Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019

Kazalo

1124. Sklep o zavarovalno-statističnih podatkih, stran 3094.

  
Na podlagi 284. člena, četrtega odstavka 536. člena, petega odstavka 578. člena, drugega odstavka 597. člena v zvezi s 4. in 8. točko prvega odstavka 596. člena ter drugega odstavka 609. člena in na podlagi 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15 in 9/19) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja
S K L E P 
o zavarovalno-statističnih podatkih 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
(1) Ta sklep na podlagi 284. člena, četrtega odstavka 536. člena, petega odstavka 578. člena in drugega odstavka 609. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15 in 9/19; v nadaljevanju ZZavar-1) določa vrste, obseg, roke in način poročanja podatkov, ki jih morajo zavarovalnice, pozavarovalnice, Slovensko zavarovalno združenje v delu, ki se nanaša na poslovanje škodnega sklada in odškodninskega urada (v nadaljnjem besedilu: Slovensko zavarovalno združenje), zavarovalni oziroma pozavarovalni pooli in upravljavec sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, določen z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, poročati Agenciji za zavarovalni nadzor.
(2) Določila tega sklepa v delu, ki se nanaša na pokojninske sklade, veljajo na podlagi drugega odstavka 597. člena v zvezi s 4. in 8. točko prvega odstavka 596. člena ZZavar-1 tudi za pokojninske družbe.
2. člen 
(premije in zavarovalnine) 
(1) Zavarovalnice, pokojninske družbe, Slovensko zavarovalno združenje in zavarovalni oziroma pozavarovalni pooli podatke o številu zavarovanj, obračunanih zavarovalnih premijah, številu škod in obračunanih zavarovalninah, po zavarovalnih vrstah in posameznih zavarovanjih iz zavarovalne vrste oziroma za opravljanje dejavnosti upravljanja pokojninskih skladov po zakonu, ki ureja pokojninske sklade, poročajo na obrazcih S-1 do S-21 in S-32, ki so priloga in sestavni del tega sklepa.
(2) Pozavarovalnice in zavarovalni oziroma pozavarovalni pooli ter zavarovalnice, ki opravljajo pozavarovalne posle, podatke o obračunanih pozavarovalnih premijah in obračunanih zavarovalninah po zavarovalnih vrstah poročajo na obrazcih S-30 in S-31, ki sta priloga in sestavni del tega sklepa.
(3) Podatki o zavarovalnih oziroma pozavarovalnih premijah, prikazani na obrazcih od S-1 do S-21 in od S-30 do S-32, ne vsebujejo davka od zavarovalnih poslov.
(4) Upravljavec sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, določen z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, podatke o številu prejemnikov poklicnih pokojnin, znesku izplačanih poklicnih pokojnin, višini sredstev na osebnih računih prejemnikov poklicnih pokojnin in višini razporejene solidarnostne rezerve ter višini in namenu uporabe sredstev iz osebnih računov prejemnikov poklicnih pokojnin poroča na obrazcu S-33, ki je priloga in sestavni del tega sklepa.
(5) V obrazcih od S-1 do S-19 in S-32 ter S-33 se postavke število polic (število zavarovancev, število zavarovanj) nanašajo na v obdobju sklenjene oziroma spremenjene zavarovalne pogodbe (število zavarovancev, število zavarovanj).
3. člen 
(stroški) 
Zavarovalnice in pokojninske družbe podatke o obratovalnih stroških, stroških pridobivanja zavarovanj, sklepalnih provizijah, stroških reševanja škod ter stroških preventivne dejavnosti po zavarovalnih vrstah oziroma za opravljanje dejavnosti upravljanja pokojninskih skladov po zakonu, ki ureja pokojninske sklade, poročajo na obrazcu S-22, ki je priloga in sestavni del tega sklepa.
4. člen 
(kreditna zavarovanja) 
Zavarovalnice za kreditna zavarovanja podatke o zavarovalnih vsotah ob sklenitvi, glede na trajanje zavarovanja, podatke o zavarovalnih vsotah za preostala jamstva in podatke o plačilih regresnih zavezancev poročajo na obrazcih S-23 do S-25, ki so priloga in sestavni del tega sklepa.
5. člen 
(člani pokojninskih skladov) 
(1) Zavarovalnice in pokojninske družbe za posamezne pokojninske sklade podatke o številu članov in višini zavarovalno-tehničnih rezervacij na zadnji dan obdobja ter statistične podatke o vplačanih premijah, o rednih in izrednih prekinitvah zavarovanj ter izplačilih odkupnih vrednosti oziroma prenosih denarnih sredstev na drugega upravljavca pokojninskih skladov in prenosih odkupnih vrednosti na izplačevalca pokojninskih rent poročajo na obrazcih S-26 do S-28, ki so priloga in sestavni del tega sklepa.
(2) Na obrazcih iz prejšnjega odstavka zavarovalnice in pokojninske družbe poročajo tudi za posamezne pokojninske načrte, ki se izvajajo preko pokojninskega sklada, podatke o številu in višini matematičnih rezervacij članov, ki so v mirovanju oziroma ki so zadržali pravice, podatke o številu delodajalcev, ki so vključeni v pokojninski načrt, in podatke o številu delodajalcev, ki ne plačujejo premij.
6. člen 
(obvezna zavarovanja) 
Zavarovalnice za obvezna zavarovanja poročajo izkaz izida na obrazcu S-29, ki je priloga in sestavni del tega sklepa.
7. člen 
(zbiranje podatkov in rok poročanja) 
(1) Zavezanci za poročanje, opredeljeni v posameznih določbah tega sklepa (v nadaljnjem besedilu: zavezanci za poročanje), poročajo podatke iz 2., 3. in 5. člena tega sklepa za obdobja:
– od 1. januarja do 31. marca,
– od 1. januarja do 30. junija,
– od 1. januarja do 30. septembra,
– od 1. januarja do 31. decembra.
(2) Zavezanci za poročanje za obdobja od 1. januarja do 31. marca, od 1. januarja do 30. junija in od 1. januarja do 30. septembra poročajo v roku enega meseca po izteku posameznega obdobja.
(3) Zavezanci za poročanje za obdobje od 1. januarja do 31. decembra poročajo v roku dveh mesecev po izteku navedenega obdobja.
(4) Zavarovalnice podatke iz 4. in 6. člena tega sklepa poročajo na letnem nivoju v roku dveh mesecev po izteku posameznega koledarskega leta.
8. člen 
(način poročanja) 
Zavezanci za poročanje poročajo podatke iz tega sklepa v elektronski obliki na obrazcih, ki so priloga in sestavni del tega sklepa.
9. člen 
(uveljavitev) 
(1) Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o zavarovalno-statističnih podatkih (Uradni list RS, št. 9/06).
(2) Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Zavezanci za poročanje prvič poročajo na obrazcih tega sklepa za obdobje od 1. januarja 2019 do 30. junija 2019.
Št. 00701-1/2019-11
Ljubljana, dne 9. aprila 2019
EVA 2019-1611-0028
Predsednik strokovnega sveta 
Agencije za zavarovalni nadzor 
mag. Gorazd Čibej l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti