Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019

Kazalo

Št. 3520-27/2019 Ob-1963/19, Stran 829
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju obnove stavb v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 38/14) in Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2019 (Uradni list RS, št. 14/19), Mestna občina Celje objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje obnove stavb (sklop I) in obnove sakralne dediščine (sklop II) v Mestni občini Celje številka JR-SOFSTB-2019
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obnove uličnih fasad na stavbah v območju starega mestnega jedra v Mestni občini Celje (sklop I) in sofinanciranje obnove razglašenih kulturnih spomenikov s področja sakralne dediščine v Mestni občini Celje (sklop II), ki so v lasti ali so-lasti fizičnih oseb, pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov.
Upravičeni so stroški investicije, ki se je pričela po 2. 7. 2018 in katere gradbena dela bodo dokončana najkasneje do 5. 11. 2019. Investicija je lahko že zaključena pred izdajo sklepa o sofinanciranju. Zadnji rok za izdajo Zahtevka za izplačilo sredstev sofinanciranja je 28. 11. 2019.
Upravičeni stroški obnove ulične fasade za sofinanciranje (sklop I), ki vključujejo DDV, so:
– ureditev gradbišča in postavitev oziroma najem fasadnega odra,
– odstranitev obstoječega dotrajanega ometa,
– odstranitev ali zaščita elementov fasade (okna, vrata, portali, žlebovi, okenske police, zaščite na okrasnih fasadnih elementih, balkoni in ograje ter vodi za odvajanje vode klimatskih naprav),
– odstranitev zunanjih enot klimatskih naprav na ulični fasadi, njihova morebitna ponovna namestitev ali nabava in namestitev novih klimatskih naprav na zalednem delu stavbe (dvoriščna fasada), v funkcionalnosti ter obsegu kot je bilo pred obnovo, v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem ZVKDS ter urbanističnim mnenjem MOC,
– odstranitev neustreznih elementov oglaševanja in senčenja (tende) ter izvedba in namestitev novega oglaševanja in senčenja (tende), v funkcionalnosti ter obsegu kot je bilo pred obnovo, v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem ZVKDS, Odlokom o oglaševanju v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 56/08, 32/14) ter urbanističnim mnenjem MOC,
– popravilo poškodovanega fasadnega ometa,
– vgradnja sistema za toplotno izolacijo fasade (skladno z urbanističnim mnenjem MOC in kulturno varstvenimi pogoji ter soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje (ZVKDS)),
– popravilo ali nabava in vgradnja elementov fasade (skladno z urbanističnim mnenjem MOC in kulturno varstvenimi pogoji ter soglasjem ZVKDS),
– oplesk fasade s fasadno barvo (skladno z urbanističnim mnenjem MOC in kulturno varstvenimi pogoji ter soglasjem ZVKDS),
– čiščenje in odvoz odpadkov na deponijo, vključno s plačilom takse,
– stroški gradbenega nadzora in koordinacije varstva ter zdravja pri delu.
Upravičeni stroški obnove sakralne dediščine (sklop II), ki vključujejo DDV, so:
– obnova ostrešja,
– obnova notranjščine in zunanjega objekta (skladno s kulturno varstvenimi pogoji ter soglasjem ZVKDS),
– obnova poslikav,
– osvetlitev in električna napeljava,
– menjava dotrajanih elementov strojnih inštalacij,
– menjava opreme,
– menjava stavbnega pohištva,
– ureditev gradbišča in postavitev odra,
– čiščenje in odvoz odpadkov na deponijo, vključno s plačilom takse,
– stroški gradbenega nadzora in koordinacije varstva ter zdravja pri delu.
Upravičenci do sredstev in prijavitelji na javnem razpisu (sklop I)
Upravičenci do sredstev so fizične osebe, pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so lastniki stavb na območju starega mestnega jedra v Mestni občini Celje ali investitorji obnove stavbe ali dela stavbe v lasti fizičnih ali pravnih oseb, ki imajo pravico za izvedbo ukrepov na objektu na tem območju in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so na območju starega mestnega jedra v Mestni občini Celje lastniki stanovanjskih in/ali poslovno stanovanjskih stavb oziroma posameznih delov stanovanjskih in/ali poslovno stanovanjskih stavb (stanovanjskih enot), oziroma imajo soglasje lastnika za investicijo,
– izpolnjeni morajo biti pravno-formalni pogoji (soglasje za izvedbo del),
– imajo zagotovljena sredstva za pokritje svojega deleža obnovitvenih del in imajo na dan oddaje vloge na predmetni razpis poravnane vse finančne obveznosti do Mestne občine Celje ter Republike Slovenije,
– na dan oddaje vloge na predmetni javni razpis nimajo neurejenih razmerij z Republiko Slovenijo, Mestno občino Celje ali ZVKDS v zvezi z deli na stavbi, ki je predmet sofinanciranja.
Upravičenci do sredstev in prijavitelji na javnem razpisu (sklop II)
Upravičenci do sredstev so fizične osebe, pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so lastniki spomenikov na območju Mestne občine Celje in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež/bivališče v Mestni občini Celje,
– da izpolnjujejo kriterije Pravilnika o sofinanciranju obnove stavb v Mestni občini Celje,
– za področje varstva kulturne dediščine: poleg pogojev iz točkovanja meril tudi, da so lastniki ali upravljalci kulturnih spomenikov, razglašenih z občinskim odlokom ali je predmetna dediščina vključena v register kulturne dediščine (EŠD), ki ga vodi Ministrstvo za kulturo,
– da je projekt pomemben za lokalno skupnost,
– da se predlagatelj pri prenovi objekta drži smernic spomeniške službe in mora za prenovo objekta pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje pristojne službe ZVKDS, OE Celje,
– da predlagatelj zagotovi lastno udeležbo ali soudeležbo sponzorjev pri kritju stroškov,
– da ima prijavitelj pripravljeno ustrezno tehnično dokumentacijo oziroma PZI projekt usklajen s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem pristojne službe ZVKDS, OE Celje,
– da na dan prijave na predmetni javni razpis nimajo neurejenih razmerij z Republiko Slovenijo, Mestno občino Celje ali ZVKDS v zvezi z deli na sakralni dediščini, ki je predmet sofinanciranja,
Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev za sklop I
a. Obnova stavbe glede na lego: 
– obnova v območju »mestnega križa oziroma pešcone« ali »Muzejskega trga« – stavba leži neposredno ob ulici/delu ulice (na trgu), ki je bila deležna prenove tlakov – ulična fasada stavbe (del ulične fasade) se stika z obnovljenimi tlaki
100 točk
b. Stavba, ki se je že prijavila na ta program sofinanciranja od leta 2014 dalje in ji sredstva niso bila dodeljena:
– že oddana prijava dvakrat ali več v preteklih letih brez dodeljenih sredstev
50 točk
– že oddana prijava enkrat v preteklih letih brez dodeljenih sredstev
10 točk
c. Stavba, ki obnavlja ulično fasado in ima obnovljeno streho: 
– obnova ulične fasade, ki ima obnovljeno streho staro do 10 let in bodo lastniki za to obnovo strehe v vlogi priložili pisno dokazilo
10 točk
d. Pomen stavbe z vidika kulturne dediščine in arhitekturne vrednosti:
– stavba ima status kulturnega spomenika
10 točk
– stavba ima status kulturne dediščine
5 točk
e. Pomen stavbe z vidika likovno-arhitekturne vrednosti:
– Ulična fasada z bogato členitvijo (okrasni likovno-arhitekturni elementi, okrasne konzole, bogato profilirane obrobe in venci, lizene, nadokenske in podokenske table z okrasnimi elementi …)
10 točk
– Ulična fasada s preprosto členitvijo (profilirane okenske in vratne obrobe z delilnim in strešnim vencem)
5 točk
– Ulična fasada brez členitev oziroma okrasnih elementov
0 točk
f. Starost stavbe: 
– starejša od 100 let
10 točk
Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev za sklop II
a. Obnova sakralne dediščine
Predmet obnove, najvišje možno število točk skupaj = 60 točk
– obnova zunanjščine ali nadaljevanje že začete obnove zunanjščine (razen fasade) po letu 2018, kot zaključek celote
30 točk
– nadaljevanje že začete obnove notranjščine po letu 2018, kot zaključek celote
20 točk
– splošna obnova notranjščine objekta 
10 točk
b. Starost 
– starejša od 400 let
30 točk
– starejša od 200 let
20 točk
– starejša od 50 let
10 točk
Višina razpoložljivih sredstev za predmet javnega razpisa in maksimalna višina finančne spodbude posameznemu vlagatelju
Za finančne spodbude so na proračunski postavki 160201 – projektna dokumentacija v proračunu Mestne občine Celje za leto 2019 zagotovljena sredstva v skupni višini 150.000,00 EUR. Od tega zneska je za sklop I (ulične fasade) namenjeno 100.000,00 EUR in za sklop II (sakralna dediščina) 50.000,00 EUR. V odvisnosti od prejetih vlog na razpis se lahko zneski ustrezno spremenijo.
Mestna občina Celje za sklop I dodeljuje finančne spodbude v višini 50 % vrednosti upravičenih stroškov investicije vključno z DDV za sofinanciranje ulične fasade, vendar ne več kot 25.000,00 EUR na posamezno stavbo za obnovo ulične fasade.
Mestna občina Celje za sklop II dodeljuje finančne spodbude v višini do 50 % vrednosti upravičenih stroškov investicije vključno z DDV.
Kraj in čas, kjer zainteresirani dobijo razpisno dokumentacijo
Brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva te objave, tj. od 19. 4. 2019 do izteka prijavnega roka, tj. do 3. 6. 2019, za sklop I in sklop II dosegljiva na spletni strani Mestne občine Celje (https://moc.celje.si).
Vloge morajo biti dostavljene do vključno 3. 6. 2019 za sklop I in za sklop II
– po pošti priporočeno na naslov: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje (upošteva se datum poštnega žiga do vključno 3. 6. 2019 za sklop I in za sklop II),
– osebno v Glavni pisarni Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, najkasneje do vključno 3. 6. 2019 za sklop I in za sklop II.
2. Dodatne informacije o razpisu: dodatne informacije o razpisu bodo objavljene na spletni strani Mestne občine Celje. Morebitna vprašanja lahko interesenti zastavijo pisno do 20. 5. 2019 na naslov mestna.obcina.celje@celje.si Odgovori bodo objavljeni na spletni strani Mestne občine Celje na istem mestu kot prvotna objava predmetnega razpisa.
Mestna občina Celje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti