Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012

Kazalo

16. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javne razsvetljave v Mestni občini Koper, stran 19.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javne razsvetljave v Mestni občini Koper
Št. 354-417/2007
Koper, dne 23. decembra 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZKUN, 57/11), 62. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 – ZCes-1), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8) ter 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 22. decembra 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javne razsvetljave v Mestni občini Koper
1. člen
Naslov Odloka o urejanju javne razsvetljave v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 4/08) se spremeni tako, da se glasi »Odlok o urejanju javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije v Mestni občini Koper«.
2. člen
V celotnem odloku se besedilo »urejanje javne razsvetljave« nadomesti z besedilom »urejanje javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije«.
3. člen
V 3. členu se doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– zagotavljanje delovanja svetlobne prometne signalizacije na občinskih cestah in državnih cestah v naselju.«
4. člen
Doda se nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a
Svetlobna prometna signalizacija po tem odloku so semaforji in druga prometna svetlobna signalizacija.«
5. člen
V 4. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Delovanje svetlobne prometne signalizacije na občinskih cestah in državnih cestah v naselju je celodnevno.«
6. člen
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Naloge, povezane z urejanjem objektov in naprav opravljanja javne službe, ki jih zagotavlja izvajalec javne službe, so naslednje:
– tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, s katerim se zagotavlja redno in permanentno delovanje ter primerno gradbeno-tehnično stanje objektov in naprav,
– tekoče vzdrževanje svetlobne prometne signalizacije,
– redno opravljanje pregledov nad stanjem celotne javne razsvetljave in stanjem svetlobne prometne signalizacije na območju občine,
– investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije,
– preureditve javne razsvetljave zaradi posodabljanja,
– zagotavljanje intervencijske službe za izvajanje vzdrževalnih del javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije – odprava napak delovanja semaforja v 24-tih urah po ugotovitvi okvare, odprava napak na drugi prometni svetlobni signalizaciji v 48-desetih urah po ugotovitvi okvare,
– izdelava letnih programov tekočega vzdrževanja objektov in naprav za opravljanje javne službe in poročil o realizaciji letnih programov,
– priprava poročil o stanju objektov in naprav za opravljanje javne službe,
– priprava letnih programov razvoja, načrtovanja, varčevanja z energijo in pospeševanja javne službe v skladu s programi občine,
– sodelovanje pri okrasni (praznični) osvetlitvi javnih površin,
– vodenje katastra objektov in naprav ter drugih evidenc,
– odločanje in izdajanje soglasij za posege v objekte in naprave javne razsvetljave,
– v primerih poškodovanja objektov in naprav javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije aktivno sodeluje pri postopku pridobivanja podatkov o povzročitelju, morebitni zavarovalni pogodbi in drugih podatkov, ki so potrebni za uveljavljanje odškodninskega zahtevka,
– druga dela, ki jih je potrebno izvajati za dosego namena, za katerega so objekti in naprave namenjeni in za katere tako določa zakon ali drug izvršilni predpis.
Pregledi nad stanjem celotne javne razsvetljave se na območju:
– starega mestnega jedra Kopra z vplivnim območjem, ki ga na jugu omejuje Istrska cesta, na vzhodu pa območje trgovskega pristanišča in naravni rezervat, opravljajo najmanj tedensko;
– večjih primestnih naselij opravljajo najmanj dvakrat mesečno;
– drugih območij občine opravljajo najmanj enkrat mesečno.
Pregledi nad stanjem svetlobne prometne signalizacije se opravljajo dnevno.
Podrobnejša vsebina in obseg posameznih del ter druga razmerja v zvezi s tem se določijo s pogodbo.«
7. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Na objektih in napravah, ki so predmet opravljanja javne službe, se morajo redno opravljati vsa potrebna vzdrževalna dela in varstveni ukrepi, in sicer:
– zamenjava sijalk, svetil in drugih svetlobnih teles, transformatorjev, dušilk, varovalk, leč, semaforskih glav ipd.,
– vzdrževanje in zamenjava elementov, delov ali posameznih funkcionalnih enot v svetlobni prometni signalizaciji,
– vzdrževanje in zamenjava drogov svetil in drugih naprav,
– popravila oziroma menjava posameznih sestavnih delov objektov in naprav,
– čiščenje in redno vzdrževanje drogov (barvanje in antikorozijska zaščita) ter drugih delov objektov in naprav,
– zamenjava, montaža kablov s konektorji, bliskavk, kaskadnih luči, akumulatorjev, modulov ipd.,
– 1x letno generalno čiščenje vse svetlobne prometne signalizacije in njihovih delov oziroma elementov, ki imajo neposredno funkcijo dajanja svetlobnih znakov v obliki utripa ali kontinuiranega dajanja svetlobe,
– druge storitve, ki jih določa zakon ali izvršilni predpis.«
8. člen
V 20. členu se doda nova zadnja alineja, ki se glasi:
»– semaforji in druga svetlobna prometna signalizacija«.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-417/2007
Koper, dne 22. decembra 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (B.U. n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O I L D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al decreto sulla sistemazione dell’illuminazione pubblica nel Comune città di Capodistria
N. 354-417/2007
Capodistria, 23 dicembre 2011
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi degli articoli 3 e 7 della Legge sui servizi pubblici economici (G.U. della RS, n. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZKUN, 57/11), per effetto dell’articolo 62 della Legge sulle strade (G.U. della RS, n. 109/10 – ZCes-1), in virtù degli articoli 3 e 17 della Legge sulle contravvenzioni (G.U. della RS, n. 29/11 – UPB8), come pure in armonia con l’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (B.U., n. 40/00, 30/01 e 29/03 e della G.U. della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 22 dicembre 2011, ha accolto il seguente
D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al decreto sulla sistemazione dell’illuminazione pubblica nel Comune città di Capodistria
Articolo 1
Il titolo del Decreto sulla sistemazione dell’illuminazione pubblica nel Comune città di Capodistria è modificato come segue “Decreto sulla sistemazione dell’illuminazione pubblica e della segnaletica stradale luminosa nel Comune città di Capodistria”.
Articolo 2
In tutto il decreto, il testo “sistemazione dell’illuminazione pubblica” è sostituito col testo “sistemazione dell’illuminazione pubblica e della segnaletica stradale luminosa”.
Articolo 3
Nell’articolo 3 si aggiunge un nuovo quarto alinea che recita come segue:
“– erogazione del funzionamento della segnaletica stradale luminosa sulle strade comunali e sulle strade statali all’interno dei centri abitati.”
Articolo 4
Si aggiunge un nuovo articolo 3.a che recita come segue:
“3.a
Ai fini del presente decreto si intende per segnaletica stradale luminosa i semafori ed altra segnaletica stradale luminosa.”
Articolo 5
Nell’articolo 4 del decreto si aggiunge un nuovo quarto comma che recita:
“Il funzionamento della segnaletica stradale luminosa delle strade comunali e di quelle statali che attraversano i centri abitati, è garantito per tutto il giorno.”
Articolo 6
Il testo dell’articolo 5 è modificato e recita:
“I compiti attinenti alla gestione delle strutture e degli impianti occorrenti all’esercizio del servizio pubblico, assolti dal rispettivo prestatore, sono i seguenti:
– manutenzione ordinaria dell’illuminazione pubblica, intesa a garantire il corretto funzionamento e l’aspetto tecnico costruttivo degli impianti e delle strutture,
– manutenzione ordinaria della segnaletica stradale luminosa,
– controllo regolare dello stato d’illuminazione pubblica e della segnaletica luminosa nell’intero territorio del comune,
– manutenzione straordinaria d’illuminazione pubblica e della segnaletica stradale,
– modernizzazione dell’illuminazione pubblica,
– erogazione del servizio di pronto intervento per la riparazione dei guasti dell’illuminazione pubblica e della segnaletica stradale luminosa – rimozione del malfunzionamento del semaforo entro 24 ore dalla constatazione del guasto, rimozione dei guasti di altri impianti della segnaletica stradale luminosa entro 48 ore dalla constatazione del guasto,
– predisposizione dei programmi annuali di manutenzione ordinaria degli impianti – oggetto del servizio pubblico e delle relazioni di realizzazione di tali programmi,
– preparazione delle relazioni sullo stato degli impianti – oggetto del servizio pubblico,
– predisposizione dei programmi annuali di sviluppo, progettazione, risparmio energetico e promozione del pubblico servizio, in linea con i piani comunali,
– collaborazione all’illuminazione festiva degli spazi pubblici,
– tenuta del catasto degli impianti e di altri registri,
– decisioni in materia di rilascio delle autorizzazioni per interventi negli impianti della pubblica illuminazione,
– collaborazione, in caso di danneggiamenti degli impianti di pubblica illuminazione e della segnaletica stradale luminosa, nelle procedure di acquisizione dei dati sull’autore di tali danni, sull’eventuale contratto assicurativo e di altri dati necessari alla negoziazione della richiesta di risarcimento,
– altri interventi strumentali al raggiungimento della finalità del servizio pubblico, come previsto dalla legge e della relativa normativa attuativa.
I controlli degli impianti di pubblica illuminazione si effettuano:
– nel centro storico e nella rispettiva zona d’infulenza, delimitata a sud dalla Strada dell’Istria e ad est dal porto commerciale e dalla riserva naturale, almeno una volta la settimana,
– nei maggiori centri abitati suburbani, almeno due volte al mese,
– ed in altre zone del comune, almeno una volta al mese.
I controlli degli impianti della segnaletica stradale luminosa si effettuano giornalmente.
I contenuti e l’entità dei singoli interventi ed altri rapporti che ne conseguono, sono definiti nel contratto.”
Articolo 7
Il testo dell’articolo 7 è modificato e recita:
“Gli impianti e le strutture – oggetto del servizio pubblico sono soggetti alla manutenzione ordinaria ed agli interventi di messa in sicurezza, da effettuarsi con regolarità, e precisamente:
– sostituzione delle lampade, dei punti luce vari e di altre fonti luminose, dei trasformatori, dei ballast, dei fusibili, delle lenti, delle teste dei semafori e simili,
– manutenzione e sostituzione degli elementi, delle componenti e delle singole unità funzionali della segnaletica stradale luminosa,
– manutenzione e sostituzione dei pali e di altri arredi,
– riparazioni ovvero sostituzioni dei componenti degli impianti e degli apparecchi,
– pulizia e manutenzione regolare dei pali (verniciatura e protezione anticorrosiva) e di altri impianti ed apparecchi di arredo,
– sostituzione, installazione dei cavi coi connettori, dei lampeggiatori, delle luci a cascata, degli accumulatori, dei moduli e simili,
– 1 volta all’anno, pulizia generale di tutta la segnaletica stradale luminosa e delle loro parti ovvero elementi che hanno la funzione diretta di emettere segnali luminosi intermittenti o continui,
– altre prestazioni previste dalla legge o dalle norme attuative.”
Articolo 8
Nell’articolo 20 del decreto si aggiunge un nuovo ultimo alinea che recita:
“– semafori ed altra segnaletica stradale luminosa”.
Articolo 9
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della RS.
N. 354-417/2007
Capodistria, 22 dicembre 2011
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti