Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019

Kazalo

1156. Sklep o spremembi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Centralne dejavnosti Brod – vzhodni del, stran 3233.

  
Na podlagi 119. člena in v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 30. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, 1-2/14 – uradno prečiščeno besedilo) župan Občine Logatec sprejemam
S K L E P 
o spremembi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Centralne dejavnosti Brod – vzhodni del (Logaške novice, št. 12/15, 9/16 – popr., Uradni list RS, št. 75/17 – popr.)
1. člen
(potrditev izhodišč in razlogi za pripravo sprememb) 
(1) S tem sklepom določam spremembe Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Centralne dejavnosti Brod – vzhodni del (Logaške novice, št. 12/15, 9/16 – popr., Uradni list RS, št. 75/17 – popr., v nadaljnjem besedilu: sdOPPN) za gradnjo trgovskega objekta s spremljajočim programom ter ureditev zelenih, prometnih, infrastrukturnih in drugih utrjenih površin v skupni uporabi.
(2) S tem sklepom potrjujem izhodišča za pripravo sdOPPN, ki so priloga temu sklepu.
(3) Pobudo za sdOPPN je podal SL-Inženiring Boršt, d.o.o., Boršt 12 b, 8263 Cerklje ob Krki.
(4) Zaradi potrebe, da se omogoči tolerance oziroma možnost, da se stavba in zunanja ureditev podrobneje prilagodi interesom okoliškega prebivalstva, se spremeni veljavni OPPN.
SdOPPN bo pravna osnova za izdajo predodločb in gradbenih dovoljenj.
(5) Dodaten razlog za pripravo sprememb je tudi postopek nadzora nad zakonitostjo popravka odloka.
2. člen 
(območje in predmet načrtovanja sdOPPN) 
(1) Obravnavano območje sdOPPN se nahaja ob glavni cesti G2 102/1461 v jugozahodnem delu Dolenjega Logatca, in obsega del enote urejanja prostora BL-205.
(2) Ureditveno območje sdOPPN obsega zemljišča s parc. št. 1512/2, 1513/2, 1507/3, 1517/2-del, 1508/2, vse k. o. Blekova vas.
(3) Površina območja meri okvirno 6.882 m2.
(4) Skladno z OPN se meja OPPN lahko spremeni in prilagodi podrobnim programskim zahtevam ter razmeram na terenu pod pogojem, da s spremenjeno mejo soglašajo lastniki na novo vključenih parcel.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Pri sdOPPN je treba upoštevati veljavne prostorske akte Občine Logatec, podatke o prostoru in obstoječo komunalno opremo.
(2) V postopku sdOPPN se lahko izdelajo tudi dodatne strokovne podlage ali dodatne strokovne podlage, preveritve in rešitve, ki jih v fazi postopka lahko zahtevajo posamezni nosilci urejanja prostora, ali se izkažejo za koristne.
4. člen 
(vrsta postopka) 
SdOPPN se pripravi po določbah 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17).
5. člen 
(roki za pripravo sprememb OPPN) 
(1) Roki posameznih faz v postopku priprave OPPN so naslednji:
Faza
Okvirni rok
objava sklepa in poziv državnim nosilcem urejanja prostora (NUP), ki sodelujejo pri celoviti presoji vplivov na okolje, da podajo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov sdOPPN na okolje in odločitev MOP ali je za sdOPPN treba izvesti CPVO
30 + 21 dni 
priprava osnutka sdOPPN
10 dni 
objava osnutka, pridobivanje in usklajevanje prvih mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora
30 dni 
izdelava dopolnjenega osnutka sdOPPN na podlagi pridobljenih mnenj nosilcev urejanja prostora
15 dni po uskladitvi mnenj
I. obravnava na seji OS in sprejem dopolnjenega osnutka sdOPPN 
v skladu s postopkom, ki ga vodi občinska uprava
javna razgrnitev ter javna obravnava sdOPPN 
30 dni 
priprava in sprejem stališč do pripomb iz javne razgrnitve in javne obravnave
v skladu s postopkom, ki ga vodi občinska uprava
izdelava predloga sdOPPN
15 dni po sprejemu stališč do pripomb
objava predloga, pridobivanje in usklajevanje mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora 
k predlogu sdOPPN
60 dni po pripravi predloga OPPN
priprava usklajenega predloga in potrditev MOP
30 dni 
II. obravnava na seji OS 
in sprejem 
v skladu s postopkom, ki ga vodi občinska uprava
objava
objava v uradnem glasilu po sprejemu
(2) Predvideni roki se lahko zaradi nepredvidljivih zahtev spremenijo.
6. člen 
(navedba nosilcev urejanja prostora) 
(1) Nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
– Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana
– Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Trdinova 8, 1000 Ljubljana
– Adriaplin, d. o. o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana
– Elektro Ljubljana, d. d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana
– Komunalno podjetje Logatec, d. o. o., Tržaška cesta 27, 1370 Logatec
– Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec.
(2) Drugi udeleženci:
– Ministrstvo, pristojno za okolje, na podlagi mnenj državnih nosilcev urejanja prostora odloči, ali je za sdOPPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje (CPVO).
(3) Če se izkaže, da se predvideni posegi na predmetnem območju dotikajo tudi morebitnih drugih področij, kot jih pokrivajo zgoraj navedeni nosilci urejanja prostora, se jih mora vključiti in od njih pridobiti mnenja.
7. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
(1) Javnost se seznani s sklepom o sdOPPN z objavo v uradnem glasilu ter z objavo sklepa in izhodišč za pripravo OPPN na spletni strani Občine Logatec.
(2) Javnost se seznani z načrtovanimi rešitvami dopolnjenega osnutka sdOPPN. Javnost na objavljeno in razgrnjeno gradivo lahko poda predloge in pripombe. Javna razgrnitev ni krajša od 30 dni. Razgrnjena gradiva se tudi javno obravnava.
(3) Pripombe in predloge z javne razgrnitve in javne obravnave preuči občina in do njih zavzame stališče, ki ga javno objavi na krajevno običajen način.
8. člen
(podatki in strokovne podlage in obveznosti udeležencev urejanja prostora) 
(1) Pripravo OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje.
(2) Obveznosti investitorja v postopku sdOPPN se lahko določijo z dogovorom o sodelovanju med Občino Logatec in investitorjem.
9. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v uradnem glasilu.
Št. 3505-1/2019-4
Logatec, dne 1. aprila 2019
Župan 
Občine Logatec 
Berto Menard l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti