Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012

Kazalo

SV 565/11 Ob-6010/11 , Stran 39
SV 565/11 Ob-6010/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Sonje Železnik iz Ilirske Bistrice, opr. št. SV 565/11, z dne 28. 12. 2011, zastavitelj Nejc Mršnik, rojen 13. 6. 1985, stanujoč Gregorčičeva cesta 1, 6250 Ilirska Bistrica, izrecno in nepogojno dovoljuje pri nepremičnini, stanovanju št. 11, v II. nadstropju stanovanjske hiše, na naslovu Gregorčičeva 8D, 6250 Ilirska Bistrica, številka stavbe 1294; stanovanjska hiša stoji na parceli št. 66/9, k.o. 2524 – Trnovo, ID znak 2524-66/9-0, s solastniškim deležem na vseh skupnih prostorih, delih, objektih in napravah stanovanjske hiše, na naslovu Gregorčičeva cesta 8d, Ilirska Bistrica (stanovanje obsega kuhinjo 7,30 m2, sobo 11,20 m2, sobo 11,90 m2, hodnik 5,40 m2, WC in kopalnico 4,30 m2, shrambo 1,20 m2, balkon oziroma teraso 2,00 m2 in druge prostore 2,90 m2, vse v skupni izmeri 46,20 m2), ustanovitev in vknjižbo hipoteke ter zaznambo neposredne izvršljivosti za zavarovanje denarne terjatve v znesku 45.000,00 EUR, z obrestno mero 3-mesečni Euribor (ki se spreminja) in obrestnega pribitka v višini 2.70% letno, letni pribitek je fiksen in se v času do dokončnega vračila kredita ne spreminja, razen v primeru dogovora iz 17. člena Hipotekarne kreditne pogodbe za stanovanjski kredit in s končnim rokom vračila kredita 18. 1. 2037, z vsemi pripadki, zamudnimi obrestmi in stroški, povezani z izterjavo obveznosti do dolžnika, vse podrobneje določeno in zapisano v Hipotekarni kreditni pogodbi za stanovanjski kredit in sporazumu o zavarovanju denarne terjatve, vse zapisano v notarskem zapisu notarke mag. Sonje Železnik iz Ilirske Bistrice, dne 28. 12. 2011, opr. št. SV 565/11, v korist upnika: SKB banka d.d. Ljub­ljana, Ajdovščina 4, 1000 Ljub­ljana, matična številka 5026237000.