Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012

Kazalo

12. Sklep o začasnem financiranju Občine Kanal ob Soči v obdobju januar–marec 2012, stran 13.

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave PN, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07) je župan Občine Kanal ob Soči dne 29. 12. 2011 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Kanal ob Soči v obdobju januar–marec 2012
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Kanal ob Soči v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2012 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2011. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08; v nadaljevanju: ZJF), Odlokom o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2011 (Uradni list RS, št. 8/11, 7. 2. 2011; v nadaljevanju: odlok o proračunu) ter Odlokom o spremembi Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2011 (Uradni list RS, št. 44, 7. 6. 2011).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |    v EUR|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto  |  Proračun|
|   |                      |   januar–|
|   |                      | marec 2012|
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+73+74)       |  1.553.629|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  1.498.223|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  1.161.964|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |   986.336|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   151.803|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   23.825|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   336.259|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |   296.248|
|   |od premoženja               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |     160|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni      |     200|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |    3.733|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   35.918|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |   55.406|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   55.406|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        |  1.251.073|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |   484.772|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   66.937|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   11.335|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |   406.221|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |     279|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |   468.475|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               |      1|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom         |   160.021|
|   |in gospodinjstvom             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in |   81.355|
|   |ustanovam                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   227.098|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |   290.595|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |   290.595|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |    7.731|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim    |    1.297|
|   |in fiz. osebam, ki niso pror. por.     |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |    5.934|
|   |uporabnikom                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI |   302.556|
|   |PRIMANJKLJAJ)               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
|   |(750+751+752)               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      |
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila             |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |      0|
|   |in naložb                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      0|
|   |privatizacije               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v   |      0|
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega  |      |
|   |prava, ki imajo premoženje         |      |
|   |v svoji lasti               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |      0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |     778|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |     778|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |     778|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH |   301.778|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |    –778|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)   |  –302.556|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.   |   113.000|
|   |PRETEKLEGA LETA              |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov (varianta: proračunskih postavk – podkontov) in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine (varianta: na oglasni deski občine).
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 778 eurov, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2012 dalje.
Št. 4100-0001/2012-1
Kanal, dne 30. decembra 2011
Župan
Občine Kanal ob Soči
Andrej Maffi l.r.