Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012

Kazalo

Št. 331-17/2007/15 Ob-5993/11 , Stran 1
Št. 331-17/2007/15 Ob-5993/11
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljub­ljana (v nadaljnjem besedilu: MKGP), na podlagi: – Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013 (Uradni list RS, št. 28/11, 37/11 – popr. in 103/11) (v nadaljnjem besedilu: Uredba PRP), – Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277 z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009 z dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L št. 144 z dne 9. 6. 2009, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1698/2005/ES), – Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006 z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 368 z dne 23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (ES) št. 679/2011 z dne 14. julij 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 185 z dne 15. 7. 2011, str. 57), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1974/2006/ES), – Uredba Komisije (EU) št. 65/2011 z dne 27. januarja 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL L št. 25 z dne 28. 1. 2011, str. 8), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 65/2011/ES), – Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (CCI 2007 SI 06 RPO 001), ki ga je potrdila Komisija EU z odločbo št. K (2007) 4136 z dne 12. 9. 2007, zadnjič spremenjenega dne 30. 3. 2011 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–2013) objavlja,
javni razpis
za Ukrep 113 »Zgodnje upokojevaje kmetov« za leto 2012
I. Osnovni podatki o javnem razpisu Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! II. Predmet podpore Skladno s 16. členom Uredbe PRP je predmet podpore tega javnega razpisa izplačilo sredstev v obliki rente upravičencu, ki je nepreklicno prenehal opravljati kmetijsko in gozdarsko dejavnost in kmetijo lastniško prenesel (v nadaljnjem besedilu: prenos kmetije) na mladega prevzemnika. III. Vlagatelji Skladno s 17. členom Uredbe PRP so vlagatelji fizične osebe (v nadaljnjem besedilu: prenosniki), ki nepreklicno prenehajo opravljati kmetijsko in gozdarsko dejavnost ter kmetijo prenesejo na mladega prevzemnika in mladi prevzemniki (v nadaljnjem besedilu: prevzemniki), ki lastniško prevzamejo kmetijo (v nadaljnjem besedilu: prevzem kmetije). IV. Pogoji za pridobitev sredstev IV/1. Skupni splošni pogoji (1) Skladno s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1), mora imeti prenosnik za nakazilo sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji. (2) Skladno s četrtim odstavkom 120. člena Uredbe PRP, morata imeti prenosnik in prevzemnik poravnane vse obveznosti do države. (3) Skladno s šestim odstavkom 120. člena Uredbe PRP, prenosnik in prevzemnik ne smeta biti v osebnem stečaju. (4) Skladno z enajstim odstavkom 120. člena Uredbe PRP, morata imeti prenosnik in prevzemnik stalno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije. (5) Skladno s trinajstim odstavkom 120. člena Uredbe PRP, nepremičnina, na kateri se opravlja izvršba v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, ne more biti predmet podpore po tem javnem razpisu. (6) Skladno s štirinajstim odstavkom 120. člena Uredbe PRP, nepremičnina, ki je predmet podpore po tem javnem razpisu v času odločanja ne sme biti v postopku denacionalizacije. (7) Skladno s tretjim odstavkom 18. člena Uredbe PRP, si lahko v primeru, če je solastnikov kmetije, ki je predmet prenosa več in vsi izpolnjujejo pogoje za vstop v ta ukrep, glede na delež lastništva delijo rento. Če je več solastnikov kmetije in le eden izpolnjuje pogoje za vstop v ta ukrep, ta pridobi celotno rento, ki pripada kmetiji ob pogoju, da je kmetija v celoti prenesena na enega prevzemnika. IV/2. Prenosnik mora na dan oddaje vloge na javni razpis izpolnjevati naslednje pogoje: (1) Skladno s 1. točko prvega odstavka 18. člena Uredbe PRP, mora biti starejši od 57 let in hkrati ne sme dosegati zgornje upokojitvene starosti v skladu s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje. (2) Skladno z 2. točko prvega odstavka 18. člena Uredbe PRP, je bil najmanj zadnjih sedem let, vključno na dan oddaje vloge na javni razpis neprekinjeno pokojninsko in invalidsko zavarovan na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti, in sicer: a) na podlagi 16. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 112/06 – Odl. US, 114/06 – ZUTPG, 17/07, 5/08, 5/08, 10/08 – ZVarDod, 73/08, 8/09, 53/09, 98/09 – ZIUZGK, 7/10, 27/10 – Odl. US, 38/10 – ZUKN, 56/10, 79/10 – ZPKDPIZ, 94/10 – ZIU, 3/11, 57/11, 94/11 – Odl. US, 61/10 – ZSVarPre in 40/11 – ZSVarPre-A, v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-1), opravljanje kmetijske dejavnosti; zavarovalna podlaga 051- nosilci, 052- člani ali b) na podlagi šeste alinee prvega odstavka 34. členu ZPIZ-1, opravljanje kmetijske dejavnosti; zavarovalna podlaga 007. (3) Skladno s 3. točko prvega odstavka 18. člena Uredbe PRP, še ni upokojen, v skladu s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Za izpolnjevanje tega pogoja prenosnik ne sme biti prejemnik: a) starostne pokojnine ali b) invalidske pokojnine (kolikor je vlagatelj delno invalidsko upokojen, lahko kandidira na ta javni razpis, vendar se mu prejeta delna pokojnina odšteva od prejete rente): – prenosnik, pri katerem je nastala invalidnost I. kategorije ali – prenosnik, pri katerem je nastala invalidnost II. kategorije, in ni zmožen za drugo ustrezno delo brez poklicne rehabilitacije, le-ta pa mu ni zagotovljena, ker je star nad 50 let ali – prenosnik, pri katerem je nastala invalidnost II. ali III. kategorije, ki mu ni zagotovljena ustrezna zaposlitev oziroma prerazporeditev, ker je dopolnil 63 let starosti (moški) oziroma 61 let starosti (ženska) ali c) vdovske pokojnine ali d) družinske pokojnine. (4) Skladno s 4. točko prvega odstavka 18. člena Uredbe PRP, je na kmetiji, ki je predmet prenosa, neprekinjeno kmetoval najmanj zadnjih 10 let. Za izpolnjevanje tega pogoja je moral biti prenosnik: a) 10 let neprekinjeno pokojninsko in invalidsko zavarovan iz opravljanja kmetijske dejavnosti, kot to določajo točke a) in b) drugega odstavka tega podpoglavja ali b) 10 let neprekinjeno lastnik kmetije in/ali solastnik kmetije ki jo prenaša. (5) Skladno s 7. točko prvega odstavka 18. člena Uredbe PRP, mora nepreklicno prenehati opravljati kmetijsko in gozdarsko dejavnost, pri čemer se nobena veljavna komercialna pogodba, ki se nanaša na opravljanje kmetijske in gozdarske dejavnosti, ob oddaji vloge na javni razpis ne sme več glasiti na ime prenosnika. (6) Skladno z 8. točko prvega odstavka 18. člena Uredbe PRP, mora najkasneje na dan oddaje vloge na javni razpis prenesti kmetijo na prevzemnika. Iz prenosa lahko izključi: – stanovanjsko enoto, – zemljišča v skupni velikosti do vključno 0,5 ha primerljivih kmetijskih površin (v nadaljnjem besedilu: PKP), ob upoštevanju pogoja, da ima kmetija tudi po izključitvi teh površin v lasti najmanj 5 ha PKP, – objekte, ki so namenjeni opravljanju dopolnilne dejavnosti na kmetiji. (7) Skladno s 5. točko prvega odstavka 18. člena Uredbe PRP, mora prenosnik na prevzemnika pred oddajo vloge na javni razpis, prenesti lastninsko pravico na kmetiji, ki obsega najmanj 5 ha PKP. Če takšna kmetija ne obsega najmanj 5 ha PKP, mora prenosnik na prevzemnika prenesti najmanj: a) 1.000 pitancev perutnine ali 200 puranov v turnusu ali 400 nesnic ali b) 50 plemenskih samic ali 200 pitancev v turnusu, če se kunci redijo za meso ali c) 10 glav velike živine (v nadaljnjem besedilu: GVŽ) za vzrejo istovrstnih živali ali d) 40 čebeljih družin. (8) Skladno s 6. točko prvega odstavka 18. člena Uredbe PRP, se za izračun PKP iz sedmega odstavka podpoglavja IV/2. tega javnega razpisa upoštevajo podatki o katastrski kulturi na parceli iz zemljiškega katastra. Za en ha PKP se šteje: a) 1 ha njiv (šifra katastrske kulture 101; v nadaljnjem besedilu: šifra) ali vrtov (šifra 102) ali b) 2 ha travnikov (šifra 107) ali ekstenzivnih sadovnjakov (šifra 104) ali c) 4 ha pašnikov (šifra 109) ali d) 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (šifra 103) ali vinogradov (šifra 105) ali hmeljišč (šifra 106) ali e) 8 ha gozdov (šifra 112) ali f) 5 ha gozdnih plantaž (šifra 111) ali g) 6 ha barjanskih travnikov (šifra 108) ali trstičja (šifra 110). (9) Skladno z 9. točko prvega odstavka 18. člena Uredbe PRP, se kot prenos kmetije šteje vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo. (10) Skladno z 10. točko prvega odstavka 18. člena Uredbe PRP, prenos kmetije ne sme biti izveden več kot 16 mesecev pred dnem oddaje vloge na javni razpis. (11) Prenos kmetije je lahko sklenjen zlasti na podlagi: – izročilne pogodbe, – darilne pogodbe, – pogodbe o preužitku, – kupoprodajne pogodbe. (12) Skladno z 11. točko prvega odstavka 18. člena Uredbe PRP, prenos kmetije med partnerjema zakonske ali zunajzakonske skupnosti ni predmet podpore tega javnega razpisa. Prevzemnik kmetije po tem javnem razpisu ne sme biti zakonski ali zunajzakonski partner prenosnika. (13) Kolikor se prenos kmetije po tem javnem razpisu izvede na podlagi prenosa živali, morajo biti najkasneje na dan oddaje vloge na ta javni razpis, poleg ostalih pogojev, ki so določeni v tem javnem razpisu, izpolnjeni še naslednji pogoji: a) prenosnik je moral biti vpisan, kot imetnik živali, v Evidenco imetnikov rejnih živali, ki jo vodi MKGP, najmanj od leta 2004, b) najkasneje na dan oddaje vloge na javni razpis, mora biti prevzemnik, kot imetnik živali, vpisan v Evidenco imetnikov rejnih živali, ki jo vodi MKGP. Kot stanje na dan oddaje vloge na javni razpis se upošteva stalež rejnih živali, ki jih je vlagatelj prijavil v zadnji oddani zbirni vlogi. Za izračun GVŽ se upoštevajo podatki iz obrazca B: Stalež rejnih živali na kmetijskem gospodarstvu. (14) Kolikor se prenos kmetije po tem javnem razpisu izvede na podlagi prenosa čebeljih družin, morajo biti najkasneje na dan oddaje vloge na ta javni razpis, poleg ostalih pogojev, ki so določeni v tem javnem razpisu, izpolnjeni še naslednji pogoji: a) prenosnik je moral biti vpisan kot imetnik čebeljih družin v Register čebelnjakov, ki ga vodi MKGP, najmanj od leta 2004, b) najkasneje na dan oddaje vloge na javni razpis, mora biti prevzemnik lastnik čebeljih družin in mora biti vpisan v Register čebelnjakov, ki ga vodi MKGP. Kot stanje na dan oddaje vloge se upošteva število čebeljih družin v Registru čebelnjakov, ki ga vodi MKGP. IV/3. Prevzemnik mora izpolnjevati naslednje pogoje: (1) Skladno s 1. točko drugega odstavka 18. člena Uredbe PRP, na dan notarske overitve podpisa pogodbe o prevzemu kmetije, ne sme biti mlajši od 18 let in ne starejši od: a) 40 let, ob prvem prevzemu kmetije ali b) 50 let, če se njegova kmetija poveča. (2) Skladno z 2. točko drugega odstavka 18. člena Uredbe PRP, mora najpozneje na dan oddaje vloge na javni razpis, postati lastnik kmetije in biti kot nosilec kmetijskega gospodarstva vpisan v RKG. (3) Skladno s 3. točko drugega odstavka 18. člena Uredbe PRP, mora k vlogi na javni razpis, priložiti podpisano in overjeno izjavo, da se strinja s pogoji prevzema kmetije po tem javnem razpisu. (4) Skladno s 4. točko drugega odstavka 18. člena Uredbe PRP, lahko kot prevzemnika nastopata zakonska oziroma zunajzakonska partnerja v skladu s predpisi, ki urejajo zakonsko zvezo in družinska razmerja. S pooblastilom morata določiti tistega od njiju, ki na dan oddaje vloge na javni razpis izpolnjuje vse pogoje, določene za prevzemnika. (5) Skladno s 6. točko drugega odstavka 18. člena Uredbe PRP, mora imeti prevzemnik na dan oddaje vloge na javni razpis ustrezno poklicno znanje in mora biti ustrezno usposobljen za opravljanje kmetijske ali s kmetijstvom povezane dejavnosti. Za izpolnjevanje teh pogojev mora imeti: 1. prevzemnik iz a) točke prvega odstavka podpoglavja IV/3. tega javnega razpisa: – najmanj dokončano osnovno šolo in najmanj 5 let izkušenj z opravljanjem kmetijske ali gozdarske dejavnosti in pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo IV. ravni zahtevnosti s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezane dejavnosti ali – najmanj dokončano poklicno šolo s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezane dejavnosti (agro-živilska, veterinarska, gozdarska, lesarska, vrtnarska izobrazba) in najmanj 3 leta izkušenj na kmetiji; 2. prevzemnik iz b) točke prvega odstavka podpoglavja IV/3. tega javnega razpisa: – najmanj 5 let izkušenj z opravljanjem kmetijske ali gozdarske dejavnosti ali – najmanj dokončano poklicno šolo s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezane dejavnosti (agro-živilska, veterinarska, gozdarska, lesarska, vrtnarska izobrazba) in najmanj 3 leta izkušenj z opravljanjem kmetijske ali gozdarske dejavnosti. Kot dokazilo o pridobljenih izkušnjah z opravljanjem kmetijske ali gozdarske dejavnosti se upošteva: a) potrdilo o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki dokazuje, da je bil prevzemnik neprekinjeno pokojninsko in invalidsko zavarovan na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti najmanj 3 ali 5 let pred datumom oddaje vloge na javni razpis ali b) izjava o pridobljenih izkušnjah z opravljanjem kmetijske ali gozdarske dejavnosti, ki dokazuje, da ima prevzemnik 3 ali 5 let izkušenj z opravljanjem kmetijske ali gozdarske dejavnosti ali c) dokazilo o zaposlenosti v kmetijskem, živilsko predelovalnem, lesarskem ali gozdarskem podjetju, ki dokazuje, da je bil prevzemnik zaposlen v takem podjetju najmanj 3 ali 5 let pred datumom vložitve vloge. (6) Skladno s 7. točko drugega odstavka 18. člena Uredbe PRP, mora prevzemnik iz a) ali b) točke prvega odstavka tega podpoglavja, ki na dan oddaje vloge na javni razpis ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega odstavka tega podpoglavja, te pogoje izpolniti najpozneje v 36 mesecih od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev in odločbe o prevzetih obveznostih in v roku 30 dni od izpolnitve pogoja o tem obvestiti ARSKTRP. V tem primeru mora biti načrt izobraževanja naveden v poslovnem načrtu. Prevzemnik mora najkasneje na dan oddaje vloge na javni razpis imeti uspešno zaključeno osnovno šolo. (7) Skladno s 5. točko drugega odstavka 18. člena Uredbe PRP, mora prevzemnik iz a) točke prvega odstavka podpoglavja IV/3. tega javnega razpisa, pripraviti poslovni načrt o razvoju kmetijske dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: poslovni načrt) v skladu z drugim odstavkom 13. člena Uredbe 1974/2006/ES in ga priložiti k vlogi na javni razpis. Poslovni načrt mora vsebovati naslednje vsebine: a) osnovni podatki o prevzemniku in o prevzeti kmetiji, b) načrt razvoja kmetijske dejavnosti – opis razvojnih ciljev na prevzeti kmetiji, c) načrt poklicnega izobraževanja oziroma usposobljenosti v primeru, da vlagatelj nima ustreznih poklicnih znanj, ustrezne izobrazbe in/ali usposobljenosti za opravljanje kmetijske in s kmetijstvom povezane dejavnosti. IV/4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prevzeta kmetija (1) Mora biti vpisana v register kmetijskih gospodarstev. (2) Skladno s petnajstim odstavkom 120. člena Uredbe PRP je moral nosilec kmetije v tekočem letu v roku oddati zbirno vlogo po predpisih, ki določajo izvedbo letnih ukrepov kmetijske politike. V primeru, da rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel, se upošteva oddana zbirna vloga za preteklo leto. (3) Skladno s šestnajstim odstavkom 120. člena Uredbe PRP se določila iz drugega odstavka podpoglavja IV/4. tega javnega razpisa ne uporabljajo za prenosnike, ki prevzemajo kmetijo samo kot lastniki čebeljih družin. V. Obveznosti V/1. Obveznosti prevzemnika: (1) Skladno s 1. točko četrtega odstavka 18. člena Uredbe PRP, se prevzemnik iz a) točke prvega odstavka podpoglavja IV/3. tega javnega razpisa obvezuje, da bo: a) pripravil poslovni načrt v skladu z drugim odstavkom 13. člena Uredbe 1974/2006/ES in ga izpolnil najkasneje pred iztekom petih let od dneva izdaje odločbe o prevzetih obveznostih, b) ohranil ali povečal obseg kmetijskih zemljišč v uporabi oziroma obseg staleža rejnih živali, najmanj v obsegu, na podlagi katerega je bila dodeljena letna renta prenosniku in sicer še najmanj pet let od dneva izdaje odločbe o prevzetih obveznostih, c) nosilec kmetijskega gospodarstva in lastnik kmetije še najmanj pet let od dneva izdaje odločbe o prevzetih obveznostih. (2) Skladno z 2. točko četrtega odstavka 18. člena Uredbe PRP se prevzemnik iz b) točke prvega odstavka podpoglavja IV/3. tega javnega razpisa obvezuje da bo: a) ohranil ali povečal obseg kmetijskih zemljišč v uporabi oziroma obseg staleža rejnih živali, najmanj v obsegu, na podlagi katerega je bila dodeljena letna renta prenosniku in sicer še najmanj 5 let od dneva izdaje odločbe o prevzetih obveznostih, b) nosilec kmetijskega gospodarstva in lastnik kmetije še najmanj pet let od dneva izdaje odločbe o prevzetih obveznostih. (3) Skladno s 3. točko četrtega odstavka 18. člena Uredbe PRP, mora prevzemnik iz a) in b) točke prvega odstavka podpoglavja IV/3. tega javnega razpisa, začeti spremljati rezultate gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu za primarno kmetijsko pridelavo po metodologiji FADN in zagotoviti obdelavo teh podatkov. Rezultate gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu po tej metodologiji mora spremljati najmanj 5 let od datuma izdaje odločbe o prevzetih obveznosti oziroma odločbe o pravici do sredstev. Standardne rezultate obdelave podatkov po metodologiji FADN, mora v elektronski obliki in v formatu, določenem na spletni strani ARSKTRP, poslati na MKGP do 31. marca tekočega leta za preteklo leto. Če se na kmetijskem gospodarstvu rezultate gospodarjenja za primarno kmetijsko pridelavo rezultate gospodarjenja že spremlja na podlagi knjigovodstva po dejanskih prihodkih in odhodkih, spremljanje rezultatov gospodarjenja po metodologiji FADN ni potrebno. V tem primeru mora poslati poročilo na ARSKTRP do 31. marca tekočega leta za preteklo leto, in sicer še najmanj 5 let od datuma izdaje odločbe o prevzetih obveznostih oziroma odločbe o pravici do sredstev. Poročilo mora poslati na predpisanem obrazcu, objavljenem na spletni strani ARSKTRP, priložiti pa mora tudi izkaz poslovnega izida ter bilanco stanja. (4) Skladno s sedmim odstavkom 121. člena Uredbe PRP mora prevzemnik iz a) in b) točke prvega odstavka podpoglavja IV/3. tega javnega razpisa, omogočiti dostop do dokumentacije o projektu ter omogočiti kontrolo projekta na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskem organu in drugim nadzornim organom. (5) Skladno z dvanajstim odstavkom 121. člena Uredbe PRP, se morajo za izpolnjevanje določil načrta razvoja kmetijske dejavnosti, ki je del razpisne dokumentacije, vsi predračuni, računi in druga dokazila glasiti na prevzemnika. (6) Skladno s trinajstim odstavkom 121. člena Uredbe PRP morajo biti v primeru pogoja iz prejšnjega odstavka, vsi računi in vsa dokazila predložena v slovenskem jeziku. V/2. Obveznosti prenosnika – prejemnika rente: (1) Skladno s 124. členom Uredbe PRP, mora prenosnik vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti še najmanj 5 let od dneva zadnjega izplačila sredstev. (2) Skladno s petim odstavkom 18. člena Uredbe PRP, mora biti prenosnik v času, ko je upravičen do prejemanja rente, vključen v pokojninsko in invalidsko zavarovanje v skladu s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, najmanj do izpolnitve minimalnih pogojev za uveljavitev pravice do pokojnine. (3) Skladno s 125. členom Uredbe PRP, ARSKTRP preveri pokojninsko in invalidsko zavarovanje pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljnjem besedilu: ZPIZ). (4) Skladno s 125. členom Uredbe PRP, v primeru ko prenosnik izpolni pogoje za uveljavitev pravice do pokojnine in se upokoji, ARSKTRP od ZPIZ-a, po uradni dolžnosti pridobi podatek o datumu upokojitve in znesku mesečne pokojnine. (5) Skladno s šestim odstavkom 18. člena Uredbe PRP, se o zaključku izplačevanja rente prenosnika obvesti z obvestilom. VI. Finančne določbe (1) Skladno s prvim odstavkom 20. člena Uredbe PRP, je celotno obdobje prejemanja rente do vključno 10 let. Renta se lahko prejema do dopolnjene starosti 70 let. (2) Skladno z drugim odstavkom 20. člena Uredbe PRP, se v primeru, ko prenosnik pridobi pokojnino v skladu s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, znesek rente zmanjša za znesek pokojnine. Znesek rente se zmanjša za znesek pokojnine v naslednjih primerih: a) ko se prenosnik upokoji in začne prejemati pokojnino v skladu s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, b) ko prenosnik začne prejemati pokojnino iz tujine, c) ko prenosnik začne prejemati delno pokojnino v skladu s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje. (3) Skladno s tretjim odstavkom 20. člena Uredbe PRP, se finančna pomoč zagotavlja v obliki letne rente, ki se izplačuje mesečno po dvanajstinah. Renta je sestavljena iz: a) fiksnega dela, ki znaša 5.000 EUR na kmetijo na leto, razen v primeru kmetij, katere ne izpolnjujejo vstopnega kriterija, glede minimalnega obsega PKP iz sedmega odstavka podpoglavja IV/2. tega javnega razpisa, kjer pripada prenosniku renta, ki znaša 6.500 EUR na leto in b) variabilnega dela, ki se izračuna na podlagi podatka o PKP. Za izračun variabilnega dela rente, se upoštevajo podatki o ugotovljeni površini in rabi GERK iz zadnje oddane zbirne vloge, na podlagi katere je bila za kmetijo izdana odločba o izplačilu sredstev. Za vsak ha PKP po tem izračunu se izplača znesek v višini 300 EUR/ha na leto, vendar največ do vključno 20 ha PKP po tem izračunu. Če je kmetija po tem izračunu večja, se morajo prenesti vse površine, vendar se renta ne poveča. Za 1 ha PKP se za izračun variabilnega dela rente upošteva vrsta rabe v skladu s pravilnikom, ki ureja evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, in sicer: a) 1 ha njiv (šifra dejanske rabe 1100; v nadaljnjem besedilu: raba) ali b) 2 ha trajnih travnikov (raba 1300) ali ekstenzivnih oziroma travniških sadovnjakov (raba 1222) ali ostalih trajnih nasadov (raba 1240) ali barjanskih travnikov (raba 1321) ali c) 0,25 ha hmeljišč (raba 1160) ali trajnih rastlin na njivskih površinah (raba 1180) ali rastlinjakov (raba 1190) ali vinogradov (raba 1211) ali matičnjakov (raba 1212) ali intenzivnih sadovnjakov (raba 1221) ali oljčnikov (raba 1230) ali d) 8 ha kmetijskih zemljišč poraslih z gozdnim drevjem (raba 1800). (4) Skladno s četrtim odstavkom 20. člena Uredbe PRP, se gozd ne upošteva pri izračunu variabilnega dela rente. (5) Skladno s petim odstavkom 20. člena Uredbe PRP, se renta usklajuje v skladu s predpisi, ki urejajo usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji. (6) Skladno s šestim odstavkom 20. člena Uredbe PRP, se pravica do rente prizna prenosniku, ki mu je bila izdana odločba o pravici do sredstev, od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi popolne vloge na javni razpis in se začne izplačevati po datumu izdaje odločbe pravici do sredstev. (7) Skladno s sedmim odstavkom 20. člena Uredbe PRP, skupni znesek prejete rente v celotnem obdobju izplačevanja ne sme preseči 110.000 EUR. (8) Skladno s postopkom iz XXI. Poglavja: Odprti javni razpisi, Uredbe PRP, se ta javni razpis izvaja kot odprt javni razpis. VII. Razpisna dokumentacija in informacije (1) Skladno s prvim in tretjim odstavkom 111. člena Uredbe PRP se vloga vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh MKGP in ARSKTRP. (2) Skladno s 30. členom Zkme-1 se vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu zavrže. (3) Razpisna dokumentacija vsebuje (tu naj se navede tisto kar je napisano v RD): a) povabilo k oddaji vloge na javni razpis, b) navodilo vlagateljem za pripravo vloge na javni razpis, c) postopek obravnave vloge, d) seznam info točk, e) vsebina vloge, f) prijavni obrazec, g) dokazila. (4) Razpisan dokumentacija je dostopna na spletnih straneh MKGP: http://www.mkgp.gov.si/ in ARSKTRP: http://www.arsktrp.gov.si/. VIII. Rok in način prijave (1) Skladno s prvim in drugim odstavkom 111. člena Uredbe PRP je potrebno vlogo na javni razpis poslati priporočeno po pošti, na naslov: »Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, p.p. 189, 1000 Ljub­ljana« ali oddati v vložišču ARSKTRP, v času uradnih ur, in sicer od naslednjega dne po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani MKGP. (2) Skladno s tretjim odstavkom 111. člena uredbe PRP, se vloga na javni razpis vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh dostopne na spletnih straneh MKGP in ARSKTRP. Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge, ki ju označi pošta oziroma vložišče ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja, kot to določa tretji odstavek 111. člena Uredbe PRP. Na ovojnici vloge mora biti pripisano: »Ne odpiraj – Vloga za javni razpis Zgodnje upokojevanje kmetov«. (3) Prepozne vloge se zavržejo. IX. Obravnava in postopek odobritve vlog IX/I. Postopek od obravnave do odobritve vloge (1) Postopek za odpiranje in obravnavanje vlog ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti pri odprtih javnih razpisih je določen v XXI. Poglavju: Odprti javni razpisi, Uredbe PRP. (2) Skladno s četrtim odstavkom 111. člena Uredbe PRP, ARSKTRP odpira in obravnava ARSKTRP odpira in obravnava vloge na javni razpis ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog na javni razpis oziroma po vrstnem redu prejema popolnih vlog na javni razpis, ki izpolnjujejo predpisana merila, do porabe razpisanih sredstev za posamezen javni razpis. Če je skupna višina zaprošenih sredstev višja od razpisanih sredstev, ARSKTRP v primeru, da imata na zadnjem mestu seznama prejetih vlog na javni razpis dve ali več vlog na javni razpis na ovojnici enak datum in čas (ura, minuta) oddaje, izvede žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih vlog na javni razpis. Žrebu lahko prisostvujejo tudi vlagatelji. O dnevu žrebanja so vlagatelji obveščeni pisno. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predstojnik ARSKTRP med javnimi uslužbenci, zaposlenimi na ARSKTRP. (3) Skladno s prvim in drugim odstavkom 116. člena Uredbe PRP se sredstva upravičencu odobrijo z odločbo ARSKTRP o pravici do sredstev, poleg odločbe o pravici do sredstev prenosniku se prevzemniku izda odločba o prevzetih obveznostih. Za izplačilo sredstev upravičenci vlagajo zahtevke na ARSKTRP, ki sredstva izplača na transakcijski račun upravičenca po opravljeni kontroli in nadzoru iz 126. člena uredbe PRP. (4) Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno, s priporočeno pošiljko po pošti, na naslov: »Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, p.p. 189, 1000 Ljub­ljana«, ali odda v vložišču ARSKTRP, v času uradnih ur. X. Nepravilnosti, sankcije in vrnitev sredstev X/1. Splošne določbe: (1) Skladno s prvim odstavkom 122. člena Uredbe PRP, se namerna vložitev napačne prijave sankcionira v skladu z Uredbo 65/2011/EU, neizpolnjevanje obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev pa se sankcionira v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo. (2) Skladno z drugim odstavkom 122. člena uredbe PRP, v primeru iz prejšnjega odstavka tega poglavja, ARSKTRP v roku 90 dni od dneva ugotovitve nepravilnosti izda odločbo, s katero zahteva vračilo že izplačanih sredstev v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je upravičenec obveščen o obveznosti povračila. (3) Skladno s tretjim odstavkom 122. člena Uredbe PRP, se določba iz prejšnjega odstavka ne uporablja, če upravičenec zaradi višje sile ali izrednih okoliščin iz osmega odstavka podpoglavja X/1. tega javnega razpisa zamudi obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev glede rokov in predloži ustrezne dokaze v 10 delovnih dneh od dneva, ko je to zmožen storiti. ARSKTRP v tem primeru lahko podaljša rok, če bi bile s to spremembo obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov javnega razpisa ter dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev, ob smiselni uporabi prvega odstavka 54. člena ZKme-1. (4) Skladno s četrtim odstavkom 122. člena Uredbe PRP, prenosniku ni treba vrniti vseh že izplačanih sredstev v primerih višje sile ali izrednih okoliščin. (5) Skladno s petim odstavkom 122. člena Uredbe PRP, morata prenosnik in prevzemnik ali njuna pooblaščena oseba, o višji sili ali izrednih okoliščinah, pisno obvestiti ARSKTRP in predložiti ustrezna dokazila v deset delovnih dneh od dneva, ko sta prenosnik in prevzemnik oziroma njuna pooblaščena oseba to zmožna storiti. (6) Kot višja sila ali izredna okoliščina se štejejo zlasti naslednji primeri: a) dolgotrajna nezmožnost upravičenca za delo (velja za fizične osebe), b) smrt upravičenca, c) razlastitev velikega dela kmetije (v primeru, da tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejetja obveznosti), d) naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijo, e) uničenje hlevov oziroma čebelnjakov na kmetiji zaradi nesreče, f) kužna živalska bolezen, g) bolezni oziroma škodljivci v trajnem nasadu, zaradi katerih je potrebno ta trajni nasad uničiti. (7) Skladno s šestim odstavkom 122. člena Uredbe PRP, se kot primeri višje sile iz osmega odstavka podpoglavja X/1. tega javnega razpisa, upoštevajo, če oseba, ki je stopila v ukrep, ne izpolnjuje več pogojev oziroma jih ne more izpolnjevati. Pri tem se smrt upravičenca iz (a) točke prvega odstavka 47. člena Uredbe 1974/2006/ES nanaša na smrt prenosnika ali prevzemnika. Dolgotrajna nezmožnost upravičenca za delo iz (b) točke prvega odstavka 47. člena Uredbe 1974/2006/ES nanaša le na prevzemnika. (8) V skladu z osmim odstavkom 122. člena uredbe PRP če prenosnik in prevzemnik iz neutemeljenih razlogov ne dovolita kontrole na kraju samem, se šteje, da nista izpolnila pogojev, ki jih določa javni razpis in obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev oziroma odločbe o prevzetih obveznostih. V tem primeru morata v proračun Republike Slovenije vrniti že izplačana sredstva prenosniku, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je končni prejemnik sredstev obveščen o obveznosti povračila. X/2. Za prenosnika: (1) Skladno s 1. a) točko prvega odstavka 19. člena Uredbe PRP se v primeru, če se prenosnik še vedno ukvarja s kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo in se katerakoli veljavna komercialna pogodba, ki se nanaša na opravljanje kmetijske in gozdarske dejavnosti še glasi na ime prenosnika, se mu ob prvi ugotovljeni nepravilnosti izplačevanje rente prekine za šest mesecev, ob drugi nepravilnosti pa se prenosnika izključi iz ukrepa. (2) Skladno s 1. b) točko prvega odstavka 19. člena Uredbe PRP se v primeru, če prenosnik med prejemanjem rente do izpolnitve pogojev za pridobitev pokojnine ne plačuje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, izplačevanje rente prekine do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. (3) Skladno z drugim odstavkom 19. člena Uredbe PRP, se vsako prenehanje izplačevanja rente zaradi neurejene situacije, določene v drugem odstavku podpoglavja V/2. tega javnega razpisa, šteje v čas prejemanja rente. To pomeni, da se za mesece za katere renta ni bila izplačana, obdobje prejemanja rente ne podaljša. X/3. Za prevzemnika: (1) Za prevzemnika iz prvega a) odstavka, podpoglavja IV/3. tega javnega razpisa so sankcije naslednje: a) skladno z 2.a) točko prvega odstavka 19. člena Uredbe PRP, če prevzemnik krši določbe šestega odstavka podpoglavja IV/3 in prvega odstavka podpoglavja V/1, tega javnega razpisa, plača sankcijo v višini šest mesečnih rente za vsako leto kršitve; b) skladno z 2.b) točko prvega odstavka 19. člena Uredbe PRP, če prevzemnik zmanjša obseg kmetijskih zemljišč v uporabi, na podlagi katerega je bila dodeljena letna renta prenosniku in ga najkasneje do dneva oddaje naslednje zbirne vloge ne nadomesti v najmanj enakem obsegu, plača sankcijo v višini šest mesečnih rent za vsako leto kršitve; c) skladno z 2.c) točko prvega odstavka 19. člena Uredbe PRP če prevzemnik zmanjša obseg staleža rejnih živali, na podlagi katerega je bila dodeljena letna renta prenosniku in ga do dneva oddaje naslednje zbirne vloge ne nadomesti najmanj v enakem obsegu, plača sankcijo v višini šest mesečnih rent za vsako leto kršitve. (2) Za prevzemnika iz prvega b) odstavka, podpoglavja IV/3. tega javnega razpisa so sankcije naslednje: (a) skladno s 3.a) točko prvega odstavka 19. člena Uredbe PRP, če krši določbe šestega odstavka podpoglavja IV/3. tega javnega razpisa in b) in c) točke prvega odstavka podpoglavja V/1. tega javnega razpisa, plača sankcijo v višini šest mesečnih rent za vsako leto kršitve; (b) skladno s 3.b) točko prvega odstavka 19. člena uredbe PRP, če prevzemnik zmanjša obseg kmetijskih zemljišč v uporabi, na podlagi katerega je bila dodeljena letna renta prenosniku in ga najkasneje do dneva oddaje naslednje zbirne vloge ne nadomesti v najmanj enakem obsegu, plača sankcijo v višini šest mesečnih rent za vsako leto kršitve; (c) skladno s 3.c) točko prvega odstavka 19. člena uredbe PRP, če prevzemnik zmanjša obseg staleža rejnih živali, na podlagi katerega je bila dodeljena letna renta prenosniku in ga do dneva oddaje naslednje zbirne vloge ne nadomesti najmanj v enakem obsegu, plača sankcijo v višini šest mesečnih rent za vsako leto kršitve. (3) Skladno s 123. členom uredbe PRP, se v primeru, če prevzemnik v skladu s tretjim odstavkom podpoglavja V/1. tega javnega razpisa, vsako zaporedno koledarsko leto do 31. marca, pet let od datuma izdaje odločbe o prevzetih obveznostih, na ARSKTRP ne posreduje letnega poročila, le-ta sankcionira z globo 200 EUR. Kolikor v roku 30 dni od vročitve odločbe inšpektorata pristojnega za kmetijstvo o plačilu globe ne posreduje letnega poročila, je dolžan plačati 10% celotne rente, kot je določena v odločbi o odobritvi rente. (4) Skladno s tretjim odstavkom 19. člena Uredbe PRP, veljajo za prevzemnika, ki je prejel odločbo o pravici do sredstev iz naslova ukrepa Pomoč mladim prevzemnikom kmetij – ukrep: 112 na podlagi Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 94/07), Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 73/08 in 17/09), Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013 (Uradni list RS, št. 40/10 in 85/10) ali na podlagi uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013 (Uradni list RS, št. 28/11, 37/11 – popr. in 103/11) obveznosti in sankcije iz ukrepa Pomoč mladim prevzemnikom kmetij. XI. Nadzor nad izvajanjem ukrepov, vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev in omejitev sredstev (1) Skladno s prvim odstavkom 126. člena Uredbe PRP, se nadzor nad izvajanjem tega javnega razpisa izvaja v skladu z Uredbo 65/2011/EU. (2) Skladno z drugim odstavkom 126. člena Uredbe PRP lahko MKGP v skladu s prvim odstavkom 75. člena Uredbe 1698/2005/ES nadzira izvajanje tega javnega razpisa. (3) Skladno s četrtim odstavkom 126. člena Uredbe PRP, mora ARSKTRP o ugotovljenih kršitvah, ki so z Uredbo PRP ali zakonom, ki ureja kmetijstvo opredeljene kot prekršek, obvestiti pristojni inšpekcijski organ. (4) Skladno s prvim odstavkom 127. člena Uredbe PRP, se sredstva izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev. Za ta javni razpis se vloga na javni razpis šteje kot zahtevek za izplačilo sredstev. (5) Skladno s šestim odstavkom 127. člena Uredbe PRP, se na podlagi vložene popolne vloge na javni razpis sredstva izplačajo na transakcijski račun upravičenca po opravljeni kontroli in nadzoru iz 126. člena Uredbe PRP.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije