Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019

Kazalo

1178. Pravilnik o dodeljevanju sredstev proračuna Občine Tržič, stran 3254.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 4. redni seji dne 28. 3. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o dodeljevanju sredstev proračuna Občine Tržič 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
S Pravilnikom o dodeljevanju sredstev proračuna Občine Tržič (v nadaljevanju pravilnik) se določajo področja, za katera se dodeljujejo sredstva, pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci programov oziroma projektov, postopek dodeljevanja finančnih sredstev ter postopek določitve meril za dodeljevanje sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje programov in projektov v Občini Tržič, ki jih predvideva proračun Občine Tržič za tekoče leto (v nadaljevanju proračun).
2. člen 
(višina sredstev) 
Višino sredstev za sofinanciranje programov in projektov se določi s proračunom Občine Tržič za posamezno leto in s sklepom o pričetku postopka.
II. PODROČJA, ZA KATERE SE DODELJUJEJO SREDSTVA 
3. člen 
(področja, za katera se dodeljujejo sredstva) 
Sredstva so namenjena za naslednja področja:
A. SOCIALNO IN HUMANITARNO PODROČJE
Sofinanciranje redne dejavnosti in socialnih, zdravstvenih in humanitarnih programov humanitarnih in invalidskih društev v Občini Tržič. Stroški investicij niso predmet sofinanciranja.
B. PRIREDITVE IN DOGODKI
Sofinanciranje javnih prireditev in drugih javnih dogodkov, ki se izvajajo na območju Občine Tržič in so namenjeni širši javnosti, prispevajo k obogatitvi družbenih dejavnosti na lokalni ravni in dopolnjujejo kulturno, turistično in športno ponudbo kraja, ohranjajo in promovirajo kulturno dediščino in ljudske običaje, prispevajo k zadovoljevanju javnih potreb ter prepoznavnosti občine in so namenjeni različnim ciljnim skupinam, izvedba organizacije prireditve je racionalna in varčna.
Predmet razpisa je sofinanciranje aktivnosti, ki se izvajajo kot zaključni enkratni dogodki, na katerih sodelujejo različni kulturni, športni, turistični in drugi akterji, ki izvajajo:
– kulturne aktivnosti
– športno-rekreativne aktivnosti
– aktivnosti, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo občine.
Predmet javnega razpisa niso sredstva za najem prostorov, sofinanciranje vzdrževanja in investicije v prostore ter nakup opreme izvajalcev programa.
Predmet javnega razpisa ni promocija lastne dejavnosti prijavitelja oziroma prijavljeni projekti niso predstavitev programa delovanja prijavitelja.
C. AKTIVNOSTI STAREJŠIH
Sofinanciranje športno-rekreativnih, kulturnih in drugih aktivnosti in dejavnosti starejših občanov.
Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov izvedbe rekreativnih aktivnosti, kulturnih in drugih prireditev, srečanj, udeležb na tekmovanjih in drugih aktivnosti starejših občanov.
D. VETERANSKE ORGANIZACIJE
Sofinanciranje redne dejavnosti in programov s področja veteranskih, častniških, obrambnih in drugih domoljubnih društev in združenj, ki niso zajeti v drugih razpisih Občine Tržič. Vsebina dejavnosti in programov bo vključevala predvsem: organizacijo prireditev občinskega pomena (proslave, žalne/spominske slovesnosti …), organizacijo ali soorganizacijo družabnih in drugih oblik društvenih dejavnosti (npr. pohodi, srečanja, tekmovanja, obletnice …), ki pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb, skrb za člane (socialne pomoči …).
E. SAKRALNA IN KULTURNA DEDIŠČINA
Sofinanciranje obnove objektov nepremične sakralne kulturne dediščine na celotnem območju Občine Tržič in sofinanciranje obnove fasad praviloma v ožjem mestnem jedru Tržiča.
F. POKROVITELJSTVO ŽUPANA
Sofinanciranje prireditev, dosežkov in dejavnosti,
– ki promovirajo občino, njene prebivalce in kraje oziroma širijo njene razvojne potenciale,
– ki so socialne, kulturne, umetniške, izobraževalne, športne, humanitarne ali podobne narave,
– ki so neposredno vezana na medobčinsko, medregijsko ali mednarodno sodelovanje,
– ki utrjujejo spoznavanje, sodelovanje in druženje med družbeno aktivnimi občani,
– ki so neposredno namenjena plačilu stroškov sprejema in pogostitve ob pomembnejših jubilejih, obiskih in drugih priložnosti oziroma pomoč pri tem.
G. DRUGA PODROČJA
Druga področja, kolikor so zagotovljena sredstva v proračunu in za katera je pristojni organ sprejel ustrezna merila in niso urejena s posebnimi predpisi Občine Tržič.
III. POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU 
4. člen 
(splošni pogoji) 
Splošni pogoji za prijavo na javni razpis za sofinanciranje programov po tem pravilniku so:
– da imajo vlagatelji zagotovljene materialne, kadrovske (izvajalce z ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno usposobljene za opravljanje posamezne dejavnosti), prostorske pogoje in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na posameznih področjih, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis,
– da pristojnemu občinskemu organu, določenemu s pogodbo, redno dostavljajo vsa zahtevana poročila in programe, kolikor na javni razpis ne kandidirajo prvič,
– da imajo izdelan vsebinski plan dela in finančno konstrukcijo za tekoče leto, v katerem so predvideni prihodki in odhodki za izvedbo programa tako, kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu za programe oziroma projekte za katere kandidirajo na javnem razpisu (velja samo za društva), kar dokazujejo z ustreznim dokumentom,
– da v preteklih letih ob pridobitvi sredstev s strani Občine Tržič niso kršili določil pogodbe o sofinanciranju,
– da v skladu z drugim odstavkom 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2) neposredno odgovorna oseba za vodenje poslov, zastopanje ali zakonito poslovanje društva oziroma organizacije prijavitelja ni funkcionar Občine Tržič ali družinski član tega funkcionarja. Funkcionar ali njegov družinski član je lahko zgolj član društva ali član organa društva oziroma organizacije, ki ni neposredno odgovoren za vodenje in zastopanje društva v pravnem prometu.
5. člen 
(pogoji) 
Poleg splošnih pogojev, navedenih v 4. členu tega pravilnika, morajo vlagatelji za prijavo na javni razpis za sofinanciranje programov in projektov izpolnjevati še naslednje pogoje:
A. SOCIALNO IN HUMANITARNO PODROČJE
Na razpis se lahko prijavijo nevladna, neprofitna humanitarna in invalidska društva ali organizacije za opravljanje humanitarne dejavnosti ter župnijske Karitas z območja Občine Tržič, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež na območju Občine Tržič ali enoto s sedežem na območju Občine Tržič,
– imajo sedež izven območja Tržič, vendar vključujejo v svoj program tudi uporabnike z območja Občine Tržič,
– pripravljajo program s področja socialne, zdravstvene ali humanitarne dejavnosti,
– program izvajajo na območju ali za območje Občine Tržič,
– za isti program/projekt ne kandidirajo na drugem javnem razpisu Občine Tržič oziroma zanj ne prejmejo sredstva iz drugih postavk občinskega proračuna za tekoče leto,
– imajo do Občine Tržič poravnane vse obveznosti.
B. PRIREDITVE IN DOGODKI
Na razpis se lahko prijavijo:
– krajevne skupnosti, društva, klubi in združenja, ki imajo sedež na območju Občine Tržič,
– izjemoma za dodelitev sredstev za sofinanciranje lahko kandidirajo tudi društva, klubi in združenja, ki imajo sedež izven Občine Tržič, vendar se prireditev ali aktivnost izvajana območju Občine Tržič in vključuje večino udeležencev iz Občine Tržič oziroma je regijskega pomena.
Upravičeni prejemniki morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirani za izvajanje predlagane dejavnosti, ki je predmet sofinanciranja,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za izvedbo načrtovane aktivnosti, ki je predmet sofinanciranja,
– prijavljajo le prireditve in dogodke, ki so se oziroma se bodo izvedli v tekočem letu,
– prijavljen program ali projekt je finančno uravnotežen, pri čemer mora biti razvidna lastna udeležba 50 %,
– za isti program/projekt ne kandidirajo na kakšnem drugem javnem razpisu Občine Tržič oziroma zanj ne bodo prejeli sredstev iz drugih postavk občinskega proračuna,
– da imajo do Občine Tržič poravnane vse obveznosti,
– predmet sofinanciranja so prireditve oziroma dogodki, katerih namen ni pridobivanje dobička.
C. AKTIVNOSTI STAREJŠIH
Na razpis se lahko prijavijo društva, ki:
– imajo sedež na območju Občine Tržič ali enoto s sedežem na območju Občine Tržič,
– izvajajo programe in projekte za občane Občine Tržič starejše od 60 let,
– najmanj 50 % članstva je starejših od 60 let,
– društvo v času prijave na razpis deluje že najmanj 5 let.
D. VETERANSKE ORGANIZACIJE
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki izvajajo programe veteranskih, častniških, obrambnih in drugih domoljubnih društev in združenj ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež na območju Občine Tržič,
– imajo sedež izven območja Tržič, vendar vključujejo v svoj program tudi člane z območja Občine Tržič oziroma je njihova prireditev ali dejavnost, ki je organizirana izven Občine Tržič, pomembna tudi za Občino Tržič,
– imajo zagotovljene prostorske, kadrovske, materialne in organizacijske možnosti za izvajanje programa,
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, v kateri so predvideni prihodki in odhodki za izvedbo programa,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in pobirajo članarino za svoje člane,
– svojo dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
– prijavijo program, ki je predmet tega razpisa,
– da so vlogi priložili vsa potrebna dokazila, na podlagi katerih bo mogoče ugotavljati izpolnjevanje meril, ki so določena v razpisni dokumentaciji.
E. SAKRALNA IN KULTURNA DEDIŠČINA
Na razpis se lahko prijavijo lastniki oziroma upravljavci objekta nepremične sakralne kulturne dediščine na celotnem območju Občine Tržič in fasad praviloma v ožjem mestnem jedru Tržiča, ki je razglašen za kulturni in zgodovinski spomenik.
F. POKROVITELJSTVO ŽUPANA
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe:
– krajevne skupnosti, društva, klubi in združenja, ki imajo sedež na območju Občine Tržič,
– izjemoma za dodelitev sredstev za sofinanciranje lahko kandidirajo tudi društva, klubi in združenja, ki imajo sedež izven Občine Tržič, vendar se prireditev ali aktivnost izvaja na območju Občine Tržič in vključuje večino udeležencev iz Občine Tržič oziroma je regijskega pomena.
Upravičeni prejemniki morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirani za izvajanje predlagane dejavnosti, ki je predmet sofinanciranja,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za izvedbo načrtovane aktivnosti, ki je predmet sofinanciranja,
– za isti program/projekt ne kandidirajo na kakšnem drugem javnem razpisu Občine Tržič oziroma zanj ne bodo prejeli sredstev iz drugih postavk občinskega proračuna,
– da imajo do Občine Tržič poravnane vse obveznosti,
– prijavljajo le prireditve in dogodke, ki so se oziroma se bodo izvedli v letu, v katerem se izvaja javni razpis,
– prijavljen program ali projekt je finančno uravnotežen, pri čemer mora biti razvidna lastna udeležba 50 %,
– predmet sofinanciranja so prireditve oziroma dogodki, katerih namen ni pridobivanje dobička.
G. DRUGA PODROČJA
Za druga področja se smiselno uporabljajo določbe ostalih področij, skladno z nameni in pogoji določenimi z veljavnim proračunom.
IV. POSTOPEK DODELJEVANJA FINANČNIH SREDSTEV 
6. člen 
(postopek dodeljevanja finančnih sredstev) 
Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa. Postopek dodelitve sredstev in spremljanje namenske porabe poteka po naslednjem zaporedju:
– imenovanje komisije,
– izdaja sklepa o začetku postopka javnega razpisa,
– priprava predloga meril za vrednotenje programov in projektov,
– priprava razpisne dokumentacije,
– objava javnega razpisa,
– odpiranje prejetih vlog in ugotavljanje formalne popolnosti vlog,
– obravnava vlog, jih strokovno oceni in pripravi poročilo o razdelitvi sredstev,
– izdaja upravnega akta v skladu s področno zakonodajo in tem pravilnikom,
– obravnava pritožb vlagateljev,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb in namenskega koriščenja sredstev,
– obravnava poročil o izvedenih programih in projektih.
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev vodi komisija na podlagi javnega razpisa v skladu z veljavno zakonodajo s posameznega področja ter s tem pravilnikom. Rok za objavo javnega razpisa se časovno prilagaja sprejemanju občinskega proračuna.
7. člen 
(sklep o začetku postopka) 
Postopek dodelitve finančnih sredstev se prične s sklepom o pričetku postopka javnega razpisa, ki ga izda župan.
8. člen 
(priprava in objava javnega razpisa) 
Razpisno dokumentacijo z vsebovanimi merili za odločanje pripravi komisija, sprejme pa jo župan. Občinska uprava objavi javni razpis na spletni strani Občine Tržič z vso razpisno dokumentacijo. Rok za prijavo vlagateljev na javni razpis se določi v javnem razpisu glede na zahtevnost posameznega področja. Javni razpis se lahko najavi tudi v občinskem glasilu Tržičan.
Obvezne sestavine javnega razpisa so:
– navedba naročnika javnega razpisa,
– pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa,
– nameni, za katere se dodeljujejo sredstva oziroma predmet javnega razpisa,
– pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu,
– višina razpoložljivih sredstev za posamezne namene,
– merila za vrednotenje programov in projektov,
– postopek in način izbora,
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– oblika, rok in način oddaje vlog,
– navedba uslužbencev Občine Tržič za dajanje informacij v zvezi z javnim razpisom,
– razpisna dokumentacija,
– kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
– datum odpiranja vlog.
9. člen 
(razpisna dokumentacija) 
Komisija pripravi razpisno dokumentacijo z vsemi podatki, ki omogočajo vlagateljem izdelati popolno vlogo.
Razpisna dokumentacija vsebuje:
– podatke o programu oziroma projektu, ki je predmet razpisa,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– obrazec vloge po posameznih področjih z navodili,
– način določanja deleža sofinanciranja, ki ga prejme posamezni prejemnik,
– osnutek pogodbe,
– navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora prejemnik sredstev predložiti upravnemu organu za dokazilo, da izpolnjuje pogoje za kandidiranje na razpisna sredstva,
– navedba meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril,
– navedbo organa, ki z upravnim aktom odloči o dodelitvi sredstev in navedbo organa, ki odloči o pritožbi zoper ta upravni akt,
– navedbo, da bo vloga, ki jo vlagatelj pošlje po preteku razpisnega roka, prepozna.
10. člen 
(vloga) 
Vsaka vloga, ki prispe na javni razpis, mora vsebovati:
– podatke o vlagatelju,
– navedbo programov oziroma projektov, za katere vlagatelj kandidira,
– opis načrtovanih programov oziroma projektov,
– druge zahtevane podatke iz razpisne dokumentacije.
Vloga na javni razpis mora biti dostavljena v roku, ki je določen v objavi javnega razpisa. Predložena mora biti v zapečatenem ovitku z navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša, in naslovom vlagatelja, s pripisom »ne odpiraj«. Vloge se označijo po času prejema, s čimer se določi vrstni red odpiranja vlog in obravnave. Vlagatelji morajo svojo vlogo podati na razpisnih obrazcih in jim priložiti dokazila oziroma priloge, ki jih zahteva razpisna dokumentacija.
11. člen 
(komisija) 
Komisijo za vsako posamezno področje iz 3. člena tega pravilnika imenuje župan s sklepom za obdobje največ 4 let. Člani komisij so osebe, ki se spoznajo na področja, za katerega se dodeljujejo sredstva, kar omogoča strokovno presojo vlog. Število članov posamezne komisije se določi v sklepu tako, da se zagotovi zastopanost članov različnih področij, ki so razpisana. Vsaj en član komisije je uslužbenec občinske uprave Občine Tržič. Predsednika komisije imenuje župan s sklepom. Predsednik komisije mora imeti zaradi odločanja po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek, opravljen izpit iz upravnega postopka.
V primeru, da so predsednik in člani komisije z vlagatelji interesno povezani v smislu poslovne povezanosti ali sorodstvenega razmerja, so dolžni o svoji povezanosti obvestiti preostale člane komisije oziroma se izločiti iz postopka vrednotenja vlog in določanja višine sredstev. O izločitvi se izda sklep.
Naloge komisije so:
– priprava meril za vrednotenje programov in projektov,
– priprava javnega razpisa,
– odpiranje vlog, ki so prispele na javni razpis,
– ugotavljanje formalnih pogojev vlagateljev,
– izdaja pozivov na dopolnitev vlog,
– sestava zapisnika o odpiranju vlog,
– na podlagi pooblastila direktorja občinske uprave izdaja sklepov o zavrženju vlog,
– vrednotenje programov in projektov skladno z merili,
– določitev višine dodeljenih sredstev posameznim vlagateljem,
– na podlagi pooblastila direktorja občinske uprave izdaja odločb o odobritvi ali zavrnitvi sofinanciranja programov in projektov,
– oblikovanje poročila razdelitve sredstev po razrešitvi morebitnih pritožb s strani vlagateljev,
– obravnava pobud, mnenj in predlogov prijaviteljev.
Strokovne in administrativne naloge za potrebe komisije zagotavlja občinska uprava.
12. člen 
(postopek odpiranja vlog) 
Naloge komisije so, da ugotovi:
– ali so vloge pravočasne,
– ali jih je podala upravičena oseba,
– ali so vloge formalno popolne glede na besedilo javnega razpisa in razpisno dokumentacijo.
Po preteku razpisnega roka komisija odpre po vrstnem redu prispele vloge in ugotovi njihovo formalno popolnost. Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev je 8 dni od prejema pisnega poziva za dopolnitev vloge.
Prepozne vloge, vloge, ki jih ni podala upravičena oseba, ali nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v danem roku ne dopolni, komisija s sklepom zavrže. Zoper ta sklep je možna pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve sklepa. O pritožbi odloča župan Občine Tržič. Zoper županovo odločbo ni pritožbe, možno pa je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
Komisija o odpiranju vlog sestavi zapisnik, v katerega vpiše:
– naziv in sedež izvajalca razpisa,
– kraj, dan in ura odpiranja dospelih vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih predstavnikov komisije in navedbo, kateri člani komisije so odsotni,
– število prispelih vlog za sofinanciranje,
– seznam popolnih vlog,
– seznam formalno nepopolnih vlog,
– ugotovitve o prepoznih in nepopolnih vlogah ter vlogah, ki jih ni vložila upravičena oseba,
– seznam vlagateljev, ki morajo vlogo dopolniti,
– ugotovitve, ali so bile formalno nepopolne vloge pravočasno in v celoti dopolnjene.
Zapisnik podpišejo predsednik komisije in navzoči člani komisije.
13. člen 
(delo komisije) 
Komisija ovrednoti programe in projekte glede na objavljena merila v razpisu ter pripravi poročilo, ki vsebuje:
– šifro vloge in podatke o vlagatelju,
– naslov programa oziroma projekta, navedenega v vlogi,
– dosežene točke vlagateljev,
– navedbo, kateri projekti oziroma programi se financirajo in kateri se zavrnejo,
– navedbo višine sofinanciranja posameznega programa ali projekta.
14. člen 
(sprejem odločitve in obveščanje) 
Komisija po ovrednotenju popolnih vlog in pripravi poročila, vlagateljem izda odločbo o odobritvi ali zavrnitvi sofinanciranja programov ali projektov.
15. člen 
(reševanje zadev v pritožbenem postopku) 
Vlagatelj lahko v roku 15 dni od vročitve odločbe vloži pritožbo zoper odločbo. Pritožbo se vloži pri komisiji, ki je izdala odločbo na prvi stopnji. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila, postavljena za ocenjevanje vlog.
O pritožbi odloča župan. Vložena pritožba zadrži podpis pogodb. Odločitev župana je dokončna. Zoper odločitev župana pritožba ni možna, možno pa je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
16. člen 
(sklepanje pogodb) 
Po pravnomočnosti vseh izdanih upravnih aktov, se sklene z izbranimi vlagatelji pogodba o sofinanciranju programa oziroma projekta. Pogodba mora obvezno vsebovati:
– naziv in naslov vlagatelja,
– vsebino in obseg programa,
– čas realizacije programa,
– pričakovani obseg programa in dosežki,
– višino dodeljenih sredstev in navedbo celotne vrednosti projekta ali programa,
– terminski plan porabe sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev,
– navedbo skrbnikov pogodbe za vsako stranko,
– določilo, da mora vlagatelj ob nenamenski porabi sredstev, prejeta sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
– določilo, da mora vlagatelj obrazložiti in utemeljiti podaljšanje roka porabe sredstev glede na predvideni terminski plan, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev,
– obveznost poročanja vlagatelja komisiji,
– rok podpisa pogodbe.
Izbrani vlagatelji morajo podpisati pogodbo iz prejšnjega odstavka tega člena v 8 dneh od dneva vročitve pogodbe, v nasprotnem primeru se smatra, da odstopajo od vloge. Rok za podpis pogodbe se lahko podaljša, če vlagatelj komisiji pisno sporoči objektivne razloge za podaljšanje roka, vendar ne za več kot 8 dodatnih dni.
17. člen 
(spremljanje izvajanja pogodb) 
Prejemniki sredstev morajo po opravljenih nalogah oziroma v določenih časovnih razdobjih določenih s pogodbo, komisiji predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti v skladu s pogodbo ter vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi programov oziroma projektov. Kolikor prejemniki sredstev ne izpolnjujejo obveznosti, določenih s pogodbo, se jim sredstva ukinejo, že prejeta sredstva pa mora prejemnik vrniti v občinski proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, in sicer v roku 30 dni od dneva vročitve zahtevka o povrnitvi sredstev. Če prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede postopek izterjave.
Občinska uprava lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev O izvedbi kontrole namenske porabe sredstev se sestavi zapisnik.
V. POSTOPEK DOLOČITVE MERIL ZA DODELJEVANJE SREDSTEV 
18. člen 
(merila za dodeljevanje sredstev) 
Sredstva se dodeljujejo na podlagi vnaprej določenih meril za posamezno področje. Merila za dodeljevanje sredstev javnega razpisa oblikuje s strani župana imenovana komisija. Merila za dodeljevanje sredstev sprejme župan skupaj s sprejetjem razpisne dokumentacije. Od dneva objave javnega razpisa do odločitve o dodelitvi sredstev se merila ne smejo spremeniti. Višina sofinanciranja programov in projektov se opredeli v točkah, v deležu sofinanciranja oziroma kot izhaja iz posameznih določb meril za vrednotenje programov oziroma projektov.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
19. člen 
(smiselna uporaba ZUP) 
Za vsa ostala vprašanja postopka, ki niso določena v tem pravilniku, se smiselno uporabljajo področni predpisi in določbe Zakona o splošnem upravnem postopku.
20. člen 
(veljavnost) 
Pravilnik o dodeljevanju sredstev proračuna Občine Tržič se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter se uporablja za vsa področja sofinanciranja, v kolikor niso urejena s posebnimi predpisi Občine Tržič.
Št. 007-0002/2019
Tržič, dne 28. marca 2019
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti