Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

52. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja
53. Uredba o spremembah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida

Drugi akti

1. Odločba o imenovanju Bojane Jovin Hrastnik za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani, na Oddelku za evropske zadeve
54. Dopolnitev Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada

MINISTRSTVA

2. Pravilnik o pripravljanju in izdajanju tehničnih specifikacij za motorna vozila
3. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi cen tiskovin, obrazcev, tablic in določenih storitev v postopkih s področja varnosti cestnega prometa
4. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodnih tolmačih
5. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih
6. Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcu javne listine o nacionalni poklicni kvalifikaciji – certifikatu in nadomestnem certifikatu
7. Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti
55. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec december 2011

OBČINE

Črenšovci

8. Sklep o začasnem financiranju Občine Črenšovci v obdobju januar–marec 2012

Destrnik

9. Sklep o razpisu nadomestnih volitev župana Občine Destrnik

Dobje

10. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske regije

Duplek

11. Razpis nadomestnih volitev župana v Občini Duplek

Kanal ob Soči

12. Sklep o začasnem financiranju Občine Kanal ob Soči v obdobju januar–marec 2012

Koper

13. Obvezna razlaga tretjega odstavka 16. člena za območje II – objekt A2, druga alineja – vertikalni gabariti Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za »Gospodarsko obrtno in razvojno cono Srmin«
14. Odlok o določitvi subvencioniranja cene storitev občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2011
15. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o avto-taksi prevozih
16. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javne razsvetljave v Mestni občini Koper
17. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izbirni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč«
18. Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč«
19. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
20. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
21. Ugotovitveni sklep o porabljenih sredstvih za volilno kampanjo za lokalne volitve v Mestni občini Koper v letu 2011

Krško

22. Razpis nadomestnih volitev župana občine Krško v letu 2012

Ljubljana

23. Sklep o razpisu nadomestnih volitev župana Mestne občine Ljubljana
24. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja VS 6/1 Dolgi most
25. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja ŠP 4/1-1 Avtotehna
26. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja VR 2/2 Kolezija
27. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Cukrarne (območja urejanja CO 7/4 in CS 7/5 ter CT 46 del, CT 48 del in CT 50 del)
28. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za območje urejanja BS 1/6-1 Brinje
29. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja ŠR 1/2-1 Bellevue in del območja urejanja ŠR 1/5 Tivoli – Šišenski hrib
30. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN 33 Center Gameljne – del (del enote urejanja prostora ŠG-20 in del enote urejanja prostora ŠG-207)
31. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja ob Koseškem bajerju (jug)

Luče

32. Sklep o začasnem financiranju Občine Luče v letu 2012
33. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2012 v Občini Luče

Miren-Kostanjevica

34. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2011
35. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Miren - Kostanjevica

Mirna Peč

36. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo in o načinu izvajanja gospodarske javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso

Novo mesto

37. Sklep o cenah pokopaliških in pogrebnih storitev v Mestni občini Novo mesto

Odranci

38. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012

Polzela

39. Sklep o razpisu nadomestnih volitev župana Občine Polzela

Radeče

40. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Radeče
41. Razpis nadomestnih volitev za župana Občine Radeče

Razkrižje

42. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Razkrižje
43. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2011
44. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Razkrižje za leto 2012
45. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Štore

46. Statut Občine Štore
47. Poslovnik Občinskega sveta Občine Štore

Vitanje

48. Odlok o proračunu Občine Vitanje za leto 2012

Žalec

49. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec
50. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec

Železniki

51. Razpis nadomestnih volitev župana Občine Železniki

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti