Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019

Kazalo

1127. Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2018, stran 3132.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 11/11 – UPB4, 14/13 popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18 – v nadaljevanju: ZJF) ter 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 5. redni seji dne 11. 4. 2019 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Ajdovščina za leto 2018 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2018.
2. člen 
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna za leto 2018 so realizirani v naslednjih zneskih:
Skupina/podskupina kontov
Zaključni račun 2018
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI
18.545.677,74
70
DAVČNI PRIHODKI
13.012.070,35
700
davki na dohodek in dobiček
10.886.999,00
703
davki na premoženje
1.766.464,15
704
domači davki na blago in storitve
358.607,20
71
NEDAVČNI PRIHODKI
3.091.774,54
710
udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.196.495,81
711
takse in pristojbine
21.093,25
712
denarne kazni
34.562,62
713
prihodki od prodaje blaga in storitev
19.536,66
714
drugi nedavčni prihodki
820.086,20
72
KAPITALSKI PRIHODKI
1.170.768,84
720
prihodki od prodaje osnovnih sredstev
118.343,00
722
prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih osnovnih sredstev
1.052.425,84
73
PREJETE DONACIJE
1.060,00
730
prejete donacije iz domačih virov
1.060,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.258.821,36
740
transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
943.781,76
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
315.039,60
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
11.182,65
787
prejeta sredstva iz drugih evropskih inštitucij
11.182,65
II. SKUPAJ ODHODKI
23.600.292,97
40
TEKOČI ODHODKI
4.556,618,88
400
plače in drugi izdatki zaposlenim
978.859,92
401
prispevki delodajalcev za socialno varnost
156.973,91
402
izdatki za blago in storitve
3.295.707,25
403
plačila domačih obresti
54.584,14
409
sredstva, izločena v rezerve
70.493,66
41
TEKOČI TRANSFERI
8.669.257,54
410
subvencije
752.989,98
411
transferi posameznikom in gospodinjstvom
4.106.809,53
412
transferi neprofitnim organizacijam
1.032.567,98
413
drugi tekoči domači transferi
2.776.890,05
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
9.885.473,93
420
nakup in gradnja osnovnih sredstev
9.885.473,93
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
488.942,62
431
investicijski transferi fiz. in prav. osebam, ki niso proračunski uporabniki
238.492,10
432
investicijski transferi proračunskim uporabnikom
250.450,52
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ
–5.054.615,23
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
19.217,00
751
prodaja kapitalskih deležev
19.217,00
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
441
povečanje kapitalskih deležev in naložb
0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
50
ZADOLŽEVANJE
4.209.623,02
500
domače zadolževanje
4.209.623,02
VIII. ODPLAČILO DOLGA
55
ODPLAČILO DOLGA
880.829,28
550
odplačilo domačega dolga
880.829,28
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
–1.706.604,49
X. NETO ZADOLŽEVANJE 
0,00
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2016
4.566.382,44
XI. SKUPNO POVEČANJE SREDSTEV
2.859,777,51
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2018 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Ajdovščina za leto 2018.
4. člen 
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v letu 2018 in se prenesejo za pokrivanje odhodkov proračuna za leto 2019 znašajo 1.599.448,46 eur in so naslednja:
– sredstva najemnin komunalne infrastrukture v višini 1.349.451,29 eur
– sredstva najemnin stanovanj in poslovnih prostorov v višini 93.492,12 eur,
– sredstva krajevnih skupnosti v višini 146.505,05 eur,
– sredstva požarne takse v višini 10.000,00 eur.
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2018 brez prilog se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v celoti na spletni strani Občine Ajdovščina.
Št. 4102-1/2019
Ajdovščina, dne 11. aprila 2019
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti