Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019

Kazalo

1170. Zaključni račun proračuna Občine Semič za leto 2018, stran 3239.

  
Na podlagi tretjega odstavka 62. člena in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18), Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10) ter 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 in 27/16) je Občinski svet Občine Semič na 5. redni seji dne 11. 4. 2019 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Semič za leto 2018 
1. člen 
Potrdi se zaključni račun proračuna Občine Semič za leto 2018.
2. člen 
Zaključni račun občinskega proračuna za leto 2018 izkazuje:
Bilanca prihodkov in odhodkov v EUR
Račun finančnih terjatev naložb v EUR
Račun financiranja v EUR
Prihodki
4.418.566,50
/
833.274,00
Odhodki
5.203.509,90
877,60
132.605,56
Presežek
/
/
700.668,44
Primanjkljaj
784.943,40
877,60
/
3. člen 
Za skupni primanjkljaj bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja v višini 85.152,56 EUR se zmanjša konto 9009 – Splošni sklad za drugo.
4. člen 
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja so sestavni deli tega zaključnega računa.
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Semič za leto 2018 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, splošni in posebni del ter načrt razvojnih programov pa na spletni strani Občine Semič.
Št. 450-01/2019-18
Semič, dne 11. aprila 2019
Županja 
Občine Semič 
Polona Kambič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti