Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019

Kazalo

1186. Sklep o kritju stroškov za delovanje svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta iz sredstev proračuna Občine Sežana, stran 3268.

  
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) in drugega odstavka 15. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 17. 4. 2019 sprejel
S K L E P 
o kritju stroškov za delovanje svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta iz sredstev proračuna Občine Sežana 
1. 
S tem sklepom se določi svetniške skupine in samostojne člane občinskega sveta, ki se v mandatnem obdobju 2018–2022 financirajo iz sredstev proračuna Občine Sežana ter način njihovega financiranja.
2. 
Iz proračuna Občine Sežana se sredstva za kritje stroškov, navedenih v 4. točki tega sklepa, zagotovijo naslednjim svetniškim skupinam in samostojnim članom občinskega sveta glede na število dobljenih glasov na zadnjih volitvah v občinski svet, pri čemer sta se politični stranki, navedeni v tej točki sklepa, s pisno izjavo predhodno opredelili tudi za kritje stroškov delovanja svojih članov občinskega sveta, in sicer:
– ZA GOSPODARSTVO KRASA
– LISTA ANDREJ SILA
– DAVID ŠKABAR – PRAVA POT
– PREVETRIMO KRAS. #MladiZmoremo
– LISTA DAVORIN TERČON
– SOCIALNI DEMOKRATI
– LEVICA.
3. 
(1) Višina sredstev, ki se nameni za financiranje političnih strank ter za kritje stroškov delovanja svetniških skupin insamostojnih članov občinskega sveta, se določi v proračunu občine za posamezno proračunsko leto na podlagi posebnega sklepa občinskega sveta, upoštevajoč število dobljenih glasov na volitvah občinskega sveta, in skupno ne sme preseči 0.6 odstotka sredstev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog (primerna poraba) za to leto.
(2) O razmerju financiranja politične stranke in njene svetniške skupine oziroma njenega člana občinskega sveta je politična stranka dolžna podati izjavo pred sprejemom občinskega proračuna za prvo leto novega mandatnega obdobja oziroma vsako proračunsko leto, če se odloči za spremembo razmerja financiranja, pri čemer je dolžna vsaj del sredstev nameniti za financiranje politične stranke.
4. 
Kritje stroškov delovanja svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta zajema:
– kritje stroškov nabave strokovne literature, pisarniškega in drugega materiala,
– povračilo stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije po napotitvi (dnevnice, kilometrina, potni stroški, nočitve),
– povračilo stroškov izobraževanja, udeležbe na seminarjih za delo v občinskem svetu,
– kritje stroškov, povezanih s komuniciranjem z volivci, stroškov fotokopiranja, reprezentančnih stroškov, materialnih ter drugih neposrednih stroškov za delovanje svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta.
5. 
(1) Finančna sredstva za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta se vodijo za vsako svetniško skupino in vsakega samostojnega člana občinskega sveta posebej.
(2) Svetniška skupina oziroma samostojni član za namene iz prejšnje točke izstavlja vlogo za kritje stroškov iz sredstev za delovanje svetniških skupin ter predlog naročilnice v imenu in za račun občine. Vsak račun mora glasiti na naslov občine, navedena pa mora biti tudi svetniška skupina oziroma samostojni član OS, na katerega se račun nanaša.
(3) Odredbe za uporabo finančnih sredstev izdaja župan na predlog vodje svetniške skupine oziroma samostojnega člana. Vodja svetniške skupine oziroma samostojni član mora e-račun, ki ga prejme občina, na poziv občinske uprave z geslom likvidirati v računalniški aplikaciji za vodenje e-računov. Račun se plača, ko ga likvidirajo vodja svetniške skupine oziroma samostojni član, skrbnik proračunske postavke, direktor občinske uprave in župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
6. 
(1) Svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta so dolžni s sredstvi ravnati kot dober gospodar in jih uporabljati v skladu z določili tega sklepa.
(2) Za zakonito in pravilno porabo sredstev je odgovoren vodja svetniške skupine oziroma samostojni član občinskega sveta.
(3) Nadzor nad zakonito in pravilno porabo sredstev izvaja občinska uprava.
(4) Svetniške skupine oziroma samostojni član lahko v mandatnem obdobju sprejemajo obveznosti do dneva začetka volilne kampanje na lokalnih volitvah 2022.
7. 
Politične stranke, ki niso zajete v tem sklepu, se na podlagi njihove pisne izjave financirajo v skladu s sklepom občinskega sveta št. 06202-5/2003-12 z dne 8. 5. 2003 (Uradni list RS, št. 45/03), s katerim je določeno financiranje političnih strank iz občinskega proračuna, in sicer v višini, določeni s posebnim sklepom občinskega sveta za posamezno proračunsko leto.
8. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-3/2019-12
Sežana, dne 17. aprila 2019
Župan 
Občine Sežana 
David Škabar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti