Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019

Kazalo

1062. Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Ig, stran 2904.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list RS, št. 62/16), 3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US in 32/16), Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS), Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 in 57/11 – ORZGJS40, 15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 4. redni seji dne 3. 4. 2019 sprejel
O D L O K 
o pokopališkem redu na območju Občine Ig 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(uporaba odloka) 
S tem odlokom se v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, podrobneje določi izvajanje pogrebne dejavnosti in pokopališkega reda na območju Občine Ig.
2. člen 
(vsebina odloka) 
S pokopališkim redom se določi:
– način zagotavljanja 24-urne dežurne službe,
– način izvajanja pogrebne slovesnosti,
– storitve pokopališko pogrebnega moštva in storitve grobarjev,
– osnovni obseg pogreba,
– način in čas pokopa,
– način pokopa, če je plačnik Občina Ig,
– pokop zunaj pokopališča,
– obratovanje mrliških vežic,
– obseg prve ureditve groba,
– vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču,
– način oddaje grobov v najem,
– postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču,
– zvrsti grobov,
– okvirni tehnični normativi za grobove,
– mirovalna doba za grobove,
– enotni cenik, ki vključuje cene uporabe pokopališč, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture, ki ga na podlagi upravljavca pokopališča sprejme občinski svet,
– pogrebna pristojbina, ki jo lahko določi občina za izvedbo pogreba na posameznem pokopališču, in ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba,
– grobnina je razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob,
– druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti ter uporabnikov.
3. člen 
(izrazi) 
Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen kot je določeno v zakonu, ki urejan pogrebno in pokopališko dejavnost in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.
4. člen 
(dežurna služba in tržna dejavnost) 
(1) Pogrebna dejavnost obsega:
– zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba, ter
– prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba (drugi prevoz), pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba, ki se zagotavljajo na trgu.
(2) Izvajalec pogrebne dejavnosti je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in je pridobila dovoljenje za opravljanje pogrebne dejavnosti. Za izvajanje 24-urne dežurne službe dovoljenje iz prejšnjega stavka ni potrebno.
(3) Pokopališka dejavnost obsega upravljanje in urejanje pokopališč in ju zagotavlja občina.
(4) Upravljanje pokopališč obsega zagotavljanje urejenosti pokopališča, izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja, oddajo grobov v najem, vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.
(5) Urejanje pokopališč obsega zgraditev ali razširitev ter vzdrževanje obstoječih pokopališč ter pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture, storitve najema pokopaliških objektov in naprav ter storitve grobarjev in storitve pogrebno pokopališkega moštva.
(6) Upravljavec pokopališča je Režijski obrat Občine Ig, v nadaljnjem besedilu upravljavec.
5. člen 
(območje pokopališča) 
Odlok se uporablja za sledeča pokopališča na območju Občine Ig,
– pokopališče Ig: za območja naselij Ig, Iška vas, Iška, Iška Loka, Matena, Dobravica, Podgozd, Draga, Kremenica, Sarsko, Kot, Staje, Gornji Ig in Pijava Gorica
– pokopališče Tomišelj: za območja naselij Tomišelj, Podkraj, Vrbljene, Strahomer in Brest
– pokopališče Golo: za območja naselij Golo, Škrilje, Suša in Selnik
– pokopališče Kurešček: za območja naselij Zapotok, Visoko in Rogatec nad Želimljami.
Na posameznem pokopališču se pokopavajo umrli, ki spadajo v določen pokopališki okoliš in so imeli prijavljeno stalno ali začasno prebivališče v Občini Ig in najemniki grobov oziroma njihovi svojci.
Območje pokopališča obsega prostor za grobove, mrliško vežico, parkirišča in druge površine in objekte, ki sodijo k pokopališču.
6. člen 
(24-urna dežurna služba)
(1) Zagotavljanje 24-urne dežurne službe obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh, če zakon ne določa drugače.
(2) 24-urna dežurna služba je obvezna občinska gospodarska javna služba, ki se izvaja v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe na celotnem območju občine. Javna služba se zagotavlja kot koncesionirana dejavnost. Izvajalec 24-urne dežurne službe mora izpolnjevati zakonska določila in ravnati skladno s pokopališkim redom in drugimi predpisi občine. Občina za zagotavljanje 24-urne dežurne službe sprejme koncesijski akt (odlok) ter nato objavi javni razpis za podelitev koncesije. Z izbranim koncesionarjem se sklene koncesijska pogodba.
(3) Ceno storitve javne službe za zagotavljanja 24-urne dežurne službe predlaga izvajalec javne službe z elaboratom o ceni storitve javne službe, na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe, ter jo pošlje pristojnemu občinskemu organu v potrditev.
II. NAČIN IZVAJANJA POGREBNE SLOVESNOSTI 
7. člen 
(način izvajanja pogrebne slovesnosti) 
(1) Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom pokojnika oziroma pred položitvijo žare, oziroma pred raztrosom pepela.
(2) Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti. Minimalna pogrebna slovesnost obsega prevoz ali prenos pokojnika iz pogrebnega avtomobila ali mrliške vežice do mesta pokopa.
(3) Pogrebna slovesnost se izvede v skladu s pokojnikovo voljo in na način, določen s tem odlokom. Pogrebni slovesnosti lahko vsakdo nemoteno prisostvuje. Na željo umrlega ali svojcev, se pogreb lahko opravi v ožjem družinskem krogu.
8. člen 
(1) Če pokojnik ni izrazil svoje volje o načinu pokopa in pogrebni slovesnosti, odloča o tem naročnik pogreba.
(2) Slovesnost v zvezi z raztrosom pepela se določi s tem odlokom.
(3) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi predstavniki verskih skupnosti in društev.
(4) Izjemoma lahko pogrebno slovesnost organizirajo tudi državni organi v skladu s protokolarnimi predpisi, ki morajo biti usklajeni z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.
9. člen 
(1) Pogrebna slovesnost se prične na poziv vodje pogrebne slovesnosti izvajalca pogrebnih storitev z dvigom pokojnikove krste ali žare. Če že v začetni pogrebni slovesnosti sodelujejo predstavniki verskih skupnosti, govorci, častna enota, godba ali pevski zbor, najprej opravi obred predstavnik verske skupnosti, sledijo obredi ostalih udeležencev, kot to po dogovoru s svojci odloči vodja slovesnosti.
(2) Pogrebni sprevod se prične z nosilcem državne zastave z žalnim trakom ali s črno zastavo, če je umrli tuj državljan in z nosilcem cerkvenega znamenja, če se opravlja verski obred, sledijo prapori, za njimi se razvrstijo ostali sodelujoči (godba, pevci, častna enota), nosilci žalnih vencev in odlikovanj, sledijo predstavniki verskih skupnosti, nosilci žare oziroma osebje vozička s krsto, sledijo svojci ter za njimi vsi ostali udeleženci pogrebne slovesnosti.
(3) Pogrebni sprevod se izvaja od kraja pričetka pogrebne slovesnosti do groba na pokopališču. Na željo umrlega ali svojcev se opravi verski obred na krajevno običajen način med samim potekom sprevoda v poslovilnem objektu oziroma v objektu, namenjenem opravljanju verskih obredov.
(4) Po prihodu pogrebnega sprevoda do groba se krsta ali žara s pokojnikom položi v grob. Ob grobu se zvrstijo svojci, predstavnik verske skupnosti, nosilci zastav in praporov, odlikovanj in vencev, govorniki in drugi udeleženci pogrebne svečanosti.
(5) Po položitvi krste ali žare v grob sledi verski obred, poslovilni govori, igranje oziroma petje primernih glasbenih vsebin ter častna salva v primeru navzočnosti častne enote. Uradni del pred odprtim grobom se zaključi s poslovilnim poklonom državne zastave.
(6) Udeleženci pogrebne slovesnosti se poslovijo od pokojnika z mimohodom.
10. člen 
Najkasneje dve uri po končani slovesnosti morajo grobarji grob zasuti oziroma ga začasno urediti tako, da ne predstavlja nevarnosti odtujitve oziroma poškodovanja premoženja ali ljudi.
11. člen 
Slovesnost v zvezi z raztrosom pepela se izvede na območju raztrosa. Po prihodu pogrebnega sprevoda do območja raztrosa se izvede raztros, pogrebni sprevod se razvrsti pred območjem raztrosa na način sprevoda do groba.
III. STORITVE POKOPALIŠKO POGREBNEGA MOŠTVA IN STORITVE GROBARJEV 
12. člen 
(1) Storitve pokopališko pogrebnega moštva in storitve grobarjev na vseh pokopališčih na območju Občine Ig zagotavlja upravljavec pokopališč v dogovoru z izvajalcem pogrebne dejavnosti.
(2) Upravljavec pokopališča lahko soglaša, da na željo pokojnika ali svojcev, pogrebno moštvo in storitve grobarjev zagotovijo društva, vaščani, oziroma drugi izvajalci pogrebnih storitev vendar pod vodstvom vodje pogrebne slovesnosti upravljavca pokopališča, če oceni, da je to za izvedbo pogrebne slovesnosti potrebno. O tem odloča upravljavec pokopališča.
(3) Storitve pokopališko pogrebnega moštva obsegajo izvajanje pogrebne slovesnosti, prevoz ali prenos krste ali žare iz mrliške vežice do mesta pokopa s položitvijo v grob ali z raztrosom pepela.
(4) Storitve grobarjev obsegajo izkop in zasutje grobne jame, prvo ureditev groba, ki zajema odstranitev odvečne zemlje in posušenega cvetja, namestitev znamenja ter prekop posmrtnih ostankov.
(5) Storitve grobarjev in pogrebno pokopališkega moštva zaračunava izvajalec pogrebne storitve naročniku pogreba.
IV. OSNOVNI OBSEG POGREBA 
13. člen 
(1) Osnovni pogreb obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, organizacijo prevoza, minimalno pogrebno slovesnost s pogrebnim moštvom in pokop, vključno s pogrebno opremo, ki ustreza osnovnim standardom in normativom za osnovni pogreb, ki sta jih v soglasju z ministrstvom, pristojnim za gospodarstvo, sprejeli Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtno- podjetniška zbornica Slovenije.
(2) Plačilo osnovnega pogreba se določi tako, da stroški ne presegajo višine posebne oblike izredne denarne socialne pomoči kot pomoči pri kritju stroškov pogreba in posebne oblike izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana, kot jo določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke. Izvajalec pogrebne dejavnosti mora zagotavljati minimalni pogreb v skladu s prejšnjim stavkom.
14. člen 
(1) Pokop prijavi upravljavcu pokopališča naročnik pogreba ali izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba ali občina.
(2) Če naročnika ni, prijavi pokop občina, kjer je imel pokojnik zadnje stalno prebivališče. Kadar ni mogoče ugotoviti kraja zadnjega stalnega prebivališča, pokop prijavi občina, kjer je imel pokojnik zadnje začasno prebivališče. Če ni mogoče ugotoviti niti zadnjega začasnega prebivališča, prijavi pokop občina, v kateri je oseba umrla oziroma je bila najdena.
(3) K prijavi pokopa mora naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti priložiti listino, ki jo izda pooblaščeni zdravnik oziroma zdravstvena organizacija ali matičar matičnega registra, kjer je bila smrt prijavljena.
(4) V kolikor naročnik pogreba ni najemnik groba, mora ob naročilu pogreba priložiti pisno dovoljenje najemnika groba, da dovoljuje pokop.
15. člen 
(1) Pokop obsega položitev posmrtnih ostankov oziroma upepeljenih ostankov pokojnika v grobni prostor ali raztros pepela v skladu z voljo pokojnika in na način, določen s tem odlokom.
(2) Pokop se praviloma opravi na pokopališču.
V. NAČIN IN ČAS POKOPA 
16. člen 
(1) Na območju Občine Ig so dovoljene naslednje vrste pokopov:
– pokop s krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in pokoplje v grob;
– pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob;
– raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču ali zunaj njega;
– pokop, ki se opravi po predpisih, ki urejajo vojna grobišča ali prikrita vojna grobišča.
(2) Drugačno ravnanje s pepelom, kot je določeno v drugi in tretji alineji prejšnjega odstavka, ni dovoljeno.
17. člen 
(1) Pogrebi na pokopališčih iz 5. člena se lahko opravijo vsak dan od 9. do 19. ure, oziroma se opravijo v času, da so zaključeni ob dnevni svetlobi.
(2) Ura in dan pogreba se na podlagi predhodnega soglasja upravljavca lahko določi tudi drugače.
18. člen 
O pogrebu je upravljavec pokopališča dolžan obvestiti javnost z obvestilom na oglasni deski pokopališča, na katerem se bo pokop izvajal, oziroma na njegovi spletni strani. Navesti je potrebno najmanj ime in priimek pokojnika ter datum in uro pričetka pogreba. Na željo naročnika pogreba se obvestilo o pogrebu ne objavi.
VI. NAČIN POKOPA, ČE JE PLAČNIK OBČINA IG 
19. člen 
Če je plačnik pogreba Občina Ig, se lahko opravi pokop z žaro ali z raztrosom pepela v osnovnem obsegu, na posebej določenem prostoru na pokopališču. Najemnik tega grobnega mesta je občina. Evidenca pokopanih v tovrstno posebno grobno polje je javna in na vpogled pri upravljavcu pokopališča.
Občina ima v tem primeru pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega.
VII. POKOP ZUNAJ POKOPALIŠČA 
20. člen 
(1) Raztros pepela iz žare se izvaja na posebej določenem prostoru na pokopališču na Kureščku in Igu, izven pokopališča pa le na območju, ki ga na podlagi izdanega soglasja določi pristojni občinski organ.
(2) Občinski organ o raztrosu pepela zunaj območja pokopališča odloči v sedmih (7) dneh. Zoper sklep občinskega organa ni pritožbe, dovoljen je upravni spor.
(3) Raztros zunaj pokopališča lahko opravi le izvajalec pogrebne dejavnosti v skladu s tem pokopališkim redom.
VIII. OBRATOVANJE MRLIŠKIH VEŽIC 
21. člen 
(1) Uporaba mrliške vežice je možna na pokopališčih Ig, Tomišelj in Golo. Za pokopališče Kurešček pa se uporablja mrliška vežica na pokopališču Golo.
(2) Mrliške vežice obratujejo v času od dovoza pokojnika do pogrebne slovesnosti vsak dan po dogovoru med upravljavcem in med naročnikom pogrebne storitve.
(3) Obratovalni čas mrliških vežic objavi upravljavec na vidnem mestu pred mrliškimi vežicami, ter na spletni strani občine oziroma Režijskega obrata občine.
(4) Cena najema mrliške vežice za naročnika pogreba se obračuna po sprejetem sklepu občinskega sveta in jo lahko zaračuna upravljavec pokopališča, ali pa v njegovem imenu izvajalec pogrebne dejavnosti.
IX. OBSEG PRVE UREDITVE GROBA 
22. člen 
(1) Prva ureditev novega groba po pogrebu zajema odstranitev odvečne zemlje in posušenega cvetja ter postavitev začasnega nagrobnega obeležja.
(2) Prvo ureditev izvajajo grobarji po ceniku izvajalca pogrebne storitve oziroma svojci sami.
X. VZDRŽEVANJE REDA NA POKOPALIŠČU 
23. člen 
(vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču)
(1) Območje pokopališča je javni prostor za izvajanje pokopaliških in pogrebnih dejavnosti, kjer se zagotavlja javni red in mir in kjer se smiselno uporabljajo določbe o javnem redu in miru na javnem mestu.
(2) Na območju pokopališča morajo najemniki in obiskovalci skrbeti za red, mir in spoštljivo vedenje.
(3) Območje pokopališča se lahko uporablja le za izvajanje pogrebnih in pokopaliških dejavnosti ter za obiskovanje pokopališča zaradi poklona spomina pokojnim oziroma zaradi vzdrževanja groba.
(4) Poleg navedenega upravljavec pokopališča vzdržuje red, čistočo in mir na pokopališču tako, da:
– skrbi za urejenost in vzdrževanje pokopališča in pokopališke objekte;
– oddaja prostore in grobove v najem in vodi register sklenjenih pogodb;
– določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni dogovor z naročnikom pogreba oziroma izbranim izvajalcem pogrebne dejavnosti;
– vodi evidenco o grobovih in pokopih;
– organizira in nadzira dela na pokopališču;
– skrbi za red in čistočo na pokopališču in v njegovi neposredni okolici;
– skrbi za urejenost in vzdrževanje mrliške vežice in njenega funkcionalnega prostora.
24. člen 
(1) Na območju pokopališča je prepovedano:
– nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove;
– skruniti nagrobna obeležja in objekte in naprave pokopališča, nagrobnike, grobove ali nasade oziroma cvetje ali si jih prilaščati;
– odlagati odpadke izven za to določenega prostora;
– odlaganje odpadkov, ki niso nastali na pokopališču, v pokopališke kapacitete za odpadke;
– onesnaževati pokopališki prostor in objekte;
– vodenje živali na pokopališki prostor in objekte na območju pokopališča, razen če gre za pse, ki služijo človeku kot vodniki, službene pse policije in pse reševalne enote;
– voziti se s kolesom ali motornim vozilom ter njihovo parkiranje na območju pokopališča;
– opravljanje prevozov, kamnoseških, vrtnarskih, drugih obrtno-vzdrževalnih del v času napovedane pogrebne slovesnosti;
– nameščanje reklamnih sporočil na območju pokopališča, razen uradnih obvestil upravljavca.
(2) Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(3) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba – izvajalec del ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 420 evrov.
25. člen 
(1) Najemniki grobov morajo skrbeti za urejenost svojih grobov in premične in nepremične opreme. Upravljavec pokopališča ne zavaruje in ne odgovarja za škodo na premični in nepremični nagrobni opremi.
(2) Napisi na nagrobnih ploščah ne smejo žaliti narodnostnega čuta, pietete do umrlih, niti ne smejo vzbujati nejevolje ali zgražanja občanov.
(3) Najemniki grobov morajo redno in pravočasno odstranjevati izrabljeno cvetje in nagrobne sveče, ter jih prepuščati v tipizirane namenske posode za odpadke.
26. člen 
(1) Na območju pokopališča se lahko uporabljajo le otroški in invalidski vozički, potrebno delovno orodje in stroji ter službena vozila upravljavca.
(2) Upravljavec sme izjemoma, v upravičenih primerih, dovoliti uporabo prevoznega sredstva po utrjenih poteh pokopališča izvajalcem rednega vzdrževanja ter izvajalcem obnovitvenih in kamnoseških del zaradi izvajanja del za najemnika groba.
XI. NAČIN ODDAJE GROBOV V NAJEM 
27. člen 
(1) Upravljavec pokopališča oddaja v najem grobove na podlagi najemne pogodbe v skladu s tem odlokom.
(2) Najemnik groba je lahko samo ena pravna ali fizična oseba.
(3) Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu groba, mu ga dodeli v najem upravljavec pokopališča, s katerim mora naročnik pogreba pred izvedbo pogreba skleniti najemno pogodbo, razen pri raztrosu pepela.
(4) Ob pisnem soglasju naročnika pogreba lahko namesto njega najemno pogodbo z upravljavcem pokopališča sklene druga pravna ali fizična oseba. Če nobena druga oseba ne sklene najemne pogodbe, jo mora skleniti naročnik pogreba.
(5) Ob smrti najemnika groba se morajo dediči najemnika groba dogovoriti, kdo bo prevzel pravico do najema groba. Prednostno pravico do najema groba ima tisti, ki je poravnal stroške pogreba umrlega najemnika.
(6) Določila prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo tudi, če je imel najemnik groba, ki je umrl, v najemu več grobov.
(7) Najemno razmerje je mogoče prenesti na drugo osebo, ki ima za to interes, pod pogoji, ki so določeni z najemno pogodbo. Prenos najemnega razmerja je brezplačen. Pogoji ne smejo ovirati prenosa.
(8) Če dediči najemnika groba kljub pisnemu pozivu upravljavca pokopališča ne uveljavijo pravice do najema groba v 90 dneh po smrti najemnika, izgubijo pravico do najema groba. Upravljavec pokopališča lahko grob po poteku roka iz prejšnjega stavka, in po koncu mirovalne dobe, odda v najem novemu najemniku, s katerim se sklene nova pogodba o najemu.
(9) Upravljavec pokopališča odda plačniku pogreba na prostoru za raztros pepela na njegovo željo s pogodbo v najem prostor za napisno ploščo za dobo desetih let, ki se lahko podaljša na predlog najemnika, če so izpolnjeni pogoji iz tega odloka.
28. člen 
Pogodba o najemu groba mora določati zlasti:
1) osebe najemnega razmerja z navedbo priimka in imena, naslov stalnega bivališča, davčna številka ter telefonska številka;
2) čas najema;
3) vrsto, zaporedno številko in velikost groba;
4) osnove za obračun višine grobnine in način plačevanja;
5) plačnika grobnine in način plačevanja grobnine (letne najemnine);
6) obveznost najemojemalca glede urejanja grobov, oziroma prostora za grob;
7) ukrepe v primeru neizpolnjevanja obveznosti najemojemalca iz te pogodbe;
8) določbe o odpovedi najemnega razmerja za primer zanemarjanja groba kljub opozorilu upravljavca pokopališča;
9) določbo o obveznosti plačila grobnine do poteka mirovalne dobe za primer odstopa pred potekom mirovne dobe.
29. člen 
(1) Najemniki grobov so dolžni:
– skleniti najemno pogodbo,
– upravljavcu pokopališča redno sporočati vsako spremembo iz najemne pogodbe,
– redno skrbeti za vzdrževan videz groba,
– spoštovati vse določbe iz najemne pogodbe,
– redno plačevati najemnino za grob,
– urejati grob v skladu z načrtom pokopališča in soglasji upravljavca ter
– spoštovati pokopališki red.
(2) V evidenci najemnikov grobov, ki jo vodijo upravljavci pokopališč se vodijo podatki o imenu in priimku najemnika, davčna številka najemnika, naslov najemnika, telefonska številka, številka in datum sklenitve pogodbe o najemu ter višina grobnine. Podatki iz evidence najemnikov so dostopni samo tistim uporabnikom, ki so za obdelavo osebnih podatkov pooblaščeni z zakonom.
(3) Pogodba o najemu groba se sklene za nedoločen čas.
(4) Če se pravni naslednik najemnika groba odpove prostoru za grob ali če pravnih naslednikov ni, lahko pogodbo o najemu podaljša tudi tretja oseba.
30. člen 
Najem groba se lahko prekine:
– če najemnik ne poravna grobnine za preteklo leto po predhodnem opozorilu;
– če najemnik ne vzdržuje groba v skladu s pogodbo in pokopališkim redom;
– ob opustitvi pokopališča;
– kadar to zahteva načrt preureditve pokopališča in
– z odpovedjo najemne pogodbe s strani najemnika.
31. člen 
Po prekinitvi najema groba se šteje grobni prostor kot opuščen do konca mirovalne dobe, nato se ustrezno uredi oziroma prekoplje in odda v najem drugemu najemniku. Najemnik groba mora ob prekinitvi najema na lastne stroške odstraniti napisno ploščo, sicer to na njegove stroške stori upravljavec pokopališča. Upravljavec je dolžan napisno ploščo in drugo opremo z groba hraniti v skladiščnih prostorih najmanj šest mesecev po prenehanju najemne pogodbe. Po preteku šestih mesecev upravljavec pokopališča odda napisno ploščo na uničenje.
XII. POSTAVLJANJE, SPREMINJANJE ALI ODSTRANITEV SPOMENIKOV, OBNOVA SPOMENIKOV IN GROBNIC TER VSAK DRUG POSEG V PROSTOR NA POKOPALIŠČU 
32. člen 
(1) Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču je dovoljen ob predhodnem soglasju upravljavca pokopališča.
(2) Upravljavec pokopališča izda soglasje za postavitev, popravilo, odstranitev nagrobnikov v osmih (8) dneh od prejema popolne vloge, razen v primerih, ko so objekti kulturna dediščina ali kulturni spomenik. O pritožbi na izdano soglasje odloča župan. Odločitev župana je dokončna, zoper njo pa je mogoč upravni spor.
33. člen 
(1) Novo grajeno pokopališče mora biti ograjeno z ograjo in/ali zimzelenim rastlinjem ter praviloma odmaknjeno od drugih objektov.
(2) Če je pokopališče ograjeno z zidom, se nanj na novo ne smejo pritrjevati nagrobne plošče.
(3) Vsako pokopališče mora imeti urejen prostor za orodje in prepuščanje odpadkov.
34. člen 
(1) Grobovi se lahko talno uredijo in nanje postavijo nagrobni spomeniki ter druga obeležja skladno s soglasjem.
(2) Najemniki grobov so dolžni vzdrževati svoje grobove in vmesne prostore med svojimi in sosednjimi grobovi.
(3) Spomeniki in nagrobni okvirji, obeležja ter okrasno in zimzeleno rastlinje, ne smejo segati preko grobnega prostora in biti zapuščeni ter neurejeni.
(4) V primeru iz prejšnjega odstavka upravljavec pokopališča pisno opozori najemnika k odpravi nepravilnosti in določi skrajni rok za ureditev groba, ki ne more biti daljši od dveh mesecev.
(5) V primeru, da najemnik nepravilnosti ne odpravi v roku, ki mu ga upravljavec določi v opozorilu, odpravi nepravilnost upravljavec na stroške najemnika.
XIII. ZVRSTI GROBOV 
35. člen 
(1) Na pokopališčih v občini so lahko naslednje zvrsti grobov in prostorov:
– enojni grob, dvojni grob, trojni grob oziroma povečani grobni prostor;
– skupna grobišča, kostnice;
– žarni grobovi;
– prostor za anonimne pokope;
– prostor za raztros pepela.
(2) Spreminjanje zvrsti grobov z deljenjem grobov je dovoljeno le, če to določa ureditveni načrt razdelitve na oddelke in grobove.
(3) Če so na območju pokopališč tudi vojna grobišča, njihovo varstvo ureja predpis o vojnih grobiščih.
XIV. OKVIRNI TEHNIČNI NORMATIVI ZA GROBOVE 
36. člen 
(1) Enojni grobovi so tisti grobovi, ki omogočajo pokop odrasle osebe. V enojne grobove se pokopavajo krste. V že obstoječe enojne grobove se lahko pokopavajo tudi žare. Enojni grobovi so talni. Globina groba znaša 1,8 m in se lahko poglablja. Širina enojnega groba je od 0,70 m do 1,2 m, dolžina pa 2,0 m.
(2) Dvojni grobovi so tisti grobovi, ki omogočajo pokop ene krste poleg druge na enaki višini v grobu. V že obstoječe dvojne grobove se lahko poleg krst pokopavajo tudi žare. Dvojni grobovi so talni. Globina groba znaša 1,8 m in se lahko poglablja. Širina dvojnega groba je od 1,2 m do 2,4 m, dolžina pa 2,0 m.
(3) Trojni oziroma povečani grobovi so grobovi večjih dimenzij od dvojnega. V že obstoječe trojne grobove se lahko poleg krst pokopavajo tudi žare. Trojni grobovi so talni. Globina groba znaša 1,8 m in se lahko poglablja. Širina trojnega groba je nad 2,4 m dolžina pa 2,0 m.
(4) Dimenzije obstoječih grobov ostanejo nespremenjene.
(5) Vsi novi grobovi morajo biti izvedeni v enotnih velikostih grobnega polja oziroma v enotni velikosti nagrobne plošče. Skupna višina spomenika s podstavkom ne sme presegati višine 1,0 metra, širina pa ne sme presegati 1,2 m za enojne grobove. Nagrobna plošča mora biti postavljena v središču vzglavja groba.
(6) Poti med vrstami grobov morajo biti široke najmanj 0,5 m, razdalja med grobovi pa ne sme presegati 0,3 m.
37. člen 
Žarni grobovi so talni. V žarne grobove se pokopavajo le žare. Talni žarni grob je širok od 0,60 do 1,00 m, dolg od 0,60 do 1,00 m, globok pa 0,70 m z možnostjo poglobitve do 1,20 m.
38. člen 
(načrt razdelitve pokopališča) 
(1) Za vsako pokopališče mora biti narejen načrt razdelitve na pokopališke oddelke in vzpostavljena evidenca grobov.
(2) Z načrtom razdelitve se določijo zvrsti grobov na posameznih oddelkih.
39. člen 
(1) Prostor za vojno grobišče je prostor na posebnem delu pokopališča, ki se ureja po posebnem zakonu.
(2) Grobišča, kostnice in skupna grobišča so prostori za skupni pokop ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in izrednih razmerah ter skupna grobišča.
(3) Kostnice so prostori tudi za pokop posmrtnih ostankov odkritih grobišč na območju Občine Ig, v času vojne ali po vojni.
(4) Kostnice so prostori, v katere se lahko polagajo posmrtni ostanki prekopanih grobov.
(5) V skupna grobišča se lahko prenesejo posmrtni ostanki iz grobov po preteku dobe najema, iz drugih grobov ali zaradi drugih upravičenih razlogov. Na oddelku skupnih grobišč je urejen skupni prostor za polaganje cvetja in sveč.
40. člen 
Prostor za anonimni pokop je prostor na oddelku pokopališča na Igu, namenjen pokopu žar, ki je enotno urejen po načrtu razdelitve in je lahko brez označb in imen pokojnikov. Podatke o pokojnikih, ki so bili anonimno pokopani, vodi upravljavec pokopališča. Na prostoru za anonimne pokope mora biti urejen skupni prostor za polaganje cvetja in prižiganje sveč.
41. člen 
(prostor za raztros pepela) 
Prostor za raztros pepela je prostor na označenem posebnem oddelku pokopališča, namenjen raztrosu pepela, na pokopališču Ig in pokopališču Kurešček. Imena pokojnih, razen pri anonimnem pokopu, so, če naročniki pogrebov to želijo, napisana na skupnem obeležju. Na prostoru za raztros pepela je urejen skupni prostor za polaganje cvetja in prižiganje sveč. Zunaj tega prostora ni dovoljeno polagati cvetja, sveč in drugih predmetov ali hoditi po tem prostoru, razen za namene vzdrževanja pokopališč.
XV. MIROVALNA DOBA ZA GROBOVE 
42. člen 
(1) Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba za pokop s krsto znaša deset (10) let.
(2) Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku mirovalne dobe.
(3) Za pokope z žaro mirovalna doba ne velja.
XVI. CENIK UPORABE POKOPALIŠČA, POKOPALIŠKIH OBJEKTOV IN NAPRAV TER DRUGE POKOPALIŠKE INFRASTRUKTURE 
43. člen 
Za uporabo pokopališča, pokopališke objekte in naprave ter drugo pokopališko infrastrukturo plačujejo uporabniki oziroma najemniki. Uporaba pokopališke infrastrukture je del grobnine oziroma najemnine.
44. člen 
(1) Upravljavec pokopališča oziroma pokopališč zaračunava uporabo pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture izvajalcu pogrebnih storitev po cenah iz enotnega cenika, ki ga potrjuje občinski svet.
(2) Enotni cenik mora biti naročnikom pogreba na voljo na vidnem mestu v prostorih izvajalca pokopališke dejavnosti ter objavljen na njegovih spletnih straneh.
XVII. GROBNINA 
45. člen 
(1) Za najem groba plačuje najemnik groba grobnino oziroma najemnino.
(2) Grobnina je sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba, izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do enojnega groba.
(3) Stroški grobnine vključujejo stroške za urejenost pokopališča, oddaje grobov v najem, uporabo pokopališke infrastrukture, tekoče vzdrževanje in stroške vodenja evidenc ter obračuna.
(4) Razmerje grobnine za posamezno vrsto groba se določi s sklepom občinskega sveta na predlog upravljavca pokopališča.
(5) Grobnina za raztros pepela se plača v enkratnem znesku ob raztrosu pepela v višini enoletne grobnine za enojni grob. V to je všteto dolgoročni odvoz sveč in cvetja z mesta, kjer je prostor za skupni raztros.
(6) Ob prvem najemu groba se grobnina plača v sorazmernem delu do konca letnega obdobja.
(7) Če želi najemnik groba odstopiti od najemne pogodbe pred pretekom mirovalne dobe, mora plačati grobnino do konca poteka mirovalne dobe.
(9) Vojna grobišča so oproščena plačila grobnine.
46. člen 
Upravljavec pokopališča, v kolikor to ni Občina Ig, do 30. 9. tekočega leta za naslednje leto pripravi program vzdrževanja pokopališča, ki vsebuje oceno stroškov ter ga posreduje občini.
XVIII. OBVEZNOSTI NAJEMNIKOV 
47. člen 
(1) Najemniki grobov morajo skleniti najemno pogodbo za grob, redno plačevati grobnino in v roku 30 dni javiti vsako spremembo stalnega bivališča ali spremembo priimka.
(2) Najemniki morajo skrbeti za urejen videz groba, ter ga redno vzdrževati. Redno vzdrževanje groba obsega obrezovanje in skrb za zasaditev (dreves, grmovnic, cvetlic in trave), da ta ne presega višine nagrobne plošče in ne posega na sosednje grobove ali poti, urejanje vmesnih površin, vzdrževanje grobne opreme ter redno odstranjevanje plevela in odpadkov na za to določena mesta.
(3) Določba prejšnjega odstavka tega člena v delu, ki se nanaša na višino, ne velja za obstoječa drevesa in zelenje na starem delu pokopališč.
(4) Najemniki grobov so dolžni pred postavljanjem, spreminjanjem ali odstranitvijo spomenikov, obnovo spomenikov in grobnic ter vsakim drugim posegom v prostor na pokopališču pridobiti predhodno soglasje upravljavca pokopališča. Izvajalci lahko z deli pričnejo šele po pridobitvi predhodnega soglasja upravljavca pokopališča.
(5) Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju z drugim odstavkom člena.
(6) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba – izvajalec del ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s četrtim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 420 evrov.
XIX. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA POKOPALIŠČ 
48. člen 
Vsako pokopališče mora imeti pokopališki kataster in načrt pokopališča z razdelitvijo na (pokopališke) oddelke in grobove, evidenco grobov, evidenco najemnikov grobov in evidenco pokopanih oseb v posameznem grobu, z navedbo datuma pokopa ter oznako groba.
49. člen 
(1) Območje pokopališča mora biti ustrezno zamejeno. Na označevalni tabli na vhodu na pokopališče mora biti označen naziv pokopališča in upravljavec pokopališča ter odpiralni čas, pokopališče. Pokopališki red mora biti objavljen na krajevno običajen način.
(2) Območje pokopališča je lahko video nadzorovano, skladno z veljavno zakonodajo.
50. člen 
Pokopališče mora biti opremljeno:
– najmanj z enim mestom s tekočo vodo,
– z dostopno potjo s parkiriščem,
– z orodjem in opremo za vzdrževanje in obratovanje pokopališča,
– s prostorom in posodami za prepuščanje komunalnih odpadkov.
51. člen 
Upravljavec pokopališča upravlja pokopališče tako, da:
– zagotavlja urejenost pokopališča,
– izvaja investicije in investicijsko vzdrževanje,
– oddaja pokopališke objekte in naprave ter drugo pokopališko infrastrukturo,
– oddaja grobove v najem in vodi register sklenjenih najemnih pogodb,
– zagotavlja storitve grobarjev in storitve pokopališko pogrebnega moštva, oziroma se o tem dogovori z izvajalcem pogrebne dejavnosti,
– določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni dogovor z naročnikom pogreba,
– vodi evidenco o grobovih in pokojnikih,
– izvaja pokope v nove grobove po vrsti, razen pri pokopih v obstoječe grobove, oziroma se o tem dogovori z izvajalcem pogrebne dejavnosti,
– vgrajuje, odpira in zapira žarne niše, oziroma se o tem dogovori z izvajalcem pogrebne dejavnosti,
– izdaja soglasja v zvezi s posegi na območju pokopališč,
– čisti glavne sprevodne poti v zimskem času,
– izvaja druge naloge skladno z zakonom, ki ureja pokopališko in pogrebno dejavnost, podzakonskimi predpisi in tem odlokom.
52. člen 
Na pokopališčih Občine Ig se zagotavlja prostor za pokop ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah in izrednih razmerah.
XX. OBVEZNOSTI IN PREPOVEDI 
53. člen 
(1) Pokopališča in umrle, ki ležijo v mrliških vežicah, se lahko obiskuje samo v času, ki je določen s tem odlokom.
(2) Prevoze, kamnoseška, vrtnarska, kovinostrugarska in druga dela se sme opravljati v obratovalnem času pokopališča, izven časa napovedane pogrebne svečanosti, vse dni v letu, razen ob nedeljah in praznikih ter tudi ne v obdobju med 30. oktobrom in 5. novembrom.
(3) Izvajalec del iz prejšnjega odstavka je dolžan okolico izvajanja del počistiti takoj po končanih delih. Kolikor tega ne naredi, to naredi upravljavec pokopališča na stroške izvajalca del.
(4) Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim ali tretjim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba – izvajalec del ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim ali tretjim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 420 evrov.
54. člen 
(1) Na pokopališča ni dovoljen dostop z vozili.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je na pokopališčih dovoljen dostop vozil nujne medicinske pomoči, gasilskih vozil in vozil zaščite in reševanja pri izvajanju intervencijskih nalog, vozil policije, upravljavca pokopališča in vozil redarstva in inšpekcije.
(3) V primerih, ko zaradi velikosti in teže materiala nagrobnih obeležij prevoz z ročnimi vozički ni primeren, lahko upravljavec pokopališča dovoli prevoz materiala z motornim vozilom.
(4) Voda, ki jo na pokopališču zagotavlja upravljavec pokopališča je namenjena izključno zalivanju in vzdrževanju grobnih mest ter pokopališča.
(5) Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s prvim, tretjim in četrtim odstavkom tega člena.
(6) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s tem členom, njihova odgovorna oseba pa z globo 420 evrov.
XXI. NADZOR 
55. člen 
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja pristojni medobčinski inšpektorat in redarstvo, ki je tudi prekrškovni organ po tem odloku.
(2) Pristojni organi občinske uprave ter druge pooblaščene osebe imajo pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne službe, pri tem pa so dolžni spoštovati varstvo osebnih podatkov.
56. člen 
Če najemnik postavlja, spreminja ali odstranjuje spomenik, obnavlja spomenik ali izvaja drug poseg v prostor na pokopališču brez predhodnega soglasja upravljavca pokopališča iz prvega odstavka 32. člena tega odloka, medobčinski inšpektorat in redarstvo z odločbo odredi prepoved izvajanja del.
XXII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
57. člen 
Obstoječi spomeniki, nagrobni okvirji in druga znamenja, ki so postavljena do uveljavitve tega odloka lahko ostanejo na obstoječem mestu, v obstoječih dimenzijah in oblikah.
58. člen 
Izvajalec občinske gospodarske javne 24-urne dežurne službe, ki ima cene oblikovane in sprejete skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe mora pričeti opravljati javno službo v roku enega meseca od uveljavitve cene.
59. člen 
Rok za vzpostavitev elektronske evidence grobov je tri leta od uveljavitve tega odloka.
60. člen 
(1) Občina je dolžna v roku dveh let po uveljavitvi tega odloka, z najemniki skleniti najemne pogodbe.
(2) Najemniki morajo prejeto pogodbo podpisati v roku 45 dni od prejema, sicer se šteje, da je pogodbeno razmerje urejeno na podlagi predhodne pogodbe oziroma tega odloka.
61. člen 
(1) Do končne ureditve oddelka raztrosa pepela na območju novo urejenih parkovnih ureditev obstoječih pokopališč, se raztros pepela iz žare na območju Občine Ig ne zagotavlja.
(2) Ureditev oddelka raztrosa pepela na pokopališču Ig je potrebno zagotoviti najkasneje v obdobju petih let, na pokopališču Kurešček pa najkasneje v obdobju treh let po uveljavitvi tega odloka.
62. člen 
Do sprejetja enotnega cenika in grobnine iz šestnajste in osemnajste alineje 2. člena tega odloka veljajo obstoječe cene upravljavcev pokopališč.
63. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Ig (Uradni list RS, št. 113/02).
64. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0010/2019
Ig, dne 3. aprila 2019
Župan 
Občine Ig 
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti