Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019

Kazalo

Št. 410-0049/2019-2(127) Ob-1969/19, Stran 837
Na podlagi določil Odloka o Proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2019 (Uradni list RS, št. 14/19) in Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 24/19) objavlja Občina Slovenske Konjice
javni razpis 
za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Slovenske Konjice v letu 2019
1. Izvajalec: Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, 3210 Slovenske Konjice.
2. Pravna podlaga: 11. člen Odloka o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 24/19) v nadaljevanju: Odlok.
3. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje letnega programa športa v Občini Slovenske Konjice v letu 2019.
4. Navedba pogojev za kandidiranje na javnem razpisu:
– Na javni razpis lahko kandidirajo izvajalci športnih programov iz 7. člena Odloka, če so registrirani za izvajanje dejavnosti in imajo najmanj eno leto pred dnevom objave javnega razpisa sedež v Občini Slovenske Konjice.
– Imajo poravnane davčne obveznosti.
– Športno društvo mora imeti najmanj 20 članov s poravnano članarino.
– Da so izvajalci LPŠ v letu pred letom, na katerega se nanaša javni razpis, izpolnili pogodbene obveznosti.
– Delujejo na območju Občine Slovenke Konjice in izvajajo dejavnost pretežno za prebivalce Občine Slovenske Konjice.
– Športne dejavnosti, so predmet razpisa in imajo izvajalci zanje zagotovljene materialne in prostorske pogojev ter ustrezno izobražen/usposobljen strokovni kater za opravljanje strokovnega dela v športu.
– Izdelano finančno konstrukcijo.
– Izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur (po dve uri tedensko), razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celotnih športnih programov in je obseg izvajanja posameznega športnega programa v merilih drugače opredeljen.
– Urejeno evidenco članstva ter udeležencih programa.
5. Merila za izbor in vrednotenje programov so sestavni del Odloka, ki je priložen razpisni dokumentaciji.
6. Predviden obseg javnih sredstev je 105.000,00 €.
7. Obdobje porabe dodeljenih proračunskih sredstev po javnem razpisu: od sklenitve pogodbe do konca leta 2019.
8. Rok za predložitev vlog in način oddaje vloge: vloga mora biti oddana do 15. 5. 2019 v zapečatenem ovitku z označeno navedbo »Ne odpiraj – vloga« in navedba javnega razpisa, na katerega se nanaša. Vlagatelj na zadnji strani ovojnice navede svoj naziv in naslov. Dostavljena na naslov: Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice.
9. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev 16. 5. 2019 ob 9. uri. Odpiranje ne bo javno.
10. Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v osmih dneh po sprejetju odločitve.
11. Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa na voljo na spletni strani Občine Slovenske Konjice in Zavoda za šport Slovenske Konjice, dodatne informacije: Laura Krančan, na tel. 03/759-07-71, ter Nataša Pučnik na tel. 03/757-33-83.
Občina Slovenske Konjice 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti