Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019

Kazalo

1193. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolninah in bivanju v javnih študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji, stran 3284.

  
Na podlagi šestega odstavka 7. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolninah in bivanju v javnih študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji 
1. člen 
V Pravilniku o šolninah in bivanju v javnih študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 77/16) se v 4. členu v prvem odstavku druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– so štipendisti Republike Slovenije, ki štipendiranje tujcev izvaja preko Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: CMEPIUS) ter Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Javni sklad);«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Kot štipendisti Republike Slovenije iz druge alineje prejšnjega odstavka štejejo:
– prejemniki izmenjalnih štipendij na podlagi mednarodnih bilateralnih sporazumov in regionalnega programa CEEPUS III, katerih izvajalec je CMEPIUS, ter
– štipendisti Javnega sklada, ki imajo štipendijsko razmerje iz naslova štipendij za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu in na podlagi razvojnih dogovorov.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedi »Prejšnji odstavek« nadomestita z besedilom »Prvi odstavek tega člena«.
2. člen 
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za štipendiste Republike Slovenije se zagotavlja do 250 mest za bivanje v javnih študentskih domovih.
(2) Razdelitev mest, način plačila in druga medsebojna razmerja za bivanje štipendistov Republike Slovenije uredijo ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, izvajalci štipendiranja ter javni študentski domovi z vsakoletno večstransko pogodbo.
(3) Štipendistom Republike Slovenije se zaračunava subvencionirana stanarina, povišana za znesek subvencije, kot jo določa pravilnik, ki ureja subvencionirano bivanje študentov.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Spremenjeni 6. člen pravilnika se začne uporabljati s študijskim letom 2019/2020.
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-5/2019/34
Ljubljana, dne 17. aprila 2019
EVA 2019-3330-0005
Dr. Jernej Pikalo l.r.
minister 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti