brez urejenega stalnega bivališča in so socialno ogroženi.
(2) Uporabnik je v postopku pridobivanja pravic označen kot kandidat.
III. POSTOPEK SPREJEMA V BIVALNO ENOTO 
3. člen
Kandidat pridobi na Občini Brežice ali CSD Brežice informacijo o možnostih za sprejem v bivalno enoto, o pogojih bivanja v bivalni enoti ter o oblikah pomoči, ki jih ob tem nudi CSD Brežice. Kandidat poda pisno vlogo za sprejem na Občino Brežice.
4. člen 
(1) Kandidat po oddaji vloge pred namestitvijo in sklenitvijo najemne pogodbe opravi razgovor z Občino Brežice, ki o ustreznosti kandidata pridobi mnenje CSD Brežice.
(2) Osem dni pred namestitvijo se sklene pogodba o namestitvi.
(3) Ob namestitvi v bivalno enoto se izdela primopredajni zapisnik.
5. člen 
Če kandidat potrebuje takojšno namestitev, je izjemoma možnost namestitve brez pisne vloge. Uporabnik najkasneje v treh dneh po namestitvi podpiše pogodbo o namestitvi.
IV. OBSEG STORITEV 
6. člen
Občina Brežice in CSD Brežice se zavežeta uporabniku zagotoviti ustrezne bivalne pogoje in izvajanje storitev v skladu z etičnimi načeli izvajanja storitev socialnega varstva.
7. člen 
Uporabniki imajo na voljo souporabo sobe, kuhinje, sanitarij, hodnika, shrambe in terase.
8. člen 
(1) CSD Brežice uporabnikom v času bivanja v enoti nudi strokovno vodene socialno varstvene storitve.
(2) CSD Brežice z uporabnikom izdela načrt pomoči, kjer uporabnik definira svoje potrebe, določijo se cilji, poti reševanja in razdelijo se delovne naloge za uresničitev zastavljenega. Načrt je fleksibilno zastavljen in se preverja ter po potrebi spreminja.
9. člen 
Najmanj vsake tri mesece se skupaj z uporabnikom evalvira doseženo na vseh področjih in se zastavi nadaljnje delo. Poročilo CSD Brežice posreduje Občini Brežice.
10. člen 
(1) Uporabnik mora dovoliti napovedan obisk strokovnega delavca CSD Brežice, v nujnih primerih tudi nenapovedan obisk.
(2) Skladno s Stanovanjskim zakonom ima Občina Brežice pravico vstopiti v bivalno enoto za preveritev pravilne uporabe bivalnih enot, vendar največ dvakrat letno.
11. člen 
Uporabnik mora pri izvajanju nalog pooblaščenih oseb dovoliti obiske Policijske postaje Brežice, Medobčinskega inšpektorata – Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica (SPO) in drugih inšpekcijskih služb.
V. ODGOVORNOST IN DOLŽNOST UPORABNIKOV 
12. člen
(1) Ob podaji vloge se uporabnika seznani s hišnim redom.
(2) Uporabnik se zaveže, da bo uporabljal bivalno enoto, opremo in naprave v njej ter skupne prostore stanovanjske hiše, kjer je bivalna enota, kot dober gospodar, v skladu z njihovim prvotnim namenom in navodili, v skladu s hišnim redom in zakonom, ki ureja stanovanjska razmerja. Uporabnik mora uporabljati bivalno enoto na način, da bo omogočena uporaba skupnih prostorov bivalne enote tudi vsem ostalim stanovalcem. Uporabnik ne sme trajno posegati v bivalno enoto, opremo in naprave, ki so predmet bivanja brez soglasja Občine Brežice, razen če je to nujno potrebno, da se odvrne nevarnost za življenje ali zdravje ljudi ali hujša premoženjska škoda.
(3) Uporabnik podpiše primopredajni zapisnik o namestitvi in prevzame ključe skupnega vhoda bivalne enote. Uporabnika se lahko začasno prijavi na naslovu bivalne enote.
13. člen 
Pogodba o bivanju se sklene najdalj za obdobje enega leta. Pogodba se lahko podaljša glede na uresničevanje individualnega načrta pomoči, upoštevanja hišnega reda ter izpolnjevanju obveznosti, vendar najdalj do dveh let.
14. člen 
Uporabnik v času bivanja v bivalni enoti dela v smeri razreševanja svojih stisk. Vzporedno poteka delo na razreševanju stanovanjskih in finančnih težav, urejanju pravdnih zadev, graditvi socialne mreže, vzgoji otrok itd.. Uporabnik in strokovna delavka CSD Brežice sodelujeta v procesu pomoči.
15. člen 
Uporabnik je na podlagi najemne pogodbe o bivanju dolžan izpolnjevati svoje finančne obveznosti – mesečno poravnavati stroške bivanja, ki zajemajo najemnino in tekoče stroške objekta.
VI. POGOJI ODPUSTA IZ BIVALNE ENOTE 
16. člen
(1) Skladno s Stanovanjskim zakonom, tem pravilnikom in pogodbo o namestitvi ima Občina Brežice pravico odpovedati pogodbo o bivanju, če uporabnik ne plačuje stroškov bivanja, uničuje bivalno enoto, razgraja in moti okolico, krši Pravilnik o sprejemu, bivanju in odpustu iz bivalne enote ali hišni red v skladu z dogovorjenim odpovednim rokom v pogodbi o bivanju. Prav tako lahko Občina Brežice odpove pogodbo o bivanju iz vseh razlogov iz prvega odstavka 103. člena Stanovanjskega zakona.
(2) Pred odpovedjo pogodbe iz krivdnih razlogov je Občina Brežice dolžna pisno opozoriti uporabnika na kršitev. Pisni opomin mora vsebovati opis kršitve, način odprave in rok za odpravo odpovednega razloga, ki znaša najmanj pet dni.
(3) V primeru predčasne odpovedi pogodbe je uporabnik dolžan izprazniti bivalno enoto in skrbniku bivalnih enot na Občino Brežice izročiti ključe.
(4) Če uporabnik tudi po pozivu Občine Brežice ne odstrani svojih stvari, jih lahko na njegove stroške odstrani in preda eni od zainteresiranih organizacij s statusom humanitarne organizacije.
VII. ZAKLJUČEK BIVANJA 
17. člen 
Ob zaključku bivanja uporabnik podpiše zapisnik o zaključku bivanja in predloži dokazila o poravnavi vseh finančnih obveznosti, vrne ključ, v celoti izprazni prostor s svojimi stvarmi in ob prisotnosti strokovnega delavca zapusti bivalno enoto.
VIII. KONČNE DOLOČBE 
18. člen 
Za zadeve, ki niso posebej urejene s tem pravilnikom, se neposredno uporabljajo določbe Stanovanjskega zakona in podzakonskih predpisov.
19. člen 
Pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3523-0093/2018
Brežice, dne 8. aprila 2019
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti