Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019

Kazalo

1086. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Slovenske Konjice, stran 3005.

  
Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 4. seji dne 28. 3. 2019 sprejel
O D L O K 
o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Slovenske Konjice 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom Občina Slovenske Konjice (v nadaljevanju: občina) določa postopek izbire izvajalcev športnih programov in področij letnega programa športa, pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa, način določitve višine sofinanciranja, način sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja nadzora nad pogodbami o sofinanciranju.
2. člen 
Kratice, uporabljene v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– JR – javni razpis,
– LPŠ – letni program športa,
– ŠZ – športna zveza,
– NPŠ – Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji,
– NPŠZ – nacionalna panožna športna zveza,
– OŠZ – občinska športna zveza,
– OR, SR, MR, PR, DR, MLR – olimpijski, svetovni, mednarodni, perspektivni, državni, mladinski razred,
– OKS – ZŠZ Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez,
– ZŠI – POK – Zveza za šport invalidov – Paraolimpijski komite Slovenije,
– ZŠ – Zavod za šport Slovenske Konjice,
– VIZ – vzgojno izobraževalni zavod.
II. SPLOŠNA NAČELA DELOVANJA V ŠPORTU 
3. člen 
Na področju športa se zasledujejo predvsem naslednja načela:
– vzpostavljanje možnosti za ukvarjanje s športom za vsakega prebivalca RS ne glede na spol, raso, socialni status, versko prepričanje, jezik in narodnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino,
– vzpostavljanje možnosti za kakovostno ukvarjanje s športom v varnem in zdravem okolju,
– varstvo in krepitev moralnih in etičnih vrednot in izogibanje nepoštenemu doseganju rezultatov,
– skrb za varstvo športne dediščine,
– skrb za trajnostni razvoj,
– spodbujanje športnega obnašanja.
III. JAVNI INTERES V ŠPORTU 
4. člen 
(1) Javni interes na področju športa v občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa, skladno s prednostnimi nalogami, ki jih opredeljuje Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (NPŠ).
(2) Javni interes v športu na lokalni ravni se določi z LPŠ, ki mora biti v skladu s tem odlokom in NPŠ.
(3) Lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu, tako da:
– zagotavlja sredstva za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na nivoju občine,
– načrtuje, gradi, posodablja in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v naravi,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti na vseh področjih športa.
IV. ŠPORTNI PROGRAMI, PODROČJA IN IZVAJALCI LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 
5. člen 
(1) Za uresničevanje javnega interesa v športu se v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela enake dostopnosti javnih sredstev za vse izvajalce iz proračuna občine lahko sofinancirajo naslednja področja športa:
1. ŠPORTNI PROGRAMI:
1.1 prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
1.2 športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
1.3 športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
1.4 kakovostni šport,
1.5 vrhunski šport,
1.6 šport invalidov,
1.7 športna rekreacija,
1.8 šport starejših.
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU:
3.1 usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu,
3.2 statusne pravice športnikov, strokovnih delavcev v športu in strokovna podpora programov,
3.3 založništvo v športu.
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
4.1 Delovanje športnih organizacij.
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA:
5.1 Velike mednarodne športne prireditve
5.2 Druge športne prireditve.
6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU.
(2) Podrobnejša opredelitev vseh področij športa so opredeljena v merilih.
(3) Merila za izbor in vrednotenje programov, ki niso zajeta v merilih se opredelijo z javnim razpisom.
6. člen 
(1) Izvajalci letnega programa športa so:
– športna društva in športne zveze, ki so registrirane v RS,
– zavod za šport,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini,
– pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, skladno z zakonom, ki ureja ustanove,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe,
– samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
– zasebni športni delavci.
(2) Izvajalci športnih programov iz prejšnjega odstavka delujejo oziroma izvajajo športne programe skladno s svojim temeljnim oziroma ustanovitvenim aktom, izvajalci iz prve alineje pa tudi s pravili NPŠZ za svojo športno panogo.
V. PRAVICA DO SOFINANCIRANJA 
7. člen 
(1) Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja dejavnosti na vseh področjih športa, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu in imajo najmanj eno leto pred dnevom objave javnega razpisa sedež v Občini Slovenske Konjice,
– imajo poravnane davčne obveznosti,
– športno društvo ima najmanj 20 članov, ki imajo poravnano članarino,
– da so izvajalci LPŠ v letu pred letom, na katerega se nanaša javni razpis, izpolnili pogodbene obveznosti,
– delujejo na območju Občine Slovenske Konjice in izvajajo dejavnosti pretežno za prebivalce Občine Slovenske Konjice:
– v športnih programih: prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, športna rekreacija in šport starejših – programi celoletne vadbe, je potrebna, vključenost najmanj 90 % članov, ki so občani Občine Slovenske Konjice, 
– v športnih programih: športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport, vrhunski šport in šport invalidov, je potrebna vključenost najmanj 60 % članov, ki so občani Občine Slovenske Konjice, 
– imajo za prijavljene dejavnosti:
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje strokovnega dela v športu,
– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti, 
– izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur (po dve uri tedensko), razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celoletnih športnih programov in je obseg izvajanja posameznega športnega programa v merilih drugače opredeljen, 
– urejeno evidenco članstva (športna društva in zveze) ter evidenco o udeležencih programa. 
(2) Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov in področij letnega programa športa. Pri izvajanju programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine imajo pod enakimi pogoji prednost športna društva in zavodi s področja vzgoje in izobraževanja. ki izvajajo javnoveljavne programe.
(3) Javni zavod za šport, ustanovljen za izvajanje nalog, ki jih določa zakonodaja s področja športa, se ne sofinancira iz javnega razpisa za izvajanje LPŠ, ampak neposredno iz proračuna občine. Sredstva za delovanje in programe javnega zavoda se opredelijo v letnem programu športa.
(4) Občina lahko sofinancira materialne stroške delovanja občinske športne zveze, če je ta ustanovljena. OŠZ lahko kandidira za sredstva le s tistimi športnimi programi, ki jih izvaja sama in, ki jih posamezna društva, članice športne zveze, ne vključujejo v svoje programe, s katerimi kandidirajo za sredstva.
(5) Dodatni pogoji za izvajalce posameznih športnih vsebin in športnih programov so navedeni v merilih.
VI. LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI 
8. člen 
(1) LPŠ je dokument, ki opredeljuje vsa področja športa, ki so v danem koledarskem letu opredeljena kot javni interes občine, pri čemer je potrebno upoštevati prednostni red, kot ga določa NPŠ.
(2) Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva ter kadrovske in prostorske razmere v lokalnem športu se v LPŠ določi:
– področja in programe športa, ki se v proračunskem letu, za katerega se sprejema LPŠ, sofinancirajo iz občinskega proračuna,
– višino proračunskih sredstev občine za sofinanciranje LPŠ,
– obseg in vrsto športnih programov/področij.
(3) Predlog LPŠ pripravi strokovna služba ZŠ.
(4) LPŠ sprejme občinski svet, po predhodnem mnenju občinske športne zveze. Občinski svet lahko sprejme LPŠ brez predhodnega mnenja OŠZ, če ga ta ne poda v roku enega meseca.
VII. POSTOPEK IZBIRE IN SOFINANCIRANJA ŠPORTNIH PROGRAMOV IN PODROČIJ 
9. člen 
(1) Postopek sofinanciranja izvajanja LPŠ v občini se izvede kot javni razpis.
(2) Župan sprejme sklep o začetku postopka javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje LPŠ (v nadaljevanju: javni razpis), s katerim določi predmet sofinanciranja, predvideno višino proračunskih sredstev, cilje, ki se jih da doseči z javnim razpisom in besedilo javnega razpisa.
10. člen 
(1) Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Mandat komisije je vezan na trajanje mandata župana.
(2) Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji, ki kandidirajo za dodelitev sredstev, interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi, zunajzakonski skupnosti, v svaštvu do vštetega drugega kolena, če so te zveze, razmerja oziroma skupnosti že prenehale. Prav tako ne smejo sodelovati pri delu komisije, če obstajajo druge okoliščine, ki bi vplivale na njihovo neobjektivnost in nepristranskost (npr. osebne povezave).
(3) Predsednik in člani komisije podpišejo izjavo o prepovedi interesne povezanosti. Če je predsednik ali člana komisije z vlagateljem poslovno, sorodstveno ali osebno povezan se izloči iz komisije in se to evidentira v zapisniku.
(4) Za administrativno-tehnična opravila skrbi občinska uprava in zavod za šport.
(5) Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje lahko potekajo tudi dopisno. Komisija o poteku sej in o svojem delu vodi zapisnik. Naloge komisije so:
– ugotavljanje pravočasnosti in popolnosti prispelih vlog,
– preverjanje izpolnjevanja razpisnih pogojev,
– ocenjevanje in vrednotenje prispelih vlog na podlagi veljavnih meril,
– priprava predloga izbire in sofinanciranja programov in področij LPŠ,
– vodenje zapisnikov o delu, v katerih se natančno navedejo razlogi za razvrstitev in predlog, kateri programi ali področja LPŠ se sofinancirajo v določenem obsegu, kateri pa se glede na višino sredstev in razvrstitev ne sofinancirajo.
11. člen 
(1) Objava javnega razpisa mora vsebovati:
1. naziv in sedež izvajalca javnega razpisa,
2. pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
3. predmet javnega razpisa,
4. navedbo pogojev za kandidiranje na javnem razpisu,
5. navedbo meril, s pomočjo katerih se med tistimi izvajalci, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev in ocenijo prejete vloge,
6. predviden obseg javnih sredstev za sofinanciranje,
7. določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
8. rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
9. datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
10. rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
11. kraj, čas in osebo, pri kateri lahko vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo, oziroma elektronski naslov, na katerega lahko zaprosijo zanjo.
(2) V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi podatki, ki omogočajo izdelavo popolne vloge za dodelitev sredstev.
(3) Občina javni razpis objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani občine. Občina mora zainteresiranim omogočiti vpogled v razpisno dokumentacijo in jim jo na zahtevo predati.
(4) Rok za prijavo na razpis se določi v razpisni dokumentaciji, ne sme pa biti krajši kot 14 dni od objave javnega razpisa.
12. člen 
(1) Vloge na javni razpis se obravnavajo posamično.
(2) Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je označena z navedbo »Ne odpiraj – vloga« in navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša. Vlagatelj na zadnji strani ovojnice navede svoj naziv in naslov.
(3) Ovojnica, ki ni označena skladno s prejšnjim odstavkom, se vrne vlagatelju.
(4) Vloga mora biti občini dostavljena do roka, ki je določen v javnem razpisu, ne glede na način oddaje.
13. člen 
(1) Odpiranje prejetih vlog vodi komisija in se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu. Odpirajo se samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice.
(2) Odpiranje prejetih vlog ni javno.
(3) Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podala upravičena oseba in ali je popolna. Komisija o odpiranju vlog vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in prisotni člani komisije.
(4) Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, se zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
14. člen 
(1) Komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge ne vsebujejo vseh z razpisno dokumentacijo zahtevanih dokumentov (nepopolne vloge), da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev, ki ne sme biti krajši od 8 dni in ne daljši od 15 dni, se določi v pozivu.
(2) Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, izvajalec razpisa vlogo zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
15. člen 
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog tako, da preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev in jih oceni na podlagi meril, določenih z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo, ter glede na to pripravi predlog izbire in sofinanciranja programov in področij LPŠ.
16. člen 
(1) Na podlagi predloga komisije pristojni organ izda odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja programa ali področja LPŠ.
(2) Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ.
17. člen 
(1) Ob izdaji odločbe o izbiri občina pozove vlagatelja k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ.
(2) Če se vlagatelj v roku 8 dni ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
18. člen 
(1) Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku osmih dni od vročitve odločbe vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
(2) Predmet ugovora ne more biti primernost meril in ocenjevanje vlog.
(3) Izvajalec razpisa o pritožbi odloči v roku 30 dni od njenega prejema. Odločitev o izbiri je s tem dokončna.
19. člen 
V pogodbi o sofinanciranju se opredeli naziv izvajalca in izbrani program, višina in namen sofinanciranja, dinamika financiranja, nadzor nad izvedbo programa in namensko porabo proračunskih sredstev, način črpanja dodeljenih sredstev ter druge medsebojne pravice in obveznosti.
20. člen 
Po dokončnosti odločb o izbiri izvajalcev, lokalna skupnost na spletni strani objavi rezultate razpisa.
21. člen 
(1) Izvajalec športnega programa, ki je izbran za izvajanje letnega programa športa v občini, je dolžan javno objaviti izračun cene športnega programa, za katerega izvajanje prejema proračunska sredstva.
(2) Cene programov morajo biti oblikovane v skladu s pravilnikom, ki ga izda minister.
(3) Športni programi, ki so v celoti financirani iz javnih sredstev, so za uporabnika brezplačni. V primeru delnega sofinanciranja športnih programov iz proračunskih sredstev občine mora izvajalec LPŠ stroške, ki jih krijejo vadeči, sorazmerno zmanjšati.
22. člen 
(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrane programe najmanj v obsegu, opredeljenem v pogodbi, sredstva pa nameniti za izbrano področje skladno z JR.
(2) Namensko porabo sredstev izvajalec LPŠ izkaže z naslednjimi stroški po posameznih področjih:
– Športni programi:
– Strokovni delavci: strošek dela po pogodbi o delu, podjemni pogodbi, študentsko delo, stroški nadomestil v zvezi z delom (npr. potni stroški, dnevnice …). 
– Športni objekti: strošek uporabe oziroma najema objekta ali strošek tekočega vzdrževanja, v kolikor izvajalec izvaja program v lastnem ali najetem objektu. 
– Materialni stroški: športni rekviziti, športna oprema (dresi …), oglaševanje, propagandno gradivo (pri programih prostočasne športne vzgoje), zdravniški pregledi in nezgodno zavarovanje udeležencev. 
– Tekmovalni stroški: strošek prijavnine za vstop v tekmovalni sistem oziroma prijavnina za udeležbo na tekmovanju, stroški prevoza, potni stroški in stroški prehrane. 
– Za programe, ki se izvajajo izven kraja bivanja so upravičeni stroški poleg strokovnega kadra tudi prevoz, bivanje in prehrana. 
– Izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev: prijavnina na seminar, potni stroški (javni prevoz, kilometrina, dnevnica), stroški bivanja in strokovna literatura.
– Založništvo v športu: Stroški na podlagi pogodb za pripravo, oblikovanje in tiskanje edicije.
– Delovanje športnih organizacij: članarina športnim zvezam, registracija športnikov, strošek najema oziroma uporabe pisarniškega prostora in tekoči stroški društva (poštni stroški, stroški telefona, pisarniški material …).
– Športne prireditve: najemnina prireditvenega prostora in opreme za izvedbo prireditve, nagrade (pokali, medalje, diplome), oglaševanje (plakati, vabila …), strošek sodnikov, zavarovanje prireditve ter stroške bivanja in prehrane v primeru večdnevnega tekmovanja.
– Športni objekti in površine za šport v naravi: stroški tekočega vzdrževanja objekta in material za investicijsko vzdrževanje objekta.
(3) Stroški programa, ki so sofinancirani iz drugih proračunskih postavk, niso upravičeni stroški programa.
(4) Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih sredstev izvaja občinska uprava.
VIII. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE 
23. člen 
(1) Športni objekti in površine za šport v naravi so športni centri, športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi.
(2) Javni športni objekti in površine za šport v naravi so športni objekti in površine za šport v naravi, ki so v lasti lokalne skupnosti in krajevnih skupnosti.
24. člen 
(1) Programi športa, ki se izvajajo v okviru obveznega ali razširjenega dela vzgojno izobraževalnega programa na javnih športnih objektih in površinah za šport v naravi, imajo prednost pred izvajalci LPŠ in drugimi uporabniki.
(2) Športna društva, ki izvajajo LPŠ, imajo za izvajanje LPŠ pod enakimi pogoji prednost pri uporabi javnih športnih površin za šport v naravi pred drugimi izvajalci in uporabniki.
(3) Športna društva, ki ne izvajajo LPŠ, imajo pa status društva v javnem interesu na področju športa, imajo pod enakimi pogoji prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin v naravi, ki so v lasti lokalne skupnosti, pred drugimi uporabniki, ki niso izvajalci LPŠ.
IX. OPREDELITEV SREDSTEV ZA ŠPORT IN NAČIN FINANCIRANJA 
25. člen 
(1) Izbrane programe iz 5. člena tega odloka se vrednoti na osnovi meril za vrednotenje LPŠ v občini (v nadaljevanju merila), ki so priloga temu odloku.
(2) Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede na skupno število točk za posamezne vsebine in glede na obseg proračunskih sredstev za izvajanje LPŠ.
(3) Proračunska sredstva, ki jih izvajalci LPŠ prejmejo za izvedbo posameznega športnega programa oziroma za udeležbo v posameznem športnem programu, se smejo porabiti samo za stroške izvedbe športnega programa, za katerega so namenjeni. Izvajalec predloži dokazila o namenski porabi sredstev občinski upravi.
(4) Dokazilo o namenski porabi javnih sredstev izbrani izvajalec izkazuje s preslikavami faktur, ki nanaša na upravičene stroške sofinanciranih športnih programov in so bile izdane v letu sofinanciranja.
26. člen 
(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrane športne programe v skladu s prijavo na javni razpis.
(2) Izvajalec športnih programov LPŠ mora voditi evidenco udeležencev vadbe v sofinanciranih športnih programih.
(3) Občinska uprava ali po njej pooblaščen organ lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev.
(4) Skrbnik pogodbe ali pooblaščena oseba občine lahko nenapovedano izvede kontrolo izbranega programa v terminu, ki je bil naveden v vlogi prijavitelja. O izvedbi kontrole se naredi uradni zaznamek, iz katerega je razviden izvajalec letnega programa športa, datum in ura, število prisotnih udeležencev programa ter ime in priimek prisotnega strokovnega delavca.
(5) Stroški programa, ki so sofinancirani iz drugih proračunskih postavk, niso upravičeni stroški programa.
27. člen 
(1) Izvajalci programov letnega programa športa morajo v pogodbenem roku predložiti občinski upravi poročilo o izvedbi športnih programov.
(2) Če izvajalec poročila ne odda do 31. marca se šteje, da programov ni izvajal in je dolžan prejeta sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmi v roku 30 dni vrniti v občinski proračun. V kolikor izvajalec sredstev v tem roku ne vrne, začne občinska uprava v nadaljnjih 30 dneh s postopkom sodne izterjave.
(3) Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu.
28. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 27/09).
29. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2018-1(120)
Slovenske Konjice, dne 28. marca 2019
 
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti