Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019

Kazalo

1153. Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2018, stran 3230.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št 79/99 s spremembami) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 4. seji dne 10. 4. 2019 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2018 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2018.
2. člen 
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna za leto 2018 so realizirani v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
10.056.800
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
9.359.860
70
 
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
6.569.283
700
 
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
3.594.282
703
 
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.623.870
704
 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
1.366.714
706
 
DRUGI DAVKI
–15.583
71
 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
2.790.578
710
 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
2.055.628
711
 
TAKSE IN PRISTOJBINE
12.915
712
 
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
121.947
713
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
7.231
714
 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
592.857
72
 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
49.133
720
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0
721
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
49.133
73
 
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
 
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0
731
 
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
647.807
740
 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
647.807
741
 
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
78
 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
 
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
 
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
10.863.181
40
 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
3.407.659
400
 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
414.314
401
 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
65.594
402
 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
2.783.188
403
 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
0
409
 
REZERVE
144.563
41
 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
3.264.671
410
 
SUBVENCIJE
140.295
411
 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.101.965
412
 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
507.430
413
 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.514.979
414
 
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
3.841.757
420
 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
3.841.757
43
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
349.094
431
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
169.090
432
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
180.004
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–806.380
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
 
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
 
DANA POSOJILA
0
441
 
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
0
550
 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
0
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–806.380
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
0
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
806.380
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
2.442.406
 
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
3. člen 
Stanje sredstev na računu na 31. 12. 2018 po zaključnem računu znaša 1.636.025,56 €.
V proračunu za leto 2019 je bil planiran presežek sredstev proračuna v višini 1.992.937 €, razliko do dejanskega stanja 356.911,44 € pa bomo z rebalansom proračuna za leto 2019 odpravili.
Presežek namenskih sredstev je 43.330,32 €, in sicer za počitniška dejavnost (43. člen Zakona o javnih financah in 7. členom Odloka o proračunu za leto 2018).
4. člen 
Sklad stalne proračunske rezerve (za naravne nesreče):
Začetno stanje, vplačila, obresti
198.473,02
Izplačila iz rezervnega sklada
193.012,81
Stanje 31. 12. 2018
5.460,21
Saldo na računu proračunske rezerve na dan 31. 12. 2018 v višini 5.460,21 € se prenese v leto 2019.
5. člen 
Stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev v bilanci stanja znaša 41.903.651 €.
6. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2018 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2018. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2018 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
7. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2018 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-1/2017-12
Kranjska Gora, dne 28. februarja 2019
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti