Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019

Kazalo

1187. Uredba o odpadnih nagrobnih svečah, stran 3269.

  
Na podlagi drugega odstavka 19. člena, petega in sedmega odstavka 20. člena ter prvega odstavka 115. člena in za izvrševanje 104. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o odpadnih nagrobnih svečah 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba določa pravila ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, da se zagotovijo njihovo ločeno zbiranje od drugih komunalnih odpadkov, vključno z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov, ter njihovo recikliranje in drugi načini obdelave.
2. člen 
(uporaba) 
(1) Določbe te uredbe se uporabljajo za odpadne nagrobne sveče, ki jih:
– obiskovalci pokopališč prepuščajo kot odpadke s pokopališč, ki niso primerni za kompostiranje, v zabojnikih na ali ob pokopališču in
– izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe zbiranja) zbere kot ločeno zbrano frakcijo, ki nastaja na javnih površinah ob ali na spomenikih.
(2) Za vprašanja v zvezi z zbiranjem, predelavo in odstranjevanjem odpadnih nagrobnih sveč ter vprašanja v zvezi s splošnimi pogoji ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, ki niso posebej urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja odpadke.
3. člen 
(izrazi) 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. dajanje nagrobnih sveč v promet pomeni dati proizvedene nagrobne sveče prvič v uporabo končnemu uporabniku oziroma prvič v nadaljnjo prodajo trgovcu, zaradi izvajanja dejavnosti trgovine pridobiti nagrobne sveče v državi članici Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) ali uvoziti nagrobne sveče v Republiko Slovenijo (v nadaljnjem besedilu: RS) iz tretjih držav;
2. elektronske nagrobne sveče so nagrobne sveče, sestavljene iz kovin, plastike, stekla ali drugih materialov ter iz baterije in elektronskega vezja. Elektronske nagrobne sveče so tudi nagrobne sveče, ki imajo fotonapetostne celice;
3. energetska predelava odpadnih nagrobnih sveč je uporaba plastičnih materialov in parafina iz odpadnih nagrobnih sveč za gorivo v napravah za sosežig odpadkov ali v sežigalnicah odpadkov;
4. ločene frakcije komunalnih odpadkov so odpadki v skladu s predpisom, ki ureja obvezno občinsko gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov;
5. odpadne nagrobne sveče so komunalni odpadki s številko odpadka 20 02 03 s seznama odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;
6. parafinske nagrobne sveče so nagrobne sveče iz kovin in plastike ali stekla, ki svetlobo ustvarijo z gorenjem vložka (parafin, vosek, olje ipd.);
7. prepuščanje odpadnih nagrobnih sveč je prepuščanje odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;
8. pridobitelj nagrobnih sveč je oseba, ki zaradi izvajanja dejavnosti trgovine nagrobne sveče pridobi v drugi državi članici EU in jih vnese na ozemlje RS z namenom dajanja v promet;
9. proizvajalec sveč je proizvajalec nagrobnih sveč, pridobitelj nagrobnih sveč ali uvoznik nagrobnih sveč;
10. proizvajalec nagrobnih sveč je oseba, ki za dejavnost dajanja v promet proizvaja, embalira ali pakira nagrobne sveče pod svojo blagovno znamko ali jih samo pakira v embalažo, na kateri je oznaka blagovne znamke te osebe. Če embalira ali pakira nagrobne sveče z blagovno znamko druge osebe, za proizvajalca velja imetnik blagovne znamke. Če pridobitelj oziroma uvoznik vnaša na ozemlje RS blago z blagovno znamko pravne osebe, registrirane v RS za dajanje blaga v promet, za proizvajalca velja imetnik blagovne znamke;
11. upravljavec pokopališča je oseba, ki ji je v skladu s predpisi lokalne skupnosti dano pooblastilo za upravljanje pokopališča. Upravljavec pokopališča je izvirni povzročitelj odpadkov iz predpisa, ki ureja odpadke;
12. uvoznik nagrobnih sveč je oseba, ki zaradi izvajanja dejavnosti trgovine uvozi nagrobne sveče iz tretjih držav v RS zaradi dajanja v promet;
13. zbiralec je zbiralec odpadnih nagrobnih sveč, ki v skladu s to uredbo in predpisom, ki ureja odpadke, zbira odpadne nagrobne sveče;
14. zbirni center odpadnih nagrobnih sveč (v nadaljnjem besedilu: zbirni center) je objekt ali del objekta, ki je urejen za predhodno skladiščenje in razvrščanje odpadnih nagrobnih sveč pri zbiralcu pred oddajo v obdelavo.
II. PRAVILA RAVNANJA Z ODPADNIMI NAGROBNIMI SVEČAMI 
4. člen 
(obveznosti upravljavca pokopališča) 
(1) Upravljavec pokopališča mora zagotoviti, da se odpadne nagrobne sveče:
– ločeno zbirajo in začasno skladiščijo na ali ob pokopališču kot posebna frakcija komunalnih odpadkov ter
– prepuščajo izvajalcu javne službe zbiranja ločeno od drugih odpadkov s pokopališča.
(2) Upravljavec pokopališča mora za prepuščanje odpadnih nagrobnih sveč na ali ob pokopališču zagotoviti posode ali zabojnike, na katerih je vidna oznaka z napisom »samo za odpadne nagrobne sveče«.
(3) Upravljavec pokopališča mora zagotoviti, da so obiskovalci pokopališča obveščeni o obveznosti in načinu ločenega zbiranja odpadnih nagrobnih sveč na pokopališču.
(4) Upravljavec pokopališča mora zagotoviti zmogljivost za začasno skladiščenje zbranih odpadnih nagrobnih sveč v zabojnikih za najmanj 3 m3 odpadnih nagrobnih sveč na vsak ha površine pokopališča ne glede na letno obdobje.
(5) Upravljavec pokopališča mora zagotoviti, da se odpadne nagrobne sveče, preden jih prepusti izvajalcu javne službe zbiranja, ne drobijo, ne stiskajo, ne onesnažijo in ne mešajo z drugimi odpadki.
(6) Oddaja odpadnih nagrobnih sveč izvajalcu javne službe zbiranja je brezplačna, upravljavec pokopališča pa ne sme zahtevati plačila od izvajalca javne službe zbiranja za njihov prevzem.
5. člen 
(neposredna oddaja) 
(1) Ne glede na določbo druge alineje prvega odstavka prejšnjega člena lahko upravljavec pokopališča, katerega površina presega 15 ha, oddaja odpadne nagrobne sveče neposredno zbiralcem, če ima sklenjene pogodbe o prevzemanju odpadnih nagrobnih sveč z nosilcem načrta iz 11. člena te uredbe in nosilcem skupnega načrta iz 13. člena te uredbe.
(2) Upravljavec pokopališča iz prejšnjega odstavka mora zagotoviti, da se odpadne nagrobne sveče, preden jih odda zbiralcu, ne drobijo, ne stiskajo, ne onesnažijo in ne mešajo z drugimi odpadki.
(3) Neposredna oddaja odpadnih nagrobnih sveč zbiralcu je brezplačna, upravljavec pokopališča pa ne sme zahtevati plačila od zbiralca za njihov prevzem.
(4) Če upravljavec pokopališča oddaja odpadne nagrobne sveče neposredno zbiralcu, mora zagotoviti zmogljivost za začasno skladiščenje zbranih odpadnih nagrobnih sveč za najmanj 14-dnevno količino odpadnih nagrobnih sveč, izračunano na podlagi površine pokopališča in prostornine nastajanja odpadnih nagrobnih sveč v skladu s četrtim odstavkom prejšnjega člena.
(5) Če količina začasno skladiščenih odpadnih nagrobnih sveč presega 80 odstotkov količine odpadnih nagrobnih sveč, ki jih upravljavec pokopališča lahko hkrati začasno skladišči glede na zmogljivost iz prejšnjega odstavka, mora o tem v treh delovnih dneh pisno ali elektronsko obvestiti nosilca načrta iz 11. člena te uredbe ali nosilca skupnega načrta iz 13. člena te uredbe in pristojnega inšpektorja.
6. člen 
(obveznosti izvajalca javne službe zbiranja) 
(1) Izvajalec javne službe zbiranja mora:
– odpadne nagrobne sveče prevzemati na prevzemnih mestih na ali ob pokopališčih,
– odpadne nagrobne sveče, ki ostajajo na javnih površinah ob ali na spomenikih, prevzemati ločeno od drugih odpadkov z javnih površin in
– odpadne nagrobne sveče, zbrane kot ločeno zbrana frakcija komunalnih odpadkov, oddati zbiralcu.
(2) Izvajalec javne službe zbiranja mora zagotoviti, da se odpadne nagrobne sveče, preden jih odda zbiralcu, ne drobijo, ne stiskajo, ne onesnažijo in ne mešajo z drugimi odpadki.
(3) Izvajalec javne službe zbiranja mora zagotoviti zmogljivost za predhodno skladiščenje zbranih odpadnih nagrobnih sveč v zbirnem centru, ki ga upravlja, pri tem pa mora biti zmogljivost predhodnega skladiščenja odpadnih nagrobnih sveč za najmanj 14-dnevno predhodno skladiščenje količine odpadnih nagrobnih sveč, ki se izračuna na podlagi skupne površine pokopališč, kjer prevzema odpadne nagrobne sveče, in prostornine nastajanja odpadnih nagrobnih sveč na način iz četrtega odstavka 4. člena te uredbe.
(4) Če količina predhodno skladiščenih odpadnih nagrobnih sveč presega 80 odstotkov količine odpadnih nagrobnih sveč, ki jih izvajalec javne službe zbiranja lahko hkrati predhodno skladišči glede na zmogljivost iz prejšnjega odstavka, mora o tem v treh delovnih dneh pisno ali elektronsko obvestiti nosilca načrta iz 11. člena te uredbe ali nosilca skupnega načrta iz 13. člena te uredbe in pristojnega inšpektorja.
(5) Oddaja odpadnih nagrobnih sveč zbiralcu je brezplačna, izvajalec javne službe zbiranja pa ne sme zahtevati plačila od zbiralca za njihov prevzem.
7. člen 
(obveznosti zbiralca) 
(1) Zbiralec mora biti za zbiranje odpadnih nagrobnih sveč vpisan v evidenco zbiralcev odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odpadke.
(2) Zbiralec lahko zbira odpadne nagrobne sveče samo, če je vključen v izvajanje načrta iz 11. člena te uredbe ali skupnega načrta iz 14. člena te uredbe.
(3) Če zbiralec zbira odpadne nagrobne sveče v okviru več načrtov iz 11. člena te uredbe ali skupnih načrtov iz 14. člena te uredbe, mora v evidenci o zbiranju odpadnih nagrobnih sveč poleg podatkov, določenih za to evidenco v predpisu, ki ureja odpadke, ločeno voditi tudi podatke za vsak načrt ali skupni načrt.
8. člen 
(obveznosti izvajalca obdelave) 
(1) Izvajalec obdelave odpadnih nagrobnih sveč mora imeti okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadnih nagrobnih sveč v skladu s predpisom, ki ureja odpadke.
(2) Izvajalec obdelave lahko obdeluje odpadne nagrobne sveče samo, če je vključen v izvajanje načrta iz 11. člena te uredbe ali izvajanje skupnega načrta iz 14. člena te uredbe.
(3) Odpadne nagrobne sveče je treba predelati na način, da se jih razstavi na posamezne materiale, ki sestavljajo nagrobno svečo, v nadaljevanju pa se te materiale reciklira ali predela tako, da so doseženi najmanj okoljski cilji iz 9. člena te uredbe. Recikliranje odpadnih nagrobnih sveč ima prednost pred drugimi postopki predelave.
9. člen 
(okoljski cilji) 
Pri ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami mora nosilec načrta iz 11. člena te uredbe oziroma nosilec skupnega načrta iz 13. člena te uredbe zagotoviti doseganje naslednjih okoljskih ciljev:
1. predelavo odpadnih nagrobnih sveč, vključno z energetsko predelavo, za najmanj 80 odstotkov vse mase zbranih odpadnih nagrobnih sveč;
2. recikliranje najmanj 55 odstotkov vse mase zbranih odpadnih nagrobnih sveč, pri čemer so deleži recikliranja:
– 50 odstotkov mase za kovine,
– 22,5 odstotka mase za plastiko, pri čemer se upošteva le material, ki se znova reciklira v plastiko;
3. od 1. januarja 2026 recikliranje najmanj 65 odstotkov vse mase zbranih odpadnih nagrobnih sveč, pri čemer so deleži recikliranja:
– 70 odstotkov mase za kovine,
– 50 odstotkov mase za plastiko, pri čemer se upošteva le material, ki se znova reciklira v plastiko;
4. od 1. januarja 2031 recikliranje najmanj 70 odstotkov vse mase zbranih odpadnih nagrobnih sveč, pri čemer so deleži recikliranja:
– 80 odstotkov mase za kovine,
– 55 odstotkov mase za plastiko, pri čemer se upošteva le material, ki se znova reciklira v plastiko.
III. RAZŠIRJENA ODGOVORNOST PROIZVAJALCA SVEČ 
10. člen 
(obveznosti proizvajalca sveč) 
(1) Proizvajalec sveč se mora vpisati v evidenco proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov nagrobnih sveč iz 26. člena te uredbe.
(2) Proizvajalci sveč morajo za vse odpadne nagrobne sveče, ki nastajajo v RS, na svoje stroške zagotoviti zbiranje od izvajalcev javne službe zbiranja in upravljavcev pokopališč iz 5. člena te uredbe ter za vse zbrane odpadne nagrobne sveče na svoje stroške zagotoviti predelavo.
(3) Proizvajalec sveč mora v posameznem obdobju obveznost iz prejšnjega odstavka izpolniti v deležu, ki je enak masnemu deležu vseh njegovih nagrobnih sveč, danih v promet v RS, glede na vse nagrobne sveče, ki so bile dane v promet v RS v posameznem obdobju.
(4) Proizvajalec sveč lahko obveznost iz drugega odstavka tega člena izpolnjuje samostojno na način iz 11. člena te uredbe ali skupaj z drugimi proizvajalci sveč na način iz 12. člena te uredbe.
11. člen 
(načrt ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami) 
(1) Proizvajalec sveč, ki samostojno izpolnjuje obveznost iz drugega odstavka prejšnjega člena (v nadaljnjem besedilu: nosilec načrta), mora imeti načrt ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami (v nadaljnjem besedilu: načrt), v katerem so določene njegove obveznosti in način njihovega izpolnjevanja v skladu s to uredbo, in zagotavljati njegovo izvajanje.
(2) Načrt mora vsebovati podatke o:
– imenu in naslovu oziroma firmi in sedežu nosilca načrta,
– načinu in predvidenem obsegu prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč od izvajalcev javne službe zbiranja in upravljavcev pokopališč iz 5. člena te uredbe,
– imenu in naslovu oziroma firmi in sedežu zbiralca, ki zbira odpadne nagrobne sveče v okviru načrta,
– predvideni letni količini prevzetih odpadnih nagrobnih sveč, izraženi v kilogramih in ocenjeni na podlagi podatkov o letni količini nagrobnih sveč, ki jih daje nosilec načrta v promet, načinu obdelave zbranih odpadnih nagrobnih sveč v povezavi z doseganjem ciljev iz 9. člena te uredbe in
– imenu in naslovu oziroma firmi in sedežu izvajalca obdelave, ki obdeluje odpadne nagrobne sveče v okviru načrta.
(3) Načrt iz prvega odstavka tega člena mora biti vpisan v evidenco načrtov ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami iz 15. člena te uredbe.
(4) Nosilec načrta mora vlogi za vpis v evidenco iz prejšnjega odstavka poleg načrta priložiti:
– pogodbo z zbiralcem iz tretje alineje drugega odstavka tega člena,
– pogodbo z izvajalcem obdelave iz pete alineje drugega odstavka tega člena in
– predlog višine finančnega jamstva iz 21. člena te uredbe skupaj s prikazom izračuna te višine na podlagi ocene letnih stroškov izvedbe načrta.
(5) Če je v načrtu naveden izvajalec obdelave s sedežem v drugi državi EU ali tretji državi, mora biti vlogi iz prejšnjega odstavka priloženo dovoljenje, s katerim izvajalec obdelave izkazuje izpolnjenost okoljevarstvenih pogojev za obdelavo odpadnih nagrobnih sveč.
(6) Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), potrdi načrt in ga vpiše v evidenco iz 15. člena te uredbe, če ugotovi, da:
– je načrt izdelan v skladu s to uredbo in iz njega izhaja, da bo zagotovljeno ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami v skladu z zahtevami iz te uredbe,
– je zbiralec, ki je naveden v načrtu, vpisan v evidenco zbiralcev odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odpadke,
– ima izvajalec obdelave odpadnih nagrobnih sveč, ki je naveden v načrtu, okoljevarstveno dovoljenje v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, ali iz pogodbe in dovoljenja iz prejšnjega odstavka izhaja, da bodo odpadne nagrobne sveče predelane v skladu z zahtevami iz te uredbe, in
– predlagana višina finančnega jamstva znaša dvakratnik ocenjenih letnih stroškov izvedbe načrta.
12. člen 
(skupno izpolnjevanje obveznosti) 
(1) Proizvajalec sveč izpolnjuje obveznost iz drugega odstavka 10. člena te uredbe skupaj z drugimi proizvajalci sveč tako, da pristopi k skupnemu načrtu ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami (v nadaljnjem besedilu: skupni načrt), s katerim nosilec izvajanja skupnega načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami (v nadaljnjem besedilu: nosilec skupnega načrta) v njihovem imenu zagotavlja izpolnjevanje obveznosti iz drugega odstavka 10. člena te uredbe.
(2) Proizvajalec sveč pristopi k izvajanju skupnega načrta tako, da z nosilcem skupnega načrta sklene pogodbo, s katero ga pooblasti za izpolnjevanje svoje obveznosti iz prejšnjega odstavka v okviru skupnega načrta, in določi obseg izvajanja obveznosti v njegovem imenu.
(3) Proizvajalec sveč iz prvega odstavka tega člena je lahko hkrati vključen le v en skupni načrt.
(4) Proizvajalec sveč lahko spremeni način izpolnjevanja obveznosti iz četrtega odstavka 10. člena te uredbe samo za vse koledarsko leto, enako velja tudi za prestop proizvajalca sveč iz enega skupnega načrta v drugega.
13. člen 
(nosilec skupnega načrta in njegove obveznosti) 
(1) Nosilec skupnega načrta, ki ga proizvajalci sveč pooblastijo za izvajanje obveznosti iz drugega odstavka 10. člena te uredbe, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik in
– zagotavlja finančno jamstvo za izpolnjevanje predpisanih obveznosti.
(2) Nosilec skupnega načrta mora v imenu proizvajalcev sveč iz prvega odstavka prejšnjega člena za vse odpadne nagrobne sveče, ki nastajajo v RS, zagotavljati:
– zbiranje odpadnih nagrobnih sveč od izvajalcev javne službe zbiranja in upravljavcev pokopališč iz 5. člena te uredbe ter
– obdelavo zbranih odpadnih nagrobnih sveč.
(3) Nosilec skupnega načrta mora v posameznem obdobju zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadnih nagrobnih sveč v deležu, ki je enak masnemu deležu vseh nagrobnih sveč, danih v promet v RS od proizvajalcev sveč, vključenih v ta skupni načrt, glede na vse nagrobne sveče, ki so bile dane v promet v RS v posameznem obdobju.
(4) Nosilec skupnega načrta mora zagotavljati tudi, da:
– proizvajalci sveč pristopajo k skupnemu načrtu pod enakimi pogoji,
– se stroški izvajanja skupnega načrta obračunavajo posameznemu proizvajalcu sveč glede na njegov delež nagrobnih sveč v skupni masi nagrobnih sveč, ki so bile v RS dane v promet od vseh proizvajalcev sveč, vključenih v ta skupni načrt in
– se kot podlaga za zaračunavanje stroškov izvajanja skupnega načrta upoštevajo stroški iz drugega odstavka 18. člena te uredbe.
(5) Nosilec skupnega načrta mora voditi seznam proizvajalcev sveč iz drugega odstavka prejšnjega člena in ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju na zahtevo omogočiti vpogled vanj.
(6) Nosilec skupnega načrta mora voditi evidenco o zbranih in v obdelavo oddanih ter obdelanih odpadnih nagrobnih svečah, ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju pa na zahtevo omogočiti vpogled vanjo.
14. člen 
(skupni načrt) 
(1) Nosilec skupnega načrta mora imeti skupni načrt, v katerem so določene njegove obveznosti in način njihovega izpolnjevanja v skladu s to uredbo, in zagotavljati njegovo izvajanje.
(2) Skupni načrt mora vsebovati podatke o:
– imenu in naslovu oziroma firmi in sedežu nosilca skupnega načrta,
– imenu in naslovu oziroma firmi in sedežu ter matični številki proizvajalcev sveč iz drugega odstavka 12. člena te uredbe,
– načinu in predvidenem obsegu prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč od izvajalcev javne službe zbiranja in upravljavcev pokopališč iz 5. člena te uredbe,
– imenu in naslovu oziroma firmi in sedežu zbiralca, ki zbira odpadne nagrobne sveče v okviru skupnega načrta,
– predvideni letni količini prevzetih odpadnih nagrobnih sveč, izraženi v kilogramih in ocenjeni na podlagi podatkov o letni količini nagrobnih sveč, ki jih dajejo proizvajalci sveč iz drugega odstavka 12. člena te uredbe v promet, načinu obdelave zbranih odpadnih nagrobnih sveč v povezavi z doseganjem ciljev iz 9. člena te uredbe in
– imenu in naslovu oziroma firmi in sedežu izvajalca obdelave, ki obdeluje odpadne nagrobne sveče v okviru skupnega načrta.
(3) Skupni načrt iz prvega odstavka tega člena mora biti vpisan v evidenco načrtov ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami iz 15. člena te uredbe.
(4) Nosilec skupnega načrta mora vlogi za vpis v evidenco iz prejšnjega odstavka poleg načrta priložiti:
– pogodbe s proizvajalci sveč iz drugega odstavka 12. člena te uredbe,
– pogodbe z zbiralcem iz četrte alineje drugega odstavka tega člena,
– pogodbe z izvajalcem obdelave iz sedme alineje drugega odstavka tega člena in
– predlog višine finančnega jamstva iz 21. člena te uredbe skupaj s prikazom izračuna te višine na podlagi ocene letnih stroškov izvedbe skupnega načrta.
(5) Če je v skupnem načrtu naveden izvajalec obdelave s sedežem v drugi državi EU ali tretji državi, mora biti vlogi iz prejšnjega odstavka priloženo dovoljenje, s katerim izvajalec obdelave izkazuje izpolnjenost okoljevarstvenih pogojev za obdelavo odpadnih nagrobnih sveč.
(6) Ministrstvo potrdi skupni načrt in ga vpiše v evidenco iz 15. člena te uredbe, če ugotovi, da:
– je skupni načrt izdelan v skladu s to uredbo in iz njega izhaja, da bo zagotovljeno ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami v skladu z zahtevami iz te uredbe,
– je zbiralec, ki je naveden v skupnem načrtu, vpisan v evidenco zbiralcev odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odpadke,
– ima izvajalec obdelave odpadnih nagrobnih sveč, ki je naveden v skupnem načrtu, okoljevarstveno dovoljenje v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, ali iz pogodbe in dovoljenja iz prejšnjega odstavka izhaja, da bodo odpadne nagrobne sveče predelane v skladu z zahtevami iz te uredbe, in
– predlagana višina finančnega jamstva znaša dvakratnik ocenjenih letnih stroškov izvedbe skupnega načrta.
15. člen 
(evidenca načrtov ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami) 
(1) Ministrstvo v okviru registra varstva okolja, ki ga vodi v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, vodi in vzdržuje evidenco načrtov ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, ki vsebuje o posameznem načrtu oziroma skupnem načrtu naslednje podatke:
1. zaporedno številko načrta oziroma skupnega načrta,
2. datum vpisa načrta oziroma skupnega načrta v evidenco,
3. ime in naslov oziroma firmo in sedež ter matično številko nosilca načrta ali nosilca skupnega načrta,
4. ime in naslov oziroma firmo in sedež proizvajalcev sveč, ki so vključeni v skupni načrt, če gre za skupni načrt,
5. ime in naslov oziroma firmo in sedež zbiralca, ki zbira odpadne nagrobne sveče v okviru načrta ali skupnega načrta, in
6. ime in naslov oziroma firmo in sedež izvajalca obdelave, ki obdeluje odpadne nagrobne sveče v okviru načrta ali skupnega načrta.
(2) Podatki iz evidence iz prejšnjega odstavka so javni in objavljeni na spletni strani ministrstva.
16. člen 
(sprememba načrta ali skupnega načrta) 
(1) Nosilec načrta oziroma nosilec skupnega načrta mora vsako večjo nameravano spremembo načrta oziroma skupnega načrta ali spremembo firme ali sedeža oziroma imena ali naslova sporočiti ministrstvu.
(2) Za večjo spremembo iz prejšnjega odstavka se šteje sprememba, ki vpliva na izpolnjevanje obveznosti nosilca načrta oziroma nosilca skupnega načrta v skladu s to uredbo, zlasti sprememba glede zbiralcev ali izvajalcev obdelave, ki so vključeni v izvajanje načrta ali skupnega načrta. Izstop proizvajalca sveč iz skupnega načrta ali pristop novega proizvajalca sveč k skupnemu načrtu se šteje za večjo spremembo iz prejšnjega odstavka.
(3) Nosilec skupnega načrta mora sporočilu iz prvega odstavka tega člena priložiti podatke iz druge alineje drugega odstavka 14. člena te uredbe.
(4) Če se sprememba iz prvega odstavka tega člena nanaša na spremembo firme ali sedeža oziroma imena ali naslova, lahko nosilec načrta oziroma nosilec skupnega načrta začne izvajati spremenjeni skupni načrt takoj po sporočilu iz prvega odstavka tega člena, ministrstvo pa o spremembi odloči v 60 dneh in jo vpiše v evidenco iz prvega odstavka prejšnjega člena.
(5) Če se sprememba iz drugega odstavka tega člena nanaša na izpolnjevanje obveznosti nosilca načrta oziroma nosilca skupnega načrta v skladu s to uredbo, zlasti če gre za spremembo glede zbiralcev ali izvajalcev obdelave oziroma za pristop proizvajalca sveč k skupnemu načrtu ali njegov izstop iz skupnega načrta, lahko nosilec načrta oziroma nosilec skupnega načrta začne izvajati spremenjeni načrt ali skupni načrt na podlagi odločbe, s katero ministrstvo v 60 dneh od prejema sporočila iz prvega odstavka tega člena ugotovi, da je s spremembo načrta oziroma skupnega načrta zagotovljeno ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami v skladu z zahtevami iz te uredbe, in jo vpiše v evidenco iz prvega odstavka prejšnjega člena.
17. člen 
(izbris načrta ali skupnega načrta iz evidence) 
(1) Ministrstvo izbriše načrt iz evidence načrtov ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami in o tem izda odločbo, če ugotovi, da nosilec načrta:
– ne zagotavlja ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami tako, kot je določeno z načrtom,
– ne zagotavlja ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami v skladu z zahtevami iz te uredbe,
– ne zagotovi finančnega jamstva iz 21. člena te uredbe,
– ni predložil poročila o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami v skladu s to uredbo ali
– predlaga izbris iz evidence načrtov ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami ali preneha obstajati.
(2) Ministrstvo izbriše skupni načrt iz evidence načrtov ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami in o tem izda odločbo, če ugotovi, da nosilec skupnega načrta:
– ne zagotavlja ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami tako, kot je določeno s skupnim načrtom,
– ne zagotavlja ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami v skladu z zahtevami iz te uredbe,
– ne zagotovi finančnega jamstva iz 21. člena te uredbe,
– ni predložil poročila o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami v skladu s to uredbo ali
– predlaga izbris iz evidence načrtov ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami.
(3) V primeru iz prve in druge alineje prvega in drugega odstavka tega člena ministrstvo izbriše načrt oziroma skupni načrt na podlagi pravnomočne odločbe pristojnega inšpektorja, v primeru iz tretje, četrte in pete alineje prvega in drugega odstavka tega člena pa po pravnomočnosti odločbe o izbrisu iz evidence.
18. člen 
(stroški) 
(1) Ob prevzemu odpadnih nagrobnih sveč od izvajalca javne službe zbiranja morata nosilec načrta ali nosilec skupnega načrta in izvajalec javne službe zbiranja pri določanju medsebojnega priznavanja stroškov ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami upoštevati naslednja merila za ugotavljanje stroškov:
1. stroški izvajalca javne službe zbiranja so:
– stroški postavitve in vzdrževanja posebnega prostora ali objekta oziroma dela objekta za predhodno skladiščenje odpadnih nagrobnih sveč;
2. stroški nosilca načrta oziroma nosilca skupnega načrta so:
– stroški predhodnega skladiščenja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcu javne službe zbiranja za čas predhodnega skladiščenja, ki presega 14 dni, in stroški začasnega skladiščenja odpadnih nagrobnih sveč pri upravljavcu pokopališča iz 5. člena te uredbe za čas začasnega skladiščenja, ki presega 14 dni,
– stroški prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč (npr. nakladanje in tehtanje ter podobna opravila),
– stroški odvoza odpadnih nagrobnih sveč od upravljavca pokopališča do zbirnega centra izvajalca javne službe zbiranja, ter stroški tehtanja in razkladanja odpadnih nagrobnih sveč,
– stroški odvoza odpadnih nagrobnih sveč od upravljavca pokopališča iz 5. člena te uredbe do zbirnega centra zbiralca ter stroški tehtanja in razkladanja odpadnih nagrobnih sveč.
(2) Stroški nosilca načrta oziroma nosilca skupnega načrta so stroški zbiranja in obdelave odpadnih nagrobnih sveč in stroški iz 2. točke prejšnjega odstavka, stroški nosilca skupnega načrta pa so tudi stroški upravljanja skupnega načrta. Stroške iz prejšnjega stavka nosilec skupnega načrta obračunava posameznemu proizvajalcu sveč glede na njegov delež nagrobnih sveč v skupni masi nagrobnih sveč, ki so bile v RS dane v promet od vseh proizvajalcev sveč, vključenih v ta skupni načrt.
(3) Stroški upravljavca pokopališča so:
– stroški nabave, postavitve in vzdrževanja posod ali zabojnikov za ločeno zbiranje odpadnih nagrobnih sveč,
– stroški začasnega skladiščenja odpadnih nagrobnih sveč pri upravljavcu pokopališča za čas do 14 dni in
– stroški postavitve in vzdrževanja posebnega prostora za začasno skladiščenje odpadnih nagrobnih sveč.
19. člen 
(prevzem odpadnih nagrobnih sveč od izvajalca javne službe) 
(1) Nosilec načrta ali nosilec skupnega načrta mora zagotoviti redno prevzemanje vseh odpadnih nagrobnih sveč od vseh izvajalcev javnih služb zbiranja in upravljavcev pokopališč iz 5. člena te uredbe, tako da jih od vsakega izvajalca javne službe zbiranja in upravljavca pokopališča iz 5. člena te uredbe prevzame najmanj enkrat mesečno, ob prejemu obvestila iz petega odstavka 5. člena te uredbe ali četrtega odstavka 6. člena te uredbe pa v treh delovnih dneh po prejemu obvestila.
(2) Če ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami zagotavlja več nosilcev načrta ali več nosilcev skupnega načrta, deleže prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč iz tretjega odstavka 10. člena te uredbe za nosilce načrta in deleže prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč iz tretjega odstavka 13. člena te uredbe za nosilce skupnega načrta določi vlada s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije:
– do 30. junija tekočega koledarskega leta deleže prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč v tekočem letu in do 30. junija prihodnjega leta,
– do 31. marca prihodnjega koledarskega leta deleže izpolnitve celoletne obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za preteklo koledarsko leto.
(3) Deleži iz prejšnjega odstavka se izračunajo na podlagi podatkov o količini nagrobnih sveč, danih v promet v RS, pridobljenih iz evidence, ki se vodi v skladu s predpisom, ki ureja okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže, in sicer:
– do 30. junija tekočega koledarskega leta na podlagi podatkov za obdobje od 1. januarja do 31. marca tekočega koledarskega leta,
– do 31. marca tekočega koledarskega leta na podlagi podatkov za obdobje od 1. januarja do 31. decembra preteklega koledarskega leta.
(4) Deleži prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč iz prejšnjega odstavka se izračunajo po naslednji enačbi:
Slika 1
pri čemer je:
– DONSx
delež prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč, za katerega mora nosilec načrta oziroma nosilec skupnega načrta zagotoviti prevzem od vsakega izvajalca javne službe in od vsakega upravljavca pokopališča iz 5. člena te uredbe v posameznem obdobju;
– mENSx
masa danih elektronskih nagrobnih sveč v promet od nosilca načrta oziroma nosilca skupnega načrta v posameznem obdobju;
– mPNSx
masa danih parafinskih nagrobnih sveč v promet od nosilca načrta oziroma nosilca skupnega načrta v posameznem obdobju;
– n 
število nosilcev načrta oziroma nosilcev skupnega načrta;
– številka 0,35 
razmerje med maso parafinske nagrobne sveče in maso parafinske odpadne nagrobne sveče.
20. člen 
(izravnava obveznosti glede deležev) 
(1) Nosilec načrta ali nosilec skupnega načrta se, če ni dosegel svojega deleža za izpolnitev celoletne obveznosti za preteklo koledarsko leto, določenega s sklepom vlade iz druge alineje drugega odstavka prejšnjega člena, v obdobju do objave naslednjega sklepa vlade iz prve alineje drugega odstavka prejšnjega člena dogovori za finančno izravnavo obveznosti z drugim nosilcem načrta ali nosilcem skupnega načrta, ki je v tem koledarskem obdobju zagotovil prevzem odpadnih nagrobnih sveč v deležu, ki je presegel njegovo celoletno obveznost.
(2) Nosilec načrta ali nosilec skupnega načrta, ki je zagotovil prevzem odpadnih nagrobnih sveč v deležu, ki je presegel njegovo celoletno obveznost za preteklo koledarsko leto, določeno s sklepom vlade iz druge alineje drugega odstavka prejšnjega člena, lahko od drugega nosilca načrta ali nosilca skupnega načrta, ki v tem koledarskem obdobju ni dosegel deleža za izpolnitev svoje celoletne obveznosti, zahteva finančno izravnavo obveznosti.
(3) Če nosilec načrta ali nosilec skupnega načrta, ki je zagotovil prevzem odpadnih nagrobnih sveč v deležu, ki presega njegovo celoletno obveznost, določeno s sklepom vlade iz druge alineje drugega odstavka prejšnjega člena, ne pristopi k dogovoru za finančno izravnavo obveznosti, čeprav je bil pozvan k temu dogovoru od nosilca načrta ali nosilca skupnega načrta, ki ni dosegel svojega deleža za izpolnitev celoletne obveznosti za preteklo koledarsko leto, se šteje, da je bila finančna izravnava obveznosti glede deležev izvedena.
(4) Če se nosilec načrta ali nosilec skupnega načrta, ki ni dosegel svojega deleža za izpolnitev celoletne obveznosti za preteklo koledarsko leto, določenega s sklepom vlade iz druge alineje drugega odstavka prejšnjega člena, ne dogovori za finančno izravnavo obveznosti v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena, se šteje, da ni zagotovil ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami v skladu z zahtevami iz te uredbe.
(5) V primeru dogovora iz prvega ali drugega odstavka tega člena nosilec načrta ali nosilec skupnega načrta o tem obvesti ministrstvo do 30. junija tekočega leta.
(6) V obvestilu iz prejšnjega odstavka nosilec načrta ali nosilec skupnega načrta predloži dokazila o dogovoru in količini odpadnih nagrobnih sveč, za katero je izpolnil svojo obveznost s finančno izravnavo obveznosti na podlagi tega člena.
(7) Za izvedbo finančne izravnave obveznosti v skladu s tem členom se upoštevajo povprečni stroški iz drugega odstavka 18. člena te uredbe vseh nosilcev načrtov oziroma nosilcev skupnih načrtov, višino teh povprečnih stroškov, izračunanih na tono odpadnih nagrobnih sveč, pa objavi ministrstvo na svoji spletni strani do 15. maja tekočega leta za preteklo koledarsko leto.
IV. FINANČNO JAMSTVO 
21. člen 
(finančno jamstvo in oblika finančnega jamstva) 
(1) Nosilec načrta ali nosilec skupnega načrta morata zagotoviti finančno jamstvo za izvajanje načrta oziroma skupnega načrta.
(2) Finančno jamstvo mora biti v obliki bančne garancije ali zavarovalne police in se zagotavlja za vsako leto posebej do 1. septembra tekočega leta.
22. člen 
(višina finančnega jamstva) 
(1) Višina finančnega jamstva je za posamezno leto za nosilca načrta oziroma nosilca skupnega načrta iz prvega odstavka prejšnjega člena enaka dvakratniku višine stroškov izvajanja njegovega načrta oziroma skupnega načrta v preteklem letu.
(2) Višina stroškov iz prejšnjega odstavka se določi na podlagi podatkov finančnega poročila nosilca načrta oziroma nosilca skupnega načrta iz sedme alineje drugega odstavka 25. člena te uredbe.
23. člen 
(določitev višine finančnega jamstva) 
(1) Finančno jamstvo iz prvega odstavka 21. člena te uredbe za posamezno leto in njegovo višino nosilcu načrta oziroma nosilcu skupnega načrta določi ministrstvo z odločbo do 30. junija tekočega leta.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ministrstvo nosilcu načrta prvič določi finančno jamstvo in njegovo višino pri odločitvi o vpisu iz tretjega odstavka 11. člena te uredbe, nosilcu skupnega načrta pa pri odločitvi o vpisu iz tretjega odstavka 14. člena te uredbe. Ministrstvo pri določitvi finančnega jamstva nosilcu načrta upošteva predlagano višino finančnega jamstva iz tretje alineje četrtega odstavka 11. člena te uredbe, pri določitvi finančnega jamstva nosilcu skupnega načrta pa predlog višine finančnega jamstva iz četrte alineje četrtega odstavka 14. člena te uredbe.
(3) Nosilec načrta oziroma nosilec skupnega načrta iz prvega odstavka tega člena mora finančno jamstvo poslati ministrstvu najpozneje do 1. septembra v letu, za katero velja, pri čemer mora biti veljavnost finančnega jamstva še 12 mesecev po njegovi izdaji.
24. člen 
(upravičenec do sredstev finančnega jamstva in unovčenje) 
(1) Upravičenec do sredstev finančnega jamstva je ministrstvo.
(2) Ministrstvo unovči finančno jamstvo posameznega nosilca načrta oziroma nosilca skupnega načrta iz prvega odstavka 21. člena te uredbe v primeru izbrisa njegovega načrta oziroma skupnega načrta iz evidence načrtov ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami na podlagi 17. člena te uredbe. Ministrstvo unovči finančno jamstvo tudi v primeru neizpolnitve prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč v skladu s to uredbo.
(3) Ministrstvo v primeru iz prejšnjega odstavka z unovčitvijo finančnega jamstva zagotovi izvedbo predpisanih obveznosti v okviru načrta oziroma skupnega načrta.
V. POROČILO O RAVNANJU Z ODPADNIMI NAGROBNIMI SVEČAMI 
25. člen 
(poročilo o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami) 
(1) Nosilec načrta in nosilec skupnega načrta morata najpozneje do 31. marca tekočega koledarskega leta v elektronski obliki predložiti ministrstvu poročilo o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami za preteklo koledarsko leto v obliki, ki jo objavi ministrstvo na svoji spletni strani.
(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke o:
– celotni količini nagrobnih sveč, izraženi v kilogramih, ki je bila dana v promet, ločeno za parafinske nagrobne sveče in elektronske nagrobne sveče,
– celotni količini odpadnih nagrobnih sveč, izraženi v kilogramih, prevzeti od izvajalcev javne službe zbiranja in upravljavcev pokopališč iz 5. člena te uredbe,
– količini, izraženi v kilogramih, in deležu odpadnih nagrobnih sveč, ki so bile reciklirane,
– količini, izraženi v kilogramih, in deležu odpadnih nagrobnih sveč, ki so bile energetsko predelane,
– količini, izraženi v kilogramih, in deležu materialov odpadnih nagrobnih sveč, ki so bili odstranjeni, ločeno po postopkih odstranjevanja in obsegu predhodne predelave,
– doseganju okoljskih ciljev iz 9. člena te uredbe,
– finančnem poročilu, iz katerega morajo biti razvidni stroški iz drugega odstavka 18. člena te uredbe in višina teh stroškov na tono odpadnih nagrobnih sveč.
(3) Ministrstvo lahko od nosilca načrta ali nosilca skupnega načrta zahteva dopolnitev poročila iz prvega odstavka tega člena, če ugotovi, da ni izdelano v skladu z zahtevami iz tega člena ali iz njega ni razvidno izpolnjevanje obveznosti iz te uredbe.
(4) Če nosilec načrta ali nosilec skupnega načrta ministrstvu zahtevane dopolnitve poročila ne pošlje v roku, ki ga ministrstvo določi v zahtevi iz prejšnjega odstavka, se šteje, da poročila ni predložil.
(5) Ministrstvo do 31. decembra tekočega leta pripravi analizo ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za preteklo koledarsko leto na podlagi podatkov iz drugega odstavka tega člena in jo najpozneje do 15. januarja naslednjega leta objavi na svojih spletnih straneh.
(6) V analizi ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami so navedeni podatki o:
– celotni količini nagrobnih sveč, izraženi v kilogramih, ki je bila dana v promet, ločeno za parafinske nagrobne sveče in elektronske nagrobne sveče,
– celotni količini odpadnih nagrobnih sveč, izraženi v kilogramih, prevzeti od izvajalcev javne službe zbiranja in upravljavcev pokopališč iz 5. člena te uredbe,
– celotni količini, izraženi v kilogramih, in deležu odpadnih nagrobnih sveč, ki so bile reciklirane in energetsko predelane,
– celotni količini, izraženi v kilogramih, in deležu materialov odpadnih nagrobnih sveč, ki so bili odstranjeni, ločeno po postopkih odstranjevanja in obsegu predhodne predelave,
– količini odpadnih nagrobnih sveč, izraženi v kilogramih, prevzeti od izvajalcev javne službe zbiranja in upravljavcev pokopališč iz 5. člena te uredbe, ločeno po nosilcih načrta oziroma nosilcih skupnega načrta,
– količini, izraženi v kilogramih, in deležu odpadnih nagrobnih sveč, ki so bile reciklirane in energetsko predelane, ločeno po nosilcih načrta oziroma nosilcih skupnega načrta,
– količini, izraženi v kilogramih, in deležu materialov odpadnih nagrobnih sveč, ki so bili odstranjeni, ločeno po postopkih odstranjevanja in obsegu predhodne predelave ter po nosilcih načrta oziroma nosilcih skupnega načrta, in
– doseganju okoljskih ciljev iz 9. člena te uredbe, ločeno po nosilcih načrta oziroma nosilcih skupnega načrta.
(7) Če iz podatkov iz prejšnjega odstavka izhaja, da eden ali več ciljev iz 9. člena te uredbe ni doseženih, se v analizi ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami navedejo glavni razlogi za njihovo nedoseganje in ukrepi, ki so predvideni za zagotovitev doseganja teh ciljnih deležev.
VI. EVIDENCA PROIZVAJALCEV, PRIDOBITELJEV IN UVOZNIKOV NAGROBNIH SVEČ 
26. člen 
(evidenca proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov nagrobnih sveč) 
(1) Ministrstvo za spremljanje in nadzor nad izvajanjem obveznosti proizvajalcev sveč vodi in vzdržuje evidenco proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov nagrobnih sveč.
(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka za posameznega proizvajalca sveč vsebuje podatke o:
– imenu in naslovu oziroma firmi in sedežu proizvajalca sveč,
– načinu izpolnjevanja obveznosti proizvajalca sveč (načrt ali skupni načrt),
– datumu vpisa v evidenco.
(3) Ministrstvo vpiše proizvajalca sveč v evidenco iz prvega odstavka tega člena na podlagi njegove prijave, ki mora vsebovati podatke iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka.
(4) Ministrstvo proizvajalcu sveč o vpisu v evidenco izda potrdilo.
(5) Proizvajalec sveč mora o opustitvi dejavnosti ali drugih spremembah v zvezi s podatki iz prve ali druge alineje drugega odstavka tega člena pisno obvestiti ministrstvo najpozneje v tridesetih dneh po nastali spremembi.
(6) Ministrstvo na podlagi obvestila iz prejšnjega odstavka spremeni podatke v evidenci iz prvega odstavka tega člena, o čemer proizvajalcu sveč izda potrdilo iz četrtega odstavka tega člena, ki vsebuje spremenjene podatke, oziroma ga izbriše iz evidence iz prvega odstavka tega člena z odločbo, če gre za opustitev dejavnosti.
(7) Podatki iz evidence proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov nagrobnih sveč so javno dostopni na spletni strani ministrstva.
VII. OBVEŠČANJE JAVNOSTI 
27. člen 
(obveščanje javnosti) 
(1) Nosilec načrta oziroma nosilec skupnega načrta mora z oglaševalskimi akcijami ali na drug primeren način obveščati javnost o načinu, namenu in ciljih ločenega zbiranja odpadnih nagrobnih sveč ter možnostih njihovega recikliranja in predelave.
(2) Ministrstvo z objavo na svoji spletni strani zagotavlja, da je javnost seznanjena z okoljskimi cilji iz 9. člena te uredbe ter ukrepi iz sedmega odstavka 25. člena te uredbe.
VIII. NADZOR 
28. člen 
(inšpektorji in nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.
IX. KAZENSKE DOLOČBE 
29. člen 
(prekrški za upravljavca pokopališča) 
(1) Z globo 4.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je upravljavec pokopališča, če:
– ne zagotovi, da se odpadne nagrobne sveče ločeno zbirajo in začasno skladiščijo v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 4. člena te uredbe;
– ne zagotovi, da se odpadne nagrobne sveče prepuščajo izvajalcu javne službe zbiranja v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 4. člena te uredbe;
– ne zagotovi posod ali zabojnikov za prepuščanje odpadnih nagrobnih sveč v skladu z drugim odstavkom 4. člena te uredbe;
– ne zagotovi, da so obiskovalci pokopališča obveščeni o obveznosti in načinu ločenega zbiranja odpadnih nagrobnih sveč (tretji odstavek 4. člena);
– ne zagotovi zmogljivosti za začasno skladiščenje zbranih odpadnih nagrobnih sveč v zabojnikih v skladu s četrtim odstavkom 4. člena te uredbe;
– ne zagotovi, da se odpadne nagrobne sveče, preden jih prepusti izvajalcu javne službe zbiranja ali odda zbiralcu, ne drobijo, ne stiskajo, ne onesnažijo ali ne mešajo z drugimi odpadki (peti odstavek 4. člena in drugi odstavek 5. člena);
– ne zagotovi zmogljivosti za začasno skladiščenje zbranih odpadnih nagrobnih sveč v zabojnikih za najmanj 14-dnevno količino odpadnih nagrobnih sveč v skladu s četrtim odstavkom 5. člena te uredbe;
– ravna v nasprotju s petim odstavkom 5. člena te uredbe.
(2) Z globo 2.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki je upravljavec pokopališča.
(3) Z globo 1.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
30. člen 
(prekrški za izvajalca javne službe zbiranja) 
(1) Z globo 4.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je izvajalec javne službe zbiranja, če:
– ne prevzema odpadnih nagrobnih sveč v skladu s prvo in drugo alinejo prvega odstavka 6. člena te uredbe;
– ne odda zbiralcu odpadnih nagrobnih sveč, zbranih kot ločeno zbrana frakcija komunalnih odpadkov (tretja alineja prvega odstavka 6. člena);
– ne zagotovi, da se odpadne nagrobne sveče, preden jih odda zbiralcu, ne drobijo, ne stiskajo, ne onesnažijo ali ne mešajo z drugimi odpadki (drugi odstavek 6. člena);
– ne zagotovi zmogljivosti za predhodno skladiščenje zbranih odpadnih nagrobnih sveč v zbirnem centru v skladu s tretjim odstavkom 6. člena te uredbe;
– ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 6. člena te uredbe;
– ravna v nasprotju s petim odstavkom 6. člena te uredbe;
– ne upošteva meril za ugotavljanje stroškov v skladu z 18. členom te uredbe.
(2) Z globo 2.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki je izvajalec javne službe zbiranja.
(3) Z globo 1.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
31. člen 
(prekrški za zbiralca) 
(1) Z globo 4.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je zbiralec, če:
– zbira odpadne nagrobne sveče, ne da bi bila vključena v izvajanje načrta iz 11. člena te uredbe ali izvajanje skupnega načrta iz 14. člena te uredbe (drugi odstavek 7. člena);
– ne vodi evidence o zbiranju odpadnih nagrobnih sveč v skladu s tretjim odstavkom 7. člena te uredbe.
(2) Z globo 2.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki je zbiralec.
(3) Z globo 1.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
32. člen 
(lažji prekršek za izvajalca obdelave) 
(1) Z globo 4.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je izvajalec obdelave, če obdeluje odpadne nagrobne sveče, ne da bi bila vključena v izvajanje načrta iz 11. člena te uredbe ali izvajanje skupnega načrta iz 14. člena te uredbe (drugi odstavek 8. člena).
(2) Z globo 2.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki je izvajalec obdelave.
(3) Z globo 1.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
33. člen 
(težji prekršek za izvajalca obdelave) 
(1) Z globo 8.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je izvajalec obdelave, če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 8. člena te uredbe.
(2) Z globo 4.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki je izvajalec obdelave.
(3) Z globo 2.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
34. člen 
(prekrški za proizvajalca sveč) 
(1) Z globo 4.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je proizvajalec sveč, če:
– ni vpisana v evidenco proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov nagrobnih sveč (prvi odstavek 10. člena);
– ne izpolnjuje svoje obveznosti pri zagotavljanju ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami (drugi, tretji in četrti odstavek 10. člena);
– ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 12. člena te uredbe;
– ravna v nasprotju s petim odstavkom 26. člena te uredbe.
(2) Z globo 2.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki je proizvajalec sveč.
(3) Z globo 1.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
35. člen 
(lažji prekrški za nosilca načrta) 
(1) Z globo 4.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je nosilec načrta, če:
– ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 16. člena te uredbe;
– ne upošteva meril za ugotavljanje stroškov v skladu z 18. členom te uredbe;
– ne obvešča javnosti o načinu, namenu in ciljih ločenega zbiranja odpadnih nagrobnih sveč ter možnostih njihovega recikliranja in predelave v skladu s prvim odstavkom 27. člena.
(2) Z globo 2.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki je nosilec načrta.
(3) Z globo 1.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
36. člen 
(težji prekrški za nosilca načrta) 
(1) Z globo 8.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je nosilec načrta, če:
– pri ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami ne dosega okoljskih ciljev iz 9. člena te uredbe;
– nima načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, ki je vpisan v evidenco načrtov ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami (prvi in tretji odstavek 11. člena);
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 16. člena te uredbe;
– ravna v nasprotju s petim odstavkom 16. člena te uredbe;
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 19. člena te uredbe;
– ne zagotovi finančnega jamstva (prvi odstavek 21. člena in tretji odstavek 23. člena);
– ne poroča o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami v roku iz prvega odstavka in v skladu z drugim odstavkom 25. člena te uredbe;
– ne dopolni poročila o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami iz prvega odstavka 25. člena, če ministrstvo to zahteva v skladu s tretjim odstavkom 25. člena te uredbe, ali ga ne dopolni v roku, ki ga določi ministrstvo v skladu s četrtim odstavkom 25. člena te uredbe.
(2) Z globo 4.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki je nosilec načrta.
(3) Z globo 2.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
37. člen 
(lažji prekrški za nosilca skupnega načrta) 
(1) Z globo 4.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je nosilec skupnega načrta, če:
– ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 16. člena te uredbe;
– ne upošteva meril za ugotavljanje stroškov v skladu z 18. členom te uredbe;
– ne obvešča javnosti o načinu, namenu in ciljih ločenega zbiranja odpadnih nagrobnih sveč ter možnostih njihovega recikliranja in predelave v skladu s prvim odstavkom 27. člena te uredbe.
(2) Z globo 2.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki je nosilec skupnega načrta.
(3) Z globo 1.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
38. člen 
(težji prekrški za nosilca skupnega načrta) 
(1) Z globo 8.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je nosilec skupnega načrta, če:
– pri ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami ne dosega okoljskih ciljev iz 9. člena te uredbe;
– ne zagotovi zbiranja in obdelave odpadnih nagrobnih sveč v skladu z drugim in tretjim odstavkom 13. člena te uredbe;
– ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 13. člena te uredbe;
– ravna v nasprotju s petim odstavkom 13. člena te uredbe;
– ravna v nasprotju s šestim odstavkom 13. člena te uredbe;
– nima skupnega načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, ki je vpisan v evidenco načrtov ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami (prvi in tretji odstavek 14. člena);
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 16. člena te uredbe;
– ravna v nasprotju s petim odstavkom 16. člena te uredbe;
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 19. člena te uredbe;
– ne zagotovi finančnega jamstva (prvi odstavek 21. člena in tretji odstavek 23. člena);
– ne poroča o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami v roku iz prvega odstavka in v skladu z drugim odstavkom 25. člena te uredbe;
– ne dopolni poročila o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami iz prvega odstavka 25. člena te uredbe, če ministrstvo to zahteva v skladu s tretjim odstavkom 25. člena te uredbe, ali ga ne dopolni v roku, ki ga določi ministrstvo v skladu s četrtim odstavkom 25. člena te uredbe.
(2) Z globo 4.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki je nosilec skupnega načrta.
(3) Z globo 2.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
39. člen 
(prehodno obdobje) 
Ne glede na 5. točko 3. člena te uredbe se do 31. decembra 2019 za odpadne nagrobne sveče uporablja številka odpadka 15 01 06 s seznama odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odpadke.
40. člen 
(prilagoditev upravljavca pokopališča) 
(1) Upravljavec pokopališča, ki na dan uveljavitve te uredbe oddaja odpadne nagrobne sveče neposredno zbiralcu, se mora prilagoditi določbi prvega odstavka 5. člena te uredbe najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi te uredbe.
(2) Do prilagoditve iz prejšnjega odstavka se za upravljavca pokopališča, ki na dan uveljavitve te uredbe oddaja odpadne nagrobne sveče neposredno zbiralcu, uporablja določba 5. člena Uredbe o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami (Uradni list RS, št. 78/08 in 84/18 – ZIURKOE).
41. člen 
(prilagoditev nosilcev skupnega načrta) 
(1) Nosilci skupnega načrta, katerih skupni načrti so na dan uveljavitve te uredbe vpisani v evidenco načrtov ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami iz 15. člena te uredbe, morajo vzpostaviti evidenco iz šestega odstavka 13. člena te uredbe najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi te uredbe.
(2) Nosilci skupnega načrta iz prejšnjega odstavka prvič predložijo poročilo o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami, izdelano v skladu z zahtevami iz 25. člena te uredbe, za leto 2019.
42. člen 
(evidenca načrtov ravnanja z odpadnimi nagrobni svečami) 
Evidenca načrtov ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, vzpostavljena na podlagi Uredbe o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami (Uradni list RS, št. 78/08 in 84/18 – ZIURKOE), se z dnem uveljavitve te uredbe šteje za evidenco načrtov ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami iz 15. člena te uredbe.
43. člen 
(finančno jamstvo za obstoječe skupne načrte) 
(1) Nosilcu skupnega načrta, čigar skupni načrt je na dan uveljavitve te uredbe vpisan v evidenco načrtov ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami iz 15. člena te uredbe, ministrstvo prvič določi finančno jamstvo in njegovo višino z odločbo na podlagi njegovega predloga višine finančnega jamstva, ki ga skupaj s prikazom izračuna pošlje ministrstvu v 60 dneh po uveljavitvi te uredbe.
(2) Pri izračunu višine finančnega jamstva iz prejšnjega odstavka morajo nosilci skupnega načrta upoštevati določbo prvega odstavka 22. člena te uredbe in oceno letnih stroškov izvedbe skupnega načrta.
44. člen 
(analiza ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami) 
Ministrstvo prvič pripravi analizo ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami iz petega odstavka 25. člena te uredbe na podlagi poročil o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami za leto 2020.
45. člen 
(prilagoditev evidence proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov nagrobnih sveč) 
Evidenca proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov nagrobnih sveč, vzpostavljena na podlagi Uredbe o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami (Uradni list RS, št. 78/08 in 84/18 – ZIURKOE), se z dnem uveljavitve te uredbe šteje za evidenco proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov nagrobnih sveč iz 26. člena te uredbe.
46. člen 
(začeti postopki) 
Postopki za vpis v evidenco proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov nagrobnih sveč iz 12. in 13. člena Uredbe o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami (Uradni list RS, št. 78/08 in 84/18 – ZIURKOE), za potrditev načrta in skupnega načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami iz 12. in 13. člena Uredbe o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami (Uradni list RS, št. 78/08 in 84/18 – ZIURKOE) in za vpis v evidenco zbiralcev odpadkov iz 16. člena Uredbe o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami (Uradni list RS, št. 78/08 in 84/18 – ZIURKOE), začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se dokončajo v skladu s to uredbo.
47. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami (Uradni list RS, št. 78/08 in 84/18 – ZIURKOE).
48. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-12/2019
Ljubljana, dne 18. aprila 2019
EVA 2018-2550-0113
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec l.r.
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti