Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019

Kazalo

1138. Zaključni račun proračuna Občine Dobrna za leto 2018, stran 3140.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13, 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS 1617 in 13/18) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 55/17) je občinski svet na 5. redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna dne 10. 4. 2019 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Dobrna za leto 2018 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dobrna za leto 2018.
Konto
Opis
Realizacija proračuna 2018
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
2.715.684
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.165.627
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
1.662.078
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
1.424.313
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
72.043
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
165.722
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
503.549
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
327.680
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
1.556
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
1.486
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
12.749
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
160.078
72
KAPITALSKI PRIHODKI
42.000
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
42.000
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZGRADB
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
0
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
0
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
508.057
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
485.693
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
22.364
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA 
IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.656.363
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
736.502
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
273.354
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
45.497
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
396.178
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
108
409
REZERVE
21.365
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
878.216
410
SUBVENCIJE
16.723
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
540.202
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
49.838
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
271.453
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.037.133
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
1.037.133
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
4.512
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM
0
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
4.512
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
59.321
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
1.450
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
1.450
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
57.017
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
57.017
55
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
179.654
550
ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA
179.654
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–61.866
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–122.637
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–59.321
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Dobrna za leto 2018 sestavljajo splošni in posebni del.
V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dobrna za leto 2018. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2018 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Realizacija prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, se na ravni podskupin kontov objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del ter Načrt razvojnih programov, pa se objavijo na spletni strani Občine Dobrna.
Št. 4103-0001/2019-11(5)
Dobrna, dne 10. aprila 2019
Župan 
Občine Dobrna 
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti