Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019

Kazalo

1183. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2019, stran 3262.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) ter drugega odstavka 122. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 3. seji dne 15. 4. 2019 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2019 
1. člen 
V Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2019 (Uradni list RS, št. 46/18) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen 
V splošnem delu proračuna so prejemki in izdatki proračuna Mestne občine Ljubljana izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV 
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans proračuna 2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
405.844.166
70
DAVČNI PRIHODKI
243.380.011
700 Davki na dohodek in dobiček
155.926.711
703 Davki na premoženje
76.576.000
704 Domači davki na blago in storitve
10.877.300
706 Drugi davki in prispevki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
86.780.200
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
23.750.555
711 Takse in pristojbine
325.000
712 Globe in druge denarne kazni
4.165.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
417.245
714 Drugi nedavčni prihodki
58.122.400
72
KAPITALSKI PRIHODKI
26.715.171
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
2.540.000
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
24.175.171
73
PREJETE DONACIJE
3.715.680
730 Prejete donacije iz domačih virov
3.715.680
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
44.778.523
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
9.305.638
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
35.472.886
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
474.582
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav
474.582
788 Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
399.542.378
40
TEKOČI ODHODKI
49.132.205
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
16.747.811
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
2.674.421
402 Izdatki za blago in storitve
25.948.103
403 Plačila domačih obresti
1.301.870
409 Rezerve
2.460.000
41
TEKOČI TRANSFERI
183.973.256
410 Subvencije
11.925.939
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
59.220.450
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
14.917.549
413 Drugi tekoči domači transferi
97.909.317
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
149.269.171
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
149.269.171
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
17.167.746
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
2.809.067
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
14.358.679
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
6.301.788
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
115.000
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
115.000
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
115.000
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
4.700.000
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
4.700.000
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb
500.000
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje 
v svoji lasti 
4.200.000
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–4.585.000
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
10.000.000
50
ZADOLŽEVANJE
10.000.000
500 Domače zadolževanje
10.000.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
12.015.603
55
ODPLAČILA DOLGA
12.015.603
550 Odplačila domačega dolga
12.015.603
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–298.815
X.
NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)
2.015.603
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–6.301.788
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
Rebalans proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2019 se določa v višini 416.257.981 eurov.«.
2. člen 
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2019 lahko zadolži do višine 10.000.000 eurov.
Občina lahko uporablja tudi izvedene finančne instrumente za uravnavanje tečajnih in obrestnih tveganj, povezanih z občinskim dolgom, po predhodnem soglasju Ministrstva za finance.
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lahko v letu 2019 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 2.000.000 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti javnega sklada,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lahko v letu 2019 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 10.000.000 eurov,
– za obdobje največ do petindvajset let,
– za namen: pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. se lahko v letu 2019 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 5.675.800 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. se lahko v letu 2019 likvidnostno zadolži pri Javnemu Holdingu Ljubljana, d.o.o. pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 873.200 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. se lahko v letu 2019 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 5.239.200 eurov,
– za obdobje največ do sedmih let,
– za namen: nakup avtobusov,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. se lahko v letu 2019 kratkoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 32.464.000 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. se lahko v letu 2019 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 109.830.960 eurov,
– za obdobje največ do petnajst let (z vključenim moratorijem na odplačilo glavnice) in s predvidenim črpanjem v obdobju od leta 2019 do vključno leta 2021,
– za namen: izgradnje PPE-TOL,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javno podjetje Snaga, d.o.o. se lahko v letu 2019 kratkoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 4.366.000 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija, d.o.o. se lahko v letu 2019 kratkoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 4.366.000 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija, d.o.o. se lahko v letu 2019 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 4.366.000 eurov,
– za obdobje največ do sedmih let,
– za namen: financiranje investicij,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.«
3. člen 
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih programov proračuna, ki se spremenijo z rebalansom, so kot priloge sestavni deli tega odloka in se objavijo na spletni strani Mestne občine Ljubljana.
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih programov proračuna, ki se z rebalansom proračuna ne spremenijo, ostanejo v veljavi.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-64/2019-23
Ljubljana, dne 15. aprila 2019
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti