Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019

Kazalo

Št. 605-1/2019-2 Ob-1971/19, Stran 837
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16) in Odloka o proračunu Občine Vipava (Uradni list RS, št. 20/19) objavlja Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava
javni razpis 
za sofinanciranje poletnih počitniških programov za osnovnošolske otroke v letu 2019
I. Predmet razpisa
Poletne dejavnosti osnovnošolskih otrok v času poletnih počitnic
Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje skupinskih prostočasnih programov za otroke od 3. do 9. razreda osnovne šole na območju Občine Vipava, ki jih izvajajo fizične oziroma pravne osebe ali društva, registrirana v skladu z Zakonom o društvih. Z razpisom želimo otrokom omogočiti aktivnosti v času šolskih počitnic, poudarek je na športno‐gibalnih aktivnostih, razvijanju ustvarjalnosti (aktivna udeležba v delavnicah) ter na zagotavljanju možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti.
V okviru proračunske postavke Poletne dejavnosti osnovnošolskih otrok K 41200028, SM 18007 so zagotovljena sredstva za izvedbo 8‐urnega dnevnega programa za otroke od 3. do 9. razreda osnovne šole v času poletnih šolskih počitnic.
II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu: vlagatelji lahko kandidirajo, če so fizične ali pravne osebe, ki imajo sedež na območju Občine Vipava, ki delujejo na območju Občine Vipava in so registrirane za opravljanje razpisanih dejavnosti. Vsebina vloge mora biti v skladu s cilji in predmetom tega javnega razpisa.
III. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Z vlogo vlagatelji kandidirajo za poletne počitniške programe v času poletnih šolskih počitnic:
– termini (24. 6.–28. 6., 1. 7.–5. 7., 19. 8.–23. 8., 26. 8.–30. 8. 2019)
– Vlagatelj mora izvajati programe na lokaciji, ki je za izvajanje dejavnosti primerna in je na območju Občine Vipava.
– Vlagatelj mora zagotoviti program za najmanj 25 otrok na dan ter najmanj enega odraslega spremljevalca na vsakih 15 otrok ali manj. V primeru izvajanja drugih aktivnosti, za katere so predpisani drugačni normativi, pa mora vlagatelj upoštevati veljavne normative.
– Vlagatelj lahko kandidira za izvajanje počitniških programov za vse termine oziroma za posamezne termine.
– Sodelovanje v poletnih počitniških programih je sofinancirano s strani staršev po 2,00 €/otroka na dan in dostopno vsem otrokom pod enakimi pogoji, če so občani Občine Vipava.
– Za program se iz proračuna Občine Vipava lahko sofinancira stroške najema prostora, dela izvajalcev programa, neposredne materialne stroške izvajanja programa, stroške didaktičnega materiala, stroške morebitnih vstopnin. Navedene stroške se sofinancira največ v višini 70 % vrednosti stroška.
– Vlagatelj – izvajalec programa počitniškega programa mora voditi dnevno evidenco udeležencev programa (z imeni in priimki otrok), ki jo mora ob koncu izvajanja priložiti končnemu poročilu.
– Program poletnih dejavnosti osnovnošolskih otrok mora biti izveden v času, ki je določen za izvedbo v vseh zgoraj navedenih terminih.
– Vlagatelji morajo za program počitnic pridobiti izjave od sodelujočih pri izvedbi posameznega programa, da niso evidentirani v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
IV. Splošna merila za izbor
Merila so naslednja:
– ustreznost vsebine programa za aktivno preživljanje prostega časa otrok,
– ustreznost in preglednost finančne konstrukcije,
– ustreznost ponudbe in kvalitete zagotavljanja potrebne varnosti otrok.
V. Okvirna višina sredstev javnega razpisa: celotna okvirna višina sredstev, namenjene realizaciji razpisanega programa za leto 2019, je do 5.000,00 €.
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za razpisan program morajo biti porabljena v letu 2019.
VII. Upravičeni stroški
Stroški sofinanciranih programov in programov so upravičeni, če:
– so s projektom oziroma programom neposredno povezani;
– so nujno potrebni za njegovo/njihovo izvajanje;
– so v skladu s cilji projekta oziroma programa;
– so določeni v vlogi vlagatelja na javni razpis;
– dejansko nastanejo in so plačani v obdobju porabe sredstev, vlagatelj – izvajalec pa hrani dokazila o plačilu;
– so v skladu z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah;
– so izkazani v skladu z veljavnimi predpisi;
– niso in ne bodo financirani od drugih sofinancerjev programov in projektov.
Neupravičeni so naslednji stroški:
– investicijski stroški (npr. nakup računalnikov, pisarniške opreme itd.);
– investicijsko vzdrževanje (npr. obnova prostorov, popravila itd.);
– amortizacija nepremičnin in opreme;
– tekoči stroški poslovanja zaradi opravljanja osnovne dejavnosti vlagatelja;
– drugi stroški, ki niso predvideni v prijavi na javni razpis.
VIII. Rok za predložitev vlog in način predložitve vlog
Vlagatelji morajo vloge oddati osebno ali po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, in sicer najkasneje do vključno 20. 5. 2019 (velja datum poštnega žiga).
Na hrbtni strani ovojnice ali sprednji strani levo zgoraj mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.
Obvezno morajo biti prijave poslane zaprti ovojnici z ustreznimi oznakami: »Ne odpiraj« – Vloga: sofinanciranje poletnih počitniških programov za osnovnošolske otroke v letu 2019.
Veljavna bo vloga, ki bo pravilno opremljena in pravočasno predložena razpisovalcu.
IX. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog, ki ga vodi komisija, ne bo javno in bo predvidoma 22. 5. 2019. Na odpiranju komisija ugotavlja formalno popolnost vlog. V primeru nepopolnih vlog oziroma vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 5 dni ustrezno dopolnijo.
X. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o izbranem izvajalcu, zavrnjenih in zavrženih vlogah občinska uprava s sklepom odločila, o pritožbi zoper ta sklep pa župan.
Občina bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu tega javnega razpisa v roku do 30 dni od izteka roka za predložitev vlog.
XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Vipava: http://www.vipava.si.
XII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan od 9. do 12. ure oziroma po e‐pošti, in sicer: tel. 05/36-43-411 (Majda Sever), e‐pošta: majda.sever@vipava.si.
Občina Vipava 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti