Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019

Kazalo

1126. Poslovnik komisij Radiotelevizije Slovenija za ocenjevanje filmskih in avdiovizualnih projektov, stran 3129.

  
Na podlagi četrtega odstavka 19. člena in tretjega odstavka 33. člena Pravilnika o postopku javnega razpisa Radiotelevizije Slovenija za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje (Uradni list RS, št. 82/18) generalni direktor Radiotelevizije Slovenija sprejema
P O S L O V N I K 
komisij Radiotelevizije Slovenija za ocenjevanje filmskih in avdiovizualnih projektov 
1. člen 
(predmet poslovnika) 
S tem poslovnikom se podrobneje določajo naloge in način delovanja komisij za ocenjevanje filmskih in avdiovizualnih projektov, prispelih na javne razpise in javne pozive Radiotelevizije Slovenija (v nadaljnjem besedilu: RTV SLO), ter pogoji za imenovanje in razrešitev članov komisij.
V poslovniku uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
2. člen 
(splošno o komisijah) 
(1) Komisije za ocenjevanje filmskih in avdiovizualnih projektov (v nadaljnjem besedilu: komisije) so posvetovalna telesa generalnega direktorja RTV SLO (v nadaljnjem besedilu: generalni direktor) in za svoje delo odgovarjajo generalnemu direktorju.
(2) Komisije dajejo mnenja in ocene k filmskim in drugim avdiovizualnim projektom, prispelim na javne razpise in javne pozive RTV SLO. Komisije opravljajo tudi druge naloge, določene s sklepom o imenovanju, npr. podajo oceno oziroma predlog višine koprodukcijskega (finančnega in storitvenega) vložka RTV SLO v posamezni projekt.
(3) Generalni direktor s posebnim sklepom imenuje pri izvedbi vsakega javnega razpisa in javnega poziva za izbor filmskih ali drugih avdiovizualnih projektov komisijo, ki šteje najmanj tri (3) in največ pet (5) članov, od katerih imenuje enega člana komisije za predsednika komisije. S sklepom o imenovanju komisije lahko generalni direktor imenuje tudi do dva (2) nadomestna člana, ki nadomestita posameznega člana komisije v primeru njegove odsotnosti, zadržanosti, razrešitve ali morebiti ugotovljene interesne povezanosti s katerim od prijaviteljev ali prijavljenih projektov. Če je na javnem razpisu ali javnem pozivu vsebovanih več izbirnih področij, lahko generalni direktor imenuje komisijo za vsako izbirno področje posebej.
(4) Generalni direktor imenuje člane komisije ob sprejetju sklepa o uvedbi postopka javnega razpisa ali javnega poziva. Predloge generalnemu direktorju za člane komisije poda tudi pristojno uredništvo, v katero bodo uvrščeni izbrani projekti, in direktor TV Slovenija.
(5) Člani komisij so pri svojem delu samostojni in samostojno oblikujejo mnenja, predloge ter ocene projektov.
3. člen 
(pogoji za imenovanje članov komisij) 
(1) Člani komisij se lahko imenujejo iz vrst zaposlenih pri RTV SLO in/ali zunanjih strokovnjakov s področja javnega razpisa ali javnega poziva.
(2) Za člane komisij so lahko imenovane osebe, ki poznajo vsebinsko in/ali produkcijsko – izvedbeno področje realizacije filmskih ali avdiovizualnih projektov, oziroma so s svojim dosedanjim delom izkazale poznavanje področja.
(3) Za člana komisije ne more biti imenovana oseba, ki je kakorkoli v navzkrižju interesov ali povezana s predmetov odločanja na javnem razpisu ali javnem pozivu, bodisi na primer kot prijavitelj projekta ali zaposleni pri prijavitelju projekta bodisi kot avtor, izvajalec ali drugače sodelujoči pri prijavljenem projektu. Morebitni član komisije, ki bi bil v navzkrižju interesov ali povezan s projektom, ki se namerava prijaviti na javni razpis ali javni poziv, je o tem pred imenovanjem, kasneje pa po imenovanju, če nastopijo takšne okoliščine, dolžan brez nepotrebnega odlašanja seznaniti RTV SLO.
4. člen 
(mandat članov komisij) 
Mandat članov komisij traja od imenovanja do izpolnitve in dokončanja vseh nalog, povezanih z javnim razpisom ali javnim pozivom, predvsem pa vključuje ocenitev vseh projektov po merilih in kriterijih, pripravo naborov projektov oziroma predlogov o sprejetju projektov v sodelovanje z RTV SLO in predlogov o vložku (finančnem in/ali storitvenem) RTV SLO pri posameznem projektu, ki se predlaga v sodelovanje.
5. člen 
(predčasno prenehanje mandata članov komisij) 
(1) Član komisije je lahko s sklepom razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– iz utemeljenih razlogov sam zahteva razrešitev,
– se ne udeležuje ali se zaradi zadržanosti ne more udeleževati sej (praviloma dveh zaporednih),
– ni več zaposlen pri RTV SLO,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi ali sklepom o imenovanju,
– ne opravlja svojih nalog, jih ne opravlja strokovno ali jih ne opravlja v določenih rokih,
– se ugotovi njegova kršitev v zvezi s posredovanjem informacij o zadevah, ki jih komisija obravnava in so v pristojnosti odločanja RTV SLO (kršitev 14. člena poslovnika),
– se ugotovi njegova kršitev v zvezi z varovanjem osebnih podatkov ali poslovnih skrivnosti, s katerimi se seznani pri svojem delu (kršitev 15. člena poslovnika),
– se ugotovi, da je v navzkrižju interesov oziroma kakorkoli poslovno ali osebno zainteresiran za izbor projektov ali pridobitev sredstev, ki so predmet obravnave komisije, in sicer bodisi v okviru prijavitelja ali pri samem projektu, pa se ni izločil iz postopka v posamezni zadevi ali ni o tem seznanil RTV SLO (kršitev 16. člena poslovnika).
(2) V primeru predčasne razrešitve člana za čas do izteka njegovega mandata razrešenega člana nadomesti že imenovani nadomestni član ali se s sklepom imenuje nov član komisije.
(3) Določbe o imenovanju, trajanju mandata in predčasni razrešitvi članov komisij se uporabljajo tudi za nadomestne člane komisij.
6. člen 
(strokovna in administrativna pomoč komisijam) 
Strokovno pomoč komisijam nudijo uslužbenci pristojnih služb RTV SLO, administrativno pomoč pa administrativni delavci posameznih enot RTV SLO.
7. člen 
(način opravljanja nalog komisij) 
(1) Delo komisij poteka najmanj v naslednjih fazah:
– Individualno vrednotenje in ocenjevanje posameznih vlog, na podlagi česar vsak član komisije pregleda vsak posamezni projekt po njegovih postavkah.
– Izvedba predstavitvenih sestankov s prijavitelji projektov.
– Nadaljevanje individualnega vrednotenja in ocenjevanja posameznih vlog na podlagi ugotovitev s predstavitvenih sestankov, na podlagi česar vsak član komisije pripravi osnutek svoje individualne ocene po posameznih projektih, ki mora biti obrazložena po vseh posameznih merilih ocenjevanja.
– Sprejetje skupne ocene posameznih projektov ter priprava nabora projektov, katere je možno sprejeti v sodelovanje z RTV SLO, in predloga vložka (finančnega in/ali storitvenega) RTV SLO.
(2) Skupna ocena temelji na individualnih ocenah članov komisije. Komisija pripravi skupno pisno utemeljitev skupne ocene posameznih projektov, na podlagi katere izoblikuje nabor projektov, ki presegajo na javnem razpisu ali javnem pozivu določeno minimalno število točk. Pri teh projektih komisija napravi tudi obrazložen predlog višine vložka (finančnega in/ali storitvenega) RTV SLO. Skupno oceno z vključenim naborom projektov in predlogom višine vložka RTV SLO podpišejo vsi člani komisije. Posamezni član komisije lahko poda k skupni utemeljitvi ocene in/ali predlogu višine vložka RTV SLO pisno ločeno mnenje.
(3) Delo komisij obsega tudi obravnavo morebitnih pritožb v obsegu, ki se nanaša na njihovo delo, in sicer v okviru ravnanj organa 1. stopnje (npr. v ponovljenih in/ali dopolnjenih postopkov na 1. stopnji).
8. člen 
(dodatna strokovna mnenja) 
Pri obravnavanju zadev, ki sodijo na druga strokovna področja ali o katerih želi komisija pridobiti poglobljene informacije, lahko komisija pridobi mnenje in/ali podatke strokovnih služb RTV SLO, po predhodni odobritvi generalnega direktorja pa lahko tudi mnenje zunanjih strokovnjakov.
9. člen 
(delo na sejah) 
(1) Komisija obravnava individualne ocene članov komisije ter pripravi in potrjuje skupne ocene in predloge na sejah komisije.
(2) Seje komisije so redne seje ali dopisne seje in potekajo v prostorih RTV SLO oziroma v primeru dopisnih sej po elektronski pošti preko skupne računalniške točke RTV SLO.
(3) Seje komisije sklicuje in vodi predsednik komisije. O sklicu seje se obvesti pristojno službo za AV razpise, pri kateri se hranijo sklici in drugi dokumenti izvedenih sej.
(4) Komisija je sklepčna, če je na seji prisotna večina vseh njenih članov.
(5) Komisija sprejema sklepe z večino glasov vseh članov.
(6) Dela komisije se lahko poleg vodje izvedbe javnega razpisa ali javnega poziva oziroma predstavnikov pisarne za AV razpise udeležujejo tudi generalni direktor RTV SLO, direktor TV Slovenija, pristojni odgovorni urednik, v čigar področje spadajo prijavljeni projekti, predstavniki strokovnih služb RTV SLO na povabilo predsednika komisije ter druge osebe s pooblastilom generalnega direktorja RTV SLO.
10. člen 
(sklic seje) 
(1) Seje komisije na javnih razpisih in javnih pozivih se sklicujejo glede na predvideno časovnico izvedbe javnega razpisa ali javnega poziva. Seje komisije pri javnih pozivih se sklicujejo glede na prispetje in vrstni red prispetje posameznih vlog.
(2) Vsaka seja komisije mora biti praviloma sklicana najmanj pet (5) dni pred predvidenim datumom zasedanja, razen če s krajšim rokom sklica soglaša večina vseh članov komisije.
(3) Člani komisije, ki se seje iz opravičenih razlogov ne morejo udeležiti, so dolžni svoj izostanek sporočiti predsedniku komisije vsaj dva (2) dni pred zasedanjem. Če se ugotovi, da seja ne bi bila sklepčna, se predlaga in uskladi novi datum zasedanja komisije.
(4) Vabilo se praviloma pošlje po elektronski pošti. Izjemoma se vabilo pošilja po navadni pošti, če zaradi obsega ali narave priloženega gradiva elektronsko pošiljanje ni mogoče.
(5) Gradiva so lahko dostopna tudi v podatkovni bazi RTV SLO, pri čemer RTV SLO zagotovi spletni dostop članom komisije.
11. člen 
(dopisna seja) 
(1) Kadar ni mogoče sklicati redne seje, se skliče dopisno sejo.
(2) V sklicu dopisne seje se navede, kako in do kdaj lahko člani med dopisno sejo pošiljajo svoja pisna mnenja, stališča in pripombe. Rok za pošiljanje sporočil ne sme biti krajši od štiriindvajset (24) ur in ne daljši od dvainsedemdeset (72) ur od poslanega sporočila o sklicu seje. Sporočila, prejeta med dopisno sejo, se posredujejo vsem članom komisije.
(3) Glasovanje in obravnava gradiva na dopisnih sejah se končata predčasno, če je pred iztekom postavljenega roka za sprejem glasovala večina vseh članov komisije.
12. člen 
(zapisnik) 
(1) O delu komisije ter njenih sejah se sestavi zapisnik, ki ga praviloma piše administrativni delavec RTV SLO, obsega pa najmanj:
– zaporedno številko seje (pri predstavitvenih sestankih pa navedbo prijavljenega projekta, ki se obravnava – 13. člen poslovnika),
– datum in kraj seje,
– ura začetka in konca seje,
– osebna imena navzočih in odsotnih članov komisije ter imena drugih navzočih oseb,
– dnevni red ali namen izvedbe seje,
– povzetek obravnave in dela na seji,
– popis morebiti predloženih listin,
– morebitne ugotovitve, zaključke in sklepe, ki so bili sprejeti.
(2) Zapisnik se, kadar je to možno, takoj po sestavi prebere v prisotnosti vseh navzočih oseb, ki lahko na zapisnik podajo posamezne pripombe in dopolnitve. Zapisnik podpišejo vse osebe, ki so sodelovale na seji ali pri delu komisije. Če katera od navzočih oseb ne želi podpisati zapisnika, se to navede v zapisnik skupaj z razlogom za odklonitev podpisa. Veljavnost elektronskih dokumentov ni pogojena z elektronskim podpisom.
(3) Vsak član komisije ima pravico podati k zapisniku pisno ločeno mnenje, ki se priloži zapisniku.
13. člen 
(predstavitveni sestanki projektov) 
(1) Kadar tako določajo pogoji javnega razpisa ali javnega poziva, komisije pred oblikovanjem končnega poročila oziroma v času ocenjevanja projektov s posameznimi prijavitelji projektov opravijo sestanek, na katerem prijavitelji predstavijo projekte (vsebinski del, avtorska ekipa, finančna konstrukcija in viri sredstev, predstavitev predvidenih soavtorjev itd.).
(2) Predstavitveni sestanek mora biti praviloma sklican najmanj pet (5) dni pred predvidenim datumom sestanka, razen če s krajšim rokom sklica soglaša prijavitelj projekta. Sestanek skliče vodja izvedbe javnega razpisa ali javnega poziva na poziv predsednika komisije. Predstavitveni sestanek vodi predsednik komisije.
(3) Na predstavitvenih sestankih lahko sodelujejo vsi člani komisije. Člani komisije, ki se sestanka ne morejo udeležiti, morajo to sporočiti predsedniku komisije najmanj dva (2) dni pred predvidenim sestankom. V tem primeru lahko predsedniku komisije pred sestankom predložijo njihova vprašanja za prijavitelja projekta, ki je vabljen na sestanek. Prijavitelju projekta se na predstavitvenem sestanku izrecno predstavijo vprašanja odsotnega člana komisije. Na predstavitvenem sestanku mora biti obvezno prisoten predsednik komisije ali drug član komisije po pisnem pooblastilu predsednika komisije. Komisija mora biti sklepčna.
(4) Vabilo na predstavitveni sestanek se praviloma pošlje po elektronski pošti, če je prijavitelj tako navedel ob prijavi na javni razpis ali javni poziv.
(5) Na predstavitvenih sestankih lahko poleg članov komisije in vodje izvedbe javnega razpisa ali javnega poziva oziroma predstavnikov pisarne za AV razpise sodelujejo tudi generalni direktor RTV SLO, direktor TV Slovenija, pristojni odgovorni urednik, predstavniki strokovnih služb RTV SLO na povabilo predsednika komisije ter druge osebe s pooblastilom generalnega direktorja RTV SLO.
(6) O predstavitvenih sestankih se sestavi zapisnik, ki ga praviloma piše vodja izvedbe javnega razpisa ali javnega poziva, za sestavo zapisnika pa se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika o zapisniku sej komisije.
14. člen 
(posredovanje informacij) 
(1) Člani komisije ne smejo dajati informacij o zadevah, ki jih obravnavajo in so v pristojnosti odločanja RTV SLO, kar velja v vseh fazah dela komisije in do dokončne odločitve RTV SLO oziroma objave rezultatov javnega razpisa ali javnega poziva.
(2) Člani komisije gradiv, ki jih obravnavajo pri svojem delu, ne smejo posredovati tretjim osebam ali jih kako drugače v delih ali celoti razširjati.
15. člen 
(varovanje podatkov) 
(1) Člani komisije morajo v skladu s predpisi, ki urejajo osebne podatke, hraniti in varovati vse osebne podatke, s katerimi se seznanijo ali katere obravnavajo pri svojem delu. Osebne podatke lahko uporabijo le v okviru svojih nalog v komisiji.
(2) Člani komisij so dolžni varovati poslovne skrivnosti, ki so kot take določene pri RTV SLO ali v zvezi za javnim razpisom ali javnim pozivom in s katerimi se člani komisij seznanijo pri njihovem delu. Člani komisij morajo varovati tudi podatke, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba (npr. varstvo avtorske in sorodnih pravic).
16. člen 
(dolžnost izogibanja navzkrižja interesov) 
(1) Člani komisije so dolžni spoštovati načela doslednega izogibanja navzkrižja interesov, integritete, transparentnosti, objektivnosti in etike. Pri tem morajo upoštevati predpise, ki urejajo vprašanja navzkrižja interesov.
(2) V primeru dvoma o obstoju navzkrižja interesov je član komisije dolžan o tem pisno obvestiti RTV SLO.
(3) Člani komisije so dolžni tudi nemudoma zabeležiti in obvestiti RTV SLO o vsakršnem morebitnem pritisku ali lobiranju v postopku ocenjevanja projektov ali pri njihovem delu.
17. člen 
(pogodba s članom komisije) 
(1) Z vsakim članom komisije se sklene pogodba, ki mora med drugim vsebovati določbe o:
– mandatu in prenehanju mandata,
– nalogah, ki jih je član komisije dolžan opraviti,
– izhodiščih za izračun višine honorarja in pogojih za izplačilo honorarja,
– roku oddaje poročil, predlogov, mnenj in ocen,
– prenosu materialnih pravic na izdelkih na RTV SLO,
– odgovornosti v primeru kršitve določb tega poslovnika,
– prepovedi posredovanja informacij, ki jih obravnavajo,
– dolžnosti varovanja osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti,
– dolžnosti izogibanja navzkrižja interesov,
– drugo v skladu s predpisi.
(2) Člani komisije imajo pravico do honorarja za svoje delo, ki se v obliki pisnih prispevkov oziroma pisnih mnenj vrednoti kot avtorsko delo.
(3) Generalni direktor vsako leto s sklepom določi okvirne honorarje za predsednike in člane komisij za koledarsko leto.
18. člen 
(mandat dosedanjih komisij) 
Mandat članov komisij, ki so bili za posamezni javni razpis ali javni poziv RTV SLO s sklepom imenovani pred uveljavitvijo tega poslovnika, se nadaljuje do izteka mandata, določenega v posameznem sklepu o imenovanju, za delo dosedanjih komisij pa se upoštevajo določbe tega poslovnika.
19. člen 
(veljavnost poslovnika) 
Ta poslovnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Igor Kadunc l.r.
generalni direktor 
Radiotelevizije Slovenija 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti