Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019

Kazalo

1109. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, stran 3056.

  
Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih – ZVrt (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17) in 16. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 68/17) je Občinski svet Občine Žiri na 5. redni seji dne 28. 3. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o sprejemu otrok v vrtec 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
Ta pravilnik ureja postopek sprejemanja otrok, sestavo in način delovanja komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtca na območju Občine Žiri.
II. VPIS OTROKA V VRTEC 
2. člen 
Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. V primeru, da pridobitev podatka na strani vrtca ni možna, so starši vrtcu dolžni predložiti ustrezno dokazilo.
3. člen 
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in v primeru prostih mest vse leto.
Vrtec najmanj 1 krat letno, praviloma v mesecu marcu objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto, ki ga uskladi z občino ustanoviteljico.
Javni vpis objavi vrtec na svoji spletni strani in na oglasnih deskah vrtca, občina pa vpis objavi na spletni strani občine.
Javni vpis mora vsebovati najmanj podatke o:
– načinu prijavljanja,
– roku za sprejem prijav,
– roku, v katerem bodo kandidati obveščeni o možnosti vključitve otroka v vrtec.
4. člen 
Starši vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo za sprejem otroka v vrtec na predpisanem obrazcu, h kateri morajo biti predloženi zahtevani dokazi.
Vlogo za sprejem otroka v vrtec vložijo na sedežu vrtca neposredno, ali pa jo na sedež vrtca pošljejo po pošti. Vlogo za sprejem dobijo na sedežu vrtca in na njihovi spletni strani.
Vlogo odda eden od staršev.
Starši lahko oddajo le eno vlogo za posameznega otroka.
5. člen 
V primeru, da starši oddajo vlogo kadarkoli po poteku roka za prijavo na javni vpis za vpis otrok v vrtec in v vrtcu ni prostih mest, vrtec vlogo ločeno evidentira po datumu prejema ter starše obvesti o postopku sprejema otroka v primeru prostega mesta.
Do obravnave vlog iz prejšnjega odstavka pride le ob predpogoju, da so v vrtec sprejeti vsi otroci s čakalnega seznama oziroma če je bilo staršem vseh otrok s čakalnega seznama ponujeno prosto mesto, pa so ga odklonili ali pa z vrtcem niso sklenili pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih.
O sprejemu otrok v navedenem primeru odloča ravnatelj zavoda ali od njega pooblaščena oseba. Vloge se obravnavajo po datumu prispetja, ob upoštevanju starostnega pogoja in datumu vključitve. V primeru prispetja večjega števila vlog na isti datum ima prednost pri vključitvi starejši otrok.
Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok ogrožen zaradi socialnega položaja družine in otrok s posebnimi potrebami na osnovi dokazil iz prvega odstavka 11. člena tega pravilnika.
6. člen 
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj zavoda ali od njega pooblaščena oseba.
Kadar je v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest glede na prostorske zmožnosti ob upoštevanju normativov in standardov za oblikovanje oddelkov predšolske vzgoje, odloča o sprejemu otrok komisija za sprejem otrok v vrtec.
III. SESTAVA IN NALOGE KOMISIJE ZA SPREJEM OTROK V VRTEC 
7. člen 
Komisijo za sprejem otrok v VVE Žiri imenuje župan Občine Žiri.
Komisijo sestavljajo:
– 1 predstavnik strokovnih delavcev vrtca, ki ga predlaga ravnatelj,
– 1 predstavnik staršev, ki ga predlaga svet staršev vrtca,
– 1 predstavnik ustanovitelja, ki ga predlaga župan.
Komisijo za sprejem otrok v Vrtec pri Sveti Ani Žiri predlaga in imenuje direktor vrtca.
Komisijo sestavljajo:
– 1 predstavnik strokovnih delavcev vrtca,
– 1 predstavnik staršev,
– direktor vrtca.
Člane komisije se imenuje za dobo štirih let in so lahko ponovno imenovani.
Mandat predstavnika sveta staršev je vezan na vključenost otroka v vrtec.
Članu komisije preneha mandat pred pretekom časa za katerega je bil imenovan, in sicer, če:
– odstopi,
– postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
– je razrešen.
8. člen 
Delo komisije za sprejem otrok v vrtec vodi predsednik, ki ga izmed sebe izvolijo člani komisije z večino glasov vseh članov.
Komisija obravnava vloge na svoji seji, ki ni javna, v skladu z določbami Zakona o vrtcih.
Na seji komisije so lahko prisotni samo člani komisije, oseba, ki vodi postopek in zapisnikar.
Komisija je sklepčna, če je na seji navzoča večina članov.
Komisija odloča s sklepi, ki jih sprejme z večino glasov vseh članov.
9. člen 
Komisija obravnava vloge na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih in določi prednostni vrstni red otrok.
Če starši oddajo nepopolno vlogo ali če vrtec zaradi uporabe kriterijev za sprejem potrebuje še druge podatke, jih lahko pozove k odpravi pomanjkljivosti ali dopolnitvi vloge tudi po elektronski pošti, telefonu ali ustno, če starši pridejo v vrtec. O tem se napiše uradni zaznamek. Če vloga ni dopolnjena, se jo obravnava in o sprejemu otroka odloči na podlagi podatkov, ki jih vsebuje vloga.
Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogah, pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnost podatkov, navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov.
Komisija odloča po določbah skrajšanega ugotovitvenega postopka, določenem v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek.
Komisija pri odločanju o sprejemu otrok v vrtec upošteva dejstva in okoliščine po stanju na dan roka za oddajo vloge.
10. člen 
Komisija o svojem delu vodi zapisnik, ki mora vsebovati vsaj naslednje podatke:
– podatke o kraju, datumu, uri zasedanja komisije,
– imena prisotnih članov komisije,
– navedba pravilnika oziroma pravne podlage za odločanje,
– število prejetih vlog po letnikih rojstva otrok,
– prednostni vrstni red po letnikih rojstva otrok (poimenski seznam otrok s šifro otroka in skupnim številom točk zbranih po vrstnem redu od najvišjega števila do najnižjega),
– sprejetih sklepih komisije.
Zapisnik podpiše predsednik komisije in ga v roku 5 dni po opravljeni seji posreduje občinski upravi Občine Žiri.
Zapisnik o poteku seje komisije se mora hraniti v dokumentaciji vrtca skladno z veljavnimi predpisi.
IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC 
11. člen 
Komisija izmed vpisanih otrok najprej obravnava otroke s posebnimi potrebami, za katere so vlagatelji predložili odločbe pristojnega organa, in otroke, za katere so vlagatelji predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine. Mnenje o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra za socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo.
Otroke iz prvega odstavka tega člena vrtec prednostno sprejme.
Za preostale vpisane otroke, ki izpolnjujejo pogoje iz 2. člena tega pravilnika, komisija določi na podlagi kriterijev prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila. Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.
12. člen 
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev:
Zap. št.
KRITERIJI
Št. točk
1.
Prebivališče (upošteva se ena izmed variant)
1.a
Otrok in starši imajo stalno prebivališče na območju Občine Žiri, isto velja za enostarševske družine 
30
1.b
Otrok in eden od staršev, s katerim otrok živi, imata stalno prebivališče v Občini Žiri
15
2.
Zaposlenost (upošteva se ena izmed variant) 
2.a
Zaposlenost (ali status rednega študenta oziroma kmeta) obeh staršev oziroma enega od staršev, če gre za enostarševsko družino 
15
2.b
Zaposlenost (ali status rednega študenta oziroma kmeta) samo enega od staršev
8
2.c
Nezaposlenost starša v enostarševski družini, ki je prijavljen na Zavodu za zaposlovanje
5
3.
Otrok je bil uvrščen na čakalni seznam in mu ni bilo odobreno prosto mesto v vrtcu (upošteva se ena izmed variant) 
3.a
V preteklem letu
8
3.b
Dve leti zapored
10
4.
Vpis dvojčkov, trojčkov … oziroma dveh otrok iz iste družine hkrati. Ta kriterij velja tudi, ko je v vrtec že vključen otrok iz iste družine 
6
5.
Vpis otroka, ki bo z naslednjim šolskim letom vpisan v šolo
10
6.
Na dan 1. 9. tekočega šolskega leta bo otrok dopolnil (upošteva se ena izmed variant)
6. a
12 mesecev 
30
6.b
11 mesecev 
20
6.c
10 mesecev 
15
6.d
9 mesecev 
5
6.e
8 mesecev ali manj 
2
7.
Družina z več vzdrževanimi otroki (upošteva se ena izmed variant)
7.a
Dva otroka
1
7.b
Trije otroci
2
7.c
Štirje ali več otrok 
3
Za enostarševsko družino po tem pravilniku se šteje skupnost enega od staršev z otroki:
– kadar je drugi od staršev umrl ali je drugi od staršev neznan ali je pogrešan, ali
– kadar otrok živi z enim od staršev na podlagi pravnomočne sodne odločbe, s katero je odločeno o varstvu in vzgoji otrok ali kadar pred pristojnim sodiščem teče postopek za odločitev o varstvu in vzgoji otrok.
Vloge se točkuje tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je izpolnjen, dodeli pripadajoče število točk.
Če več vlog doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva dodatne kriterije po naslednjem zaporedju:
– datum želene vključitve v vrtec – prednost ima otrok, katerega starši želijo vključiti prej, ob izpolnjenem starostnem pogoju,
– starost otroka – prednost ima starejši otrok,
– zadnje tri številke EMŠO otroka, pri čemer ima prednost otrok z manjšo vrednostjo teh treh številk.
Prednostni seznam se med letom ne spreminja in velja do zadnjega dne šolskega leta, za katerega je bil seznam oblikovan.
13. člen 
Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število prostih mest po posameznih oddelkih v skladu s prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo sprejetih v vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam.
Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije prednostni vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki se objavi na oglasni deski in spletnih straneh vrtca.
Podatki o otrocih se objavijo pod šifro, pod katero se vodi otroka v evidenci vpisanih otrok in je vlagatelj z njo seznanjen.
Seznam sprejetih otrok vsebuje vsaj naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– datum vključitve otroka v vrtec,
– sporočilo staršem, da bodo po končanem vpisnem postopku pozvani k sklenitvi pogodbe z vrtcem.
Čakalni seznam vsebuje vsaj naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– sporočilo staršem, da lahko zaradi zavrnitve sprejema otroka v vrtec, v 15 dneh po vročitvi obvestila v skladu z zakonom, vložijo v vrtec ugovor,
– rok veljavnosti čakalnega seznama.
14. člen 
Vrtec pošlje staršem v 8 dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca. Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku osmi dan od dneva odpreme na pošto.
Vrtec mora staršem na njihovo zahtevo omogočiti vpogled v zapisnik komisije, ki je odločala o sprejemu otrok v vrtec, vendar le v tisti del zapisnika in dokumentacije, ki se nanaša na njihovo vlogo.
Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na Svet zavoda, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora, ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek, z odločbo, ki se vroči vlagatelju. Zoper odločitev Sveta zavoda lahko starši sprožijo upravni spor.
Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.
V. POGODBA MED VRTCEM IN VLAGATELJI 
15. člen 
Ko je odločeno o vseh ugovorih zoper obvestila o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih. V pozivu vrtec izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec, če v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem.
V primeru iz prejšnjega odstavka vrtec pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu iz čakalnega seznama.
V primeru utemeljenih razlogov starši lahko pisno zaprosijo za razumno podaljšanje roka za podpis pogodbe.
Vrtec je dolžan o stanju sprememb vpisa obvestiti občino ustanoviteljico.
Vključitev v vrtec 
16. člen 
Podpis pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med starši in vrtcem šteje, da je otrok vključen v vrtec.
Starši morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.
V primeru, ko o sprejemu otrok odloča komisija, morajo starši otroka vključiti v vrtec:
– s 1. septembrom tekočega leta,
– z dnem oblikovanja novega oddelka med šolskim letom,
– naslednji dan, ko otrok dopolni starostni pogoj za vključitev v vrtec,
– naslednji dan po poteku starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela,
– otroka s posebnimi potrebami pa morajo starši vključiti v vrtec z dnem, ki je določen v odločbi o usmeritvi otroka v vrtec.
Če se izprazni mesto v posameznem oddelku med letom, se sprejme naslednji otrok iz čakalnega seznama.
Uvajanje otroka se prične z dnem vključitve. Vključeni otrok je vsak otrok, ki je razporejen v oddelek, ne glede na to, ali vrtec obiskuje ali ne in za katerega vrtec obračuna plačilo vsaj za en dan v mesecu.
Otroci, sprejeti v vrtec, so vključeni v vrtec praviloma do vstopa v osnovno šolo.
Starši novo vpisanih otrok morajo ob podpisu pogodbe plačati akontacijo v višini 50 €. V primeru, da starši kljub podpisani pogodbi otroka ne vključijo v vrtec, se akontacija ne vrne.
Pri obračunu oskrbnine za vrtec, se vplačani znesek staršem poračuna. V primeru ne vključitve otroka v vrtec, pa se vplačani znesek preknjiži na sklad vrtca. V primeru izrednih razmer o vračilu vpisnine, odloča tričlanska komisija, ki jo imenuje predsednik sveta zavoda.
VI. IZPIS IN REZERVACIJE 
17. člen 
Otroka se trajno izpiše iz vrtca zaradi vstopa v osnovno šolo ali drugih tehtnih razlogov.
Starši lahko otroka trajno izpišejo iz vrtca kadarkoli s 15 dnevnim izpisnim rokom. Starši izpis najavijo na izpisnici, ki je dostopna v vrtcu in njihovi spletni strani. Rok prične teči z dnem, ko vrtec prejeme izpisnico na sedež. Izpis za nazaj ni mogoč.
Izpisani otrok nima prednosti pri ponovnem sprejemu v vrtec oziroma pri ponovnem vpisu.
Na mesto izpisanega otroka se sprejme naslednjega otroka na čakalnem seznamu.
Vrtec je dolžan občino ustanoviteljico obvestiti o prostem mestu in voditi evidenco o stanju kapacitet.
18. člen 
Če starši odklonijo ali želijo vpis prestaviti za določen čas, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec.
V primeru, ko se sprostijo mesta in zanje ni več kandidatov na čakalnem seznamu, se lahko sprejmejo otroci, za katere so starši vložili prijavo za sprejem med letom.
19. člen 
Otroka med trajanjem šolskega leta (od 1. 9. do 31. 8. naslednjega leta) ni mogoče začasno izpisati iz vrtca, razen v mesecu juliju in avgustu in iz zdravstvenih razlogov vključenega otroka.
Posebnosti, sofinanciranje in pogoje koriščenja rezervacij se opredeli v posebnem sklepu.
VII. INFORMIRANJE 
20. člen 
Vrtec na svojih spletnih straneh objavlja informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu prostih mestih, ki so staršem na voljo in podatek o predvideni čakalni dobi, ki predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v programa vrtca.
VIII. POTUJOČI VRTEC 
21. člen 
Potujoči vrtec je program v obsegu 80 šolskih ur letno.
Namenjen je otrokom iz Občine Žiri pred vstopom v 1. razred osnovne šole, ki niso vključeni v dnevno varstvo.
Zavod objavi javni vpis otrok v potujoči vrtec vsako leto, praviloma v mesecu marcu.
Skupina potujočega vrtca se oblikuje, če je vpisanih najmanj 9 otrok, starih nad 4 leta.
22. člen 
Starši otrok v potujočem vrtcu plačajo prispevek za materialne stroške, ustanovitelj pa pokrije stroške dela zaposlenih.
IX. PREHODNA DOLOČBA IN KONČNI DOLOČBI 
23. člen 
Že začeti postopki po Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 23/11) se v skladu z njim tudi nadaljujejo in končajo.
24. člen 
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 23/11).
25. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2019-1
Žiri, dne 29. marca 2019
 
Župan 
Občine Žiri 
mag. Janez Žakelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti