Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019

Kazalo

1059. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Ig, stran 2900.

  
Na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13, 21/18 – ZNOrg), 6. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) in 75. člena Poslovnika Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 4. redni seji dne 3. 4. 2019 sprejel
O D L O K 
o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Ig 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Zagotovitev zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Ig se zagotavlja kot obvezna gospodarska javna služba s podelitvijo koncesije koncesionarju, ki ga bo Občina Ig izbrala v skladu z določili tega odloka.
(2) S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, Občina Ig kot koncedent (v nadaljnjem besedilu: koncedent) določa: predmet in območje izvajanje javne službe, način opravljanja varstva zapuščenih živali, postopek javnega razpisa in izbire koncesionarja, pogoje za podelitev in izvajanje koncesije, vire in način financiranja, nadzor nad izvajanjem koncesije, prenehanje koncesijskega razmerja, končne določbe in druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje obvezne gospodarske javne službe.
II. PREDMET JAVNE SLUŽBE 
2. člen 
Dejavnost, ki je predmet javne službe obsega:
– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
– skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim skrbnikom,
– skrb za ažurno vodenje registra psov, z označevanjem in registracijo zapuščenih živali skladno s predpisi,
– druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti živali ter podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali.
III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 
3. člen 
Območje izvajanja javne službe iz tega odloka obsega območje Občine Ig.
IV. NAČIN OPRAVLJANJA VARSTVA ZAPUŠČENIH ŽIVALI 
4. člen 
(1) Za izvajanje javne službe se podeli koncesija.
(2) Koncesija se podeli kandidatu, ki izpolnjuje s tem odlokom predpisane pogoje, po postopku, določenem v tem odloku.
(3) Koncesija se podeli za obdobje desetih let.
V. POSTOPEK JAVNEGA RAZPISA IN IZBIRE KONCESIONARJA 
5. člen 
(1) Koncesionarja za izvajanje koncesije koncedent izbere na podlagi javnega razpisa. Javni razpis za podelitev koncesije se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Javni razpis za podelitev koncesije razpiše župan s sklepom, s katerim imenuje tudi strokovno komisijo za pripravo in izvedbo razpisa. Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana.
6. člen 
(1) Javni razpis mora vsebovati najmanj navedbe o:
– predmetu in območju koncesije,
– začetku in času trajanja koncesije,
– pogojih, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– obveznih sestavinah prijave na razpis,
– strokovnih referencah in drugih dokazilih, ki morajo biti predložena za ugotavljanje usposobljenosti prijavitelja,
– merilih, ki bodo vplivala na izbor koncesionarja,
– roku in načinu predložitve prijav,
– roku za izbor koncesionarja,
– roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru koncesionarja,
– roku, v katerem je potrebno pričeti z izvajanjem javne službe,
– odgovornih osebah za dajanje pisnih in ustnih informacij med razpisom,
– ostale pogoje, določene s predpisi, ki urejajo področje koncesijskih storitev.
(2) V javnem razpisu se podrobneje opredelijo sestavine iz prejšnjega odstavka.
7. člen 
(1) Javni razpis za izbiro koncesionarja se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije v roku do 60 dni od pričetka veljavnosti tega odloka.
(2) Javni razpis uspe, če je na razpis prispela vsaj ena popolna, pravilna in pravočasna prijava.
(3) Če javni razpis ne uspe, se ponovi, in sicer najkasneje v 60 dneh od dneva zaključka neuspelega razpisa.
8. člen 
(1) Pri odločanju o izbiri koncesionarja se kot merila upoštevajo predvsem naslednja merila:
– ponudbena cena za storitev oskrbe zapuščenih živali – največ 80 točk;
– predlog izvedbenega programa varstva zapuščenih živali – največ 15 točk;
– dosedanje izkušnje prijavitelja, kjer dokaže strokovno organizacijsko in finančno usposobljenost in druge ugodnosti ki jih nudi prijavitelj – največ 5 točk.
(2) Skupno število vseh točk je največ 100 točk.
9. člen 
Komisija pregleda in oceni prijave na razpis. Prijavitelje, katerih prijave na razpis niso popolne, se pozove naj prijave v določenem roku dopolnijo.
10. člen 
(1) Po pregledu in oceni prijav, komisija v roku 30 dni po datumu odpiranj ponudb, oceni ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje na podlagi postavljenih meril, izdela poročilo in pripravi predlog izbire koncesionarja. O izbiri koncesionarja se izda odločba.
(2) Nepopolne prijave, ki v zahtevanem roku niso bile dopolnjene in prepozno prispele prijave na razpis, pristojni organ s sklepom zavrže.
(3) Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena in zoper sklep iz drugega odstavka tega člena je možna, v roku 15 dni od vročitve, pritožba na župana Občine Ig.
11. člen 
(1) Z izbranim prijaviteljem se sklene koncesijska pogodba.
(2) S koncesijsko pogodbo pogodbeni stranki podrobneje opredelita koncesijsko razmerje.
(3) Koncesijsko pogodbo pošlje pristojni organ v podpis izbranemu prijavitelju takoj po pravnomočnosti aktov iz prejšnjega člena. Izbrani prijavitelj mora koncesijsko pogodbo podpisati najkasneje v roku enega meseca od dneva, ko jo je prejel, z izvajanjem javne službe pa mora pričeti najkasneje v roku enega meseca od sklenitve koncesijske pogodbe.
12. člen 
Izbrani koncesionar ne sme prenesti podeljene koncesije na nobeno drugo pravno ali fizično osebo.
VI. POGOJI ZA PODELITEV IN IZVAJANJE KONCESIJE 
13. člen 
Prijavitelj na javni razpis mora za podelitev koncesije za izvajanje javne službe izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da izpolnjuje pogoje, ki jih določajo zakon o zaščiti živali ter drugi podzakonski predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali,
– da ima poravnane davke in prispevke,
– da ni v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
– da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za izvajanje koncesije,
– da izkaže finančno sposobnost,
– da razpolaga z zadostnim številom oskrbnikov in zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev,
– da predloži stroškovno opredeljen izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali,
– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi,
– da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje vsebovane v javnem razpisu.
14. člen 
(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. V teh primerih ima koncesionar ob dokazanih razlogih pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesije v nepredvidljivih okoliščinah. Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata koncedent in koncesionar medsebojno obveščati in dogovarjati o izvajanju koncesije v pogojih nastale višje sile.
(2) Kot višja sila se ne šteje stavka pri koncesionarju zaposlenih delavcev. Koncesionar mora ob stavki svojih delavcev zagotoviti izvajanje koncesije v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi o zaščiti živali.
15. člen 
(1) Koncesionar mora biti zavarovan proti odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči tretji osebi oziroma koncedentu zaradi nevestnega izvajanja oskrbe zapuščenih živali.
(2) Koncesionar mora v roku 8 dni po sklenitvi koncesijske pogodbe skleniti zavarovanje odgovornosti:
– za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe,
– za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe, povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam.
(3) Pogodba o zavarovanju za namen iz prejšnjega odstavka mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist Občine Ig.
16. člen 
Javno službo mora koncesionar opravljati nepretrgoma ter skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo zaščito živali.
VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV 
17. člen 
(1) Kdor izgubi žival ali kdor najde zapuščeno žival, o tem obvesti zavetišče oziroma pristojno veterinarsko organizacijo.
(2) Zapuščeno žival se namesti v zavetišče, s katerim ima občina sklenjeno koncesijsko pogodbo.
(3) Skrbnik najdene hišne živali lahko zahteva vrnitev živali. Če tega ne stori v roku 8 dnih od dneva, ko je bila nameščena v zavetišče, lahko imetnik zavetišča žival odda drugemu zainteresiranemu skrbniku, ki se zaveže ustrezno skrbeti za žival.
(4) Imetnik zavetišča, ki žival odda, lahko zaračuna novemu skrbniku pavšalni znesek za materialne stroške oskrbe živali v skladu z veljavnim cenikom zavetišča.
VIII. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA 
18. člen 
(1) Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za vzpostavitev in delovanje zavetišča skladno z določbami zakona, ki ureja zaščito živali.
(2) Sredstva za izvajanje koncesije po tem odloku se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu koncedenta.
19. člen 
(1) Osnova za določitev vrednosti opravljenega dela je ponudba za storitev oskrbe zapuščenih živali, ki jo kandidat za koncesionarja predloži v postopku podelitve koncesije.
(2) Način plačila koncesionarja se določi s koncesijsko pogodbo.
(3) Koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za podeljeno koncesijo ločeno od računovodstva za svojo ostalo dejavnost v skladu z določili veljavne zakonodaje.
IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE 
20. člen 
(1) Zavetišče ima svet zavetišča, ki nadzoruje delo zavetišča in opravlja druge naloge, skladno s predpisi o pogojih za zavetišča za zapuščene živali.
(2) V svet zavetišča je imenovan tudi predstavnik občine oziroma predstavnik več lokalnih skupnosti, katerih območje s svojim delovanjem pokriva zavetišče.
(3) Predstavnika Občine Ig imenuje v svet zavetišča občinski svet na predlog župana.
21. člen 
(1) Občina ima pravico izvajati nadzor nad opravljanjem javne službe. Nadzor opravlja pristojna strokovna služba koncedenta ter občinska inšpekcijska služba. Koncesionar mora kadarkoli med delovnim časom posredovati informacije o poslovanju in omogočiti pooblaščeni osebi vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.
(2) Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen.
(3) Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja koncesije in tretjih oseb, izvajati pa se mora praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta. O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta koncesionar in predstavnik koncedenta.
(4) Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot poslovno skrivnost.
(5) Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem koncesije pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.
X. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
22. člen 
Koncesijsko razmerje preneha:
– s pretekom časa, za katerega je bilo sklenjeno,
– s sporazumom koncedenta in koncesionarja,
– v primeru stečaja ali likvidacije pravne osebe, ki je pridobila koncesijo, oziroma izbrisa fizične osebe iz ustreznega registra,
– z odpovedjo,
– z odvzemom,
– na podlagi zakona.
23. člen 
(1) V primeru, da po poteku koncesijskega razmerja postopek izbora novega koncesionarja še ni dokončan, mora dosedanji koncesionar izvajati javno službo do izbora novega koncesionarja, vendar največ šest mesecev.
(2) Koncedent in koncesionar lahko s pisnim sporazumom razveljavita koncesijsko razmerje. V tem primeru mora dosedanji koncesionar izvajati javno službo do izbora novega koncesionarja.
24. člen 
Koncesionar lahko samo zaradi izjemnih, nepredvidljivih okoliščin, ko iz utemeljenih razlogov ne more več izvajati javne službe, s šestmesečnim odpovednim rokom odpove koncesijsko pogodbo.
25. člen 
(1) Pristojni organ lahko z odločbo odvzame koncesijo:
– če v dogovorjenem roku koncesionar ne podpiše koncesijske pogodbe,
– če koncesionar ne opravlja javne službe v skladu s predpisi, tem odlokom in koncesijsko pogodbo,
– če koncesionar ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje javne službe skladno z veljavno zakonodajo.
(2) Pritožba zoper sklep ali določbo iz prejšnjega odstavka tega člena se vloži na župana v 15 dneh od vročitve sklepa ali odločbe.
XI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
26. člen 
Javni razpis za izbiro koncesionarja se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije v roku šestdeset dni od začetka veljavnosti tega odloka.
27. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 344-0003/2019
Ig, dne 3. aprila 2019
Župan 
Občine Ig 
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti