Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019

Kazalo

1136. Zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2018, stran 3139.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJFin 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.,101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 110. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 2/17 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Cerknica na 5. redni seji dne 4. 4. 2019 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Cerknica za leto 2018 
1. člen 
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2018.
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
REALIZACIJA 2018
Skupina/Podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
11.900.110
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
10.614.987
70 DAVČNI PRIHODKI 
8.441.886
700 Davki na dohodek in dobiček 
7.177.828
703 Davki na premoženje 
1.110.726
704 Domači davki na blago in storitve 
153.332
706 Drugi davki 
0
71 NEDAVČNI PRIHODKI 
2.173.101
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
1.496.727
711 Takse in pristojbine 
8.069
712 Denarne kazni 
61.849
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
0
714 Drugi nedavčni prihodki 
606.457
72 KAPITALSKI PRIHODKI 
240.505
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
54.100
721 Prihodki od prodaje zalog 
4.037
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopr. dolgo sredstev 
182.368
73 PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov 
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74 TRANSFERNI PRIHODKI 
1.044.617
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
1.044.617
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 
0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
11.822.541
40 TEKOČI ODHODKI 
2.779.925
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
633.748
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
101.660
402 Izdatki za blago in storitve 
1.991.839
403 Plačila domačih obresti 
47.677
409 Rezerve 
5.000
41 TEKOČI TRANSFERI 
4.913.801
410 Subvencije 
574.242
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
1.608.193
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
499.877
413 Drugi tekoči domači transferi 
2.231.490
414 Tekoči transferi v tujino
0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 
3.867.410
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
3.867.410
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
261.405
431 Investicijski transferi 
129.999
432 Investicijski transferi 
131.405
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 
77.569
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV
0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
44 DANA POSOJILA IN POV. KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
440 Dana posojila 
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 
0
50 ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje 
0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 
505.909
55 ODPLAČILA DOLGA
505.909
550 Odplačila domačega dolga 
505.909
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
–428.340
X. NETO ZADOLŽEVANJE 
–505.909
XI. NETO FINANCIRANJE
–77.569
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Cerknica je sestavljen iz splošnega in posebnega dela. Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Cerknica za leto 2018 so bili realizirani v zneskih, kot je prikazano bilanci prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, ki predstavljajo splošni del proračuna. V posebnem delu proračuna so izkazani realizirani izdatki proračuna Občine Cerknica za leto 2018.
3. člen 
Sestavni del tega sklepa so tudi dokumenti zaključnega računa pripravljenega v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter Metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna.
4. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4103-0001/2019
Cerknica, dne 1. marca 2019
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti