Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1038. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o skladih denarnega trga
1039. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov
1040. Uredba o spremembi Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive

Sklepi

1041. Sklep o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti zaradi opravljanja nalog nadzora državne meje

MINISTRSTVA

1042. Pravilnik o pristojbinah na področju medicinskih pripomočkov
1043. Pravilnik o odobritvi in nalogah delavnic za tahografe in naprave za omejevanje hitrosti
1044. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o uporabi kvantitativnih kriterijev za razvrščanje v znanstvene, strokovno-raziskovalne in razvojne nazive
1045. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi cen tiskovin, obrazcev, tablic in določenih storitev v postopkih s področja varnosti cestnega prometa

USTAVNO SODIŠČE

1046. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Ob Belokriški« (Uradni list RS, št. 76/18), Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Park cvetja (Uradni list RS, št. 76/18) in Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Med vrtovi (Uradni list RS, št. 76/18)

SODNI SVET

1047. Odločba o prenehanju sodniške funkcije

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

1048. Pravilnik o določitvi meril in kriterijev za določitev višine nadomestil in povračila stroškov članom volilnih organov, tajnikom in drugim osebam, ki opravljajo dolžnosti na volitvah in referendumu
1049. Sklepi o razrešitvah in imenovanjih v volilnih komisijah

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1050. Sklep o zavarovanju zdravnikov in doktorjev dentalne medicine za škodo, ki bi lahko nastala pri njihovem delu, za leto 2019

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1051. Sprememba Pravilnika o napredovanju v plačne razrede na Univerzi v Ljubljani
1052. Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije
1053. Pristop k Dodatku št. 3 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije
1054. Pristop k Dodatku št. 12 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije

OBČINE

Ajdovščina

1055. Sklep o potrditvi predloga spremembe občinske meje med občino Ajdovščina in občino Vipava

Dolenjske Toplice

1056. Sklep o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dolenjske Toplice

Horjul

1057. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Horjul
1058. Sklep o financiranju političnih strank

Ig

1059. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Ig
1060. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ig
1061. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Ig
1062. Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Ig

Jesenice

1063. Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2018

Kobarid

1064. Odlok o spremembi Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Kobarid

Medvode

1065. Poslovnik Občinskega sveta Občine Medvode

Metlika

1066. Zaključni račun proračuna Občine Metlika za leto 2018
1067. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Metlika
1068. Sklep o cenah storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Metlika

Puconci

1069. Odlok o javnem komunalnem podjetju Püngrad d.o.o. – 1
1070. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Puconci
1071. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za izboljšanje bivalnih razmer romskim gospodinjstvom v Občini Puconci

Ribnica

1072. Zaključni račun proračuna Občine Ribnica za leto 2018
1073. Odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenega dela Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica – spremembe št. 2 (SD OPN-2)
1074. Pravilnik o zagotavljanju sredstev in pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Ribnica
1075. Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Ribnica
1076. Pravilnik o spodbujanju razvoja starega mestnega jedra Ribnice
1077. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Ribnica

Rogaška Slatina

1078. Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2018
1079. Sklep o uskladitvi meje Občine Rogaška Slatina z občinami Majšperk, Makole, Poljčane, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek in Rogatec
1080. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1081. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1082. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Slovenj Gradec

1083. Sklep o uskladitvi mej Mestne občine Slovenj Gradec z mejami zemljiških parcel: (št. 9.1)

Slovenske Konjice

1084. Zaključni račun proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2018
1085. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko gradnjo območja UN1/108 pod Vešenikom
1086. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Slovenske Konjice
1087. Sklep o ustavitvi postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo farme za piščance v Konjiški vasi

Škofljica

1088. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve
1089. Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora
1090. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP9/1 in VO9/2
1091. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območji urejanja VP9/1 in VO9/2 za funkcionalne enote F12 do F21
1092. Obvezna razlaga in tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofljica

Tržič

1093. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2018
1094. Sklep o višini enkratnega denarnega prispevka za novorojence na območju Občine Tržič – 2019
1095. Sklep o določitvi višine grobnine v Občini Tržič
1096. Sklep o določitvi cene storitev 24-urne dežurne službe v Občini Tržič
1097. Sklep o določitvi razmerja grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob
1098. Sklep o načrtu razdelitve pokopališč v Občini Tržič
1099. Sklep o določitvi cen storitev pokopališke dejavnosti v Občini Tržič

Žalec

1100. Odlok o pokopališkem redu v Občini Žalec
1101. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1102. Letni program športa v Občini Žalec za leto 2019
1103. Letni program kulture v Občini Žalec za leto 2019
1104. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2019
1105. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2020
1106. Letni načrt razpolaganja s finančnim premoženjem Občine Žalec za leto 2019
1107. Letni načrt razpolaganja s finančnim premoženjem Občine Žalec za leto 2020

Žiri

1108. Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1109. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
1110. Sklep o znižanju plačil staršev zaradi odsotnosti otrok, rezervacij ter o drugih posebnostih

POPRAVKI

1111. Popravek Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za Zdraviliško turistični kompleks Rimske Toplice

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost