Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019

Kazalo

Št. 41010-0001/2019-1 Ob-1961/19, Stran 829
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2019 (Uradni list RS, št. 22/19), Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 21/08, 16/09, 13/18), Letnega programa športa Občine Kanal ob Soči za leto 2019 (sprejet na 3. redni seji Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči dne 3. 4. 2019), Pravilnika za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št. 7/04, Uradni list RS, št. 13/18), Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 78/07), Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 20/16, 13/18), Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 20/16, 13/18) Občina Kanal ob Soči objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov kulturnih, športnih, turističnih, socialno-humanitarnih in ostalih društev in organizacij iz proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2019
1. Naročnik: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, tel. 05/39-81-200, faks 05/39-81-223, e-pošta: obcina.kanal@obcina-kanal.si.
2. Predmet razpisa: programi kulturnih, športnih, turističnih, socialno-humanitarnih in drugih stanovskih (upokojenska, veteranska, borčevska, mladinska, taborniki …) društev in organizacij.
3. Osnovni pogoji: osnovni pogoji so opredeljeni v razpisni dokumentaciji v skladu z veljavnimi pravilniki za posamezne vrste družbenih dejavnosti.
4. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov:
– na področju ljubiteljske kulture (postavka 4180130) 54.850,00 EUR,
– na področju mladinske kulture (postavka 4180140) 2.820,00 EUR,
– na področju športa (postavka 4180230) 56.280,00 EUR,
– na področju turizma (postavka 4140080) 24.850,00 EUR,
– na področju humanitarnih, invalidskih in zdravstvenih organizacij (postavka 4200120) 24.000,00 EUR,
– na področju stanovskih društev skupaj 19.438,00 EUR, in sicer: za programe veteranskih organizacij (postavka 4180200) 4.638,00 EUR, za sofinanciranje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin (postavka 4180210) 10.800,00 EUR in za sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (postavka 4180270) 4.000,00 EUR.
5. Merila za sofinanciranje: programi bodo vrednoteni v skladu s sprejetimi merili in kriteriji v veljavnih pravilnikih. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2019.
6. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija
Vloge za sofinanciranje morajo biti izdelane izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije.
Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo v tajništvu Občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23, Kanal, v času od objave do izteka roka javnega razpisa. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani www.obcina-kanal.si.
7. Rok in način oddaje prijav
Vloge morajo biti predložene do 20. 5. 2019 do 12. ure na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, priporočeno po pošti ali osebno v tajništvo občine. Če je vloga poslana po pošti, se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do zgoraj navedenega datuma in ure.
Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti s pripisom »Prijava na javni razpis – ne odpiraj!« in z oznako programa, za katerega predlagatelj kandidira. Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane.
Na ovojnici mora biti napisano sledeče:
– naslov izvajalca programa (polni naslov pošiljatelja),
– naslov prejemnika (Občina Kanal ob Soči).
8. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom prejmejo interesenti v tajništvu Občine Kanal ob Soči (tel. 39-81-200).
9. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog ne bo javno. Izvedeno bo najkasneje v 10 dneh po izteku roka za prijavo.
O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po zaključku razpisa. Z izbranimi izvajalci bo županja sklenila pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.
10. Na spletni strani občine www.obcina-kanal.si je istočasno objavljen tudi Javni poziv za sofinanciranje obnove sakralnih objektov v Občini Kanal ob Soči za leto 2019.
Občina Kanal ob Soči 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti