Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019

Kazalo

1162. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2018, stran 3236.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 79/01, 30/02 in 56/02) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10 in 17/16) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 4. redni seji dne 4. 4. 2019 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2018 
1. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Podčetrtek za leto 2018 sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Sestavni del zaključnega računa so tudi podatki vseh petih krajevnih skupnosti.
V EUR
Skupina/Podskupina konto
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.968.198
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.650.950
70
DAVČNI PRIHODKI 
3.324.858
700 Davki na dohodek in dobiček 
2.528.487
703 Davki na premoženje 
275.432
704 Domači davki na blago in storitve 
520.939
706 Drugi davki 
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
326.092
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
230.558
711 Takse in pristojbine 
5.186
712 Denarne kazni 
6.291
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki 
84.057
72
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premož.
73
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
317.248
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
317.248
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
3.908.243
40
TEKOČI ODHODKI 
1.292.545
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
183.571
401 Prispevki delodajalca za socialno varnost 
30.442
402 Izdatki za blago in storitve 
1.012.550
403 Plačila domačih obresti 
16.138
409 Rezerve 
49.843
41
TEKOČI TRANSFERI 
1.636.683
410 Subvencije
14.865
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
945.018
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
131.047
413 Drugi tekoči domači transferi 
545.752
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
889.151
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
889.151
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
89.864
430 Investicijski transferi 
89.864
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
59.954
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
751 Prodaja kapitalskih deležev 
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C)
RAČUN FINANCIRANJA (VII.–VIII.)
–246.537
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA 
246.537
550 Odplačila domačega dolga 
246.537
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-VII.)
–186.582
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–246.537
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–59.954
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH PRETEKLEGA LETA
442.512
2. člen 
Sredstva na računu ob koncu leta 2018 se prenesejo v sklad Občine Podčetrtek in v vsako posamezno krajevno skupnost za druge namene in se vključijo v proračun Občine Podčetrtek za financiranje izdatkov proračuna prihodnjega leta.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0003/2019-1
Podčetrtek, dne 5. aprila 2019
Župan 
Občine Podčetrtek 
Peter Misja l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti