Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019

Kazalo

1155. Pravilnik o oddajanju stavbnih in kmetijskih zemljišč v lasti Občine Ljubno v najem, stran 3232.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – UPB, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17) ter 16. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Ljubno na 3. redni seji dne 4. 4. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o oddajanju stavbnih in kmetijskih zemljišč v lasti Občine Ljubno v najem 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem pravilnikom (v nadaljevanju: pravilnik) se določa postopek in pogoji za sklenitev pogodbe, način in merila za oddajo zemljišč v lasti Občine Ljubno v najem.
(2) Sestavni del tega pravilnika je Cenik najema zemljišč Občine Ljubno (priloga).
(3) V najem se oddajo stavbna zemljišča v lasti Občine Ljubno, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
(4) Kmetijska zemljišča v lasti Občine Ljubno se oddajo v najem v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih, pri čemer se višina najemnine določi po ceniku najema zemljišč v lasti Občine Ljubno, ki ga sprejme Občinski svet Občine Ljubno.
2. člen 
V najem se oddajo zemljišča v lasti Občine Ljubno, ki jih občina začasno ne potrebuje.
II. POSTOPEK ZA ODDAJO ZEMLJIŠČA V NAJEM 
3. člen 
(1) Zemljišče se odda v najem na podlagi neposredne pogodbe, če je predviden letni prihodek od njegove oddaje nižji od 10.000,00 €, sicer se uporabita metoda javne dražbe ali metoda javnega zbiranja ponudb ne glede na cene najema zemljišč po ceniku.
(2) Če je metoda javne dražbe ali javnega zbiranja ponudb neuspešna, se lahko zemljišče odda v najem na podlagi neposredne pogodbe.
4. člen 
Namera o oddaji zemljišč v najem se objavi na uradni spletni strani Občine Ljubno, najmanj dvajset dni pred javno dražbo, javnim zbiranjem ponudb oziroma sklenitvijo neposredne pogodbe.
5. člen 
(1) Pisne vloge za najem zemljišča z navedbo parcelne številke in katastrske občine s priloženo kopijo katastrskega načrta prosilci posredujejo na naslov: Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji.
(2) Prosilec lahko vlogo za najem zemljišča vloži tudi na občini, in sicer ustno na zapisnik.
6. člen 
Na podlagi popolne vloge lahko pristojni javni uslužbenec občinske uprave skupaj s prosilcem opravi ogled zemljišča na terenu.
7. člen 
(1) Če je za najem istega zemljišča več interesentov, se le-to odda v najem po metodi javne dražbe ali javnega zbiranja ponudb, pri čemer se zemljišče odda tistemu ponudniku, ki ponudi višjo ceno za m2 zemljišča. Izklicna cena je cena po ceniku.
(2) Če je za najem istega kmetijskega zemljišča več prosilcev, lahko uveljavljajo prednostno pravico pri najemu prosilci, ki so določeni z Zakonom o kmetijskih zemljiščih.
8. člen 
Občinska uprava vodi evidenco vseh zemljišč v lasti Občine Ljubno in register vseh sklenjenih najemnih pogodb za zemljišča, ki so predmet oddaje v najem po tem pravilniku.
III. NAJEM ZEMLJIŠČA 
9. člen 
(1) Zemljišče se odda v najem s sklenitvijo pogodbe o oddaji zemljišča v najem.
(2) Pogodba mora vsebovati:
– zemljiškoknjižne in katastrske podatke o zemljišču,
– namen, za katerega se bo zemljišče uporabljalo,
– višino najemnine,
– trajanje najemnega razmerja,
– način plačevanja najemnine ter sankcije v zvezi z neplačilom,
– način prenehanja najemnega razmerja ter
– druge medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank.
10. člen 
Najemnik ne sme oddati zemljišča v podnajem, razen izjemoma, ob izrecnem predhodnem pisnem soglasju najemodajalca.
11. člen 
Najemno razmerje preneha:
– s potekom časa, za katerega je pogodba sklenjena,
– s sporazumnim prenehanjem najemne pogodbe,
– s pisno odpovedjo katerekoli pogodbene stranke,
– z odstopom najemodajalca od pogodbe,
– z neplačilom najemnine za tekoče leto,
– z ugotovitvijo javne koristi.
12. člen 
Vsaka pogodbena stranka lahko pisno odpove pogodbo s 6-mesečnim odpovednim rokom.
13. člen 
Najemodajalec lahko kadarkoli, brez odpovednega roka, odstopi od pogodbe, če ugotovi:
– da obstaja dolžnost vrnitve zemljišča v denacionalizacijskem postopku oziroma druge stvarnopravne ovire,
– da najemnik ne uporablja zemljišča v skladu z najemno pogodbo,
– da najemnik ne plača najemnine,
– da najemnik kako drugače krši pogodbena določila,
– da zemljišče potrebuje zaradi javne koristi.
14. člen 
Javna korist je izkazana, če je zemljišče namenjeno za uporabo oziroma gradnjo objektov javne infrastrukture in drugih objektov javnega pomena.
IV. OSNOVE IN MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NAJEMNIN ZA ZEMLJIŠČA 
15. člen 
Višina letnih najemnin je določena s cenikom najema zemljišč v lasti Občine Ljubno, ki ga potrdi občinski svet in se praviloma vsako leto poviša za indeks cen življenjskih potrebščin.
V primeru, da nastopi obveznost plačila davka na dodano vrednost, ga plača najemnik.
16. člen 
Če najemodajalec odpove najemno razmerje zaradi dolžnosti vrnitve zemljišča v denacionalizacijskem postopku oziroma najemno razmerje preneha zaradi ugotovitve javne koristi, se najemniku vrne že plačana najemnina brez obresti za čas, ko zemljišča ne more več uporabljati.
17. člen 
Najemnina se obračunava enkrat letno. V primeru višjega zneska se lahko razdeli na največ 12 obrokov.
Letna najemnina se plačuje na podlagi izstavljenega računa Občine Ljubno.
18. člen 
Najemnina za posamezno najemno pogodbo ne more biti nižja kot 50 €.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
19. člen 
Vsi že začeti postopki oddaje zemljišč v najem se izvedejo po določbah tega pravilnika.
20. člen 
Že sklenjene pogodbe o najemu nepremičnin ostanejo v veljavi do izteka najema in se uskladijo z določili tega pravilnika.
Z uveljavitvijo tega pravilnika prenehajo veljati vsi predhodni sklepi o višini najema zemljišč.
Za vse vsebine, ki jih ta pravilnik ne obravnava, se uporabljajo določbe Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) in določbe njemu podrejenih državnih predpisov.
21. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-02/2019-1
Ljubno, dne 4. aprila 2019
Župan 
Občine Ljubno 
Franjo Naraločnik l.r.
Priloga:
CENIK NAJEMA ZEMLJIŠČ OBČINE LJUBNO
1. Cenik najemnin za nekmetijsko rabo zemljišč:
Namen uporabe
Letna najemnina
Funkcionalno zemljišče k stanovanjskemu objektu (dvorišče, parkirišče, dostopna pot, zelenica, zelenjavni vrt, sadovnjak …)
0,58 €/m2
Funkcionalno zemljišče k poslovnemu objektu (dvorišče, parkirišče, dostopna pot …)
1,14 €/m2
Odprto skladišče za les, gradbeni material …
0,58 €/m2
Športna igrišča (nogometno, lokostrelsko, vadišča za živali, tenis, kamp …) 
0,06 €/m2
Stojnica
*10 €/dan
*Cenik za stojnice ob občinskih prireditvah določa organizator prireditve. Za stojnice ne velja določilo 18. člena tega pravilnika.
 
2. Cenik najemnin za kmetijsko rabo zemljišč:
Namen uporabe
Letna najemnina v €/ha
njiva
173,93
travnik
119,66
pašnik
49,50
zemljišče pod kmetijskimi objekti
20.000,00
Št. 007-02/2019-2
Ljubno, dne 4. aprila 2019
Župan 
Občine Ljubno 
Franjo Naraločnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti