Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019

Kazalo

1061. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Ig, stran 2903.

  
Na podlagi določil 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1) in 15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 36/16) je Občinski svet Občine Ig na 4. redni seji dne 3. aprila 2019 sprejel
O D L O K 
o turistični in promocijski taksi v Občini Ig 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Ig (v nadaljevanju odlok) določa:
– zavezance za plačilo, oprostitve ter višino turistične in promocijske takse,
– način plačevanja turistične in promocijske takse,
– način vodenja evidence turistične in promocijske takse,
– nadzor in kazenske določbe.
Odlok velja na območju Občine Ig.
Za posamezna vprašanja s področja turistične takse, ki niso urejene s tem odlokom, se neposredno uporablja zakon s področja spodbujanja razvoja turizma.
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO, OPROSTITVE TER VIŠINA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
2. člen 
Zavezanci za plačilo turistične takse so državljani Republike Slovenije in tujci, ki v Občini Ig prenočujejo v nastavitvenih obratih, ki jih opredeljuje Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18); v nadaljevanju ZSRT-1).
3. člen 
Glede oprostitve plačila takse se uporablja določbe ZSRT-1.
4. 
Višina turistične takse za prenočitev na osebo na dan se določi v znesku 1,28 eurov na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,32 eurov, skupna višina obeh taks 1,60 eurov na osebo na dan.
V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta znaša 0,64 eurov za prenočitev na osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,16 eurov, skupna višina obeh znaša 0,80 eurov na osebo na dan.
Višina turistične takse, ki je opredeljena s tem členom odloka se spremeni v sorazmerni višini kot se zviša znesek turistične takse, ki jo uskladi Vlada Republike Slovenije v skladu s četrtim odstavkom 17. člena ZSRT-1. Spremembo občina objavi na svojih spletnih straneh, kjer opredeli tudi nov znesek turistične takse.
III. NAČIN PLAČEVANJA TURISTIČNE TAKSE 
5. člen 
Turistično in promocijsko takso iz 4. člena tega odloka pobirajo pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, v imenu in za račun občine oziroma agencije iz 5. člena ZSRT-1 hkrati s plačilom storitve za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
Ponudnik prenočišč nakaže pobrano turistično in promocijsko takso na poseben račun Občine Ig, ki je objavljen na spletnih straneh občine, do 25. v mesecu za pretekli mesec.
IV. NAČIN VODENJA EVIDENCE TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
6. člen 
Ponudniki prenočišč morajo voditi evidenco o turistični taksi. Ta evidenca se lahko vodi na podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po veljavnem zakonu, ki ureja prijavo prebivališča.
Evidenca turistične takse poleg podatkov iz knjige gostov vsebuje še:
– podatek o številu prenočitev posameznega gosta;
– skupno vsoto pobrane turistične in promocijske takse za posameznega gosta;
– če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci obrazložen razlog oprostitve.
Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v fizični ali elektronski obliki.
Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan njegovega prenočevanja.
V. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE 
7. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Medobčinski inšpektorat in redarstvo, ki je tudi prekrškovni organ po tem odloku.
Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršena določila tega odloka, odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti.
8. člen 
(1) Z globo 2.000 EUR se kaznuje pravna oseba, ki sprejema osebe na prenočevanje če:
– ne pobira turistične in promocijske takse v skladu s 4. in 5. členom tega odloka,
– ne nakaže pobrane turistične in promocijske takse v skladu s 5. členom tega odloka,
– ne vodi evidence turistične takse skladno s 6. členom tega odloka.
(2) Z globo 400 EUR se za prekrške iz prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo 200 EUR se za prekrške iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
(4) Z globo 200 EUR se za prekrške iz prvega odstavka tega člena kaznuje fizična oseba, sobodajalec in kmet, ki prejema turiste na prenočevanje.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
9. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Ig (Mostiščar – Uradne objave 4/2011).
10. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka se začne obračunavati višina turistične in promocijske takse skladno s četrtim členom tega odloka.
11. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-0001/2019
Ig, dne 3. aprila 2019
Župan 
Občine Ig 
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti