Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019

Kazalo

1116. Pravilnik o priznanjih na področju pravosodja, stran 3064.

  
Na podlagi četrtega odstavka 74.b člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13, 17/15 in 23/17 – ZSSve) in tretjega odstavka 166. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1, 19/15 in 23/17 – ZSSve) ministrica za pravosodje izdaja
P R A V I L N I K 
o priznanjih na področju pravosodja 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa vrste priznanj in njihovo obliko ter pogoje in postopek podeljevanja priznanj na področju pravosodja, ki jih podeljujejo predsednik vrhovnega sodišča, generalni državni tožilec in minister, pristojen za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: minister).
II. VRSTI PRIZNANJ 
2. člen 
(vrsti priznanj) 
(1) Na področju pravosodja se posameznikom za posebne delovne uspehe, ali prizadevanja in za uspešno končane zahtevne projekte oziroma opravljanje nalog ali izvajanje pooblastil podeljujeta naslednji priznanji:
– diploma in
– medalja.
(2) Med posebne delovne uspehe ali zahtevne projekte iz prejšnjega odstavka se štejejo zlasti projekti na področju razvojne, znanstveno-raziskovalne ali pedagoško-izobraževalne dejavnosti, ki pomembno prispevajo k razvoju in uveljavljanju pravosodja v Republiki Sloveniji ali k inovativni racionalizaciji delovnih procesov.
3. člen 
(diploma) 
Diploma se podeli za:
– nadpovprečne delovne uspehe ali prizadevanja ter za uspešno končane zahtevne projekte na področjih, na katerih je posameznik praviloma deloval najmanj pet let;
– življenjsko delo, če je posameznik deloval v pravosodju najmanj 15 let in izkazuje posebne delovne uspehe ali prizadevanja pri opravljanju nalog ali izvajanju pooblastil ali je uspešno končal zahtevne projekte.
4. člen 
(medalja) 
(1) Medalja se podeli za:
– izjemne delovne uspehe ali prizadevanja ter za uspešno končane izjemno zahtevne projekte na področju, na katerem je posameznik praviloma deloval najmanj 15 let;
– življenjsko delo na področju pravosodja, če je posameznik deloval v pravosodju najmanj 15 let in je bilo njegovo delo izjemno uspešno ali je prispevalo k razvoju in krepitvi učinkovitosti delovanja ali ugleda v pravosodju.
(2) Medalja za življenjsko delo se ne glede na leta delovanja vedno podeli vrhovnemu sodniku, če se je upokojil kot vrhovni sodnik in vrhovnemu državnemu tožilcu, če se je upokojil kot vrhovni državni tožilec.
5. člen 
(priznanja za življenjsko delo) 
Diploma ali medalja za življenjsko delo se lahko posamezniku podeli le enkrat, in sicer praviloma v letu upokojitve.
6. člen 
(darilo) 
(1) Ob podelitvi priznanja se lahko posamezniku izroči knjižno ali drugo darilo simbolnega pomena.
(2) Finančna sredstva za darila in za organizacijo svečane podelitve zagotavlja ministrstvo, pristojno za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), iz proračuna Republike Slovenije.
III. PODELJEVANJE PRIZNANJ 
7. člen 
(imenovanje komisije in interni poziv) 
Predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, generalni državni tožilec in minister najpozneje do 30. junija koledarskega leta imenujejo komisije iz 9. člena tega pravilnika ter predlagatelje iz prvega odstavka 8. člena tega pravilnika pozovejo, da podajo predloge za podelitev priznanj.
8. člen 
(predlogi za podelitev priznanja) 
(1) Predloge za podelitev priznanj podajo:
– predsedniki sodišč za funkcionarje in javne uslužbence sodišč, za predsednike sodišč pa predsednik neposredno višjega sodišča;
– vodje državnih tožilstev za funkcionarje in javne uslužbence državnih tožilstev, za vodje državnih tožilstev pa generalni državni tožilec;
– generalni državni odvetnik za funkcionarje in javne uslužbence državnega odvetništva;
– predstojniki posameznih organizacijskih enot in organov v sestavi ministrstva za javne uslužbence na ministrstvu in funkcionarje, dodeljene na ministrstvo, za vodje posameznih organizacijski enot pa vodja neposredno nadrejene organizacijske enote;
– minister za vodje neposredno podrejenih organizacijskih enot in vodje organov v sestavi ministrstva.
(2) Predlogi za podelitev priznanj morajo biti obrazloženi, v njih morajo biti navedene okoliščine dela posameznega kandidata, ki utemeljujejo razloge za podelitev posameznega priznanja. Če se poda predlog za podelitev diplome iz prve alinee prvega odstavka 3. člena tega pravilnika, pa je posameznik na tem področju deloval manj kot pet let ali če se poda predlog za podelitev medalje iz prve alinee prvega odstavka 4. člena tega pravilnika, pa je posameznik na tem področju deloval manj kot 15 let, mora biti predlog s tega vidika še posebej utemeljen.
(3) Predlagatelji iz prvega odstavka tega člena pošljejo predloge za podelitev priznanj do 15. septembra koledarskega leta komisiji iz 9. člena tega pravilnika.
9. člen 
(komisije za obravnavanje predlogov) 
(1) Predloge za podelitev priznanj obravnavajo komisije, ki jih imenujejo predstojniki posameznih organov:
– komisijo za obravnavo predlogov za podelitev priznanj funkcionarjem in javnim uslužbencem sodišč imenuje predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije;
– komisijo za obravnavo predlogov za podelitev priznanj funkcionarjem državnih tožilstev imenuje generalni državni tožilec;
– komisijo za obravnavo predlogov za podelitev priznanj funkcionarjem in javnim uslužbencem državnega odvetništva, javnim uslužbencem državnega tožilstva in javnim uslužbencem ministrstva imenuje minister.
(2) Komisije iz prejšnjega odstavka imajo tri člane, ki izmed sebe izberejo predsednika.
(3) V komisiji, ki jo imenuje minister, je po en član iz vrst državnega tožilstva, državnega odvetništva in ministrstva.
(4) Komisije po prejemu predlogov podajo mnenje, v katerem se izrečejo o njihovi utemeljenosti. Obravnavane predloge skupaj z mnenji k vsakemu od njih (gradivo) najpozneje do 1. oktobra koledarskega leta predložijo predstojniku organa, ki je komisijo imenoval.
10. člen 
(odločitev o priznanjih) 
(1) Predstojnik posameznega državnega organa, ki je imenoval komisijo, na podlagi prejetega gradiva sprejme dokončno odločitev o utemeljenosti predloga za podelitev priznanja.
(2) Predstojnik organa pri odločanju ni vezan na mnenje komisije. Za potrebe odločitve lahko vselej pridobi še druge podatke in mnenja ali opravi dodatne poizvedbe, ki mu omogočajo sprejem dokončne odločitve.
11. člen 
(podelitev priznanj) 
(1) Priznanja se prejemnikom podelijo na osrednji prireditvi ob dnevu pravosodja praviloma na Dan pravosodja ali na drug dan, ki ga določi minister, če je Dan pravosodja sobota, nedelja, praznik ali drug dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan.
(2) Priznanje podeli predstojnik državnega organa, ki je sprejel dokončno odločitev o utemeljenosti predloga za podelitev priznanja.
12. člen 
(primer smrti) 
V primeru smrti prejemnika priznanja se priznanje izroči njegovim svojcem.
IV. EVIDENCA 
13. člen 
(upravljanje evidence) 
(1) Evidenco o podeljenih priznanjih upravlja:
– Vrhovno sodišče Republike Slovenije za prejemnike priznanj, ki jih podeljuje predsednik vrhovnega sodišča,
– Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije za prejemnike priznanj, ki jih podeljuje generalni državni tožilec in
– ministrstvo za prejemnike priznanj, ki jih podeljuje minister.
(2) V evidenco se poleg podatkov o dobitniku priznanja (osebno ime, strokovni naslov, morebitni znanstveni naslov, datum in kraj rojstva, naslov prebivališča, funkcijo, naziv ali delovno mesto) vpišejo tudi vrsta priznanja, razlog podelitve, datum podelitve, predlagatelj in podatek o že prejetih priznanjih.
V. OBLIKE IN VZORCI PRIZNANJ 
14. člen 
(oblika diplome) 
(1) Diploma je listina iz ročno izdelanega papirja s simbolom pravosodja. Na sredini zgornjega dela listine sta državni grb in naziv organa, ki podeljuje diplomo, na sredini pa napis: »DIPLOMA«. V sredini spodnjega dela listine so navedeni razlogi za podelitev priznanja, za tem pa se izpišeta ime in priimek prejemnika diplome. V levem spodnjem delu je izpis »v Ljubljani« in prostor za datum izdaje, v desnem spodnjem delu pa je prostor za ime, priimek in naziv podeljevalca in prostor za lastnoročni podpis podeljevalca.
(2) Diploma se podeli v ovitku, ki ima na zunanji strani odtis simbola pravosodja.
15. člen 
(oblika medalje) 
(1) Medalja je reliefno izdelan simbol pravosodja v obliki okrogle ploščice.
(2) Medalja je izdelana iz kovine in je pozlačena ter shranjena v etuiju.
(3) Medalja se podeli skupaj s potrdilom. Za obliko potrdila se smiselno uporabljajo določbe o obliki diplome iz prejšnjega člena.
16. člen 
(vzorci priznanj in potrdila) 
Vzorci priznanj in potrdila iz 14. in 15. člena tega pravilnika so kot priloge sestavni del tega pravilnika.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
17. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o priznanjih na področju pravosodja (Uradni list RS, št. 74/13 in 62/16).
18. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-196/2018
Ljubljana, dne 15. aprila 2019
EVA 2018-2030-0029
Andreja Katič l.r.
ministrica 
za pravosodje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti