Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019

Kazalo

Št. 5440-1/2019/4 Ob-1970/19, Stran 810
Na podlagi:
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006,
– Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006,
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014, z vsemi spremembami,
– Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 16. decembra 2014 z vsemi spremembami,
– Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – UPB, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17),
– Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 65/14 – ZVRS-H, 90/14 in 51/16),
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 33/18 – ZJF-H in 83/18),
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (Uradni list RS, št. 71/17),
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17 in 67/18),
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
– Odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja, št. 3032-98/2016/40 z dne 11. 4. 2019,
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za izbor operacij »Podpora novim kariernim perspektivam v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (KRVS) v obdobju 2019–2021«
1. Ime oziroma sedež posredniškega organa oziroma izvajalca javnega razpisa za izbor operacij (v nadaljnjem besedilu: javni razpis), ki izvede vse postopke, potrebne za dodelitev sredstev: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.
Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 8. Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile, prednostne naložbe: 8.2 Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade, specifičnega cilja: 8.2.1 Znižanje brezposelnosti mladih.
Sredstva se dodelijo za zaposlitve v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija v letih 2019–2021.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje zaposlitev na področju kulture. Za zagotovitev trajnejših učinkov bodo osebe iz ciljne skupine delo opravljale pod strokovnim mentorstvom.
Namen javnega razpisa je pridobivanje in krepitev sposobnosti, znanj, veščin ter spretnosti vključenih oseb. Vključene osebe bodo pod strokovnim vodstvom mentorja pridobile delovne izkušnje, ki jim bodo povečale zaposlitvene možnosti za opravljanje teh ali podobnih del. Vključitev posamezne osebe iz ciljne skupine v operacijo bo trajala najmanj dvanajst mesecev v obsegu zaposlitve za polni delovni čas.
Cilji javnega razpisa so:
– omogočanje pridobivanja kompetenc, referenc, znanja in delovnih izkušenj brezposelnim ustvarjalcem na področju kulture v Sloveniji z namenom integracije ciljne skupine mladih, ki so v trenutku vključitve v projekt stari do vključno 29 let, na trg delovne sile;
– spodbujanje zaposlitvenih možnosti ter vzpostavitev spodbudnejšega delovnega okolja na področju kulture;
– povečanje deleža zaposlenih od vključenih mladih v ukrepe na trgu dela.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Pomen pojmov:
Upravičenci so javni zavodi s področja kulture, katerih ustanoviteljica je država ali lokalna skupnost, registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin s področja umetnosti v Sloveniji.
Ciljna skupina v tem javnem razpisu in v zadevnih operacijah so brezposelni mladi, ki so v trenutku vključitve (tj. ob podpisu pogodbe o zaposlitvi, ki jo brezposelna oseba sklene z javnim zavodom kot izbranim upravičencem) v projekt stari do vključno 29 let.
Brezposelna oseba je oseba, ki za čas vključitve v projekt nima sklenjene pogodbe o zaposlitvi.
Projekt predstavlja operacijo izbranega upravičenca do sredstev javnega razpisa.
Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje splošne razpisne pogoje:
1. da so javni zavodi, registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Republiki Sloveniji (obvezno dokazilo: fotokopija ustanovnega ali drugega temeljnega akta, iz katerega je razvidno področje);
2. da so v primeru, da so bili kot izvajalci pogodbena stranka ministrstva v letih 2016, 2017 in 2018 izpolnili vse svoje obveznosti do ministrstva (preverja ministrstvo na podlagi predloženih letnih poročil);
3. da niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije (dokazilo je podpis izjave prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev);
4. imajo do vključno zadnjega dne v mesecu pred oddajo vloge na javni razpis poravnane vse zapadle davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji (Ministrstvo za kulturo bo navedeni pogoj preverjalo glede na stanje na zadnji delovni dan v mesecu pred oddajo vloge);
5. da njihov prijavljeni projekt ni sofinanciran iz drugih javnih sredstev oziroma za iste upravičene stroške ni ali ne bo prejel sredstev iz drugih javnih virov (državnega ali lokalnega proračuna ali iz sredstev EU) (dokazilo je podpis izjave prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev);
6. da prijavljajo projekt, znotraj katerega se zaposlitve lahko izvajajo od datuma objave javnega razpisa do najkasneje 30. 9. 2021 (zadnja zaposlitev mora biti sklenjena najkasneje 1. 10. 2020) (dokazilo je podpis izjave prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev);
7. da zaposlijo osebo iz ciljne skupine na primerno delovno mesto, skladno z namenom tega javnega razpisa (dokazilo je podpis izjave prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev);
8. da so prijavitelj s sedežem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (KRVS);
9. da zaposlujejo le osebe s stalnim prebivališčem na območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija (KRVS);
10. da prijavljajo projekt zaposlitve oseb iz ciljne skupine tega razpisa, katere morajo biti v celotnem obdobju upravičenosti stroškov čim bolj enakomerno porazdeljene (in se lahko smiselno prekrivajo) (dokazilo je podpis izjave prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev);
11. da v celotnem obdobju upravičenosti stroškov v okviru izvajanja projekta prijavljajo najmanj 1 in največ 10 zaposlitev na nivoju trajanja projekta in pri čemer bo vsaka zaposlitev trajala najmanj 1 leto za polni delovni čas (dokazilo je podpis izjave prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev);
12. da ne prijavljajo zaposlitve osebe, ki je bila v zadnjih šestih mesecih do datuma objave tega javnega razpisa zaposlena pri prijavitelju (dokazilo je podpis izjave prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev);
13. da zagotovijo ustrezne vsebine praktičnega usposabljanja in strokovno mentorstvo (dokazilo je podpis izjave prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
Trajanje zaposlitve: Zaposlitev posamezne osebe iz ciljne skupine mora trajati najmanj 1 leto za polni delovni čas. Prijavitelj mora prijaviti najmanj 1 in največ 10 zaposlitev oseb iz ciljne skupine. Zaposlitve znotraj projekta lahko trajajo od objave javnega razpisa do najkasneje 30. 9. 2021. V okviru izvajanja operacije lahko upravičenec eno osebo zaposli zgolj enkrat. Financiranje zaposlitve posamezne osebe traja zgolj eno leto.
Prijavitelji morajo predpisane pogoje dokazati s predložitvijo fotokopije ustanovnega akta ali drugega ustreznega pravnega akta ter prijavnega obrazca v vlogi (originalno podpisana in žigosana izjava prijavitelja).
Ministrstvo bo v nadaljnji postopek ocenjevanja po tem javnem razpisu vključilo le pravočasne in popolne prijave, ki so jih vložili prijavitelji.
4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu od bolj k manj pomembnemu)
4.1 Izločitvena merila
Če je vsaj eno od izločitvenih meril ovrednoteno kot NE, komisija za izvedbo postopka javnega razpisa prijavo izloči in je ne ocenjuje po merilih za ocenjevanje projekta.
Projekt predvideva vključitev najmanj 1 in največ 10 oseb iz ciljne skupine
DA
NE
izločitveno merilo
Prijavitelj je upravičenec v skladu z določili 3. točke tega razpisa
DA
NE
izločitveno merilo
4.2 Merila za izbor prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje – ocenjevalni list
Pravočasne in popolne prijave upravičenih prijaviteljev bo ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija) na podlagi meril.
Komisija bo pri posameznem merilu za ocenjevanje vloge ocenila v okviru naslednje ocenjevalne lestvice:
Opis ocene
Prejete točke
nejasno, neskladno, neustrezno, nesprejemljivo
0
pogojno sprejemljivo, slabo
1
sprejemljivo
2
delno ustrezno 
3
ustrezno
4
povsem ustrezno
5
Komisija pri vsakem podmerilu dodeli od 0 do 5 točk. Skupaj je možnih 50 točk.
MERILA
Največje možno št. točk:
1.
Usposobljenost prijaviteljev za izvedbo projekta:
10
1.1. Prijavitelj ima reference pri izvajanju primerljivih projektov v zadnjih petih letih (prijavni obr., tč. 3).
5
1.2. Prijavitelj ima ustrezne reference pri izvajanju mentorstva (prijavni obr., tč. 3)
5
2.
Ustreznost projekta:
20
2.1. Nameni in cilji projekta, vključno z opisom izvajanja mentorstva, so jasno in kvalitetno opredeljeni ter usklajeni z nameni in cilji razpisa (prijavni obr., tč. 2B).
5
2.2. Ciljna skupina in njene potrebe so jasno opredeljene ter primerno vključene v pripravo in izvajanje prijavljenih aktivnosti (prijavni obr., tč. 2C).
5
2.3 Načrtovana poraba stroškov projekta po obdobjih je glede na načrtovane aktivnosti ustrezna, predvideni stroški so v časovnem obdobju enakomerno porazdeljeni (prijavni obr., tč. 4 – finančni načrt – priloga).
5
2.4. Predvideno število novih zaposlitev oseb ciljne skupine v okviru trajanja projekta:
– 1 zaposlitev (2 točki)
– od 2 do 4 zaposlitve (3 točke)
– od 5 do 7 zaposlitev (4 točke)
– od 8 do 10 zaposlitev (5 točk)
5
3.
Izvedljivost projekta: 
10
3.1 Zaposlitveni in terminski načrt projekta sta primerno strukturirana in skladna z nameni in cilji razpisa (prijavni obr., tč. 2E).
5
3.2 Terminski načrt aktivnosti je ustrezen in izvedljiv (prijavni obr., tč. 2E).
5
4.
Trajnost predvidenih rezultatov:
10
4.1 Učinki projekta so kratkoročno in dolgoročno relevantni za pripadnike ciljne skupine (prijavni obr., tč. 2D).
5
4.2 Izkazan je namen integracije na trg dela ter navedba pričakovanih rezultatov – delež mladih starih 15–29 let zaposlenih ob izhodu (ciljna vrednost: KRVS 72 % (prijavni obr., tč. 2D)).
5
SKUPAJ TOČK:
50
5. Izbor in ocenjevanje vlog
Prijave, ki bodo pravočasne in popolne, bo komisija ocenila na podlagi meril za ocenjevanje. Merila za ocenjevanje so ovrednotena s točkami, pri čemer je pri posameznem podmerilu navedena najvišja možna višina doseženih točk. Najvišje možno število doseženih točk je 50. V predlog za sofinanciranje bodo uvrščeni pozitivno ocenjeni projekti, ki bodo na podlagi ocenjevanja v skupnem seštevku dosegli najmanj 41 točk. Višina odobrenih sredstev je odvisna od skupne višine doseženih točk ter okvira sredstev, ki so namenjena operacijam.
V primeru, da več prijaviteljev doseže enako število točk in bi bila z njihovo uvrstitvijo na predlog liste projektov za sofinanciranje presežena skupna razpoložljiva sredstva, se o uvrstitvi projektov na predlog liste sofinanciranih projektov da prednost projektu, ki je dobil več točk pri podmerilu 2.4 Predvideno število novih zaposlitev oseb ciljne skupine v okviru trajanja projekta, v primeru enakega števila točk pri tem podmerilu se najprej upoštevajo dosežene točke pri merilu 3. Izvedljivost projekta. V primeru enakega točkovanja po vseh merilih in podmerilih se odloči z žrebom, ki ga opravi strokovna komisija.
Prijavitelju, ki je na predlogu liste projektov za sofinanciranje zadnji, se dodelijo sredstva največ v višini, ki bodo še na razpolago, v skladu s prijavo. Kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva se šteje, da odstopa od vloge.
Če izbrani prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe, se dodelijo sredstva naslednjemu na rezervni listi.
Na rezervno listo se lahko uvrstijo kandidati, ki dosežejo vsaj 41 točk.
Regionalna razsežnost
Slovenija je v novem programskem obdobju po letu 2014 na ravni NUTS 2 razdeljena na dve kohezijski regiji, in sicer na bolj razvito kohezijsko regijo zahodna Slovenija (v nadaljevanju KRZS) in manj razvito kohezijsko regijo vzhodna Slovenija (v nadaljevanju KRVS).
KRVS sestavlja 8 statističnih regij (pomurska, podravska, koroška, savinjska, zasavska, spodnjeposavska, jugovzhodna Slovenija in notranjsko-kraška).
Vključitve se sofinancirajo izključno za osebe iz ciljne skupine, ki imajo stalno prebivališče v statistični KRVS. Delitev je dostopna na strani: http://www.mk.gov.si/si/delovna_podrocja/sluzba_za_izvajanje_kohezijske_politike/programsko_obdobje_2014_2020/.
Sredstva se dodelijo za predvidoma 30 zaposlitev v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija v letih 2019–2021, in sicer: za predvidoma 10 zaposlitev v letu 2019, za predvidoma 10 zaposlitev v letu 2020, ter za predvidoma 10 zaposlitev v letu 2021.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
V okviru javnega razpisa se sredstva dodeljujejo za leta 2019 do 2021. Okvirna višina razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša skupno 450.000,00 EUR, od tega 360.000,00 EUR (80,00 %) namenska sredstva EU ter 90.000,00 EUR (20,00 %) slovenska udeležba, in sicer po predvideni finančni konstrukciji in predvideni dinamiki:
– za proračunsko leto 2019: 150.000,00 EUR, od tega
– za vzhodno kohezijsko regijo: 150.000,00 EUR
120.000,00 EUR s PP 160200-PN 8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-V-EU (80,00 %) in 30.000,00 EUR s PP 160201-PN 8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2020*: 150.000,00 EUR, od tega
– za vzhodno kohezijsko regijo: 150.000,00 EUR
120.000,00 EUR s PP 160200-PN 8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-V-EU (80,00 %) in 30.000,00 EUR s PP 160201-PN 8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2021*: 150.000,00 EUR, od tega
– za vzhodno kohezijsko regijo: 150.000,00 EUR
120.000,00 EUR s PP 160200-PN 8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-V-EU (80,00 %) in 30.000,00 EUR s PP 160201-PN 8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %).
*Za proračunski leti 2020 in 2021 se bodo sredstva zagotovila v postopku priprave predlogov proračunov za naslednji leti, in sicer v predvideni višini 150.000,00 EUR za leto 2020 in v predvideni višini 150.000,00 EUR za leto 2021.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva, izbranim prijaviteljem, predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja glede na predvidena sredstva v posameznem proračunskem letu. Kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva.
7. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Javni razpis obsega naslednje dokumente ter priloge:
– Javni razpis
– Prijavni obrazec z izjavami
– Finančni načrt operacije
– Vzorec pogodbe o sofinanciranju
– Obrazec končno poročilo mentorja
– Obrazec z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis »Podpora novim kariernim perspektivam v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija v letih 2019–2021«.
Vloga se šteje kot popolna, če vsebuje popolno izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni obrazec ter priložen finančni načrt in fotokopijo ustanovnega ali drugega temeljnega akta.
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati. Prijavni obrazec in finančni načrt je potrebno predložiti tudi na e-nosilcu podatkov (CD-ROM, DVD-ROM ali USB podatkovni ključ) v Wordovi oziroma Excelovi obliki. Tiskana verzija posredovanih obrazcev se mora ujemati z elektronsko verzijo. V primeru razlik med tiskano in elektronsko verzijo velja tiskana verzija.
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev): ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale od datuma objave javnega razpisa do 30. 9. 2021. Obdobje upravičenosti izdatkov je od datuma objave javnega razpisa do najkasneje 15. 10. 2021. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od datuma objave javnega razpisa do najkasneje 31. 12. 2021.
9. Upravičeni stroški, način financiranja in predplačila
Upravičene aktivnosti v okviru tega javnega razpisa so spodbude za zaposlitev brezposelnih mladih, ki so v trenutku vključitve v projekt stari do vključno 29 let, skladno z opredelitvijo v 3. točki tega razpisa, in sicer v že obstoječe (izvajajoče se) organizacijske oblike in načine izvajanja programa ali v novoustanovljene segmente, ki ne odstopajo od obstoječe dejavnosti zavoda.
Upravičeni stroški na podlagi tega javnega razpisa so stroški, povezani z zaposlovanjem, in sicer:
Standardni strošek upravičenca na enoto je določen na podlagi sprejete Metodologije Ministrstva za kulturo Republike Slovenije, št.: 5440-105/2016/40 z dne 4. 12. 2017 in znaša 1.250,00 EUR za enomesečno zaposlitev osebe iz ciljne skupine. Za obdobje 12 mesecev bodo sofinancirani upravičeni stroški zaposlitve ene osebe v višini 15.000,00 EUR.
Standardni strošek na enoto zajema: strošek plače in/ali dodatke z vsemi pripadajočimi davki in prispevki, ali povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana, prevoz) in/ali druge prejemke v skladu z veljavno zakonodajo (regres za letni dopust) in/ali stroške mentorja. Razliko v stroških do polne plače krije upravičenec iz lastnih virov.
V okviru izvajanja operacije upravičenec lahko posamezno osebo zaposli le enkrat in tako za sofinanciranje upravičenih stroškov posamezne osebe le enkrat prejme 15.000,00 EUR. Zaposlitve se v obdobju upravičenosti stroškov javnega razpisa lahko smiselno prekrivajo in morajo biti čim bolj enakomerno porazdeljene.
Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov:
ob oddaji zahtevka za izplačilo:
– pogodba o zaposlitvi za obdobje najmanj enega leta (ob prvem zahtevku po začetku posamezne zaposlitve);
– zaposlitveni načrt – delovni program in terminski načrt projekta, del prijavnega obrazca (ob prvem zahtevku);
– ustrezno dokazilo o statusu vključene osebe pred zaposlitvijo (ob prvem zahtevku po začetku posamezne zaposlitve);
– delno vsebinsko poročilo o izvajanju zaposlitvenega načrta za posamezno osebo za najmanj tri mesece (razvidno mora biti obdobje, na katerega se poročilo nanaša ter sledenje aktivnostim, navedenim v zaposlitvenem načrtu. Upravičenec oddaja vsebinsko poročilo v enem obrazcu, ki ga ob vsakem zahtevku izpolnjuje kumulativno.).
Ob zaključku posamezne zaposlitve, najkasneje 13 mesecev po začetku zaposlitve, mora upravičenec podati končno poročilo, ki mora vsebovati:
– končno vsebinsko poročilo o izvedbi zaposlitvenega načrta za posamezno osebo (kumulativno izpolnjen obrazec, ki ga upravičenec izpolnjuje ob oddaji zahtevkov za izplačilo),
– končno poročilo mentorja za posamezno osebo.
Z izbranimi prijavitelji na javni razpis bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo o sofinanciranju dogovorila sofinanciranje operacije na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.
Izbrani prijavitelj mora 30 dni po zaključku pogodbene obveznosti poročati o statusu vključenih oseb iz ciljne skupine na trgu dela en mesec po zaključku zaposlitve in s tem o doseganju kazalnika pričakovanega rezultata – delež mladih starih 15–29 let, zaposlenih ob izhodu. Ciljna vrednost kazalnikov rezultata na območju KRVS je 72 %.
Datum začetka upravičenih stroškov je od datuma objave javnega razpisa. Zadnja pogodba o zaposlitvi med upravičencem in zaposlenim mora biti sklenjena najkasneje do datuma 1. 10. 2020 (zadnja zaposlitev v okviru projekta lahko traja najdlje do 30. 9. 2021). Datum zaključka nastanka upravičenih stroškov operacij je 30. 9. 2021.
Sredstva bodo upravičencem izplačana najkasneje 30. dan od prejetega popolnega zahtevka za izplačilo. Zadnji zahtevek za izplačilo mora biti kreiran najkasneje do 15. 11. v tekočem letu.
Upravičenec je lahko skladno z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, upravičen do izplačila predplačila. Ta zakon določa upravičene prejemnike in pogoje za izplačilo predplačila, ki je možno največ v višini, kot je v prihodnjem obdobju 180 dni dejansko potrebno za izvajanje operacije, pri čemer višina posameznega predplačila ne sme presegati 30 % predvidenih pogodbenih obveznosti.
Predplačila se lahko izvajajo po sistemu izplačila večkratnih predplačil pri izvajanju operacije, s sprotnim poračunavanjem vsakega posameznega predplačila v celoti. Upravičenec je v primeru prejetega predplačila dolžan ministrstvu predložiti zahtevek za izplačilo ali več zahtevkov za izplačilo z obveznimi dokazili v višini izplačanega predplačila v roku najkasneje 180 dni po prejemu predplačila. Po celotnem poračunu predhodnega predplačila upravičenec lahko pridobi novo predplačilo za pokrivanje izdatkov za prihodnje obdobje 180 dni.
Predplačilo za posamezno spodbudo za zaposlitev lahko upravičenci uveljavljajo šele po sklenjeni pogodbi o zaposlitvi, ki jo morajo kot dokazilo predložiti ob posredovanju zahtevka za izplačilo predplačila.
Ministrstvo bo v primeru, če se bo operacija začela izvajati pred predložitvijo vloge na ministrstvo, pred odobritvijo prvega zahtevka za izplačilo iz proračuna preverilo skladnost izvajanja operacije z relevantno zakonodajo tudi za obdobje pred opravljenim izborom oziroma pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju.
10. Zahteve glede obveščanja in komuniciranja z javnostjo: upravičenec bo moral pri obveščanju in komuniciranju z javnostjo upoštevati 115. in 116. člen Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (v nadaljevanju Uredbe (EU) št. 1303/2013) in Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
11. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacije
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo v zvezi z operacijo v skladu z vsakokratno veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva, in sicer za potrebe revizije oziroma kot dokazila za potrebe prihodnjih preverjanj.
Upravičenec mora zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije za obdobje 3 let, in sicer od 31. decembra po predložitvi obračunov (Evropski komisiji), ki vsebujejo končne izdatke končane operacije, če ni drugače določeno s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 oziroma predpisom, ki jo bo nadomestil. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo upravičenec pisno obveščen s strani ministrstva.
Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo v ločenem računovodstvu, po stroškovnih mestih, tako da bo zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev.
12. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji posredniškemu organu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru kontrole na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije. Upravičenec bo o izvedbi kontrole na kraju samem predhodno pisno obveščen. V izjemnih primerih se lahko opravi tudi nenajavljena kontrola na kraju samem. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
13. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih upravičenci posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo.
Upravičenec se strinja, da se bodo podatki o operaciji, za katere je tako določeno s predpisi ali, ki so javnega značaja, lahko objavljali. Slednje vključuje predvsem tudi dejstvo, da bo upravičenec vključen v seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv operacije, regijo upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. Objave podatkov o operaciji in upravičencih do sredstev bodo izvedene v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
14. Zahteve glede spremljanja prihodkov operacije: upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati prihodke operacije. Če se bodo pri izvajanju operacije ustvarili prihodki, bo treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
15. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije: upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja projekta skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013/EU, 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe 1304/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (v nadaljevanju Uredbe (EU) št. 1304/2013) dolžan še 30 dni po zaključku posamezne zaposlitve spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov projekta, vključno z osebnimi podatki. Obvezno poročanje vključenih oseb iz ciljne skupine je obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi z vključeno osebo.
16. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti, in 7. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter 7. in 8. členom Uredbe (EU) št. 1304/2013.
Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
17. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Vloga mora biti v poslovnem času ministrstva predložena glavni pisarni na naslov: Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, najkasneje do 24. 5. 2019 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka na naslov: Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. Vloge z zahtevano vsebino morajo v zaprti ovojnici, opremljene z obrazcem z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis Podpora novim kariernim perspektivam v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (KRVS) v obdobju 2019–2021«, ki je del razpisne dokumentacije, prispeti na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
Za prepozno se šteje vloga (oziroma dopolnitev ali sprememba), ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 24. 5. 2019 oziroma do tega dne ni bila v poslovnem času ministrstva predložena glavni pisarni ministrstva, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
18. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa za izbor operacij, ki jo imenuje minister za kulturo ali od njega pooblaščena oseba (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Odpiranje prispelih vlog bo dne 30. 5. 2019 ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana (sejna soba 329) in bo javno. V primeru večjega števila vlog lahko komisija odloči, da odpiranje ne bo javno.
Komisija bo v roku 8 dni od zaključka odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
Vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine, kot jih določa 7. točka besedila tega razpisa. Vloga se šteje za popolno tudi, če jo prijavitelj po pozivu v danem roku dopolni.
Prepozne in nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Postopek preverjanja, ali posamezne vloge izpolnjujejo pogoje javnega razpisa, bo vodila komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za kulturo.
Vloga, ki ne bo upoštevala z javnim razpisom navedenih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu, bo s sklepom zavrnjena.
Ministrstvo bo izbralo predloge projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16).
Postopek ocenjevanja posameznih vlog, ki bodo popolne in bodo izpolnjevale vse pogoje javnega razpisa, bo na podlagi meril, navedenih v javnem razpisu, vodila komisija.
Komisija bo prijave, ki izpolnjujejo vse formalne pogoje v skladu z določbami razpisa in razpisne dokumentacije, najprej preverila na podlagi izločitvenih meril. Če bo vsaj eno od izločitvenih meril pri posamezni vlogi ovrednoteno z NE, bo komisija prijavo izločila in je ne bo ocenjevala po merilih za ocenjevanje.
Vloge bodo ocenjevalci ocenili ločeno na podlagi ocenjevalnega lista, in sicer tako, da se bosta za vsako vlogo pridobili najmanj dve oceni. Če se bosta oceni razlikovali za 10 odstotnih točk ali manj, se ocena oblikuje na osnovi povprečja obeh ocen. Če pa se oceni razlikujeta za več kot 10 odstotnih točk, vlogo oceni še tretji ocenjevalec, ki ga določi predsednik komisije. V tem primeru se ocena oblikuje na osnovi vseh treh ocen.
Komisija bo na podlagi rezultatov ocenjevanja oblikovala končne ocene in predlog liste projektov za sofinanciranje, ki se bo predložil ministru. Na podlagi predloga komisije bo minister, pristojen za kulturo, odločil o izboru projektov s sklepi.
Za sofinanciranje bodo predlagani najvišje ocenjeni projekti, ki bodo dosegli najmanj 41 točk, do porabe razpoložljivih sredstev, namenjenih za posamezno regijo. Če bo skupna vrednost predlaganih projektov, ki bodo dosegli najmanj 41 točk, presegla razpoložljiva sredstva, bodo imeli prednost projekti z višjim številom točk.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadar koli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče z objavo preklica v Uradnem listu RS.
19. Pogoji za spremembo javnega razpisa: pred potekom roka za oddajo prijav lahko ministrstvo spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo sprememb oziroma dopolnitev. Vsaka taka sprememba oziroma dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljena tudi na spletnem naslovu: http://www.mk.gov.si/javne objave/javni razpisi.
20. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od odpiranja vlog. V primeru sklepa o izbiri bo izbrani prijavitelj prejel pisni poziv, da pristopi k podpisu pogodbe. Če se v roku osmih dni ne bo odzval na poziv, se šteje, kot da je umaknil prijavo. Sredstva se lahko dodelijo naslednjemu prijavitelju, ki ima na osnovi ocene prvi možnost prejeti sredstva.
Zoper sklep ministrstva je dopusten upravni spor. Tožba se vloži na Upravno sodišče Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, in sicer v 30 dneh od vročitve sklepa, pisno neposredno pri navedenem sodišču ali priporočeno po pošti. Tožbi v dveh izvodih je potrebno priložiti sklep v izvirniku, prepisu ali kopiji. Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe sofinanciranja projekta z izbranimi prijavitelji.
21. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, http://www.mk.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete tudi osebno v glavni pisarni Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov primoz.kristan@gov.si, z navedbo zadeve: Razpis ESS Podpora novim kariernim perspektivam v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (KRVS) v obdobju 2019–2021. Ministrstvo priporoča, da se prijavitelji udeležijo informativne delavnice, ki bo potekala 10. 5. 2019 v prostorih ministrstva, Maistrova 10, Ljubljana, sejna soba v pritličju, ob 9. uri.
22. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da prijavitelj ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, ministrstvo lahko zahteva vračilo neupravičeno prejetih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi od dneva nakazila na transakcijski račun izbranega prijavitelja do dneva vračila v proračun RS in prekinitev pogodbe o sofinanciranju skladno z njenimi določili.
23. Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov
Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma so bili odobreni, ni dovoljeno. Če se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če se ugotovi, da je bilo dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo to obravnavalo kot goljufija.
Upravičenec bo moral v primeru ugotovitve nepravilnosti vrniti zahtevana sredstva v roku 8 dni od vročitve zahtevka za vračilo sredstev.
Ministrstvo za kulturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti