Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012

Kazalo

19. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 23.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M S K L E P
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Št. 478-21/2011
Koper, dne 23. decembra 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09 in 51/10), 27. in 127. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 38/08) ter na podlagi 212. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – ZGO-1-UPB1, 14/05 – popr., 92/05, 93/05, 111/05 – Odl. US, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 in 20/11) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 22. decembra 2011 sprejel
S K L E P
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
I.
Pri nepremičninah s parc. št. 1290/2, 1291/2, 2764/4, 2766/4, 2767/12, 2767/14, 2775/14, 2775/16, 2775/18, 2775/20, 2777/2, 2779/4, 2780/8, 2782/4, 2783/7, 2783/9, 2783/12 k.o. Bertoki, nepremičninah s parc. št. 1379/3, 1378/3 k.o. Dekani, nepremičnini s parc. št. 3370 k.o. Marezige, nepremičnini s parc. št. 741/7 k.o. Sveti Anton, nepremičninah s parc. št. 257/12, 257/13, 257/15, 355/1 k.o. Škofije, nepremičnini s parc. št. 1300/12 k.o. Truške ter nepremičnini s parc. št. 307/2 k.o. Vanganel vse last Mestne občine Koper, se vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II.
Navedene nepremičnine pridobijo status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri nepremičninah s parc. št. 1290/2, 1291/2, 2764/4, 2766/4, 2767/12, 2767/14, 2775/14, 2775/16, 2775/18, 2775/20, 2777/2, 2779/4, 2780/8, 2782/4, 2783/7, 2783/9, 2783/12 k.o. Bertoki, nepremičninah s parc. št. 1379/3, 1378/3 k.o. Dekani, nepremičnini s parc. št. 3370 k.o. Marezige, nepremičnini s parc. št. 741/7 k.o. Sveti Anton, nepremičninah s parc. št. 257/12, 257/13, 257/15, 355/1 k.o. Škofije, nepremičnini s parc. št. 1300/12 k.o. Truške, ter nepremičnini s parc. št. 307/2 k.o. Vanganel, zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
III.
Ta sklep velja takoj.
Št. 478-21/2011
Koper, dne 22. decembra 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (B.U. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O L A D E L I B E R A
di acquisizione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale
N. 478-21/2011
Capodistria, 23 dicembre 2011
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visti gli articoli 29 e 51 della Legge sull’autonomia locale (G.U. RS, n. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – sentenza della CC, 76/08, 79/09 e 51/10), per effetto degli articoli 27 e 127 dello Statuto del Comune città di Capodistria (B.U. n. 40/00, 30/01, 29/03 e G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 38/08) ed in virtù dell’articolo 212 della Legge sulla costruzione dei fabbricati (G.U. RS, n. 102/04 – ZGO-1-UPB1, 14/05 – rettifica, 92/05, 93/05, 111/05 – Sentenza della CC, 120/06 – Sentenza della CC, 126/07, 108/09, 61/10 e 20/11), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 22 dicembre 2011, ha accolto la seguente
D E L I B E R A
di acquisizione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale
I
Riguardo ai beni immobili insistenti sulle particelle catastali n. 1290/2, 1291/2, 2764/4, 2766/4, 2767/12, 2767/14, 2775/14, 2775/16, 2775/18, 2775/20, 2777/2, 2779/4, 2780/8, 2782/4, 2783/7, 2783/9, 2783/12, c.c. di Bertocchi, ai beni immobili insistenti sulle particelle catastali n. 1379/3, 1378/3, c.c. di Dekani, al bene immobile insistente sulla particella catastale n. 3370 c.c. di Marezige, al bene immobile insistente sulla particella catastale n. 741/7 c.c. di Sveti Anton, ai beni immobili sulle particelle catastali n. 257/12, 257/13, 257/15, 355/1, c.c. di Škofije, al bene immobile insistente sulla particella catastale n. 1300/12, c.c. di Truške e al bene immobile insistente sulla particella catastale n. 307/2, c.c. di Vanganello, tutti proprietà del Comune città di Capodistria, si procede all’acquisizione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale.
II
Gli immobili sopra indicati acquistano lo status di bene pubblico edificato di rilevanza locale in base ad una decisione ricognitiva, rilasciata d’ufficio dall’amministrazione comunale. Divenuta esecutiva, tale decisione è trasmessa al competente tribunale ove si tiene il registro fondiario ai fini di annotazione tavolare dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale relativamente ai beni immobili insistenti sulle particelle catastali n. 1290/2, 1291/2, 2764/4, 2766/4, 2767/12, 2767/14, 2775/14, 2775/16, 2775/18, 2775/20, 2777/2, 2779/4, 2780/8, 2782/4, 2783/7, 2783/9, 2783/12, c.c. di Bertocchi, ai beni immobili insistenti sulle particelle catastali n. 1379/3, 1378/3, c.c. di Dekani, al bene immobile insistente sulla particella catastale n. 3370 c.c. di Marezige, al bene immobile insistente sulla particella catastale n. 741/7 c.c. di Sveti Anton, ai beni immobili sulle particelle catastali n. 257/12, 257/13, 257/15, 355/1, c.c. di Škofije, al bene immobile insistente sulla particella catastale n. 1300/12, c.c. di Truške e al bene immobile insistente sulla particella catastale n. 307/2, c.c. di Vanganello.
III
La presente delibera ha effetto immediato.
N. 478-21/2011
Capodistria, 22 dicembre 2011
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.