Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019

Kazalo

1073. Odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenega dela Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica – spremembe št. 2 (SD OPN-2), stran 2933.

  
Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO, 61/17 – ZUreP-2) (v nadaljevanju: ZPNačrt) ter 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je Občinski svet Občine Ribnica na 4. redni seji dne 28. 3. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah izvedbenega dela Odloka o OBČINSKEM prostorskem načrtu Občine Ribnica – spremembe št. 2 (SD OPN-2)
UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet sprememb in dopolnitev SD OPN-2)
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica OPN (Uradni list RS, št. 85/12 in 55/16).
(2) Spremembe in dopolnitve OPN (v nadaljevanju SD OPN-2) se nanašajo na:
– minimalno korekcijo meje OPPN za kamnolom Kot 1 (Rigler),
– spremembo Priloge 1 odloka ter posledično s tem grafični del izvedbenega dela OPN v celoti zaradi zahteve Ministrstva za okolje in prostor po popravku oznak EUP na območju celotne občine.
2. člen 
(vsebina in oblika SD OPN-2)
(1) Spremembe in dopolnitve izvedbenega dela SD OPN-2 vsebujejo besedilni del, prikaz stanja prostora ter grafični del in so izdelane v digitalni ter analogni obliki.
(2) Besedilni del vsebuje:
– v celoti novo Prilogo 1: Posebnih prostorsko izvedbenih pogojev (po EUP).
(3) Grafični del vsebuje:
– zamenjavo grafičnega dela izvedbenega dela OPN v celoti.
3. člen 
(obvezne priloge SD OPN-2)
Obvezne priloge vsebujejo:
– Izvleček iz hierarhično višjega akta OPN Občine Ribnica
– Prikaz stanja prostora Občine Ribnica
– Strokovne predloge – idejni rudarski projekt
– Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
– Obrazložitev in utemeljitev
– Povzetek za javnost.
IZVEDBENI DEL 
4. člen 
(spremembe in dopolnitve SD OPN-2)
(1) Pri besedilnem dela odloka se v celoti zamenja Prilogo 1: Posebni prostorsko izvedbeni pogoji (po EUP)
(2) Skladno s tem se v celoti zamenja izvedbeni del grafičnega dela OPN.
(3) V 16. členu se Elektro Ljubljana, distribucijske enote Kočevje nadomesti z ELES ter v 76. členu se v 10. točki izpusti beseda novogradnje.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
5. člen 
(hramba SD OPN-2)
(1) SD OPN-2 so izdelane v digitalni in analogni obliki. Arhiviranje in vpogled v občinski prostorski načrt se zagotavljata v digitalni in analogni obliki, ki morata biti med seboj skladni. V primeru neskladnosti se uporablja analogna oblika.
(2) SD OPN-2 Občine Ribnica so na vpogled na sedežu Občine Ribnica kot pripravljavcu tega dokumenta.
(3) Občinske prostorske akte pripravljavec z dnem njihove uveljavitve posreduje Upravni enoti Ribnica in na Ministrstvo za okolje in prostor.
6. člen 
(veljavnost SD OPN-2)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi. Besedilni in grafični del odloka se objavita na spletni strani Občine Ribnica.
Št. 3500-0001/2015
Ribnica, dne 28. marca 2019
Župan 
Občine Ribnica 
Samo Pogorelc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti