Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019

Kazalo

1179. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju otroškega in šolskega zobozdravstva v Občini Železniki, stran 3258.

  
Na podlagi določila Zakona o zdravstveni dejavnosti /ZZdej/ (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB2, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17) in 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Železniki na 5. redni seji dne 11. 4. 2019 sprejel
O D L O K 
o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju otroškega in šolskega zobozdravstva v Občini Železniki 
1 SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(uporaba izrazov) 
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, se določijo predmet in pogoji opravljanja javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju otroškega in šolskega zobozdravstva na območju Občine Železniki (v nadaljevanju: občina).
(2) S tem odlokom se določijo:
– dejavnost, ki je predmet javne službe,
– območje opravljanja javne službe, uporabnike ter razmerja do uporabnikov,
– pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– javna pooblastila koncesionarju,
– splošni pogoji za opravljanje javne službe in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo,
– obseg opravljanja koncesijske dejavnosti,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– viri financiranja javne službe,
– nadzor nad opravljanjem javne službe,
– prenehanje koncesijskega razmerja,
– organ, ki opravi izbor koncesionarja,
– organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe in
– druge sestavine, potrebne za določitev in opravljanje javne službe.
2 PREDMET JAVNE SLUŽBE 
3. člen 
(dejavnost javne službe) 
Javna služba po tem odloku obsega storitve otroškega in šolskega zobozdravstva.
Koncesija se podeli, če koncedent ugotovi, da javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe, oziroma če javni zdravstveni zavod ne more zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev.
3 OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE, UPORABNIKI TER RAZMERJA DO UPORABNIKOV 
4. člen 
(območje opravljanja javne službe) 
Dejavnost javne službe se kot koncesionirana dejavnost izvaja na območju Občine Železniki.
5. člen 
(uporabniki ter razmerja do uporabnikov) 
Uporabniki na območju občine imajo pravico do uporabe storitev javne službe na pregleden in nepristranski način pod pogoji, določenimi z zakonom in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi.
4 JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU 
6. člen 
(javno pooblastilo) 
Izvajalec javne službe v okviru storitev javne službe opravlja strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge javne službe, ki se nanašajo na razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejavnosti javne službe.
5 SPLOŠNI POGOJI ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE IN ZA UPORABO JAVNIH DOBRIN, KI SE Z NJO ZAGOTAVLJAJO 
7. člen 
(pogoji) 
(1) Koncesionar opravlja javno službo v skladu z zakonom, ki ureja področje zdravstvene dejavnosti ter podzakonskimi predpisi, sprejetimi na njegovi podlagi.
(2) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane javne službe, so:
– da ima sedež dejavnosti v Vrtcu Železniki, kjer se nahajajo prostori, namenjeni otroški zobni ambulanti;
– da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica (potrdilo ne sme biti starejše od 3 mesecev);
– da izbrani kandidat sklene s koncedentom ustrezno pogodbo o najemu oziroma uporabi poslovnih prostorov v Vrtcu Železniki, Otoki 14, Železniki, v katerih bo opravljal zdravstveno dejavnost, in da ima kandidat zagotovljeno opremo;
– da pridobi pozitivno mnenje pristojne zbornice;
– da izpolnjuje pogoje iz 44.č člena Zakona o zdravstveni dejavnosti.
Ponudnik mora za pridobitev in opravljanje koncesije izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti;
– ima za vrsto zdravstvene dejavnosti, v katero sodi program zdravstvene dejavnosti oziroma sodijo storitve specialistične bolnišnične dejavnosti, ki so predmet koncesije, za polni delovni čas zaposlenega odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, razen ko je sam izvajalec zdravstvene dejavnosti odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti. Odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti se lahko zaposli za krajši delovni čas, če gre za sorazmerno zaposlitev glede na predviden manjši obseg izvajanja programa zdravstvene dejavnosti oziroma zdravstvenih storitev specialistične bolnišnične dejavnosti;
– ima zaposlene ali na drugi zakoniti podlagi zagotovljeno ustrezno število usposobljenih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, ki izpolnjujejo pogoje iz tega zakona ali zakona, ki ureja zdravniško službo, in bodo opravljali zdravstvene storitve, ki so predmet koncesije;
– je sklenil pogodbo z javnim zdravstvenim zavodom o obsegu in vrstah sodelovanja za potrebe izvajanja neprekinjenega zdravstvenega varstva, če gre za zdravstveno dejavnost, ki se izvaja v okviru neprekinjenega zdravstvenega varstva;
– ima v skladu z zakonom, ki ureja zdravniško službo, urejeno zavarovanje odgovornosti za zdravnike;
– mu v zadnjih petih letih ni bila odvzeta koncesija iz razlogov iz 44.j člena tega zakona;
– ni v postopkih pred organi pristojne zbornice ali strokovnega združenja zaradi kršitev v zvezi z opravljanjem poklica, o čemer predloži potrdilo pristojne zbornice ali strokovnega združenja;
– pri ponudniku ne obstojijo izključitveni razlogi, ki veljajo za ponudnike v postopkih oddaje javnih naročil.
(3) Koncesionar mora za podelitev koncesije koncedentu predložiti:
– program opravljanja dejavnosti javne službe z oceno stroškov.
6 OBSEG OPRAVLJANJA KONCESIJSKE DEJAVNOSTI 
8. člen 
(obseg opravljanja koncesijske dejavnosti) 
(1) Koncesija za opravljanje dejavnosti javne službe se lahko podeli enemu koncesionarju za en (1,00) program.
(2) Koncesionar pridobi posebno in izključno pravico za opravljanje dejavnosti javne službe na dogovorjenem območju Občine Železniki.
7 ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE 
9. člen 
(začetek koncesije) 
Koncesijsko razmerje se začne s podpisom pogodbe o koncesiji.
10. člen 
(trajanje koncesije) 
Koncesija se podeli za določen čas 15 let, šteto od dneva začetka opravljanja koncesijske dejavnosti z možnostjo podaljšanja za naslednjih 15 let, na način in pod pogoji, kot jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost (drugi odstavek 43. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti).
8 VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE 
11. člen 
(viri financiranja javne službe) 
Koncedent ni dolžan zagotavljati koncesionarju nobenih sredstev za opravljanje javne službe. Sredstva za opravljanje javne službe si koncesionar pridobiva na podlagi pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
9 NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE 
12. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesijske pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med koncedentom in koncesionarjem oziroma njune medsebojne pravice in obveznosti, izvaja koncedent v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti.
10 PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
13. člen 
(prenehanje koncesijskega razmerja) 
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem pogodbe o koncesiji,
– z odvzemom koncesije,
– v drugih primerih, določenih s pogodbo o koncesiji.
14. člen 
(prenehanje koncesijske pogodbe) 
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,
– s smrtjo koncesionarja,
– s stečajem ali zaradi drugega načina prenehanja koncesionarja,
– z odpovedjo pogodbe iz razlogov in pod pogoji, ki so določeni v koncesijski pogodbi,
– če je pravnomočna koncesijska odločba odpravljena ali izrečena za nično,
– v primeru odvzema koncesije,
– s sporazumom.
15. člen 
(odvzem koncesije) 
Koncedent odvzame koncesijo koncesionarju z odločbo, in sicer v primerih, določenih v 44.j členu Zakona o zdravstveni dejavnosti.
11 NAČIN PODELITVE KONCESIJE 
16. člen 
(javni razpis) 
(1) Koncedent pridobiva koncesionarje na podlagi javnega razpisa.
(2) Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Železniki in portalu javnih naročil.
17. člen 
(oblika in postopek javnega razpisa) 
(1) Javni razpis se opravi po določbah Zakona o zdravstveni dejavnosti.
(2) Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj en ponudnik, ki izpolnjuje s tem koncesijskim aktom določene pogoje.
(3) Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi.
18. člen 
(vsebina javnega razpisa) 
(1) Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena v skladu s koncesijskim aktom. V primeru neskladja med koncesijskim aktom in razpisno dokumentacijo veljajo določbe koncesijskega akta. Podatki v razpisni dokumentaciji morajo biti enaki podatkom, navedenim v objavi javnega razpisa.
(2) Javni razpis mora ob vsebini iz prejšnjega odstavka tega člena vsebovati tudi pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar in so določeni v 7. členu tega odloka.
19. člen 
(postopek izbire koncesionarja) 
Za vodenje postopka razpisa in oceno ponudb imenuje župan občine strokovno komisijo, ki jo sestavljajo najmanj predsednik in dva člana.
12 ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA 
20. člen 
(organ, ki opravi izbor koncesionarja) 
O izbiri koncesionarja odloči koncedent z odločbo, s katero ponudniku, čigar ponudba je bila po merilih iz razpisa ocenjena najbolje, podeli koncesijo.
13 ORGAN, POOBLAŠČEN ZA SKLENITEV POGODBE O KONCESIJI 
21. člen 
(organ, pooblaščen za sklenitev pogodbe o koncesiji) 
Pogodbo o koncesiji v imenu občine sklene župan občine.
14 DRUGE SESTAVINE POTREBNE ZA DOLOČITEV IN IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
14.1 Prenos koncesije
22. člen 
(prenos koncesije) 
Koncesionar ne more prenesti izvajanja javne službe na drugo osebo.
Koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali druge oblike pravnega prometa.
14.2 Višja sila
23. člen 
(dolžnosti koncesionarja) 
(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti izvajati javno službo tudi v nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
(2) Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha, vendar samo sporazumno med koncedentom in koncesionarjem.
14.3 Odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih
24. člen 
(odgovornost za škodo) 
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam.
14.4 Začasen prevzem
25. člen 
(začasen prevzem) 
Če koncesionar ne zagotovi izvajanja javne službe, lahko njeno izvajanje začasno zagotovi koncedent s prevzemom javne službe ali na drug način, določen v pogodbi o koncesiji.
14.5 Odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja
26. člen 
(vrsta odgovornosti) 
Koncedent ne odgovarja za škodo, ki jo pri izvajanju javne službe povzroči koncesionar uporabnikom ali drugim osebam na območju občine.
14.6 Zavarovanje odgovornosti za škodo
27. člen 
(zavarovanje) 
(1) Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzroči uporabnikom ali drugim osebam in za škodo, ki nastane zaradi nepravilnega opravljanja dejavnosti javne službe.
(2) Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi s koncesijsko pogodbo.
15 KONČNA DOLOČBA 
28. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko da nanj soglasje ministrstvo, pristojno za zdravje, in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 9000-3/2019-011
Železniki, dne 11. aprila 2019
Župan 
Občine Železniki 
mag. Anton Luznar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti