Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019

Kazalo

Št. 430-00005/2019-1 Ob-1960/19, Stran 827
Občina Moravske Toplice na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma društvom v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 39/06) objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov na področju turizma društvom in zvezam turističnih društev v letu 2019
1. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih programov na področju turizma društvom v Občini Moravske Toplice in zvezam turističnih društev za leto 2019, z naslednjimi vsebinami:
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
– akcije na področju ohranjanja kulturne dediščine in druge dediščine kraja,
– akcije na področju urejanja okolja,
– organiziranje in sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah,
– izvajanje promocijskih in drugih aktivnosti društva.
2. Pogoji za sodelovanje oziroma prijavo na javni razpis: za sofinanciranje programov morajo društva izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirana po zakonu o društvih,
– da imajo sedež v Občini Moravske Toplice in da delujejo na območju Občine Moravske Toplice,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in uvedeno članarino,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma.
Po tem javnem razpisu se zagotavljajo tudi sredstva za delovanje zveze turističnih društev, ki povezuje in usklajuje programe dela turističnih društev z območja Občine Moravske Toplice ter izvaja projekte s področja turizma Občine Moravske Toplice, v okviru skupne promocije širšega turističnega območja ali pokrajine, s sedežem zveze izven območja Občine Moravske Toplice, če na območju Občine Moravske Toplice za to področje ni registrirane zveze.
3. Višina razpoložljivih sredstev razpisa: 11.880,00 EUR.
4. Merila in kriteriji za sofinanciranje programov na področju turizma
Programi se ocenijo v skladu z merili in kriteriji, ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov. Vrednost točke se izračuna na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih programov.
Pri izboru za sofinanciranje programov na področju turizma društvom in zvezi, komisija upošteva naslednja merila in kriterije:
1. spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma
a) organizacija delavnic ali izobraževalnih predavanj za občane – za vsako delavnico ali sklop predavanj
200 točk
b) organizacija drugih aktivnosti za občane – za vsako aktivnost
100 točk
c) udeležba na seminarju ali delavnici drugih izvajalcev – za vsakega udeleženca
50 točk
d) organizacija projektov s področja pospeševanja turizma – za vsak projekt
200 točk
2. akcije na področju ohranjanja kulturne dediščine in druge dediščine kraja oziroma območja
a) organizacija projektov s področja ohranjanja dediščine kraja oziroma območja – za vsak projekt
200 točk
b) sodelovanje pri drugih projektih ohranjanja dediščine kraja oziroma območja – za vsak projekt
100 točk
3. akcije na področju urejanja okolja
a) izvedba čistilnih akcij v kraju – za vsakega udeleženca (največje možno število je 100 točk)
5 točk
b) olepšanje kraja z zasajanjem rož
100 točk
c) urejanje in vzdrževanje s turizmom povezanih objektov v kraju – za vsak objekt
100 točk
4. organiziranje in sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah
a) organizacija s turizmom povezane prireditve – za vsako prireditev
200 točk
b) sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah v občini – za vsako sodelovanje
100 točk
c) sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah izven občine – za vsako sodelovanje
100 točk
5. izvajanje promocijskih in drugih aktivnosti društva oziroma zveze
a) pavšal za programske in materialne stroške na leto
200 točk
b) izdaja biltenov ali drugega informativnega in promocijskega materiala – za vsako izdajo
400 točk
c) izvedba aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka – za vsako aktivnost
100 točk
5. Vsebina vloge: prijave morajo biti podane na prijavnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo dobite ves čas razpisa v času uradnih ur v vložišču Občine Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice in na spletni strani www.moravske-toplice.si.
6. Rok in način prijave: pisne prijave na originalnih obrazcih morate poslati najkasneje do 31. maja 2019 na naslov Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, v zaprtih ovojnicah s svojim naslovom in s pripisom »Javni razpis Turizem 2019 – Ne odpiraj«. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti, s priporočeno pošiljko ali 31. 5. 2019 oddana do 14. ure v vložišču Občine Moravske Toplice.
7. Obravnava vlog: pravočasno prispele in popolne prijave bodo vrednotene na podlagi meril in kriterijev za vrednotenje programov na področju turizma društvom in zvezi društev, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Moravske Toplice. Prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni po končanem razpisu. Z izvajalci programov na področju turizma bo župan Občine Moravske Toplice sklenil pogodbe o sofinanciranju.
8. Informacije in navodila
Informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo prijavitelji na Občini Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice.
Kontaktna oseba: Majda Lipič Prosič, tel. 02/538-15-12, vsak delovni dan od 8. do 13. ure.
Občina Moravske Toplice 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti