Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019

Kazalo

Št. 622-2/2019-2 Ob-1972/19, Stran 838
Občina Vipava objavlja na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12, 14/15, 76/16), 57. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/2013, 68/16, 61/17), Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 90/12, 111/13, 32/16), Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju Občine Ajdovščina, Uradno glasilo (Gorica), št. 4/87-157, 9/98, Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2019 (Uradni list RS, št. 20/19) ter Lokalnega programa za kulturo 2016–2019 v Občini Vipava, št. 617-1/2016-3 z dne 8. 3. 2018, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje obnove objektov ter investicij v opremo v objektih nepremične sakralne kulturne dediščine iz proračuna Občine Vipava v letu 2019
1. Ime in sedež razpisovalca: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.
2. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje obnove in vzdrževanja sakralnih objektov ter za sofinanciranje investicij v opremo v sakralnih objektih v Občini Vipava v letu 2019, ki so v skladu z Odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju Občine Vipava razglašeni kot umetnostni ali arhitekturni spomeniki lokalnega pomena.
3. Upravičenci: na razpis se lahko prijavijo lastniki sakralnih objektov na območju Občine Vipava.
4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– objekt je razglašen kot umetnostni ali arhitekturni spomenik lokalnega pomena in se nahaja na območju Občine Vipava,
– predlagatelj mora imeti zagotovljena sredstva v višini najmanj 50 % vrednosti investicije,
– priloženo mora biti kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije oziroma ustreznih strokovnih služb Ministrstva za kulturo.
5. Merila za sofinanciranje: Občina Vipava bo sofinancirala obnovo in vzdrževanje objektov ter investicije v opremo tistih prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali vse, v tem razpisu, določene pogoje. Delež sofinanciranja Občine Vipava posamezne investicije znaša največ 50 % vrednosti investicije, in sicer sorazmerno s številom prijav ter višino zagotovljenih sredstev v proračunu Občine Vipava. Prijavitelji so dolžni ob prijavi priložiti pridobljene ponudbe za investicijo v objekt oziroma v opremo. Občina Vipava bo pri določitvi višine sofinanciranja investicije upoštevala najugodnejšo ponudbo.
6. Upravičeni stroški za investicijo: sofinancira se obnova sakralnih objektov.
7. Okvirna višina razpisanih sredstev
Višina razpisanih sredstev, namenjenih sofinanciranju obnove objektov nepremične sakralne kulturne dediščine v letu 2019, je 12.500,00 EUR.
Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 18300 – Sakralni objekti.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2019.
9. Objava javnega razpisa
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Vipava: http//www.vipava.si. Zainteresirani lahko razpisno dokumentacijo v razpisnem roku dvignejo v prostorih občinske uprave Občine Vipava.
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na Občini Vipava, kontaktna oseba Majda Sever, tel. 05/36-43-411.
10. Rok za oddajo vlog: rok za posredovanje vlog je do 20. maja 2019. Šteje se, da je vloga pravočasna, v kolikor je zadnji dan roka oddana na pošti priporočeno na naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava ali osebno prinesena v sprejemno pisarno Občine Vipava, do 14. ure. Po tem roku prejete vloge bodo s sklepom zavržene.
11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloge morajo biti posredovane v zaprti ovojnici. Na sprednji strani ovojnice mora biti razviden pripis »Javni razpis sakralni objekti 2019 – Ne odpiraj!«, na hrbtni strani pa naziv in naslov predlagatelja.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto v razpisnem roku ali ni bila predložena v sprejemni pisarni Občine Vipava.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. V tem primeru bodo predlagatelji pozvani, da vlogo dopolnijo v roku 8 dni od prejema poziva k dopolnitvi vloge.
12. Postopek dodelitve sredstev, rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa ter načinu sofinanciranja
Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje obnove objektov in opreme nepremične sakralne kulturne dediščine na območju Občine Vipava v letu 2019 (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan Občine Vipava.
Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba ali nepopolne vloge, ki kljub pozivu ne bodo pravočasno dopolnjene, bodo zavržene. Prepozne vloge bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.
Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav.
Na podlagi predloga komisije, bo občinska uprava izdala posamično odločbo, s katero bo odločila o odobritvi ter deležu sofinanciranja ali zavrnitvi sofinanciranja posamezne investicije.
Z izbranimi predlagatelji bo sklenjena pogodba o sofinanciranju obnove objektov in opreme nepremične sakralne kulturne dediščine v Občini Vipava v letu 2019.
Občina Vipava 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti