Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012

Kazalo

VL 113956/2008 Os-5824/11 , Stran 40
VL 113956/2008 Os-5824/11
Okrajno sodišče v Ljub­ljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil d.d. Šmartinska cesta 134b, Ljub­ljana, ki ga zastopa odvetnica Biljana Ana Filipov, Tomšičeva ulica 3, Ljub­ljana, proti dolžniku Andreju Jarc, Industrijska ulica 8, Ruše, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik začasni zastopnik Franci Šošterič, Ulica heroja Šlandra 17, Maribor, zaradi izterjave 174,31 EUR, sklenilo: dolžniku Andreju Jarc, Industrijska ulica 8, Ruše, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi Franci Šošterič, Partizanska c. 6, 2000 Maribor. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 23. 11. 2011